Genealogy of Gerrit Vedders
 
Generation I
 
I.1 Gerrit Vedders (stamvader), born circa 1680.
Child:
1.  Rutger Gerrits Vedders (see also II.1).

Generation II
 
II.1 Rutger Gerrits Vedders, landbouwer/farmer at Vedders, born circa 1705, died after 1770 in Ommen, son of Gerrit Vedders (see also I.1).
Church marriage circa 1731 in Ommen to Trientje Rutgers, born circa 1705, died after 1776 in Ommen.
From this marriage:
1.  Hendrikje Vedders, born circa 1732 in Ommen. Lidmaat 1750.
Church marriage (1) circa 1758 in Ommen to Jan Gerrits Vrijlink, landbouwer, died circa 1769 in Ommen.
Op 18-11-1760 wordt te Stad Ommen een akte van overdracht opgemaakt door Jan Vrijlinck te Versen en Hendrikje Rotgers aan Derk Jan Kortman van 2 dagwerken hooiland in het 2e blok van het Ommer Broek.

Church marriage (2) on 08-07-1770 in Ommen to Hendrik Hendriks van het Roos.

16-6-1770 Momberstelling en erfuiting tusschen Hendrikjen Rutgers en haare kinderen:
Ik Gerrit Nagel wegens Hoger Overigheid in desen tijt Verw.Scholtus van Ommen en Den Ham certificeere hier meede dat voor mij en keurnoten als waren Hendrik Nagel en Hendrik Nijhuys erschenen is Hendrikjen Rutgers, wed. van Jan Gerrits van het Vrijlink te Varssen met desselvs vader Rutger Gerrits als momboir gesterkt gevende het haare weduwen staat niet toe te laten ongetrouwd te blijven en zig gedenkt te verandersaten met Hendrik Hendriks van het Roos te Arrien. Verzoekende dat over haar vijf minderjaarige kinderen bij wijlen haar man Jan Gerrits Vrijlink in egte verwekt met namen Gerridina, Altien, Albert, Gerrit en Maria Jansen momboiren mogten worden aangesteld daar toe voorstaande Albert Gerrits Nijkamp van Arrien des kinderen oom van vaders zijde en Rutger Rutgers oom van moeders zijde die beyde hier op gecompareerd zijn en de momboirschap als na landregte aangenomen hebben. Zoo zij voor de gesamentlijke comparanten het navolgende contract overeengekomen en ingegaan.
Eerstelijk verklarende de bruidegom Hendrik Hendriks de voorschreven vijf kinderen voor eigen en egte kinderen aan te nemen. En zullende deze kinderen in het ouderlijke huys verblijven en kost en kleederen worden gegeven tot dat ieder kind zestien jaaren is oud geworden; voorts aan ieder der zoons als komen te trouwen een ordentelijk bruidegoms kleet na huysvermogen. En aan ieder meyssien als komt te trouwen een ordentelijk bruidskleed met zijn toebehooren, zooals onder boerluyden is gebruykelijk. Wijders aan ieder der gemelte vijf kinderen een ordentelijk schaap met een lam; aan de zoons op eerstkomende May en aan de meysies als twaalf jaar oud geworden zijn. Dan aan ieder kind een nieuwe kiste wanneer uit het ouderlijk huis gaan dienen of zestien jaar oud zijn geworden, mitsgaders zal het oudste meysien ordentelijk het naayen moeten worden geleerd; en alle deeze kinderen moeten ordentelijk leezen en schrijven laten geleerd worden; zullende ook de zoons de overleeden vaders kleederen hebben en onder deselve samen verdeeld worden.
Zijnde wijders gecontracteerd dat wanneer de vrouw voor de man mogte komen te overlijden de man het regt en vrijheid zal hebben op het erve het Vrijlink wederom te mogen trouwen, behoudende ook de ouders de vrijheid om bij haar in huys te houden van deeze kinderen welke zij zullen goedvinden ook zelven een kint van die kinderen welke uit dit haar voorgenomen huwelijk mogten geboren worden.
In welkes waarheids oorkonde hebbe ik Verw. Scholtus vvorn. deze getekent en geseegeld, zoo als ten verzoeke van alle de comparanten voor haar nevens mij door de Onderscholtus Berent Nagel gedaan is.
Actum Ommen den 16 Juny 1770, was get.   G. Nagel Verw. Scholtus    Berent Nagel

2.  Rutger Vedders (see also III.4).
3.  Marriggie Vedders, born circa 1742 in Ommen, died na 1776 in Ommen.

Generation III
 
III.4 Rutger Vedders, landbouwer op Vedders, born circa 1739 in Ommen, died on 23-09-1816 in Ommen. Lidmaat 1760. Son of Rutger Gerrits Vedders (see also II.1) and Trientje Rutgers.
Church marriage (1) circa 1761 in Ommen to Fennigjen Hendrix, born circa 1741, died circa 1775 in Ommen. Lidmaat 1763.
Church marriage (2) on 28-07-1776 in Ommen to Jenneken Jansen Wijgmink (Wijgmans, Wiegmans), born circa 1750 in Ommen, died on 18-03-1816 in Ommen. Dg. van Jan Klasen en Aaltjen Jans Wiegmonds.

30-4-1761. Overdracht erve Vedders van vader op zoon.
Rutger Gerrits en Trijntje Rutgers (tutore marito) verklaren bij huwelijksvoorwaarden op heeden aan hun zoon Rutger Rutgers en schoondogter Fennigje Hendriks te cederen en over te dragen hun erve en boedel. Tevens moeten Rutger en Fennigje uitkeren aan Margien Rutgers een goed koebeest, 2 bedden en toebehoren en een kist zoals onder boerluiden wordt gebruikt. En als zij trouwt een bruidskleed en indien zij ongetrouwt blijft mag ze blijven inwonen, in kost en klederen blijven voorzien en na dode een fatsoenlijke begrafenis. Verder zijn gecompareerd Jan Vrijlink en Hendrikje Rutgers die verklaren afstand te doen en volkomen te zijn voldaan en betaald.
From the first marriage:
1.  Gerridina Vedders, christened on 31-05-1762 in Ommen, buried on 03-01-1810 in Bovenkerk te Kampen at the age of 47.
Publication of the banns on 11-10-1793 in Kampen, church marriage at the age of 31 on 30-10-1793 in Broederkerk te Kampen to Antonie Mol, timmerman, born circa 1760, died on 19-12-1824 in Kampen.
2.  Hendrik Vedders, schaapherder/shepherd te Vollenhove, christened on 17-11-1765 in Ommen, died on 06-05-1828 in Stad Ommen at the age of 62. Lidmaat 1787.
18-6-1792 Afrekening en einde voogdijschap van Hendrik Rutgers.
Erscheenen Hendrik Vrielink zeggende beneevens Klaas Bouwhuys van Beerse bij deze gerichte aangestelde mombers over de minderjarige kinderen van Rutger Vedders en desselfs wijlen vrouw Fenne Hendriks te Varsen, met name Gerridina en Hendrik Rutgers, als zijnde zijnen meedemomber Klaas Bouwhuis overleden.
Seggende vaandig te zijn om aan zijnen laatsten meerderjarige pupil Hendrik Rutgers, hier present, momber, rekening, bewijs en reliqua weegens zijne gehoudene administratie te doen verklarende zig ten dien einde alleen en niets meerder voor zijne pupil te hebben ontvangen als zestig glds uit handen van deze gerigte, herkomstig van Esse van Ommen met eenen gulden en 10 st. van dien door Asse van Ommen daarop van schuldig was tezamen f61-10. Verzoekende alnu na overlegging van deze bovenstaande penningen van de voogdijschap van Hendrik Rutgers worden ontslagen.
Waarop erschenen Hendrik Rutgers zeggende meerderjarig te zijn en restant van bovengenoemde penningen te hebben ontfangen en daarmee voldaan zijnde te bedanken zijne voogd Hendrik Vrielink voor zijne goede administratie en verzoekt dat hij van sijne voogdijschap mag worden ontslagen, hetwelk door dezen gerigte geaccordeerd is geworden.
 
Op 31-12-1788 heeft eenzelfde afrekening en bedank plaats gehad t.o.v. Gerridina Rutgers.
 
6-5-1828 Testament Hendrik Vedders
Voor ons Johannes Amama Chevallerau, openbaar notaris, residerende te Ommen, kanton Ommen, Arrondissement Deventer, Provincie Overijssel, en in tegenwoordigheid van getuigen hierna benoemd deze hebbende ondertekend, compareerde Hendrik Vedders zonder beroep wonende te Ommen, ten huize van Hendrik Jan Lammerink arbeider te Ommen, bij ons notaris en getuigen bekend, zijnde naar den lighame ziek zittende op een stoel in den hoek van den haard van deszelves woonhuis en vertrek. Edoch bij deszelves volle verstandige vermogens en duidelijke uitspraak zooals ons notaris en nabenoemde deze onderteekend hebbende getuigen, is gebleken uit de gesprekken met hem gehouden, welke verklaarde bij deze openbare akte zzijn testament te willen doen beschrijven, ten welke einde aan ons notaris in tegenwoordigheid van getuigen hierna benoemd, deze hebbende onderteekend, zijn testament opgegeven, zijnde hetzelve door ons dadelijk opgeschreven, zooals ons was opgegegeven luidende als volgt:
Ik legateer aan Hendrik Jan Lammerink, arbeider te Ommen, een stel ipen zooals in de Laarakkers staan en het gene verder daartoe behoord, twee stukjes bouwland genaamd de Klijfjes, waartusschen een akkertje van Jan Arends Prins is gelegen en gelegen binnen het ambt Vollenhove, groot ongeveer tezamen tien a elf roeden, hebbende het ene perceel ten Oosten Marten Scheer en het ander perceel ten Westen Hendrik Ekker, voorts beide ten zuiden de weg en ten Noorden de zee, een pretentie groot eenhonderd vijftig guldens, ten laste van de weduwe A.H.Ekker te Vollenhove, volgens schuldbekentenis van den veertienden July achttienhonderdzestien, voorts de halfscheid van mijne na te laten kleederen onder deze verpligting alle de kosten van mijn begraving te betalen zooals behoord.
Ik legateer aan Frerik Vedders landbouwer te Varsen zoolange leeft het renteloos gebruik der gelden door mij aan hem ter leen verstrekt volgens authentique akte groot tweehonderdvierenvijftig guldens, onder dit beding dat indien denzelven Frerik Vedders een pretentie op mij mogte vermeenen te hebben, deze rente zal strekken in betaling van dezelve pretentien, alzoo indien van deze mijne beschikking genot wil hebben, hij gene vordering van eenige pretentie zal vermogen te maken en legateer aan den zelven bovendien de andere helft mijne klederen.
Ik legateer aan de drie kinderen van wijlen Antonie Mol gehuwd geweest met mijne zuster wijlen Gerridina Vedders, met name Frerik Mol landbouwer te Junne, Willem Mol metzelaar te Genemuiden en Berent Mol timmerman te Kampen, den eigendom van voorschreeven kapitaal door Frerik Vedders verschuldigd welke daar van voor zijn leven in voege voorschreven het gebruik behouden zonder daarvan rente te betalen.
Alle het gene voorschrevene aan testator ddoor ons notaris van getuigen hierna benoemd deeze hebbende onderteekend, opentlijk voorgelezen zijnde verklaarde denzelven dit alles wel te hebben verstaan en zijn testament te behelzen.
Gedaan en gepasseert ten huize van testator in Ommen numero 37 waarna toe wij ons hadden begeven op heden den zesden Mei achttienhonderdachtentwintig des nademiddags drie uren ter presentie van Willem Rotman deurwaarder, Albert Willem van Munster koopman, Gerrit Poorter metzelaar en Jan Kamphuis wever, alle wonende te Ommen als getuigen ten dezen expres verzocht en heeft testator benevens ons notaris en voormelde getuigen na gedane voorlezinge geteekend deze minute welke gebleven is in bezit en bewaring van ons notaris.
H.Vedders        W.Rotman     A.W.van Munster      G.Poorter     J.Kamphuis      J.Amama Chevallerau     
Hendrik is dezelfde dag nog overleden.
 
Op heden den vierentwintigsten van de maand Augustus des jaars achttien honderdnegenentwintig compareerden voor ons Josephus Petrus Johannes de Quay, vrederegter van het kanton Ommen, Arrondissement Deventer, Provincie Overijssel, geadsisteerd net Alexander de Vries, Hendrik Jan Lammerink en Frerik Mol, landlieden wonende in de Buurtschap Junne, gemeente het Ambt Ommen dezes kantons en Frerik Vedders insgelijks landbouwer in de Buurtschap Varsen onder dezelve gemeente woonachtig, dewelke ter bevestiging der echt en deugdelijkheid van de door hun ten kantore van Successie te Ommen ingeleverde Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Hendrik Vedders, den zestienden Mei des voriges jaars ter deze stede overleden, ieder afzonderlijk in onze handen afgelegd den eed voorgeschreven bij de tweede alinea van art.13 der wet van den 27 December 1817 tot heffing eener belasting onder de naam van Regt van Successie.
Waarvan wij deze acte opgemaakt en na gedane voorlezing nevens de comparanten en den Griffier geteekend hebben.
Gedaan ter stede Ommen op het raadhuis ten deze jare voorschreven.
Hendrik Jan Lammerik      F.Mol      F.Vedders      J.P.J.de Quay      A.de Vries griffier
.
From the second marriage:
3.  Fredrik Vedders (see also IV.4).
4.  Roelof Vedders, christened on 05-12-1784 in Ommen, died young in Ommen.
5.  Jan Vedders, christened on 05-12-1784 in Ommen, died young in Ommen.
6.  Jan Vedders, boerenkecht, christened on 03-03-1786 in Ommen, died on 01-04-1845 in Ambt Ommen at the age of 59.
21-2-1838 Openbare verkoop van schapen door Jan Vedders. Enkele van de schapen worden verkocht aan zijn broer Fredrik Vedders en aan diens zoon Hendrikus Vedders. De 10 schapen brengen op f 41,50.
7.  Aaltje Vedders, born on 13-04-1791 in A Ommen, christened on 17-04-1791, died on 04-10-1858 in Stad Ommen at the age of 67.
Married (1) at the age of 21 on 29-04-1812 in Ommen to Harmen van Gerner, 26 years old, landbouwer, christened on 24-07-1785 in Ommen, died on 17-06-1819 in Ommen at the age of 33.
Married (2) at the age of 29 on 04-05-1820 in Stad Ommen to Hendrik Jan Lammerink, 29 years old, christened on 16-12-1790 in Ommen, died on 17-09-1837 in Ommen at the age of 46.

20-1-1820 Aanstelling voogden namens Aaltje Vedders wegens overlijden van haar man Harmen van Gerner:
Op heden den twintigsten van de maand January des jaars achttienhonderden twintig compareerde voor ons Jozephus Petrus Johannes de Quay, Vrederegter van het kanton Ommen, Arrondissement Deventer, Provincie Overijssel, geadsisteerd met Alexander de Vries, Griffier bij dit Vredegeregt,
Aaltje Vedder, landbouwersche wonende ter stede Ommen dezes kantons, weduwe van wijlen Harmen van Gerner, te kennen gevende dat deze haar wijlen echtgenoot voor ruim zes maanden is komen te overlijden nalatende een minderjarig kind, met name Peter van Gerner, oud zes jaren, en ons derhalven verzoekende dat haar overeenkomstig de wet eenen toezienden voogd over hetzelve minderjarige, mogte worden toegevoegd.
Ten dien einde compareerden op haar verzoek tevens voor ons Vrederegter voornoemd de vrienden en naastbestaanden van gemelde minderjarige, uitmakende den familieraad, te weten van vaderszijde Hendrik van Gerner, kleermaker volle oom, Harmen Horsman, timmerman en Gerrit Kramergerritszoon, kleermaker neven van voorschreven minderjarige alle drie ter opgemelde stede woonachtig
van moederszijde Fredrik Vedder en Jan Vedder, landbouwers wonende in de Buurtschap Varssen, gemeente Schoutambt Ommen dezes kantons, volle ooms en Albert Noodveld, insgelijks landbouwer woonachtig onder dezelve gemeente Schoutambt Ommen gelegene Buurtschap Bestem, aangehuwde neef der minderjarige.
In dezen familienraad met ons omtrent de benoeming eenes toezienden voogd over voorschreven minderjarige geraadpleegd zijnde, is daartoe met eenparigheid van stemmen verkozen de hiervoren genoemden Hendrik van Gerner vollen oom van den minderjarigen van vaderszijde.
Dewelke na verklaard te hebben dezen post aan te nemen dadelijk in onze handen den bij de wet bevolen eed heeft afgelegd om de daaraan verbondene pligten behoorlijk te zullen vervullen.
Waarvan zij deze acte hebben doen opmaken, dewelke na gedane voorlezing, door alle de comparanten benevens door ons en den Griffier is geteekend.
Gedaan ten onzen huize ten dage en jare voorschreven.
Aaltjen Vedder     H.J.van Gerner     Fredrik Vedders       Harm Horsman      Jan Vedder     Gerrit Kramer     A.Nootvelt     J.P.J.de Quay      A.de Vries
 
8-4-1820 Boedelscheiding tussen Aaltjen Vedders en haar zoontje Peter:
Voor ons Johannes Amama Chevallerau openbaar notaris, residerende te Ommen, kanton Ommen, Arrondissement Deventer, Provincie Overijssel en getuigen hierna benoemd deeze hebbende onderteekend, compareerde Aaltje Vedders, landbouwersche wonende te Ommen no.37, weduwe van wijlen Harmen van Garner, overleden in Ommen op den zeventienden Juny achtienhonderdnegentien, te kennen gevende al nog tot heden in onverdeelde gemeenschap van hunne geheele nalatenschap waar toe zij voor de helft beregtigd is, is gebleeven met het eenige kind uit voorschreven huwelijk van gezegde haren man Harmen van Gerner verwekt zijnde genaamd Peter van Garner, thans ruim zes en een half jaar oud, dat zij comparante gaarne eeene schiftinge en scheidinge van gezegden boedel en gemeenschap begeerde. Daartoe was overeengekomen met Hendrik Louwrens van Garner, oom en toeziende voogd van genoemde minderjarige Peter van Garner, zijnde hij Hendrik Louwrens van Garner voornoemd (kleermaker wonende in Ommen) hier present, is diens volgens ten overstaan van de heere Josephus Petrus Johannes de Quay, Vrederegter en Alexander de Vries, Griffier van het kanton Ommen, wonende te Ommen, krachtens de wet van den twaalfden Juny achtienhonderdzestien, overgegaan tot verdeeling van genoemden boedel.
Zijnde den staat des boedels als volgt:
Roerende goederen
1.   Guste koe gewaardeerd op f 40
2.   Een nieuwmelkte vaas bonte koe gewaardeerd op - 55
3.   Een grijs kalf gewaardeerd op - 6
4.   Vier schapen gewaardeerd op - 24
5.   Een partij rogge aan het stroo gewaardeerd - 13
6.   Dito hooi gewaardeerd op - 20
7.   Dito schoone rogge gewaardeerd op - 5,75
8.   Dito boekweit gewaardeerd op - 13
9.   Dito ongewande boekweit gewaardeerd op - 8
10. Eenige turf gewaardeerd op - 2,25
11. Een baktrog met poten gewaardeerd op - 2,50
12. Een ton, een onderkarn, een spindvat, een klein netje, een mandje, drie bakjes, een snijzomp, twee kruiwagens, een schaafbank, een wan, een mandje, twee harken, een vork, een een valletje gewaardeerd op groote ledder, twee bijlen, een waschbaly, een oud zaaivat, een oude braak en een ijshaak tesamen gewaardeerd op - 15
13. Twee grepen, een schop, twee veenkrabben, een veenhouw, een aardappelen hoinwetje? en een hondeschop gewaardeerd op - 4
14. Een boven en een onderbed, een deken, een peuluw, vier kussens twee groflakensche, twee gordijnen en een valletje gewaardeerd op - 50
15. Twee bedjes, twee kussens, twee lakens, twee gordijntjes en een valletje gewaardeerd op - 35
16. Een onderbuuve?, een bedje, een deken en een kussen op - 10
17. Een la-tafeltje gewaardeerd op - 5
18. Een boerekist gewaardeerd op - 8
19. Een kleine dito gewaardeerd op - 2,50
20. Een tafeltje gewaardeerd op - 1,50
21. Acht oude stoelen gewaardeerd op - 2,50
22. Een groote en drie kleine koperen ketels, een dito melkpannetje gewaardeerd op - 10
23. Een vleesvat en een kleine dito gewaardeerd op - 3
24. Een pankoekspan, een hangijzer, een hakmes met een stuk bort, een schrijfbort gewaardeerd op - 2
25. Een timmerkist met eenig timmergereedschap gewaardeerd op- 10
26. Een zakje met eenige veeren gewaardeerd op - 6
27. Een kinderstoel en eenige rommelarij gewaardeerd op - 3
28. Een haarspit en hamer gewaardeerd op - 1
29. In een kasje eenige prullen, drie stoven, een olijkan en een vaatje, een broodplank gewaardeerd op - 2,75
30. Dertig aarden schotels, vier borden, een thezak met gaasjes schoteltjes en theepotten gewaardeerd op - 4,50
31. Vier ijzeren potten en een groote gewaardeerd op - 4,50
32. Een haalketting, asschop en tang gewaardeerd op - 2
33. Twee wateremmers gewaardeerd op - 1,50
34. Een koffijkan met eenige kopjes en schoteltjes, een lepelblad met twaalf tinne lepels en eenige vorken en messen gewaardeerd op - 2,50
35. Een boekweitenzift, en mandje, een blikke trommel, een spiegeltje, twee hangende en een staande lamp, twee kleine schaaltjes met balans, een koffijmoole en eenige aarden potten gewaardeerd op - 3
36. Een karn, pals en melkton gewaardeerd op - 4
37. Een wieg gewaardeerd op - 1,50
38. Een wollen deken met een kleine dito - 8
39. Zes grove beddelakens gewaardeerd op - 7,20
40. Vier beddekussens gewaardeerd op - 12
41. Twaalf zak aardappelen gewaardeerd op - 12
42. Twee dito knollen gewaardeerd op - 1,60
43. Een partij rookvleesch, worst en pekelvleesch gewaardeerd- 10
De vaste goederen zijn
1.  Een huis staande noordwaards dat van Hannes Makkinga in Ommen no.37 met de grond daarbij horende gewaardeerd op - 450
2.  Een gaarden aan den Mars, westwaards Hendrik Kramer, groot ongeveer zes spind gewaardeerd op - 100
3.  Een stuk land in den Dantenkamp tiendvrij, zijnde ongeveer groot een mudde gewaardeerd op - 60
4.  Een stuk land, grasland, gelegen onder het Rot, Oostwaards Hendrik Benier groot ongeveer eenvierde dagwerk gewaardeerd 30
5.  Een slag in de Slagen groot ongeveer een half mudde gezaai tiendvrij, Oostwaards Hendrik Bosscher gewaardeerd op - 65
6.  Een slag in Alteveer, grasland, Oostwaards Harmen Horsman gewaardeerd op - 90
7.  Een dito Westwaards Hendrik Bosscher gewaardeerd op - 82
8.  Een stukjen zaailand op het hooge van den Esch, groot ongeveer zes spind, Oostwaards Gerrit Poortier gewaardeerd op - 30
9.  Boekweiteveen, nog bezaaibaar gewaardeerd op - 12,50
Totaal negenhonderdnegentien guld. vijftig cent f 919,50
Al hetwelke voorschreeven partijen verklaaren den geheelen boedel voorschreeven te bedragen en gewaardeerd te zijn door Jannes Grotenhuis, winkelier in Ommen, beedigd door den heer Vreederegter van het kanton Ommen de dato vijfentwintigsten January jongstleeden waaronder staat geregistreerd te Ommen den eersten February 1820 fo 80 R.no.1 ontvangen met vast regt met de verhooging van negenenvijftig cents (get) W.L.Hoorn.
Welke Jannes Grootenhuis voornoemd hier mede present zulks erkend.
Alzoo den geheelen staat des boedels onzuiver rendeerd eene somma van een duizenddriehonderdvijfenvijftig guldens en vijftig cents f 1355,50
Partijen geven op en erkennen de schuld des boedels te bedragen eene somma van vijfhonderdrieendertig guldens, zoo gevestigde als losse schulden
Dus den zuiveren staat des boedels was achthonderdeenentwintig guldens vijftig cents f 821,50
Zoodat ieder der deelgenoten derzelver aandeel in dezen boedel zuiver bedraagd eene somma van vierhonderdtien guldens en vijfenzeventig cents f410,75
Den boedel zooals voorschreeven om het belang der minderjarige te behartigen, niet voor eene egale verdeeling vatbaar zijnde in waarde aan landen en het kind voordeeliger is alleen landerijen te hebben, is met overleg den heer Vreederegter door partijen onderling goed gevonden, de verdeeling niet bij loting maar bij overeenkomst te bepalen, diens volgens overeengekomen:
1.  Aaltje Vedders, weduwe voornoemd, comparante in dezen, contractante ter eenre, zal ontvangen zooals bij dezen accepteerd, alle voorschreeven roerende goederen tegens de gewaardeerde waarde ter somma van vierhonderd en vijfendertig guldens f 435
en daartegen geheel ten haare laste te neemen zooals zij comparante te bij dezen erkend genomen te hebben alle de schulden des boedels, zoowel erkende als on opgegevene zoo onder het mogten worden, waaronder niet zijn begreepen de kosten deezer scheidinge, welke partijen ieder voor hun aandeel zullen dragen, ter somma van vijfhonderddrieendertig guldens f 533
Welke egter de somma van achtennegentig guldens de waarde der roerende goederen te boven gaat, die in de nu volgende verdeeling der vaste goederen zullen bijgevoegd worden, zooals dadelijk bij no. 2 volgd
2.  Zal Aaltje Vedders voornoemd voor haar deel der vaste goederen ontvangen, zooals bij dezen geaccepteerd en in eigendom invoegen als volg aanneemd:
1.  Het huis staande te Ommen, Noordwaards dat van Hannes Makkinga no.37 eerder voorschreeven op de waarde van vierhonderdenvijftig guldens f 450
2.  Een slag grasland in Alteveer hierboven onder de vaste goederen op numero zeven genoemd op de waarde van tweeentachtig gulden f 82
3.  Het Boekweiterveen hierboven onder de vaste goederen op numero negen genoemd op de waarde van twaalf guldens vijftig cents f 12,50 Alzoo dezelve ontvangt eene waarde f 544,50
Benier groot ongeveer eenvierde dagwerk ter waarde van dertig f 30,55 3. des boedels haar toekoomt ter somma van eenhonderddrieendertig guldens vijf en zeventig cents f 133,75 Waarvan zij weduwe Aaltje Vedders voor het eerst ter vergoeding van het meerder bedrag der schuld voorschreeven door haar aangenomen als de waarde der roerende goederen behoud de somma van achtennegentig guldens f 98 voor zich behoud
Vervolgens zal dezelve tot het deel van Peter van Garner, haar minderjarige kind voornoemd, uitkeeren eene somma van vijfendertig guldens en vijfen Benier groot ongeveer eenvierde dagwerk ter waarde van dertig f 30,55
3.  Zal Peter van Garner voornoemd voor deszelfs aandeel ontvangen, zooals door Hendrik Louwrens van Garner als toeziende voogd onder approbatie van den heer Vrederegter word geaccepteerd:
1.  Een gaarden gelegen aan den Mars, Westwaards Hendrik Kramer, groot ongeveer zes spind ter waarde van eenhonderd guldens f 100
2.  Een stuk land in den Dannenkamp groot ongeveer een mudde ter waarde van zestig gulden f 60
3.  Een stukjen land, grasland gelegen onder het Rot, Oostwaards Hendrik Benier groot ongeveer eenvierde dagwerk ter waarde van dertig f 30
4.  Een slag in de Slagen groot ongeveer een half mudde, Oostwaards Hendrik Bosscher ter waarde van vijfenzestig gulden f 65
5.  Een slag in Alteveer, grasland Oostwaards Harmen Horsman ter waarde van negentig gulden f 90
6.  Een stukje zaailand op het hooge van den Esch groot ongeveer zes spind, Oostwaards Gerrit Poortier ter waarde van zestig gulden f 60
7.  Voorts eene uitkeering door Aaltje Vedders voornoemd in voegen voorschreven in contanten ter somma van vijfendertig gulden vijfenzeven tig cents f 35,75
Alzoo Peter van Garner ontvangt f 410,75
Voorts is geconditioneerd en verklaard zij comparante Aaltje Vedders voornoemd haare goederen alle boven genoemd ten legaal verband te stellen tot zekerheid van de schulden des boedels voornoemd.
Op deze wijze verklaren partijen geheel ontscheiden te zijn over en weeder de volkomene zekerheid van alles voorschreeven assificeren en van alle verdere aanspraak voor zooverre den in hand dezes en den thans ontscheidene gemeenschap te renuncieeren.
Gedaan en gepasseerd ten kantore van ons notaris te Ommen op heden den achtsten der maans April achtoenhonderdtwintig des avonds ten acht uren ter presentie van Willem Rotman en Peter van Munster, eigenaren wonende in Ommen, beide als getuigen ten deze expres verzocht en hebben partijen en heer Vrederegter en Griffier, benevens de taxateurs, benevens ons notaris en getuigen na gedane voorlezinge geteekend deze minute, welke gebleeven is in bezit en bewaring van ons notaris.
Aaltje Vedders       H.L. van Garner    J.Grootenhuis     J.P.J.de Quay vrederegter      A.de Vries    W.Rotman    P.van Munster    J.Amama Chevallerau not.


Generation IV
 
IV.4 Fredrik Vedders, landbouwer/farmer at Vedders, christened on 13-03-1778 in Ommen, died on 05-04-1852 in Ommen at the age of 74, son of Rutger Vedders (see also III.4) and Jenneken Jansen Wijgmink (Wijgmans, Wiegmans).
Publication of the banns (1) on 05-05-1810 in Ommen, church marriage at the age of 32 on 31-05-1810 in Ommen to Hermina Hendriksen of Lammerink (Lamberink), 23 years old, born op Aelen(huis) te Junne, christened on 26-11-1786 in Ommen, died on 17-05-1829 in Ommen at the age of 42, daughter of Hendrikus Hannes(sen) and Jennigjen Janssen Stouten.
Married (2) at the age of 52 on 04-03-1831 in Ommen to Dina Lammerink (Lamberink) E 31 years old, born on 07-12-1799 in Aelen(huis) te Junne, christened on 15-12-1799 in Ommen, died on 05-10-1892 in Overissel MI foto04 at the age of 92. Cause of death: dropsy of the brains.

31-10-1812. Koop van 2 stukken bouwland.
Voor ons Johannes Amama Chevallerau, keizerlijk notaris, residerende te Ommen, Canton Ommen, Arrondissement Deventer, Departement der Monden van den IJssel en getuigen hierna benoemd deze hebbende onderteekend. Zijn gecompareerd de heeren Cornelus Godefridus Ramaker en Harmen Evers, renteniers, eigenaren, wonende in de Buurtschap Varsen onder de gemeente Ommen no.18 verklaarende mits dezen verkogt te hebben aan Frerik Vedder, landbouwer wonende te Varsen no.5 onder de gemeente Ommen welke hier present dezelve alzo accepteerende twee naast elkander gelegen stukjes bouwland geleegen in den Varsener Esch, de Reuven stukjes genaamd, te samen ongeveer groot driehonderdenvijftig roeden, Rijnlandsche, voor eene somma van driehonderdzesendertig franken, -336,- onder wijdere conditien om deze somma op primo Mei achtienhonderdertien aan handen van den notaris Johannes Amama Chevallerau te Ommen te betaalen en binnen een maand na dato vijf percento van gezeyde koopsomma stellende den kooper tot securiteit van verkooperen voor de opmelde koopprijs tot borgen de persoon van Gerrit Sandink, landbouwer en eigenaar, wonende in de Buurtschap Varsen in de gemeente Ommen, welke hier mede present deze borgtogt op en aanneemt. Verklaarende comparanten aldus overeengekoomen te zijn.
Aldus gedaan en gepasseerd op heden den eenendertigsten October achtien honderdtwaalf des nademiddag vier uuren ten huize van den heere verkooper te Varsen onder de gemeente Ommen no.18, ten presentie van getuigen die waren Peter Scheffer, arbeider wonende te Varsen no.18 en Peter van Munster knoopmaker, wonende te Ommen no.153 en hebben comparanten en getuigen na gedane voorlezing geteekend deze tegenwoordige minute welke gebleven is in bezit en bewaaring van ons notaris die mede deze heeft onderteekend.
C.G.Ramaker   H.Evers   Fredrik Vedders   Peter Scheffer   P.van Munster   Gerrit Sanding   J.Amama Chevallerau.

23-1-1816. Overdracht van Erve Vedders van Rutger aan zijn zoon Fredrik:
Voor ons Johannes Amama Chevallerein, openbaar notaris, residerende te Ommen, Arrondissement Deventer, Provincie Overijssel en getuigen hierna benoemd deze hebbende onderteekend, is gecompareerd Rutger Rutgers Vedder landbouwer wonende te Varsen no.4 in de gemeente Ommen, verklaarende ter voorkoming van alle geschillen welke omtrent deszelves nalatenschappen mogten ontstaan, dat zijnen zoon Fredrik Vedder bij hem comparant inwonende zoo door vroegere wettige aankopen als andersins des noods te bewijzen eigenaar is, niet slegts van alle de zijner naame reeds staande landerijen maar ook van het huis waarin woond no.4 te Varsen. En van alle mobilaire goederen zich in dezelve bevindende dat slegts bij naauwkeurige opneeming de helft van voorzeide woonhuis no. te Varsen behalven nog de grond waarop hetzelve staat noch de grond om en aan hetzelve gelegen eenig eigendom van hem comparant is en alzoo wegens reeds ten volle ontvangene waarde mits dezen aan zijnen zoon Frerik Vedders cedeert en overdraagd alle regt van eigendom zoo hij comparant mogte overig hebben, zulks waarderende tesamen op eene somma van vijftig guldens. Verklarende Fredrik Vedders alle vorenstaande bij dezen te accepteren. Dus verklaren partijen te zijn overeengekomen ten einde dezer ter expeditie te leggen dommicilium verkiezende ten woonstede te Varsen no.4 voorschreven.
Gedaan en gepasseert ten huize van comparant Rutger Rutgers Vedders voorschreeven op heeden den drieentwintigsten January achtienhonderdzestien des avonds vijf uren in tegenwoordigheid van Gerrit Sandink en Albert Oldegbers landbouwers wonende te Varsen, beide als getuigen tendezen expres verzogt. Verklarende comparant Rutger Rutgers Vedders niet te kunnen teekenen noch schrijven uit hoofde door hoge ouderdom zulks verleert hadde, na hiertoe verzogt te zijn en hem alle het vorenstaande was voorgeleezen hebbende na afhoringe van deze verklaringen Frederik Vedder voornoemd met en benevens voornoemde getuigen en ons notaris na opentlijk gedane voorlezinge geteekend deze minute welke gebleeven is in bezit en bewaring van ons notaris.
Fredrik Vedders    Gerrit Sandink    Albert Olegberts    J.Amama Chevallerau not.

23-11-1829. Aanstelling voogden op verzoek van Frerik Vedders na het overlijden van zijn vrouw Hermina Hendriksen:
Op heden den drieentwintigsten van de maand November des jaars achttien honderdnegenentwintig compareerde voor ons Josephus Petrus Johannes de Quay vrederegter van het kanton Ommen, Arrondissement Deventer, Provincie Overijssel geadsisteerd met Alexander de Vries onzen Griffier Frerik Fedders, landbouwer wonende in de Buurschap Varsen, gemeente het Ambt Ommen dezes kantons, weduwnaar van wijlen Hermina Lammerink, te kennen gevende dat deze zijne echtgenoot voor zes maanden is komen te overlijden nalatende acht minderjarige kinderen, met namen Jan oud achttien, Hendrikus oud zestien, Hendrika oud veertien, Jan Harmen oud tien, Gerritdina oud acht, Roelof oud zes, Hendrikje oud vier en Hendrika Johanna oud een jaar. En ons derhalven verzoekende dat hem overeenkomstig de wet eenen toezienden voogd over deze minderjarigen mogte worden toegevoegd. Ten welke einden compareerde op zijn verzoek tevens voor ons vrederegter voornoemd de vrienden en naastbestaanden van gemelde minderjarigen onder onze voorzitting zoals de wet makende famillien te weten van vaderszijde Jan Vedders, boerenknecht volle oom, Hendrik Vrielink en Jan Vrielink, landbouwers en neven der minderjarigen, wonende alle drie ter stede Ommen. Van moederszijde Hendrik Jan Lammerink, Lucas Lammerink en Hannes Lammerink alle drie landbouwers en volle ooms der minderjarigen wonende ter voorzeide Ambt van Ommen. Dezen famillieraad onder onze voorzitting geopend en daarin omtrent de toekenning eene toeziende voogd geraadpleegd zijnde is daartoe met eenparigheid van stemmen verkozen den hiervoren genoemden Hendrik Jan Lammerink, volle oom der minderjarigen van moeders zijde, dewelke na verklaard te hebben dezen post aan te nemen, dadelijk in onze handen den bij de wet vereischten eed heeft afgelegd om de daaraan verbonden pligten behoorlijk te zullen vervullen.
Waarvan wij deze acte opgemaakt en na gedane voorlezing benevens de comparanten en onzen Griffier hebben geteekend, met uitzondering alleen van Hendrik Vrielink die daar mede toe verzocht zijnde verklaarde van niet te kunnen schrijven of teekenen als zulks niet te hebben geleerd.
F.Vedders     J.Vedders     J.Vrielink      H.J.Lammerink     L.Lammerink      H.Lammerink     J.P.J.de Quay      A.de Vries griffier.

From the first marriage:
1.  Jan Vedders (see also V.1).
2.  Hendrikus Vedders (see also V.3).
3.  Hendrika Vedders, born on 06-03-1815 in Ommen, died on 29-05-1885 in Ommen at the age of 70.
Married at the age of 22 on 12-05-1837 in Ambt Ommen to Hermannus Marsman, landbouwer, born 1812 in Ambt Ommen, died on 07-02-1890 in Archem (Ambt Ommen). Zn. van Jan Marsman en Stijntje Martens.
4.  Hendrik Jan Vedders, born on 09-04-1817 in Ommen, died on 20-08-1828 in Ommen at the age of 11.
5.  Jan Harmen Vedders (see also V.8).
6.  Gerritdina Vedders E born on 28-10-1821 in Ommen, died on 31-01-1907 in MI at the age of 85.
Married at the age of 26 on 04-05-1848 in Stad Ommen to Jan Brinkhuis E 38 years old, born on 13-12-1809 in Ommen, christened on 17-12-1809 in Ommen, died on 28-02-1884 in MI at the age of 74. The family emigrated to the USA.
7.  Roelof Vedders, born on 30-10-1823 in Ommen, died on 13-02-1902 in Ambt Ommen at the age of 78.
8.  Hendrikje/Henrietta Vedders E born on 20-01-1826 in Ambt Ommen, died 1901 in Douglas Co S-Dakota.
Married at the age of 30 on 20-09-1856 in Ambt Hardenberg to Herm Wessels Spoelder E 38 years old, born on 24-04-1818 in Hasselt, died on 28-02-1907 in Douglas SD at the age of 65. Hij was eerder gehuwd met Jantje Zomer. The family emigrated in 1884 to the USA (SD).
9.  Hendrika Johanna Vedders E born on 14-10-1828 in Ommen, died on 31-01-1901 in New Holland Douglas Co SD.
Married at the age of 25 on 02-03-1854 in Dalfsen to Jan Hoekman E born 02-09-1834 in Oudleusen (Dalfsen), died on 18-01-1906 in New Holland SD. The family emigrated tot New Holland (SD).
From the second marriage:
10.  Hermannus/Mansoom Vedders E born foto05 on 21-08-1832 in Ommen, died 1922 foto06 in Pease (Mill) Minnesota, he was not married and lived later in the house of his cousin William Vedders. 1905 Census has him living in Milo Township, Minnesota age 72.
The funeral of Mr. Vedders was held Thursday afternoon at the home of his nephew, Wm. Vedders. Rev. Van De Lunne of the Christian Reformed church had charge of the services. The ballbearers were D.G. Fanella, Wm. Scheller, C. Palmquist, B. VanRoekel, A.J. Jetsinga and E. Ruis, former neighbors and friends of Mr. Vedders. The body was interred in the Pease cemetery. We join with friends in extending our sympathy to the bereaved relatives in the loss of their aged uncle.
11.  Jan Hendrik Vedders E (see also V.18).
12.  Jennigje Vedders, born on 25-12-1835 in Ommen, died on 02-05-1854 in Ommen at the age of 18.
13.  Berend Jan Vedders, born on 18-03-1838 in Ommen, died on 22-03-1838 in Ommen, 4 days old.
14.  Berend Jan Vedders E (see also V.22).
15.  Hendrik Vedders E (see also V.24).
16.  Jantje Vedders E born on 25-05-1844 in Ommen, died on 28-12-1913 in Alton (Iowa) at the age of 69.
Married at the age of 22 on 17-03-1867 in Allegan County Michigan USA to Hendrik Woertink E 31 years old foto07 , born on 06-12-1835 in Ommen, died on 19-07-1909 in Nassau Township Sioux Co Iowa at the age of 73, buried in Alton cem. Zn. van Willem Woertink en Anna NN.
Jantje and Hendrik got nine children foto08 . The family emigrated in 1866.
Sept 1909 Krantebericht:
Henry Woertink senior died at his home in Hospers monday morning at 5.30 at the age of 74, 7 months and 13 days of paralysis of the brain of which he suffered for some times. Deceased was born in The Netherlands and immigrated to this country about 1865 coming to Holland Michigan. He was married there to Jantje Vedders and in 1877 came to Sioux County settling on a farm 3 miles N.E. of Alton, which he worked for a number of years afterwards retiring and moving to Hospers. Deceased leaves a widow to survive him and was the father of 9 children of which 8 are living. They are Henry, Herman and John all of Hospers, Mrs. Jennie Kones of Castlewood South Dakota, William Woertink of Estelinne South Dakota, Mrs. Rieka Jacobsma of Hospers, Mrs. (Johanna) Anna Landhuis of Leota Minnesota (geb. 5-7-1875 te Zeeland MI en geh. 31-8-1894 te Hospers met Jan Hendrik Landhuis), Mrs. Lizzie Weis of Hospers. Funeral services were held at the Dutch Reformed church at Hospers, of which he was a devoted member, by Rev. Douwstra and was largely attended. Interment took place in the Nassau township cemetery S.W. of Alton. The entire community sympathizes with the bereaved widow and children in their sad loss.

Krantebericht:
Mrs. H. Woertink Sr. died at her home in Hospers on Sunday December 28th of diabetes, having been a sufferer for some time. Deceased was born in The Netherlands in 1843 and came to America in 1866. The year following she was united in marriage to Hendrik Woertink in Michigan. In 1876 the family came to Sioux County. Five years ago Mr. Woertink passed away. The funeral services were held on Wednesday from the Reformed church of Hospers and were in charge of Rev. G.H. Douwstra. Interment was made in the Nassau Township cemetery in Alton in the Woertink family lot. Deceased is survived by the following children: Mrs. P. Kones of Castlewood S.D., William of Estelline S.D., Mrs. S. Jacobsma of Hospers, Mrs. H. Landhuis of Edgerton Minn., Henry, Herman, John and Mrs. Lizzie Weis of Hospers.


Generation V
 
V.1 Jan Vedders, born on 24-05-1811 in Varsen, christened on 26-05-1811 in Ommen, died on 16-01-1860 in Ommen at the age of 48.
Son of Fredrik Vedders (see also IV.4) and Hermina Hendriksen of Lammerink.
Married at the age of 40 on 05-06-1851 in Ommen to Aaltje Endeman, born 1822 in Dalfsen, died on 31-12-1888 in Oudleusen (Dalfsen). Dg. van Jan Endeman en Gerridina Ulderink; zij hertr. 5-4-1861 te A. Ommen met Albert Wesselink en 10-4-1869 te Dalfsen met wed. Gerrit Willem van Lenthe.

21-10-1846 Openbare verkoop van een boerenerve en 14 percelen grond.
Het huis en erf, groot 4 roeden en 80 ellen en 4 stukken bouwland ten oosten van het huis, ter grootte van 96 roeden en 50 ellen wordt gekocht door Jan Vedders. Bovendien omvat dit perceel nog enkele weilanden. De koopprijs is f 900,-. De veiling vond plaats per opbod. De boerderij is gelegen te Varsen.


From this marriage:
1.  Gerrit Jan Vedders, born on 25-10-1851 in Ommen, died on 01-05-1852 in Ambt Ommen, 189 days old.
2.  Hermina Vedders, born on 26-03-1853 in Ambt Ommen, died on 16-04-1920 in Varsenerveld (Ambt Ommen) at the age of 67.
Married at the age of 22 on 09-04-1875 in Nieuwleusen to Berend Jan van Lente, landbouwer, born 1844 in Nieuwleusen, died on 30-09-1889 in Varsenerveld (Ambt Ommen). Zn. van Harm van Lente en Janna Bulder.
3.  levenloos kind/stillborn child Vedders, born on 20-05-1856 in Varsen, died on 20-05-1856 in A Ommen, 0 days old.
4.  Frederik Jan Vedders (see also VI.5).

V.3 Hendrikus Vedders, landbouwer, born on 02-03-1813 in A Ommen, died on 09-04-1873 in (Lemele) Ambt Ommen at the age of 60.
Son of Fredrik Vedders (see also IV.4) and Hermina Hendriksen of Lammerink.
Married at the age of 29 on 05-05-1842 in Ambt Ommen to Hendrikje Koers, born 1819, died on 06-09-1878 in Ambt Ommen.

25-2-1842 Openbare verkoop van schapen door Hendrikus Vedders. Enkele van de schapen worden verkocht aan zijn vader Fredrik Vedders en aan zijn oom Jan Vedders. De 26 schapen brengen op f 127,30. De verkoop wordt gehouden op het erve Hofmeyer te Ommen.

From this marriage:
1.  Harmina Vedders, born on 10-09-1843 in Ommen, died 1898 in Ambt Hardenberg.
Married (1) at the age of 22 on 09-05-1866 in Ambt Ommen to Hendrikus Fokkert, arbeider, born 1831 in A Ommen, died on 01-01-1886 in Ambt Ommen (Beerzerveld). Zn. van Albert Fokkert en Teune Huisjes.
Married (2) at the age of 43 on 04-02-1887 in A Hardenberg to Albert Wijnholt, born 1826 in Hardenberg, died 1906 in Ambt Hardenberg, hij was eerder gehuwd met Gerritdina Mollen.
2.  Jan Vedders (see also VI.10).
3.  Fennigje Vedders, born on 09-02-1849 in A Ommen, died on 09-04-1876 in (Lemele) Ambt Ommen at the age of 27.
Married at the age of 22 on 05-10-1871 in Ambt Ommen to Hendrik Klein Lugtenbeld, 27 years old, born on 12-05-1844 in Ambt Ommen, died on 13-01-1917 in Ambt Ommen at the age of 72.
4.  Mannes Vedders (see also VI.14).
5.  levenloos kind Vedders, born on 12-09-1855 in A Ommen, died on 12-09-1855 in A Ommen, 0 days old.
6.  Hendrik Jan Vedders (see also VI.17).

V.8 Jan Harmen Vedders, landbouwer op Vedders, born on 17-09-1819 in Ommen, died on 03-02-1894 in Ommen at the age of 74, son of Fredrik Vedders (see also IV.4) and Hermina Hendriksen of Lammerink.
Married at the age of 33 on 06-05-1853 in Ommen to Geesjen Jaspers, born 1824 in Ommen, died on 25-07-1888 in Varsen (Ambt Ommen).

10-08-1892. Door den districts veearts te Arnhem is een geval van miltvuur geconstateerd bij een gestorven pink van den landbouwer J.H. Vedders te Varsen.
From this marriage:
1.  Fredrik Vedders (see also VI.19).
2.  Aaltje Vedders, born on 25-09-1856 in Ambt Ommen, died on 29-07-1932 in Ommerbosch en Rotbrink at the age of 75.
Married at the age of 22 on 23-05-1879 in Stad Ommen to Jan Willem Luchies, 30 years old, born on 05-09-1848 in Stad Ommen, died on 07-02-1926 in Ommen at the age of 77. Zn. van Willem Luchies en Aaltje van der Vegt.

V.18 Jan Hendrik Vedders E landbouwer/farmer/bootmaker, born on 18-04-1834 in Ommen, died on 01-03-1887 in New Holland, S-Dakota USA at the age of 52. His wooden marker on his grave burned with a wood-fire and disappeared. Son of Fredrik Vedders (see also IV.4) and Dina Lammerink.
Married foto09 at the age of 34 on 28-01-1869 in Fillmore, Michigan USA (witnesses: Klaas van Zanten en Willemina Vierdag beide uit Fillmore) to Aaltjen Schoenmaker E 32 years old foto10 born on 30-08-1836 in Hardenberg, died 1916 foto11 in Pease (Mill) Minnesota.
Jan Hendrik and Aaltjen emigrated in 1866 from Ommen to Michigan, where he first worked in the lumber mills, then he bought 40 acres of land near Fillmore; in 1878 they went to Orange City in Iowa; in 1882 the moved to New Holland (SD). In 1895 Aaltjen moved as a widow with her children and brother-in-law Harmannus Vedders to Pease in Minn.
From this marriage: foto12
1.  Dina Vedders (see also VI.24).
2.  Fennigje/Fanny Vedders born on 28-04-1872 in Alegan MI USA, died on 27-04-1961 in North Dakota USA at the age of 88.
Married at the age of 17 on 31-08-1889 in New Holland SD to Peter Verduin E (one-armed Pete), 20 years old, farmer, born on 03-04-1869 in Noordeloos MI, died on 30-06-1951 in Litchville ND at the age of 82, zn. van Pieter Verduin en Diena Versteeg.
Peter werd "one-armed Pete" genoemd, vanwege het feit dat hij bij een landbouw machineongeluk een arm heeft verloren.
Fanny and Peter got six children.
Peter Verduin was born in Michigan in 1869 and later moved with his family to northwest Iowa. As a young man he worked in S Dakota and there married Fannie Vedders in 1889 at New Holland. They moved to Chicago where he worked in the Pullman rail car factory. Here were born the daughters Dena and Allie. In 1894 he was back in S Dakota, farming. It was here he lost an arm in a treshing machine accident; that's wy they called him one-armed Pete. Also was born there Peter jr. Soon they moved to north central Iowa where Bess and Henry were born. In the fall of 1905 he came to N Dakota with a group to buy land. He bought the East of section 25 in Greenland Township, Barnes Co. and started to build a house. Having work at home he arranged with a local carpenter to have the house done by March and went back to Iowa. In the spring they left Iowa with good buildings, trees, both shade and fruit and came to a treeless plain and a house that hadn't been touch since he left in the fall. Needless to say, it was hard to convince the wife and family this was progress. He also was one of the organizers of the Reformed Church in Litchville. A son John was born here to complete the family.
3.  Frederick Vedders (see also VI.27).
4.  William Vedders (see also VI.29).

V.22 Berend Jan Vedders E born on 08-05-1839 in Ommen, died on 30-03-1919 in MI at the age of 79, buried 1919 in Fillmore MI East Holland Cemetery, son of Fredrik Vedders (see also IV.4) and Dina Lammerink.
Married about 1876 in USA to Geertje Steengs E born on 01-09-1849, died on 04-04-1924 in MI at the age of 74, buried 1924 in Fillmore MI East Holland Cemetery. foto14
From this marriage:
1.  Frederick Vedders (see also VI.32).
2.  Anna Vedders, born on 05-04-1878 in MI, died 06-1954 in Zeeland City Michigan USA, buried in Fillmore MI East Holland Cem.
9-6-1954. Anna Vedders, 76, Passes Wednesday
Miss Anna Vedders, 76, passed away at her home, 37 S. Elm St., Wednesday morning. She had been in ill health for some time.
Surviving are two sisters, Mrs. Males Van Kampen, of the above address, with whom she made her home, and Mrs. Henry Prins, also of Zeeland.
The funeral services will be held on Saturday at 3 p.m. at the Baron Funeral Home, with the Rev. A. Rozendal officiating. Burial will be in the East Holland cementary. The body will be removed from the Baron Funeral Home to the residence at 11 a.m. Thursday.

3.  Diena Vedders, born 1881 in MI, buried 1884 in Fillmore Michigan USA.
4.  Wilmina Vedders, born on 10-11-1883 in Overisel MI, died in 1976 in Zeeland MI.
Married at the age of 26 on 14-12-1909 to Hendrik Klaas (Henry) Prins, 46 years old, born on 03-06-1862 in Usquert, died in 1957 in Zeeland Ottawa Co MI.
5.  Hermanus Vedders, born 1885 in MI, died on 20-07-1888 in Overisel MI, buried 1888 in Fillmore Michigan USA.
6.  Dena Vedders, born 1890 in MI, died on 27-10-1992 in Zeeland MI at the age of 102 years, buried in Fillmore MI East Holland Cem.
Married to Malus VanKampen, died in Ottawa Co.
Dena Vedders-Van Kampen, 102, of Zeeland, died Tuesday morning, Oct. 27, 1992, at Zeeland Community Hospital. She was a member of First Christian Reformed Church. Surviving are her nephews and nieces, Bernard Prins and Nicholas Prins, both of Zeeland, Alma and Oliver Dorn of Holland, George and Hazel Vedders of Muskegon Heights, and Thomas Vedders and Marian Vedders, both of Muskegon.
Funeral Services were held Friday, Oct.30, at Yntema Funeral Home, Zeeland with Revs. Esler Shuart and Dennis De Haan officiating. Burial in East Holland Cementary. Memorials may be given to the Haven Park Christian Nursing Home.


V.24 Hendrik Vedders E born on 16-04-1841 in Ommen, died 22-11-1920 in Douglas Co SD. Son of Fredrik Vedders (see also IV.4) and Dina Lammerink.
Married (1) at the age of 29 on 09-07-1870 in Den Ham to Fenneke Veneman, born 1829 in Den Ham, died on 18-01-1872 in Den Ham. Dg. van Gerrit Jan Veneman en Jennigje Heuver.
Married (2) at the age of 31 on 15-10-1872 in Den Ham to Frederica/Frieda Meesters E 27 years old, born on 27-07-1845 in Den Ham, died circa 1888 in South Dakota. Dg. from Mannes Meesters and Hermina Ekkelkamp. It is said that Frederica died of homesickness.
De familie emigreert vanuit Den Ham, via Brussel naar New York, in juli 1881 naar Douglas Co.
Married (3) 1889 in South Dakota to wid. Jantje (Janny) Hazewinkel, E born 11-1836 in The Netherlands, died 22-11-1920 in South Dakota. Dg. from scheepskapitein Hindrik Jans Hazewinkel en Jantje Karsens Dekker and wid. of schipper Harm Boer.
From the second marriage:
1.  Fennigje/Fanny Vedders E born on 16-10-1873 in Den Ham, died on 07-01-1964 in Grand Rapids MI at the age of 90, buried in West Lawn Cem. Orange City Iowa.
Married at the age of 21 on 13-06-1895 in USA to William Wiersma, 19 years old, sheriff, born on 15-03-1876, died on 17-08-1938 in Sheldon Iowa at the age of 62. Son of Jan Wiersma and Anneke Grenzenberg. They got nine children.
2.  Hermanus Vedders, born 1875 in Den Ham, died on 12-03-1876 in Den Ham.
3.  Hermina Vedders E born 20-04-1877 in Den Ham, died 12-12-1962 in Iowa, buried in Valley View Cem. Rock Valley Iowa.
Married in 1897 in USA to Riemer (Raymond) Kempema, born 1870, died 1948 in USA. They got nine children.
4.  Dina Vedders, born 1878 in Den Ham, died on 06-08-1878 in Den Ham.
5.  Frederika (Reka) Vedders E born 12-1879 in Den Ham, died on 29-06-1961 in Pipestone Minn.
Married 02-1899 in Orange City Sioux Co Iowa to John Schaap E born 1867 in The Netherlands, died in 1959. They got eleven children.
6.  Jennigje (Jennie) Vedders, born on 17-12-1882 in Douglas Co SD, died 14-05-1972 in New Holland SD.
Married 27-02-1907 in Rock Valley Iowa to Benjamin (Ben) Bolt E born 07-12-1879 in Uithuizermeeden The Netherlands, died in 19-04-1954 in Grand Rapids MI, buried Douglas Co SD. Ben emigrated in 1903 to the USA. They got eleven children.

Generation VI
 
VI.5 Frederik Jan Vedders, born on 05-08-1857 in Ommen, died on 11-02-1889 in Ooster-Dalfsen at the age of 31, son of Jan Vedders (see also V.1) and Aaltje Endeman.
Married at the age of 28 on 20-05-1886 in Dalfsen to Maria Bonthuis, born 1864 in Dalfsen, died on 11-02-1919 in Oudleusen. Zij hertr. met Rutger Jonkers.
From this marriage:
1.  Jan Vedders, born on 07-01-1887 in Dalfsen, died on 23-01-1887 in Ooster-Dalfsen, 16 days old.
2.  Jennigje Vedders, born 1888 in Dalfsen, died on 24-03-1916 in Ooster-Dalfsen.

VI.10 Jan Vedders, arbeider, born on 30-10-1845 in Ambt Ommen, died on 25-04-1932 in Lemelerveld at the age of 86, son of Hendrikus Vedders (see also V.3) and Hendrikje Koers.
Married at the age of 28 on 26-03-1874 in Ambt Ommen to Hendrikje Klein Lugtenbeld, born 1836 in A.Ommen, died on 28-04-1908 in Lemelerveld (A.Ommen).
From this marriage:
1.  Alberdina Vedders, born on 20-07-1875 in Ambt Ommen, died on 28-07-1931 in Lemelerveld at the age of 56.
Married at the age of 24 on 05-07-1900 in Ambt Ommen to Hendrikus Lubbers, arbeider, born 1860 in Ambt Ommen, died on 09-09-1928 in Lemelerveld, zn. van Derkje Lubbers.
2.  Hendrika Vedders, born on 10-09-1877 in Ommen, died on 12-09-1935 in Puttershoek at the age of 58.
Married at the age of 18 on 06-03-1896 in Ambt Ommen to Willem van 't Veld, arbeider, born 1870 in Zwollerkerspel.

VI.14 Mannes Vedders, arbeider, born on 25-02-1852 in Ommen, died on 10-09-1880 in Rotterdam at the age of 28, buried in Ommen, son of Hendrikus Vedders (see also V.3) and Hendrikje Koers.
Married at the age of 23 on 09-12-1875 in Ambt Ommen to Christina Gijsbers, born 1849 in A Ommen, died on 01-05-1880 in (Lemele) Ambt Ommen. Dg. van Arend Jan Gijsbers en Hendrikje Bergman.
From this marriage:
1.  levenloos kind Vedders, born on 10-03-1876 in A Ommen, died on 10-03-1876 in Lemele (A Ommen), 0 days old.
2.  levenloos kind Vedders, born on 15-08-1877 in A Ommen, died on 15-08-1877 in Lemelerveld (A Ommen), 0 days old.
3.  levenloos kind Vedders, born on 02-01-1879 in A Ommen, died on 02-01-1879 in Lemele (A Ommen), 0 days old.
4.  levenloos kind Vedders, born on 30-04-1880 in Lemele, died on 30-04-1880 in Lemele (Ambt Ommen), 0 days old.

VI.17 Hendrik Jan Vedders, dienstkecht, schoenmaker, born on 14-09-1857 in Ambt Ommen, died on 21-04-1939 at 32 in Dalfsen at the age of 81, son of Hendrikus Vedders (see also V.3) and Hendrikje Koers.
Married at the age of 23 on 21-04-1881 in Ambt Ommen to Hendrika Klein Lugtenbeld, 16 years old, born on 10-12-1864 in Hellendoorn, died on 18-04-1928 in Ommen at the age of 63, dg. van Albert Kleinlugtenbelt.
From this marriage:
1.  Hendrik Vedders (see also VII.11).
2.  Jennigjen Vedders, born on 31-05-1883 in Ambt Ommen, died on 11-09-1889 in Ambt Ommen at the age of 6.
3.  Hendrikje Vedders, born on 24-06-1885 in Ambt Ommen, died on 28-12-1967, buried in Lemele. Zij was doofstom.
4.  Albert Jan Vedders, born on 17-06-1901 in Ambt Ommen, died on 30-10-1901 in Ambt Ommen, 135 days old.

VI.19 Fredrik Vedders, landbouwer op Vedders, born on 08-08-1854 in Ommen, died on 02-06-1910 in Ambt Ommen at the age of 55, son of Jan Harmen Vedders (see also V.8) and Geesjen Jaspers.
Married at the age of 26 on 20-05-1881 in Ommen to Aaltje Jaspers, 21 years old, born on 20-10-1859 in Ommen, died on 13-01-1928 in Varsen (Ambt Ommen) at the age of 68. Dg. van Hendrik Jaspers en Hendrika Timmerman.
From this marriage:
1.  Gerridina Vedders, born on 15-03-1882 in Ambt Ommen, ovl. op 05-04-1955 te Zwolle, begr. te Ommen.
Married at the age of 25 on 17-05-1907 in Stad Ommen to Egbert Soepenberg, boerenknecht/landbouwer, born 28-12-1877 in Den Ham, died on 20-11-1948 in Zwolle, begr. te Ommen.
2.  Hendrik Vedders (see also VII.18).
3.  Jan Harm Veddersfoto15 landbouwer, born on 15-04-1888 in Ambt Ommen, died on 01-11-1945 in Ommen at the age of 57.
4.  Hendrikus Vedders, landbouwer, born on 13-10-1892 in Ambt Ommen, ovl. op 18-01-1977, begr. te Ommen.
Married at the age of 24 on 06-07-1917 in Ambt Ommen to Aaltje Reinink, born 02-11-1893 in Den Ham, ovl. op 27-07-1962, begr. te Ommen.
5.  Albert Vedders (see also VII.23).
6.  Hendrikje Vedders, born on 17-08-1899 in Ommen, died on 05-12-1961, buried in Ommen.
Married at the age of 26 on 13-11-1925 in Ommen to Albert Slotman, born in 1895, died on 04-01-1970, buried in Ommen. Their son Fredrik Slotman emigrated in 1953 to Canada.

VI.24 Dina Veddersfoto13 born on 13-07-1870 in Allegan MI USA, died on 04-04-1957 in Lynden (Wash) at the age of 86, daughter of Jan Hendrik Vedders (see also V.18) and Aaltjen Schoenmaker.
Married at the age of 15 on 31-08-1885 in New Holland (S.Dakota) to Gerrit Likkel, E born in 1860 in Ambt Hardenberg, died 1931 in Douglas Co SD.
They got 13 children. The parents of Gerrit Likkel also lived in Ommen; he was the only son together with one sister. Their mother died when the two children were young, however father Likkel remarried after a few years. In many Dutch homes was talked about emigration; so it was decided that Gerrit would go to America as a sort of forrunner for the rest of the family. Gerrit crosst the Atlantic to find a better living. From New York he went to LeMars (Iowa) by train and worked on a farm near Maurice not far from Sioux Center (Iowa). Here he worked about two years to have enough money to let come his parents and sister. The family was reunited and moved to New Holland (S Dakota) where the Likkel family staked out a homestead. After the dead of Gerrit mother Dena followed her children to Lynden (Washington).
From this marriage:
1.  Johanna Likkel, born on 21-04-1887 in New Holland (S.Dakota), died on 11-10-1916 at the age of 29. Huwt met Klaas de Jong; krijgen 5 kinderen.
2.  Henry John Likkel, born on 12-08-1889 in Douglas County (S.Dakota), died on 21-01-1971 at the age of 81. Huwt met Jennie van der Pol en hertr. met Alice Baltman Baker; krijgen 7 kinderen.
3.  Allie Likkel, born on 04-08-1892 in New Holland (S.Dakota). Huwt met John van der Pol. Krijgen 9 kinderen.
4.  William Henry Likkel, born on 18-03-1894 in New Holland (S.Dakota), died on 22-11-1975 at the age of 81. Huwt met Anna van der Tuin; krijgen 8 kinderen.
5.  Jennie Likkel, born on 02-12-1896 in New Holland (S.Dakota), died on 18-03-1976 at the age of 79. Huwt met Gerrit J. van Zanten; 1 kind.
6.  Dena Likkel, born on 26-09-1899, huwt met Anthony Martinus Kosters; krijgen 11 kinderen.
7.  Frederick Likkel, born on 30-06-1901 in Harrison (S.Dakota), died on 12-12-1965 at the age of 64. Huwt met Nancy Dijkstra; krijgen 6 kinderen.
8.  Albert John Likkel, born on 26-09-1903. Huwt met Helen Haveman; krijgen 6 kinderen.
9.  Gerrit Likkel, born on 18-01-1906 in New Holland (S.Dakota). Huwt met Alice Compaan; krijgen 2 kinderen.
10.  Fanny Likkel, born on 04-05-1908 in New Holland (S.Dakota). Huwt met Henry Feenstra; krijgen 7 kinderen.
11.  George Likkel, born on 04-02-1913, died 09-1999. Huwt met Bertha de Jong; krijgen 4 kinderen.

VI.27 Frederick (Fred) Veddersfoto16 farmer, born on 02-12-1875 in Alegan Mich, died on 23-10-1930 in Pease, Millelacs County/Minn. at the age of 54, son of Jan Hendrik Vedders (see also V.18) and Aaltjen Schoenmaker.
Church marriage at the age of 22 on 16-03-1898 in Milaca Minn. Spouse is Alice Hubersfoto17 18 years old, born on 27-09-1879 in Holland/Michigan, died on 18-08-1967 in Artesia/Ca USA at the age of 87, buried on 23-08-1967 in Pease Cemetery Minn, dg. van Hendrik Hubers en Gerritdina Warmelink. foto18

Fred and Alice were married by a minister, Rev. Dahlin from Milaca on March 16, 1898. The Pease did not have a minister at that time. A short time later Rev. A.W. Meyer visited the Pease congregation. Upon meeting the newly married couple he felt so bad that he had not had the opportunity to marry them, as he had been their pastor in New Holland S Dakota and had taught them their catechism. He asked them if he could please marry them again and they consented to do this. Perhaps they are one of the vere few couples to be married twice to the same person within six days.
Funeral services for Mrs. Fred Vedders of Chino Calif. were held wednesday aug. 23 at the Pease Christian Reformed church at 2 p.m. with rev. R. Noorman officiating. The remaims were laid to rest besides those of her husband in the Pease Cemetery. Casket bearers were: Gerold Liepitz, Maurice Plowman, Marvin Schreur, Robert Vedders, James H. Vedders and James M. Vedders.
Mrs. Alice Vedders passed away at the age of 89 years at the Pilgrims Convalesent Hospital in Artesia Calif. on aug. 18. She came to this country from the Netherlands at the age of three with her parents. They lived in Iowa and South Dakota moving to Minnesota in 1896, living in the vicinity of Pease until about eight years ago when se moved to California. On march 18 1898 she was united in marriage to Fred Vedders who preceeded her in death in 1930. Eight children remain to mourn her death: John of Pease, Mrs. Georg Schreur of Foreston, Henry of Pease, Mrs. Henry Liepitz of St. Paul, William of Pease, Mrs. John Plowman of Willmar, Mrs. Charles Vanden Einde of Lakewood Calif., Albert of Chino Calif. 22 grandchildren and 34 great grandchildren. Mrs. Vedders was a member of the Pease Christian Reformed church until the time of her death. foto19

From this marriage: foto20
1.  Hendrik Jan/John F. Vedders (see also VII.38).
2.  Dean/Gerritdina Vedders (see also VII.41).
3.  Henry F. Vedders (see also VII.42).
4.  Alice/Allie Vedders (see also VII.44).
5.  Minnie Vedders, born on 22-03-1908 in Milo Township Millelacs, died on 12-07-2000 in Roseville/Minneapolis (Minn) at the age of 92, buried on 17-07-2000 in Roselawn Cemetery.
Married at the age of 23 on 03-08-1931 in Pease Minn to Henry Liepitz, 25 years old, o.a. vertegenwoordiger in kleding, born on 03-11-1905 in Willmar, Kandiyohi Co. Minn, died 08-2004, zn. van Gustaf Liepitz en Katie Hoekstra.
Minnie Liepitz (nee Vedders) age 92 of Roseville on July 12th. Born in 1908 at Milo Township Millelacs Co., and attended Community Christian School at Pease MN. Preceded in death by her son Gerald, daughter Arlene Smith, and 3 brothers and 3 sisters. Survived by Henri her beloved husband of 96 years. Grandchildren Susan Metoxen of Hopkins, Sharon Robbert of Chicago, Daniel J. Smith of St. Louis Pk. and Debra Veth of Boston. Great-grandchildren Shane, Eric, Adam & Samantha; also her sister Fanny Plowman-Vedders of Willmar, brother Albert Vedders of California. And many nieces and nephews. Funeral Services 10.30 AM at Warrendale Presbyterian Church, 1040 Como Ave. Interment Roselawn Cemetery. Visitation 4-9 PM sunday at The Roseville Memorial Chapel, 2245 No Hamline Ave. and monday at church 1 hr. prior to services. Memorials preferred to Warrendale Church or donor's choice.
6.  William (Bill) Vedders (see also VII.47).
7.  Fanny Vedders, born on 07-02-1912 in Millelacs/Minnesota USA, died 04-2002.
Married at the age of 23 on 14-06-1935 in Personage/Pease Minn to John Plowman, 24 years old, salesman, born on 19-12-1910 in Willmar, died in 2012 at the age of 101, zn. van Harry Plowman en Deddie Hoekstra. They got two daughters.
8.  Gertrude Vedders, born on 25-05-1914 in Pease/Minnesota USA, died on 27-12-1983 in Bellflower, LA County, CA at the age of 69.
Married at the age of 20 on 25-10-1934 in Pease Minn to Charles VandenEinde, 24 years old, millworker, born on 04-09-1910 in Renville Minn, died on 10-02-1987 in Bellflower, LA County, CA at the age of 76. They got five children.
9.  Albert Vedders (see also VII.53).

VI.29 William Vedders, farmer, born on 21-09-1877 in Niekerk/Alegan Mich, died on 29-08-1962 in Pease (Millelacs) Minnes. USA at the age of 84.  Son of Jan Hendrik Vedders (see also V.18) and Aaltjen Schoenmaker.
Married (1) at the age of 24 on 26-12-1901 in Pease (Millelacs) Minnesota USA to Cena/Sina Timmer, born 1880, died foto22 on 17-06-1902 in Pease (Millelacs) Minnes. USA.
Married (2) at the age of 26 on 01-10-1903 in Pease (Millelacs) Minnesota USA to Jennie/Jeltje Kuperus E 22 years old, foto23 born on 20-09-1881 in Franeker/Friesland, died on 19-03-1964 in Pease (Millelacs) Minnes. USA at the age of 82, dg. van Jan Kuperus en Jeltjia Wynia.

Krantebericht:
Funeral services for William Vedders Sr., a pioneer resident of Pease, were held from the Christian Reformed Church of Pease on saterday 1 sept. at 1.30 p.m. with te Rev. Robert Evenhuis officiating. Burial was made in the Pease cemetery. William Vedders was born in Niekerk MI on 21 sept. 1877. A year later he moved with his parents to Orange City Iowa and at the age of 5 years the family moved to New Holland South Dakota, where he lived for a number of years. In 1896 he moved to a farm near Pease where he resided until 1943 when he moved with his family into the village of Pease. He was united in marriage to Sina Timmer in 1901 and she passed away a few months later. In 1903 he was married to Jennie Kuperus and 10 children were born to this union. He passed away at Memorial hospital on wednesday 29 aug. at the age of 84 yaers 11 months and 8 days. He leaves to mourn his passing his wife Jennie, 2 sons John and Henry Vedders of Pease and 6 daughters Alice of Gallup New Mexico, Mrs. Gerrit Kragt and Mrs. Harold Kragt of Pease, Mrs. Albert Mohler, Mrs. George Verhoeven and Mrs. Robert Bordewijke of California; 32 grandchildren; 9 great-grandchildren; other relatives and a host of friends. He was preceded in death by 2 children. Pallbearers were James, Ronald and Alan Kragt, Clayton Vedders, Virgil Minks and William Terpstra. foto24

Krantebericht:
Funeral services were held monday 23 march at 2 p.m. for Jennie Vedders at the Christian Reformed Church of Pease. Rev. Robert Evenhuis officiating. She died on thursday 19 march at the age of 82 years 5 months and 29 days.
Jennie Kuperus was born in The Netherlands 20 sept 1881 to John and Jennie Kuperus. She came to this country with her parents at the age of 3 years and first located naer Rock Valley Iowa. Here she grew into womanhood and later moved to Pease where she was united in marriage to William Vedders Sr on 1 oct. 1903. To this union was born 7 daughters and 3 sons. They reside on a farm in Milo Township until Mr. Vedders retirement when they moved to Pease. She has been a resident of Pease since that time. She is survived by 2 sons and 6 daughters John Vedders of Milaca, Henry Vedders of Milaca, Miss Alice Vedders of Gallup New Mexico, Mrs. Garrit Kragt of Milaca, Mrs. Albert Mohler of Ontario California, Mrs. Harold Kragt of Milaca, Mrs. George Verhoeven of Bellflower California, Mrs. Robert Bordewijk of Norwalk California; also 32 grandchildren and 14 great-grandchildren, 2 sisters and 1 brother. She was preceded in death by her husband William, 2 children in infancy, 1 sister, 2 brothers and 3 grandchildren. Casket bearers were Darrel Vedders, Leon Vedders, Lee Kragt, James Kragt, Ronald Kragt and Gerald Kragt.

From the second marriage: foto25
1.  levenloos kind/stillborn child Vedders, born 1904 in Pease (Millelacs) Minn. USA, died 1904 in Pease.
2.  Alice Vedders, nurse, born on 28-09-1905 in Pease Millelacs Minn. Died on 16-08-2006 in Milaca MN at the age of 100. Ongehuwd.
Alice graduated from Ancher Hospital School of Nursing in 1930, in 1933 she went to Rehoboth New Mexico and worked there until 1941, then worked for Dr. Pousma in Gallup New. Mexico until 1964. Then she came back to Pease moving into the house that Grandpa and Grandma lived in. She worked in the Elim Home in Princetown Minn for 16 years, until 1980 and then part-time for a few years. After taking a couple falls she moved to the Elim Home in Milaca in 1998, where she now resides.
 
Funeral services for Alice Vedders, 100, of Milaca, were held on Saturday, Aug. 19, 2006 at the Christian Reformed Church in Pease with the Rev. David Smit officiating. Burial followed at the Pease Cemetery. Pallbearers included Alan Kragt, Jim Kragt, Clinton Vedders, Terry Vedders, Dusty Vedders and Carl Vedders. Music was provided by Dorothy Brink and Debbie Vedders.  Alice died on Wednesday, Aug. 16, 2006 at the Milaca Elim Home.
She was born Sept. 28, 1905 in Milo Township to William and Jennie (Kuperus) Vedders. Alice graduated from the Pease Christian School, Milaca High School and Ancker Memorial Hospital in St. Paul as a registered nurse in 1930. In 1933, she went to Rehoboth, N. M. and worked there until 1941. She then worked for Dr. Pousma in Gallup, N. M. until 1964. Alice moved back to Pease, lived in her parents home and worked at the Princeton Elim Home for 16 years. She moved to the Milaca Elim Home in 1997. Alice was an active member of the Christian Reformed Church in Pease where she was a member of the Ladies Aid. She also volunteered much of her time at the church and the Pease Christian School. Alice will be remembered as a gentle lady who was loved by all who knew her.
She is survived by her sisters, Henrietta and husband George Verhoeven of Atresia, Calif. and Fannie Bordewyk of Visalia, Calif.; brother, Henry and wife Florence Vedders of Milaca; sister-in-law, Irene Vedders of Milaca; also by many nieces, nephews, other relatives and friends.
She was preceded in death by her parents; sisters, Jean Kragt, Deana Mohler and Maggie Kragt; and brother, John Vedders.

3.  Jennie/Jean Vedders, born on 04-02-1907 in Pease (Millelacs) Minn. USA, died on 01-11-1991 in Pease Minn at the age of 84.
Married at the age of 27 on 21-02-1934 to Gerrit Kragt, 24 years old, farmer, born on 11-11-1909 in Raymond Minn, died on 20-09-1998 in Milaca Minn at the age of 88, zn. van Jacob Kragt en Nettie Brink.
Jean worked, after grade school, in a grocery store for a couple of years, then worked in MI for a while, then got married and lived on a farm until retirement, when they moved into Pease. After being ill for some time, she went to the Elim Home for a couple years and then died in 1991.
4.  Henry J. Vedders, born 1909 in Pease (Millelacs) Minnes. USA, died 1909 in Pease.
5.  Deane Vedders, born on 07-01-1911 in Pease (Millelacs) Minn. USA, died on 31-08-1998 in Kent Washington at the age of 87.
Married at the age of 26 on 01-11-1937 to Albert Mohler, 24 years old, salesman, born on 22-01-1913, died on 26-12-1996 in Washington at the age of 83.
Deane worked in a department store after grade school, married in 1937 and they bought the store in Pease. They owned that untill 1953, then moved to Prinsburg Minn and her husband went into insurance business in Wilmar. In 1960 they moved to Ontario Cal., where they lived for 25 years. They moved to Kent Washington in 1986 where they retired. She died in 1998.
6.  Maggie/Mac Vedders, born on 20-03-1913 in Pease (Millelacs) Minnes. USA, died on 05-03-2002 in Milaca at the age of 88.
Married at the age of 23 on 18-07-1936 in Bellflower Ca to Harold Kragt, 21 years old, farm laberour en truckdriver, born on 09-02-1915 in Prinsburg Minn, died on 11-10-1992 in Pease Minn at the age of 77, zn. van Jake (Jacob) Kragt en Nettie Brink. They got four children.
She worked, after grade school, in Alderinks store in Pease. In 1936 she went to Ca and then married. In 1939 they came back to Minn., bought a farm and farmed untill retirement in 1975. She was involved in a serious car accident in 1988, but was able to be home for some years, then moved to the Elim Home in Milaca.
 
Funeral services for Maggie Kragt, 88, were held Saturday, March 9, at the Christian Reformed Church in Pease with the Rev. Gerald VanderHoek officiating. Burial was in the Pease Cemetery. Maggie died Tuesday, March 5, 2002, at Fairview Northland Regional Hospital in Princeton.
She was born March 20, 1913 to William and Jennie (Kuperus) Vedders in Milo Township, Mille Lacs County, Minn. She grew up on the home farm and attended the Pease Christian School. After graduation she worked at the Alderink Store in Pease. In 1936 she went to California where she married Harold Kragt on July 18, 1936 in Bellflower. The couple moved back to Minnesota and resided on several farms south of Milaca. She was a long-time member of the Pease Christian Reformed Church where she served as church organist for several years. She also was active in the Mission Circle and Ladies Aid.
Maggie has been residing at the Elim Home in Milaca for the past several years.
She is survuved by children, Ron and wife Karen of Milaca, Vonda and husband Bud Terpstra of Milaca, Judy and husband Ev DeJong of Milaca and Gerald and wife Bonne of Anchorage, Alaska; 11 grandchildren and 12 great-grandchildren; three sisters, Alice Vedders of Milaca, Henriette and husband George Verhoeven of Bellflower, Calif., and Fan Bordewyk of Visalia, Calif.; one brother, Hank and wife Flo Vedders of Milaca; and sister-in-law, Irene Vedders of Milaca. She was preceded in death by her parents; husband, Harold; two grandchildren, Jeff and Jayson Kragt; sisters, Jean Kragt and Dean Mohler; and brother, John Vedders.

7.  Henrietta Vedders, born on 16-03-1915 in Pease (Millelacs) Minn. USA, died 2006 in Bellflower Ca.
Church marriage at the age of 25 on 01-10-1940 in Vedders Farm Home to George Verhoeven, 21 years old, feed/grain dealer, born on 08-06-1919 in Nieuw Vennep Nederland.
Henrietta went to Ca. and lived with her sister Mac for a short time, married and lived in Bellflower and retired also there. Her husband was owner of a dairy feed business in Los Angeles area, which his sons have taken over.
8.  John W. Vedders (see also VII.66).
9.  Fannie Vedders, born on 03-03-1920 in Pease (Millelacs) Minn. USA.
Married at the age of 31 on 29-06-1951 to Robert Arvon Bordewyk, born circa 1926, died on 23-06-1994 in Artesia Cem. Ca.
Fanny worked in Minneapolis for some years, then went to Cal., married, lived in Bellflower for 3 years and then moved to Norwalk, lived there for 18 years, then moved to Lakewood Ca. After retirement they moved to Visalia Ca. Her husband died in 1994 and then she moved into a retirement village in Visalia.
10.  Henry John/Hank Vedders (see also VII.70).
foto26
VI.32 Frederick Vedders, born 1876 in Fillmore Allegan Co MI, died 09-11-1929, burried Muskegon Musgekon Co MI. Son of Berend Jan Vedders (see also V.22) and Geertje Steengs.
Married on 10-01-1907 in Muskegon MI to Mary Buitenwerf E , born 1871 in The Netherlands, died in 1951, buried Muskegon Muskegon Co MI. She was deaf and was 1 year when she emigrated with here parents.
From this marriage:
1.  Barney Vedders, born on 07-08-1907 in USA, died 10-1977 in Muskegon.
2.  Thomas Vedders (see also VII.73).
3.  George Vedders (see also VII.75).
4.  Marian B. Vedders, born on 07-06-1913 in USA, died on 24-10-2008 in Muskegon MI at the age of 95.
Muskegon Ms. Marian B. Vedders, age 95, passed away Friday morning, October 24, 2008. She was born June 7, 1913 in Muskegon to Frederick and Mary (Buitenwerf) Vedders. Ms. Vedders worked for E.H. Sheldon for 35 years before retiring in 1978. She was a member of Fifth Reformed Church and the Reformed Church Women's Ministries. Survivors include 2 nieces and 1 nephew, Marilyn (Robert) Glover of Shelby, Karen VanDuinen of New Era, and David (Linda) Vedders of Arizona; and her special caregiver, Carmen Cole. She was preceded in death by her parents; 3 brothers, Barney, Thomas, and George Vedders; and a nephew, James Vedders. Services will be 2:00 PM Monday at The Lee Chapel Sytsema Funeral Homes, Inc. 6291 S. Harvey St. (231) 798-1100 with Rev. Norman Swier officiating. Burial will be in Oakwood Cemetery. Visitation will be one hour prior to the service. Memorials to the Fifth Reformed Church Memorial Fund or Hackley Visiting Nurse Services-Hospice will be appreciated. Share memories with the family at their On-line Guest.


Generation VII
 
VII.11 Hendrik Vedders, tuinknecht/landbouwer, born on 03-02-1882 in Ambt Ommen, died on 12-07-1945 in Dalfsen at the age of 63, son of Hendrik Jan Vedders (see also VI.17) and Hendrika Klein Lugtenbeld.
Married at the age of 30 on 28-11-1912 in Dalfsen to Tonia Horstman, 22 years old, born on 13-07-1890 in Dalfsen, died on 24-12-1930 in Zwolle at the age of 40.
From this marriage:
1.  Hendrik Jan Vedders, born on 07-09-1913 in Wijhe, died on 20-01-1914 in Wijhe, 135 days old.
2.  Hendrik Jan (Henk) Vedders (see also VIII.2).
3.  Hermannus Vedders (see also VIII.4).
4.  Jan Hendrik (Jan) Vedders (see also VIII.6).
5.  Tonia Hendrika (Riek) Vedders, born on 25-03-1926 in Dalfsen, died on 24-09-2002 in Raalte at the age of 76.
Married on 23-10-1951 with Albert Jan (Jan) Jonkman, born on 27-03-1927, died on 25-09-2017 in Raalte.

VII.18 Hendrik Vedders, born on 17-12-1884 in Ambt Ommen, died on 18-09-1954 in Ommen at the age of 69. Son of Fredrik Vedders (see also VI.19) and Aaltje Jaspers.
Married at the age of 25 on 29-04-1910 in Ambt Ommen to Martha Kortman, 27 years old, born on 16-11-1882 in Ambt Ommen, died on 27-07-1959 in Ommen at the age of 76. Zij woonden in Junne bij Ommen.
From this marriage:
1.  Leefert Vedders (see also VIII.10).
2.  levenloos kind Vedders, born on 12-03-1915 in Junne, died on 12-03-1915 in Junne (Ambt Ommen), 0 days old.
3.  Aaltje Vedders, born on 07-05-1918 in Ommen, died on 07-03-1972 in Ommen at the age of 53.
Married 1942 in Ommen to Jan Hendrik Jaspers, born on 18-02-1916 in Ommen, died on 11-02-2002 in Ommen at the age of 85.

VII.23 Albert Vedders, landbouwer op Vedders, born on 19-02-1895 in Ommen, died on 09-02-1968 in Ommen at the age of 72, son of Fredrik Vedders (see also VI.19) and Aaltje Jaspers.
Married at the age of 30 on 13-11-1925 in Ommen to Gerridina Brinkhuis, 27 years old, born on 13-11-1898 in Ommen, died on 11-08-1982 in Ommen at the age of 83. foto27

20-11-1940. Aan de gebr. Vedders te Varsen is een belangrijke overheids subsidie toegekend in de kosten van het ophogen van een moeras en het verbeteren van een perecel weiland samen groot ca 1 ha  gelegen in de gemeente Ommen. Het werk zal worden uitgevoerd onder leiding van de Grontmij te Zwolle.
From this marriage:
1.  Aaltje Vedders, born on 13-09-1926 in Ommen, ongehuwd; woont ook op erve Vedders.
2.  Frederik Jan (Jan) Vedders (see also VIII.16).
3.  Frederik Vedders (see also VIII.18).
4.  Gerridina Johanna Vedders, born on 11-10-1935 in Ommen, died on 09-04-1945 in Ommen at the age of 9.

VII.38 Hendrik Jan/John F. Vedders, farmer, born on 29-06-1899 in Millelacs/Minnesota USA, died on 14-05-1986 in Milaca Area Hospital at the age of 86, son of Frederick Vedders (see also VI.27) and Alice Hubers.
Church marriage at the age of 39 on 19-02-1939 in Leota Chr.Ref.Ch. Murray County to Hattie Verbrugge, 30 years old, born on 30-05-1908 in Chandler Nobles County Minn, died on 03-11-2002 in Milaca at the age of 94, dg. van Jacobus Verbrugge en Maria van der Vliet.

Funeral services for Hattie (Verbrugge) Vedders, 94, were held Wednesday, Nov. 6, at the Christian Reformed Church in Pease with the Rev. Gerald Vander Hoek and the Rev. Tom Sahlstrom officiating. Burial was in the Pease Cemetery. Pallbearers were family members. Arrangements were by the Peterson-Johnson Funeral Home in Milaca. Hattie died Sunday, Nov. 3, 2002.
She was born May 30, 1908, to Jacobus and Maria Verbrugge in Chandler, Minn. She was one of 11 children. At the age of 12 she began to do housework and farm chores for many area residents. She also worked in Grand Rapids, Mich., for a short time. She farmed with her brother Cornelius for several years. In 1939 she married John F. Vedders of Pease. The couple had one son, James. John and Hattie farmed in the Pease area until 1966 when they moved to Pease.
Hattie was a member of the Pease Christian Reformed Church and the Ladies Aid Society. She was also a member of the Mothers Club of the Community Christian School. Hattie loved writing letters, gardening, cooking and baking. Her grandchildren, Judith and Joel, were her pride and joy. Hattie remained in her home until July of 1995 when she became a resident of the Milaca Elim Home.
She is survived by one son, James and wife Joanne of Milaca; two grandchildren, Judith and husband Dan VanSolkema of Byron Center, Mich., and Joel Vedders and wife Barbara of Grand Rapids, Mich.; five great-grandchildren, Elizabeth, Kathryn and Sara Van Solkema, Abby and Jack Vedders; and one sister, Nellie Christians of Edgerton, Minn. She was preceded in death by her husband, John in 1986, an infant daughter, her parents, five brothers and four sisters.

From this marriage:
1.  James Marlin Vedders (see also VIII.21).

VII.41 Dean/Gerritdina Vedders, born on 17-10-1901 in Pease Minnesota USA, died on 02-03-1974 in Milaca Mn at the age of 72, daughter of Frederick Vedders (see also VI.27) and Alice Hubers.
Married at the age of 32 on 09-08-1934 in Millelacs Minn to her brother-in-law Geert J. (George) Schreur, 26 years old, farmer, born on 15-03-1908 in Pleasant Valley Township Iowa, died foto21 on 10-10-1978 in Milaca Mill Co. MN at the age of 70. George hertrouwt 14-10-1977 met Winnie Robijn (1914-1987).
From this marriage:
1.  Eugene Alvin (Gene) Schreur, fed. bureau of prisons, born on 24-08-1936 in Millelacs Minn, huwt 20-6-1963 te Milaca met Dona Mae Nelson (huw. ontb.) en hertr. 12-8-1995 te Safford in Graham County/Ariz. met Charlene Rose Hardt.
2.  Marvin George Schreur, farmer, born on 22-09-1938 in Millelacs Minn.

VII.42 Henry F. Vedders, restaurant owner, born on 12-04-1903 in Millelacs/Minn USA, died on 15-09-1967 in Millelacs/Minn USA at the age of 64, buried on 18-09-1967 in Pease Cemetary. Son of Frederick Vedders (see also VI.27) and Alice Hubers.
Married at the age of 32 on 15-10-1935 in Princeton/Minnesota USA to Abbie Maude Smith, 36 years old, born on 25-08-1899 in Morris/Minnesota, died on 05-11-1985 in Millelacs/Minn USA at the age of 86.

Henry F. Vedders, a resident of the Pease community for over 60 years, passed away on Sept. 15, at the age of 64 years, five months and three days.
The deceased was born on April 12 1903 in Milo township near Pease. Here he attended school and grew to manhood. On oct. 15 1935 he was united in marriage to Abbie Smith at Princeton. To this union was born two sons, James and Frederick. He was engaged in farming for several years before moving to Pease village. He has been a resident on this community his entire life except for a few years while he lived in the state of Washington.
Mr. Vedders is survived by his wife Abbie, two sons James of Pella Iowa and Frederick of Grand Rapids Mich., also five grandchildren, three brothers John and William of Pease and Albert of Chino Calif., four sisters Mrs. George Schreur of Foreston, Mrs. Henry Liepitz of St.Paul, Mrs. John Plowman of Willmar and Mrs. Charles Vanden Einde of Lakewood Calif. Besides other relatives and a large host of friends.
Services were held from the Pease Christian Reformed church on monday sept. 18 1967 at 2 p.m. Rev. Ronald Noorman officiating. Interment was in the Pease Cemetery.

From this marriage:
1.  James Henry (Jim) Vedders (see also VIII.25).
2.  Frederick Sterling Vedders (see also VIII.27).

VII.44 Alice/Allie Vedders, born on 25-10-1906 in Millelacs Minn. Died on 30-09-1933 in Princetown MN at the age of 26, daughter of Frederick Vedders (see also VI.27) and Alice Hubers.
Married at the age of 24 on 25-03-1931 in Millelacs Minn. Spouse is Geert J. (George) Schreur, 23 years old, farmer, born on 15-03-1908 in Pleasant Valley Township Iowa, died on 10-10-1978 in Milaca Mill Co. MN at the age of 70.
From this marriage:
1.  Fredrick John (Fred) Schreur, police agent in Las Vegas, born on 23-05-1932 in Millelacs Minn, died on 20-07-1999 at the age of 67, huwt in 1955 met Irene Kuntz en hebben 3 zonen.

VII.47 William (Bill) Vedders, postmaster, born on 07-05-1910 in Pease Millelacs Minn, died on 09-09-1994 in Milaca MN at the age of 84, buried on 12-09-1994 in Pease Cemetery. Son of Frederick Vedders (see also VI.27) and Alice Hubers.
Married at the age of 26 on 13-11-1936 in Prinsberg,Kandi Yohi County Minn to Josie Wilhelmina Nieuwenhuis, 30 years old, born on 16-04-1906 in Prinsberg, Kandi Yohi County, died foto28 on 12-02-1981 in St Cloud, Stearns Minn at the age of 74, dg. van John Nieuwenhuis en Alice NN.

Funeral services for William Vedders, 84, were held monday sept. 12 at the Christian Reformed church in Pease with the rev. John Joldersma officiating. Lois Roelofs was the organist. Pallbearers were Bill Vedders, Michael Vedders, Ken Vedders, Jeff Muus, Ron Melgren, Jeff Duncan, Marvin Schreur and James Vedders. Burial was in the Pease Cemetery. Arrangements were by the Peterson-Johnson Funeral Home in Milaca.
Mr. Vedders died friday sept. 9 1994 at the Milaca Elim Home. Bill was born in Milo Township in Mille Lacs County may 7 1910 to Fred and Alice Vedders. He graduated from eight grade in Pease Christian school. In 1936 Bill married Josie Nieuwenhuis of Prinsberg Minn. and the couple made their home in the Pease area. Bill was inducted into the U.S. Army in 1944 and served in the 79th Infantry Division in Europe. After he returned from the war Bill worked for the Shell Oil Company. In 1958 he became postmaster in Pease, retiring in 1980. The Christian Reformed church and the Pease Christian school were an integral part of Bill's life. He was a lifelong member of the church and served on the school board.
Bill is survived bij three sons: Robert and wife Lola of Minnetonka, Verlin and wife Donna of Andover and Alfred John of Seattle Wash.; grandchildren Bill Vedders of Wakefield Mich., Pam Muus of Champlin, Kelly Melgren of Ham Lake, Julie Duncan of Eagan and Mike and Ken Vedders and Terri Bomgardner of Seattle; three great grandchildren Whitney Vedders, Kasey Bomgardner and Josie Melgren; brother Albert Vedders of Visalia Calif.; sisters Fannie Plowman of Willmar and Minnie Liepitz of St.Paul and many nieces, nephews and friends. Bill was preceded in death by his parents, his wife Josie, sisters Alice Schreur, Dean Schreur, Gertrude VandenEinde and brothers John and Henry Vedders.

From this marriage:
1.  Robert William/Bob Vedders (see also VIII.30).
2.  Alfred John Vedders (see also VIII.32).
3.  Verlin Virgil Vedders (see also VIII.34).

VII.53 Albert Vedders, farmer/real estate, born on 01-10-1917 in Millelacs/Minnesota USA, died on 21-02-2008 in Visalia Ca at the age of 90, buried in Pease Son of Frederick Vedders (see also VI.27) and Alice Hubers.
Married foto29 at the age of 21 on 01-02-1939 in Millelacs/Pease to Janet Marie Ruis, 18 years old, born on 12-11-1920 in Millelacs/Minn, died on 04-12-2008 in Visalia Ca at the age of 88, dg. van Krijn Ruis en Jennie van Slooten.

Funeral services for Albert Vedders, 90, of Visalia, Calif., formerly of Pease, will be held at 11 a.m. on Friday, Feb. 29 at the Christian Reformed Church in Pease with the Rev. David Smit officiating. Burial will follow at Pease Cemetery. Visitation wil be one hour prior to the service at the church on Friday. Albert died Feb. 21, 2008. Arrangements are by the Peterson-Johnson Funeral Home of Milaca.
Janet Vedders, 88, Visalia, Calif., died Dec. 4, 2008. Janet Vedders, 88, Visalia, Calif., died Dec. 4, 2008.
Survivors include her children Karen DeSoto, New Brighton, Duane, Kalamazoo, Mich., and Joy Griffin, Visalia, Calif.; 16 grandchildren; 31 great-grandchildren; brothers Donald and Marvin Ruis; and sisters Grace Godeke, Violet Plankis and Gladys Cunningham.
The funeral was Dec. 11, at the Christian Reformed Church, Pease, with Rev. Duane Vedders officiating. Burial was at Pease Cemetery.
From this marriage:
1.  Karen Janice Vedders, clerical, born on 03-01-1940 in Milo Township Millelacs.
Church marriage at the age of 19 on 28-08-1959 in Chr.Ref.Ch. Pease Minn to Marvin Duane (Marv) DeSoto, 21 years old, born on 28-12-1937 in Kanabec County Minn, zn. van James William DeSoto en Hattie Terpstra. Zijn grootvader emigreerde vanuit Zeeland maar zijn naam was toen "de Zoute".
2.  Duane Frederick Vedders (see also VIII.38).
3.  Diane Alice Vedders, born on 15-04-1943 in Minn. Died on 03-11-1998 in Ca at the age of 55.
Publication of the banns on 28-08-1964 in Chino Chr.Ref.Ch. San Bernadino Co. Ca. Divorced 1989 from Brooke B. Brunzell, born on 03-03-1940 in Chicago Ill. zn. van Phillip Brunzell en Crystel Hayes.
4.  Joy Ann Vedders, born on 09-12-1950 in Millelacs Minn.
Married at the age of 18 on 30-09-1969 in Chino San Bernadino Ca to Charles Thomas Griffin, 22 years old, born on 22-12-1946 in San Bernadino Ca, zn. van Grant Griffin en Ruth Patton.

VII.66 John W. Vedders, born on 05-08-1917 in Pease (Millelacs) Minnes. USA, died on 14-09-1996 in Milaca Millelacs at the age of 79. Son of William Vedders (see also VI.29) and Jennie/Jeltje Kuperus.
Married at the age of 23 on 11-10-1940 in Millelacs County to Irene Wieberdink, 21 years old, born on 04-02-1919 in Prinsburg Kandiyohi County Minn, died on 24-03-2014 in Milaca MN, dg. van Ben en Sophia Wieberdink.
John helped on farm, married in 1940, then lived on and bought Grandpa Vedders farm which is about 3 miles SW of Pease. Lived in Tucson Az. in 1952 and 1953 because of health reasons for the children. Worked at different places of employment and then at Inland Lumber of Milaca for 13 years before retiring. He died in a car accident in Milaca in 1996.
From this marriage:
1.  Sharon Jeomene Vedders, secretary, born on 29-08-1941 in C. Home Millelacs.
Married at the age of 19 on 21-11-1960 to Virgil Minks, truck driver/sales, 5 kinderen.
2.  Wendell Bruce Vedders, born on 16-08-1942 in Milaca, died on 15-05-1960 in Pease at the age of 17. Ovl aan a congenital heart condition.
3.  Clinton Ray Vedders (see also VIII.47).
4.  Leon John Vedders (see also VIII.49).
5.  Stanley Carl Vedders, born on 26-08-1946 in Milaca, died on 28-08-1946 in Pease, 2 days old.
6.  Paul Douglas Vedders (see also VIII.52).
7.  Donald Jay Vedders (see also VIII.54).
8.  Harvey Dale Vedders, printer/ass. manager ECM Publishing at Princeton, born on 07-07-1952 in Tucson Az.
Married (1) at the age of 28 on 24-09-1980, divorced circa 1988 from Sharon L. NN.
Married (2) at the age of 38 on 24-09-1990 to Michelle (Shelly) Price, secretary.
9.  Terry Allen Vedders (see also VIII.59).
10.  Philip Wayne (Phil) Vedders (see also VIII.61).

VII.70 Henry John/Hank Vedders, farmer, born on 10-01-1923 in Pease (Millelacs) Minn. USA, died on 27-04-2011 in Milaca at the age of 88. Son of William Vedders (see also VI.29) and Jennie/Jeltje Kuperus.
Married at the age of 23 on 21-06-1946 in Pease (Millelacs) Minn USA to Florence Kiel, 21 years old, born on 03-02-1925 in Millelacs Minn USA, dg. van George Kiel en Allie NN.

Hank was inducted into the army 6 march 1943 at Fort Snelling in Minneapolis. There he volonteered for the paratroopers. His folks were not too happy, but the extra $50 a month sounded pretty good. He was sent to Toccoa Georgia for basic training in the 517 parachute combat team. After basic training he was sent to Fort Benning for two weeks of jump training. After receiving his wings he was sent to Camp McKaal. He had a lot of machine gun training and Tennessee maneuvers; then to Camp Patrick Henry. From there he got on the boat for overseas. He left the States 17 May 1944 and landed in Naples Italy on 31 may. He spent a few weeks on the front lines in Italy. Then on 15 august he jumped into France about 15 miles inland. It was our job to stop the Germans from sending reinforcements to the coastal landing, which we did. After the troops landed and got to us we fought our way up to the coast to the Italian border. From there he went to a camp near Reims North France; from there to the battle of the Bulge and into Germany. When the war ended he had the choice to stay in Europe for occupation or volunteer to go to the Pacific. So of course I volonteered to go to the Pacific with 45 days furlough in the States. The day he got on the boat heading for home they dropped the atomic bomb on Japan. What a party we had on the boat! I got back in the States on 22 august 1945 and got my Honorable Discharge on the 26 October. There were many tough tomes, but I could see God's protecting hand all the way.
Henry started married life in Cal., then moved to a farm in Minn. In 1959 they moved to a larger farm, then in 1969, fire destroyed the barn and cattle, so he went to work for "Land O Lakes" driving a truck. He is now retired and they live in Milaca.
 
Funeral services for Henry John Vedders, age 88, of Milaca, will be held Saturday, April 30, 2011 at 10:30 a.m. at the Pease Christian Reformed Church with Rev. David Smit officiating. Visitation will be held Friday, April 29, 2011 from 5:00-8:00 p.m. at the church. Providing music for the service will be Dorothy Brink, Steve Vedders, Debbie Vedders, Zack Ploeger, and Leslie Ploeger. Interment will follow in the Pease Cemetery.
Henry "Hank" John Vedders was born January 10, 1923 in Mille Lacs County to William and Jennie (Kuperus) Vedders. He graduated from Pease Christian School.
He served during World War II from 1943-1945, in the Army-517th Parachute Infantry, HQ Company First Battalion, as a Staff Sergeant. On June 21, 1946 he was united in marriage to Florence Kiel. They farmed in Pease, where they raised their five children. He drove for George Verhoeven, and then worked for Land OLakes before retiring. He was a lifelong member of Pease Christian Reformed Church. He was an elder and served on the school board.
Hank enjoyed golfing, fishing, hunting, traveling, sports, and watching all of his grandchildren and great-grandchildrens athletic activities.
Hank passed away Wednesday, April 27, 2011 at the Milaca Elim Home at the age of 88 years, 3 months, and 17 days after a battle with cancer. He is survived by his wife, Florence, of Milaca; children, Bonnie Kaun of Milaca, Dusty (Pat) Vedders of Milaca, Carl (Marlys) Vedders of Hastings, Penny and husband Mike Van Maanen of Cypress, CA, and Doug (Debbie) Vedders of Foreston; 16 grandchildren; 21 great-grandchildren, with 3 on the way; sister, Fan Bordewyk of Visalia, CA; many nieces, nephews, other relatives and many friends. He was preceded in death by his parents, daughter, Barb, one brother, and five sisters.

From this marriage:
1.  Bonnie Lee Vedders, born on 23-02-1947 in Pease (Millelacs) Minn. USA, died on 24-08-2014 in Milaca.
Married (1) on 25-06-1965 (div. 1981)to Alvin Ploeger.
Married (2) on 20-02-1988 to Bruce Kaun.
Bonnie Lee (Vedders) Kaun was born on February 23, 1947 to Hank and Flo (Kiel) Vedders in Milaca, MN.
 She attended Pease Christian School and graduated from Milaca High School. After graduation she married Alvin Ploeger on June 25, 1965 and had 4 children. They farmed and worked as janitors for the church. Bonnie worked as a waitress and at the Droogsma Locker in Princeton. After her divorce in 1981 she worked at Land O Lakes in Milaca. She was united in marriage to Bruce Kaun on February 20, 1988 and together they owned and operated the Kaun Floral and Funeral Home in Princeton until 1996. Bonnie was a two time breast cancer survivor. Bonnie retired from Boston Scientific in January of 2014 after 19 years.
 Bonnie enjoyed bowling, golfing, gardening and especially loved watching her grandchildren in their sports events and school programs.
 She loved to travel and was not one to sit at home for long. She was an avid reader and loved sharing her books with people.
 Bonnie died on Sunday, August 24, 2014 at her home in Milaca at the age of 67 years 6 months and 1 day.
 She is survived by children, Chad (Sarah) Ploeger of Milaca, Cory (Leslie) Ploeger of Milaca, Todd (Melissa) Ploeger of Plevna, MT, Tara (Trey) Hoverson of Naples, FL; grandchildren, Jordan (Angelo) Calayag, Zachary, Gretchen, Alexandra, Jerica, Caleb, Anika Ploeger, Hayden and Holten Hoverson; mother, Florence (Flo) Vedders of Milaca; one sister, Penny (Mike) VanMaanen of Cypress, CA; three brothers, Dusty (Pat) Vedders of Milaca, Carl (Marlys) Vedders of Hastings, Doug (Debbie) Vedders of Milaca and many other relatives and friends.
 She was preceded in death by her father, Henry (Hank) Vedders and sister, Barbara Vedders.
 Funeral services will be held 10 a.m. Saturday, August 30, 2014 at the Christian Reformed Church of Pease with Rev. Michael Ten Haken officiating. Interment will be in the church cemetery. Music provided by Redeemed, Leslie Ploeger and Zachary Ploeger. The grandchildren will serve as casketbearers.
2.  Darrel Jay (Dusty) Vedders (see also VIII.66).
3.  Carl Duane Vedders (see also VIII.69).
4.  Penny Gail Vedders, born on 02-04-1957 in Pease (Millelacs) Minn. USA.
Married at the age of 21 on 01-06-1978 in Milaca Minn to Michael Dean Van Maanen, 26 years old, born on 27-10-1951.
5.  Douglas Jay Vedders (see also VIII.73).

VII.73 Thomas Vedders, born on 29-10-1908 in USA, died on 26-12-1998 in Muskegon at the age of 90, son of Frederick Vedders (see also VI.32) and Mary Buitenwerf.
Married at the age of 29 on 07-07-1938 in USA to Dorothy J. Schutterfoto35 22 years old, born on 04-02-1916 in USA, died on 07-02-1991 at the age of 75.
From this marriage:
1.  Marilyn Vedders, born circa 1940.
Relation to Robert Glover. Familie woont te Shelby.
2.  Karen Vedders, born circa 1945.
Relation to NN VanDuinen. Familie woont te New Era.
3.  James Thomas (Jim) Vedders (see also VIII.79).

VII.75 George Vedders, born 1911 in USA, died on 07-03-2003 in Muskegon, son of Frederick Vedders (see also VI.32) and Mary Buitenwerf.
Relation to Hazel Blanche Hill, born on 04-02-1918, died on 09-07-1993 in Fruitport MI at the age of 75, dg. of Allison Hill.
From this relation:
1.  David G. Vedders (see also VIII.81).

A small history written in 1981 because of a family-reunion.
Onderstaande historie is samengesteld n.a.v. een familie-reunie in 1981.
The house of Vedders from 1834 to 1981.
The family from which this group gathered here at Long Scraggy Camp originated, can trace its origins back as far as Grandpa Hendrik Jan Vedders who was born on April 18 1834 in the town of Ommen in the Province of Overijsel in Holland.
At the age of 32 he emigrated to America where he made his first residence naer Zeeland Michigan. It was there he met his wife-to-be Aaltjen Schoemacker. She was born in Hardenburg also in Overijsel province in Holland on Aug 30 1836 and had lived with an aunt and uncle, herding geeses to pay het way, as her parents had died when she was very young. Later another aunt and uncle moved to America in 1868 taking her with them. However, she had to agree to pay for her passage money which they advanced by working for them in America. It was what was known as indentured servitude and had to be fully paid before she was free to live her own life. In order for grandpa to be able to marry her, he had to pay off the balance of the passage money, which he did and they were married foto09 in Fillmore in Allegan County Michigan on January 28 in 1869. At first they lived in a small log cabin and later built a small house where all of their children, Dena, Fannie, Fred and William were born. The house foto30 still stands and is presently being lived is.
In September the 21st 1877 William Vedders, the youngest of their four children, was born. Before he learned to walk, in the year 1878, they moved by train to Sioux County Iowa and is was on that train ride from Michigan to Iowa that little William began to take his first walk.
Four years later, in 1882, the family moved to Douglas County in South Dakota by wagon and ended up on a farm which they homesteaded near New Holland. Their first home was even more primitive than the log cabin where they started their married life, since there were no trees for lumber, they lived in a sod house which they built from the sod cut from the grassy prairie land. After a few years in the sod house they were able to buy lumber and build a frame house of which we have pictures foto31 here today. Life was hard on the South Dakota prairies. Wood was not available, so the only fuel to heat the house was corn-cobs and buffalo chips. This and the hard life of a prairie farmer took its toll on human life and Hendrik Jan Vedders lived only five years there dying of pneumonia on March 1 1887.
By this time Dena and Fannie were both married but Fred was only 12 years old and William only nine. It was a harder life still for all the farm work fell on the two boys and all the equipment was horse-and hand-powered. They managed to keep going for nine long hard years. Dad would earn extra money by breaking horses for the neighbours and the pay was $ 5,- per horse, tough exhausting dangerous work for a youngster, but the money was badly needed and Dad loved the riding and the excitement of taming the horses to ride. To add to the already hard struggle they had the long dry spells came and the wells dried up and they had to haul all of their water, including water for the cattle, from a well ten miles away, by wagon. One cold stormy evening Dad had come home with his load, tired and chilled to the bone, only to discover that the bung had come loose in the tank and practically all the water was gone, a miserable 20 mile trip for nothing, and still no water for the first cattle. After eating a quick meal he turned around and made the trip through the dark for another load, getting home early in the morning. When your job seems tough, think about that. And he was only about 15 years old at the time. About the bottom of their bad times a Dutch land-agent from Pease Minnesota came to South Dakota and told the Dutch community around New Holland about the wonderful land in Minnesota, where there were trees and water enough for anyone. It convinced a number of families, among them the Hubers, Timmers and Vedders, that it was time to get out of South Dakota, so they placed their cattle and their small amount of goods and families on a train and left for Minnesota. Their bad luck was not quite over yet as the train broke down east of St. Cloud at a small station then known as Parent near Foley, no longer even a place on the map. They had to buy extra hay for the cattle there, but they finally made it to Pease where the Brinks family, who had gone on ahead, was there to welcome them.
At first grandma Vedders, uncle Fred and Dad lived in a small house on the west bank of the West Branch of the Rum River and later built another very modest home near where the present farm house stands. The first house was near the old road that run along the river from Foreston to Princeton. It was while living in the little house by the river bank that grandma Vedders was alone one day when a big Indian came to the door. Since he spoke no English he motioned to his mouth and grandma guessed he was hungry ans so she was badly frightened, pointed to a chair and he sat while she made him a bowl of bread and milk. He ate and quietly went away, coming back after many months to see how the family was.
Uncle Fred married Alice Hubers and they moved just up the road about one-fourth of a mile, where they built a log cabin foto32 to live in just as great-grandpa Vedders had started his married life.
On December 26 1901 dad married Cena Timmer. She died of pneumonia on June 17 1902.
Grandpa Kuperus married Jeltjia Wynia on May 15 1874 in Friesland The Netherlands. They came to America in 1884 when their daughter Jennie (Jeltje) was only three years old and lived near Rock Valley Iowa, untill they moved to Pease in 1901.
William Vedders and Jennie Kuperus were married October 1 1903 in Pease foto33 Minnesota. Their first child, a girl was still-born and the third child, a son died of pneumonia at the age of six months. All the other eight children born to them are alive and here today (1981) by the grace of God.
In 1917, with lumber made from trees on the farm, Dad built a new two-store four-bedroom home foto34 that stands today on the farm where they first lived and is still occupied by a Vedders family member today. All of the children raised on the farm, went to school in a covered wagon when they started going to the Christian school in Pease. Dad, uncle Fred and a neighbour, Mr. Walburg, built the wagon which became known by all the people along the way to school as the "music box" because of all the singing along the way to and from school. The life on the farm in the big new house was a lot of fun for all even though everyone had to work hard. All of us here are thankfull for the parents we had and the many memories we share together and are grateful to God for His blessings on our family.


Generation VIII
 
VIII.2 Hendrik Jan (Henk) Vedders, petroleumhandel, born on 22-09-1915 in Wijhe, died on 31-03-1988 in Lemelerveld at the age of 72, son of Hendrik Vedders (see also VII.11) and Tonia Horstman.
Married to Fennigjen van Tolij geb. 26-10-1918, ovl. op 18-04-2004.
From this relation:
1.  Gerrit Vedders, born on 28-05-1947 in Lemelerveld. Ongehuwd.

VIII.4 Hermannus Vedders, landbouwer op Seysveld (Zwolseweg 69 in Heino). Born on 26-03-1918 in Dalfsen, died on 05-04-1981 in Zwolle at the age of 63, son of Hendrik Vedders (see also VII.11) and Tonia Horstman.
Married at the age of 26 on 22-05-1944 to Gerritdina Johanna (Dina) Smits, 24 years old, born on 22-04-1920 in Heino, died on 22-02-1990 in Heino at the age of 69.
From this marriage:
1.  Tonia Hendrika Johanna (Anny) Vedders, born on 23-08-1946 in Heino.
Married at the age of 25 on 11-08-1972 to Gerrit Bekedam.
2.  Jan Hendrik (Henk) Vedders, antiekhandelaar, born on 30-10-1948 in Heino.

VIII.6 Jan Hendrik (Jan) Vedders, bouwvakker, born on 25-06-1922 in Ommen, died on 18-04-1978 at the age of 55, son of Hendrik Vedders (see also VII.11) and Tonia Horstman.
Married 1943 in Ambt Ommen to Reintje Berents, born on 10-08-1922 in Lemelerveld, died on 14-09-2000 in Lemelerveld at the age of 78.
From this marriage:
1.  Hendrik/Henk Vedders (see also IX.5).
2.  Reindert Lambertus (Bertus) Vedders (see also IX.7).
3.  Tonnie A.J. Vedders, born on 18-05-1947 in Lemelerveld.
Married at the age of 24 on 12-11-1971 to Willem G.M. Oortwijn, 25 years old, born on 01-05-1946 in Luttenberg (Raalte), died on 12-02-2009 in Hengelo at the age of 62.

VIII.10 Leefert Vedders, born on 14-02-1911 in Junne (Ambt Ommen), died on 26-01-1982 in Ommen Varsenerweg at the age of 70, son of Hendrik Vedders (see also VII.18) and Martha Kortman.
Married at the age of 26 on 28-04-1937 in Ommen to Martha Kolkman, 28 years old, born on 28-08-1908 in Ommen, died on 20-09-1977 in Ommen at the age of 69.
From this marriage:
1.  Jennigje Vedders, born on 10-12-1941 in Zwolle.
Married at the age of 27 on 26-09-1969 to Jan Berend Otten, 38 years old, born on 15-06-1931 in Brugtenveld gem Hardenberg.
2.  Albert Vedders, born on 10-12-1941 in Zwolle, died on 11-12-1941 in Zwolle, 1 day old.
3.  Martha Vedders, born on 04-09-1944 in Ommen.
Married at the age of 31 on 21-11-1975 in Ommen to Evert Bolks.

VIII.16 Frederik Jan (Jan) Vedders, boerenknecht en Coberco, born on 10-12-1928 in Ommen, son of Albert Vedders (see also VII.23) and Gerridina Brinkhuis.
Married at the age of 27 on 28-11-1956 in Ommen to Jacoba Hendrika (Co) van der Bent, 24 years old, born on 08-07-1932.
From this marriage:
1.  Gerridina Johanna (Diny) Vedders, born on 23-01-1959 in Ommen.
2.  Janna (Janny) Vedders, born on 02-11-1960 in Ommen.
Married on 09-05-1990 in Apeldoorn to Jan Wilbrink, born on 25-04-1964. Zij wonen in Dedemsvaart.
3.  Aly Vedders, born on 28-10-1965 in Ommen.
Married on 24-04-1987 in Ommen to Arend Oosting, born on 07-06-1963. Zij wonen in Dedemsvaart.
4.  Albertine (Betty) Vedders, verpleegster, born on 22-07-1971 in Ommen.
Married on 06-09-2001 in Ede to Vincent Prins, born on 22-07-1975 in Hardinxveld-Giessendam. Zij wonen in Sliedrecht.

VIII.18 Frederik Vedders, landbouwer op Vedders, born on 22-09-1930 in Ommen. Son of Albert Vedders (see also VII.23) and Gerridina Brinkhuis.
Married at the age of 28 on 03-12-1958 in Ommen to Aaltje Schuttert, 28 years old, born on 26-02-1930 in Ommen/naast erve Vedders, died on 26-02-1985 at the age of 55.

The familiy was in the possession of a family bible from the 17th century with the initials F(rederik) V(edders). foto36
Frederik en zijn inwonende zuster Aaltje zijn in sept. 2011 verhuisd naar dorp Ommen omdat de boerderij afgebroken moet worden (verkocht aan Staatsbosbeheer). Het boerengebeuren was rond 2005 al verhuisd naar Schuinesloot waar zoon Albert boert met melkbeesten.
Dit houdt tevens het einde in van drie eeuwen generaties landbouwers op het aloude erve Vedders te Varsen.

From this marriage:
1.  Albert Vedders, landbouwer op Vedders, born on 25-04-1961 in Ommen.
2.  Hilbert Johan (Hilbert) Vedders, born on 02-01-1963 in Ommen.
Married at the age of 49 on 11-05-2012 in Ommen to Aleida Helena Santing, 51 years old, born on 14-02-1961.
3.  Jan Hendrik (Jan Henk) Vedders, born on 03-09-1964 in Ommen.
4.  Gerrit Johan (Johan) Vedders (see also IX.27).
5.  Fredrik Albertus (Fredrik) Vedders (see also IX.29).

VIII.21 James Marlin Vedders, farmer, born on 28-06-1940 in Stearns County Minn, son of Hendrik Jan/John F. Vedders (see also VII.38) and Hattie Verbrugge.
Church marriage at the age of 26 on 28-12-1966 in Chr. Ref. Church Pease Minn to Joanne Eloise Kiel, born in Millelacs Minn, dg. van Gerrit Kiel en Theresa Rindels.
From this marriage:
1.  Judith Ann Vedders, born on 07-10-1968 in Milaca.
Married at the age of 25 on 27-11-1993 to Daniel Jay VanSolkema, 27 years old, born on 16-12-1965. Wonen in Byron Centre MI.
2.  Joel Dean Vedders (see also IX.33).

VIII.25 James Henry (Jim) Vedders, salesman, born on 16-02-1937 in Millelacs/Minnesota USA, son of Henry F. Vedders (see also VII.42) and Abbie Maude Smith.
Married at the age of 22 on 06-06-1959 in Grand Rapids Kent/Michigan USA to Regina Hanenburg, 25 years old, born on 15-07-1933 in Kent/Michigan USA.
From this marriage:
1.  Susan Marie (Sue) Vedders, born on 10-04-1963 in Pella Iowa USA.
Married at the age of 22 on 28-12-1985 in Phoenix/Arizona USA to Eugene Earl (Gene) de Bruin, 25 years old, born on 07-06-1960 in Oskaloosa Iowa. Zij hebben vier kinderen.
2.  Debra Lynn (Deb) Vedders, born circa 1965 in Pella Iowa USA.
Married circa 1984 in Phoenix/Arizona USA to Bartholomew John (Bart) van der Wal. Zij hebben drie kinderen.
3.  Cynthia Joy Vedders, born in Pella Iowa USA .
Married (1) on 12-07-1991 in Phoenix/Arizona USA, divorced 08-2002 from Bruce Blankers, Zij hebben drie kinderen.
Married (2) on 14-09-2002 to William Eugene (Bill) Watts.
4.  Kathryn Ann Vedders, born in Pella Iowa USA.
Married in Phoenix/Arizona USA to Kelvin Dee Moss. Zij hebben zes kinderen.

VIII.27 Frederick Sterling Vedders, custodian/concierge, born on 13-09-1939 in Millelacs/Minnesota USA, son of Henry F. Vedders (see also VII.42) and Abbie Maude Smith.
Church marriage at the age of 22 on 31-03-1962 in Highland Church Oseola/Michigan to Marjorie Annette (Marge) Bode, 21 years old, born on 08-05-1940 in Tustin/Michigan.
From this marriage:
1.  Scott Frederick Vedders (see also IX.44).
2.  Jeffrey Brent (Jeff) Vedders (see also IX.46).
3.  Anita Rochelle Vedders, born on 29-08-1967.
Married 12-1994 to Timothy Absher.
4.  Allen Henry Vedders (see also IX.50).
foto37 foto38
VIII.30 Robert William/Bob Vedders, salesman in verlichtingsartikelen, born on 30-01-1938 in Pease Hennepin Co Minn, died on 25-02-2012 in MN at the age of 74. Son of William (Bill) Vedders (see also VII.47) and Josie Wilhelmina Nieuwenhuis.
Married at the age of 23 on 10-06-1961 in Milaca Millelacs Minn to Lola Lea Nelson, 22 years old, teacher, born on 04-02-1939 in Minneapolis Hennepin Co Minn, died on 08-02-2022 in Minnetonka MN.

Funeral services for Robert (Bob) Vedders, age 74 of Milaca MN, will be held on Tuesday, February 28, 2012 at 1:30 PM at Trinity Lutheran Church in Milaca with Rev. Tim Bauer officiating. Interment will follow at Forest Hill Cemetery in Milaca. Visitation will be from 5 7:30 PM on Monday at Trinity Lutheran Church and also 1 hour prior to the service at the church on Tuesday. Casketbearers will include Marvin DeSoto, James Vedders, Morris Plowman, Ron Melgren, Jeff Duncan and Whitney Roe. Please send memorials to Trinity Lutheran Church in Milaca or Community Christian School in Pease or donors choice.
Robert Vedders was born on January 30, 1938, to Josie and William Vedders in Pease, MN. Bob attended Pease Christian School through 8th grade and graduated from Milaca High School in l956. He served in the U.S. Army in Fort Benning, GA. On June 10, l961, Bob married Lola Nelson at Trinity Lutheran Church in Milaca. They made their home in Bayport while he worked at the Stillwater State Prison. Two years later he began his career in sales, first in the insurance business and then in the lighting industry.
Bob sold bulbs for Westinghouse for five years prior to starting his own business. He serviced and sold lighting products in the metropolitan area and throughout the Upper Midwest. He was most proud of training employees and helping them transition into successful careers. Bob retired in 2004, and he and Lola moved from Minnetonka to Milaca. There he was able to spend more time with friends and family whom he cherished, especially his grandchildren. His greatest gift was accepting and loving others unconditionally. Bob passed away on February 25, 2012, from cardiac disease, an illness he lived with for 30 years.
Survivors include his wife Lola; son Bill (Lori) of Kenai, AK; daughter Pam Muus (Jeff) of Minnetonka; grandchildren Whitney Roe, Sonja, Gretchen, and Erik Muus; brother Verlin Vedders (Donna) of Cambridge; sister-in-law Dona Schreur of Safford, AZ; nieces, nephews, and many friends. He was preceded in death by his parents William and Josie and his brother Alfred John.

From this marriage:
1.  William Harris (Bill) Vedders, leraar/teacher, born on 14-04-1962 in Stillwater Washington Co Minn.
Married at the age of 30 on 10-10-1992 in St Croix County Wisc. Spouse is Lori Kathryn Roe, 32 years old, born on 07-10-1960 in St Croix County Wisc. They live in Alaska.
2.  Pamela Ann Vedders, speech clinician, born on 18-11-1964 in Stillwater Washington Co Minn.
Married at the age of 25 on 29-09-1990 in Hennepin Co Minn to Jeffrey Ro Muus, 32 years old, verpleger, born on 04-11-1957 in Hennepin Co Minn.

VIII.32 Alfred John Vedders, salesman, born on 26-04-1941 in Pease Millelacs Minn, died on 11-05-1996 in Seattle Renton (King Co) WA at the age of 55, son of William (Bill) Vedders (see also VII.47) and Josie Wilhelmina Nieuwenhuis.
Married at the age of 20 on 14-11-1961 in Chino Pamona County CA to Diana Faye Koops, born 1943.
From this marriage:
1.  Terri Lynn Vedders, CPA (Accountant), born on 17-07-1963 in Chino Pamona County CA.
Married at the age of 29 on 24-10-1992 in King County Washington to John Charles Bomgardner.
2.  Michael John (Mike) Vedders (see also IX.58).
3.  Kenneth Dean Vedders, customer service, born on 15-03-1972 in Snohoshms County Everett WA.
Married at the age of 25 on 04-04-1997 in Snohoshms County Seattle WA to Kristian J. (Kiki) Leeman.

VIII.34 Verlin Virgil Vedders, making pizzas, born on 18-12-1943 in Hennepin Minn. Son of William (Bill) Vedders (see also VII.47) and Josie Wilhelmina Nieuwenhuis.
Church marriage at the age of 20 on 19-07-1964 in Evangelica Freechurch Milaca to Donna Marie Nelson, 18 years old, born on 14-09-1945 in Milaca Minn, dg. van Irven Leron Nelson en Ivadelle Ann Jepson.
From this marriage:
1.  Kelly Sue Vedders, born on 31-12-1965.
Married at the age of 25 on 07-09-1991 to Ron D. Melgren.
2.  Julie Ann Vedders, mental health therapist, born on 11-06-1971.
Married at the age of 23 on 13-08-1994 to Jeff Duncan.

VIII.38 Duane Frederick Vedders, pastor/minister/dominee, born on 15-04-1943 in Milaca Minn, died on 10-10-2017 in Kalamazoo, son of Albert Vedders (see also VII.53) and Janet Marie Ruis.
Married at the age of 25 on 25-10-1968 in Chino Ca to Jackquelyn Kay De Bie, 20 years old, born on 15-07-1948 in Artesia Ca. dg. van John de Bie en Joan Marjarie van Beek. They live in Holland MI.
From this marriage:
1.  Melissa Renee Vedders, born on 23-06-1970 in Sioux Center IA.
Married at the age of 25 on 24-02-1996 in Kalamazoo Mi to Timothy Eric Bil, 22 years old, homemaker, born on 10-06-1973 in Grand Rapids Mi, zn. van Leo Bil en Anne Veenstra.
2.  Stephanie Marie Vedders, born on 10-11-1971 in Pomona Ca.
Married at the age of 21 on 22-05-1993 in Hillsdale Mi to Timothy Gerard Murphy, 28 years old, homemaker, born on 06-04-1965 in Teaneak NY, zn. van George Edward Murphy en Priscilla Ann Collagan.
3.  Kevin Duane Vedders (see also IX.70).
4.  Brian A.J. Vedders (see also IX.72).
5.  Pamela Kay Vedders, born on 24-08-1979 in Kalamazoo Mi.
Married at the age of 19 on 24-07-1999 in Holland Mi to Jason Adam Shoulders, 20 years old, born on 14-05-1979 in Holland Mi, zn. van Troy Shoulders en Patricia Van der Wick.
6.  Amanda Lynn Vedders, busser, born on 31-08-1981 in Kalamazoo Mi.
7.  Timothy Douglas (Tim) Vedders, student, werkzaam zadenhandel, born on 21-09-1983 in Kalamazoo Mi.
Married at the age of 22 on 22-07-2006 in Holland MI to Julia Christine Wheelock. Dg. of Robert and Deborah Wheelock.

VIII.47 Clinton Ray Vedders, tool & die/engineer, born on 10-07-1943 in Milaca, son of John W. Vedders (see also VII.66) and Irene Wieberdink.
Married at the age of 21 on 02-01-1965 to Sandra Kaye Berger, secretary, born 08-08-1941 in Tyler Lincoln Co MN, died on 20-05-2014 in Lillelacs Co MN.
From this marriage:
1.  Michele Rae Vedders, born on 15-08-1971 in Hennepin Co MN.
Married at the age of 20 on 09-09-1991 to Lowell James Herbst, 25 years old, born on 05-08-1966 in Millelacs Co MN. Son of Richard Roy Herbst and Maurine Ann Johnson.

VIII.49 Leon John Vedders, draftsman foreman at Russell Coil Co in Yuma Ariz. Born on 15-10-1944 in Milaca, son of John W. Vedders (see also VII.66) and Irene Wieberdink.
Married at the age of 20 on 11-07-1965 in Lake Benton Minn to Sharon Gail Berger, 21 years old, secretary, born on 01-06-1944 in Lake Benton Minn, died on 26-12-2005 in Yuma Ariz at the age of 61, buried in Minn.

Sharon Gail Vedders, 61, passed away December 26, 2005 at YRMC. She was born June 1, 1944 in Lake Benton, Minnesota. Sharon was employed by Gowan Company as a Payroll Administrator for 11 years. In the years prior she was employed by Yuma Rehabilitation Center and Life Care Center of Yuma. She was a member of the First Christian Church and founding member of the Monday night Quilt and Sew House Quilters Group. She loved to golf, quilt, bowl and travel.
Sharon is survived by her husband, Lee Vedders, of Yuma; son, Bryan Vedders, of Faribault, Minn.; daughter, Jill (Kenny) Klooster, of Mankato, Minn.; son, Joel Vedders, of Yuma; sisters, Sandy (Clint) Vedders, of Milaca, Minn. and Margo (Mike) Willert, of Ivanhoe, Minn.; granddaughters, Courtney, Lindsey and Tessa Simpson, all of Owatonna, Minn., and Brittney and Andrea Bosquez, of Belle Plaine, Minn.; grandsons, Chandler and Cameron Klooster, of Mankato, Minn. She is also survived by great-granddaughter, Taylor Simpson, of Owatonna, Minn. She was preceded in death by her mother, Marion Berger; father, Norman Berger; and brother, Brent Berger.
A memorial service will be held at 1 p.m. Friday, December 30, 2005 at First Christian Church. Pastor Phillip Krueger will officiate. Final resting place will be in Minnesota.

From this marriage:
1.  Bryan Lee Vedders, born on 14-12-1965.
Married circa 1988, divorced circa 2000 from Tianne Raquel Sawatzky.
2.  Jill Coreen Vedders, born on 10-11-1967.
Relation to Kenneth Klooster.
3.  Joel Vedders, born on 09-01-1970, woont in Yuma Ariz.

VIII.52 Paul Douglas Vedders, meat cutter at Big Lake Minn. Born on 26-05-1950 in Milaca, son of John W. Vedders (see also VII.66) and Irene Wieberdink.
Married at the age of 20 on 15-08-1970 in Pease Minn to Virginia Mae Elliot, business ownster, born in Princeton.
From this marriage:
1.  Heather Mae Vedders, born on 25-01-1976.
2.  Matthew Frank (Matt) Vedders, born on 13-04-1985.

VIII.54 Donald Jay Vedders, manager at Barefoot Mailman store in Miami, born on 13-07-1951 in Milaca, son of John W. Vedders (see also VII.66) and Irene Wieberdink.
Married at the age of 24 on 27-09-1975 in Miami Fl. to Roberta M. Holmberg, born Miami Fl. Nurse, werkt in een ziekenhuis.
From this marriage:
1.  Cara Dawn Vedders, born on 29-07-1982.
2.  Justin Daniel Vedders, born on 27-08-1988.

VIII.59 Terry Allen Vedders, truck driver/works for Land O'Lakes Hatchery at Foley Minn, born on 24-05-1954 in Tucson AzSon of John W. Vedders (see also VII.66) and Irene Wieberdink.
Married at the age of 36 on 09-11-1990 in Pease Minn to Suzette Marie (Suzy) Enzler.
They have three Russian stepchildren with the name Vedders.
Stepchildren:
1.  Maria Vedders, born circa 1992 in Russia.
2.  Julia Vedders, born in Russia.
3.  Victor Vedders, born in Russia.

VIII.61 Philip Wayne (Phil) Vedders, road construction, born on 11-11-1956 in Princeton Millelacs, son of John W. Vedders (see also VII.66) and Irene Wieberdink.
Married at the age of 20 on 07-05-1977 in Milaca Minn to Deborah Lynn (Debbie) Claffy, 21 years old, surgical techn. Born on 26-11-1955 in Milaca.
From this marriage:
1.  Jennifer Lynn Vedders, born on 08-02-1978.
2.  Gregory Claffy Vedders, born on 31-12-1981.
3.  Cassandra Marie Vedders, born on 12-08-1987.

VIII.66 Darrel Jay (Dusty) Vedders, born on 01-12-1949 in Pease (Millelacs) Minn. USA, son of Henry John/Hank Vedders (see also VII.70) and Florence Kiel.
Married (1) 1974 to Joanne F. Mc Grow.
Relation (2) to Pat Larson.
From the first marriage:
1.  Dawn Gail Vedders (see also IX.96).
2.  Jarod Dustin Vedders, born on 01-06-1977.
3.  Jason Timothy Vedders, born on 19-07-1979.

VIII.69 Carl Duane Vedders, mede-eig. Wayne Transports Inc. te Rosemount Minn, born on 28-09-1951 in Pease (Millelacs) Minn. USA, son of Henry John/Hank Vedders (see also VII.70) and Florence Kiel.
Married at the age of 25 on 09-10-1976 to Marlys Ann Seimers, 22 years old, born on 28-07-1954.
From this marriage:
1.  Ryan John Vedders, born on 15-10-1977.
2.  Rachel Dianne Vedders, born on 17-03-1980.
3.  Trent Michael Vedders, born on 17-02-1989.

VIII.73 Douglas Jay Vedders, born on 03-06-1961 in Pease (Millelacs) Minn. USA, son of Henry John/Hank Vedders (see also VII.70) and Florence Kiel.
Married at the age of 20 on 29-12-1981 to Debra Jean (Debbie) Berghuis, 19 years old, born on 25-06-1962.
From this marriage:
1.  Michael Wayne Vedders, born on 04-03-1981. Heeft vermoedelijk als hobby wrestling (worstelen).
2.  Angela Jean Vedders, born on 07-05-1984.
3.  Mitchell John Vedders, future pastor, born on 01-09-1985.
4.  Steven Douglas Vedders, born on 19-04-1987.

VIII.79 James Thomas (Jim) Vedders, public works Whitehall, born on 04-02-1949 in Muskegon, died on 05-07-2004 in Muskegon at the age of 55, buried on 09-07-2004 in Maple Grove Cemetery in Fremont, son of Thomas Vedders (see also VII.73) and Dorothy J. Schutter.
Married at the age of 20 on 06-06-1969 to Carol Ann Anderson.

Mr. James T. (Jim) Vedders, age 55, passed away monday july 5 2004 in Holland. Jim was born febr. 4 1949 to Thomas Vedders and Dorothy Schutter in Muskegon. He was a Michigan State Uni. Alumni, where he received a degree in Parks and Recreation Management. He lived in Muskegon for several years when he worked for the city, his last position being in parks and cemetery. He then moved to Fremont where he was the director of public works for 17 years. For the last seven years he lived in Whitehall, where he was also the director of public works, retiring in april of this year. Among his hobby's Jim enjoyed watching birds, biking, gardening, his family, the Red Wings and was a MSU fan.
From this marriage: foto39

1.  Jeffery James (Jeff) Vedders, Whittaker Ass real estate/Applied Marketing Sciences in Holland, born on 10-01-1973.
Married to Cynthia Joanne (Cindy) Keip, born on 24-05-1972, werkzaam bij de Bank of Holland/Macatawa Bank in Holland. Zij wonen in Holland MI.
From this marriage:
Evan Vedders.
2.  Gregory Thomas (Greg) Vedders (see also IX.108).
3.  Bradley Jay (Brad) Vedders (see also IX.110).

VIII.81 David George Vedders, born 27-11-1948, died on 31-12-2021 in El Mirage Arizona USA, was vermoedelijk boxer light-heavy weight. Son of George Vedders (see also VII.75) and Hazel Blanche Hill.
Married to Linda J. NN.
From this relation:
1.  Kathleen Elizabeth Vedders, born circa 1982.
2.  daughter Vedders.

Generation IX
 
IX.5 Hendrik/Henk Vedders, eig. timmerbedrijf te Lemelerveld, born on 12-11-1943 in Lemelerveld (Ambt Ommen), son of Jan Hendrik Vedders (see also VIII.6) and Reintje Berents.
Married 06-1967 in Lemelerveld to Truus Kogelman, born on 09-09-1946 in Heino.
From this marriage:
1.  Renier Vedders (see also X.1).
2.  Wilfried Vedders (see also X.3).
3.  Hartwig Vedders (see also X.5).

IX.7 Reindert Lambertus (Bertus) Vedders, bouwvakker, born on 08-06-1945 in Lemelerveld, son of Jan Hendrik Vedders (see also VIII.6) and Reintje Berents.
Married at the age of 29 on 19-12-1974 in Lemelerveld to Berendina M. (Dinie) Klumper, 27 years old, born on 13-10-1947 in Ommen.
From this marriage:
1.  Bianca Vedders, born on 19-09-1975 in Lemelerveld.
Living together circa 1997 to Ronald Hermanus Robertus Koenjer, born on 25-02-1973 in Dalfsen/Lemelerveld.
2.  Kim Vedders, belastingadv. Born on 04-03-1979 in Lemelerveld.
Relation to Niek Pouw, account-manager. Zij wonen te Lemele.

IX.27 Gerrit Johan (Johan) Vedders, born on 07-02-1967 in Ommen, son of Frederik Vedders (see also VIII.18) and Aaltje Schuttert.
Relation to Ingrid de Kleer, born on 19-02-1970.
From this relation:
1.  Mirthe Alina Vedders, born on 28-11-2006.
2.  Thijmen Marnix Vedders, born on 12-04-2009.

IX.29 Fredrik Albertus (Fredrik) Vedders, born on 13-04-1971 in Ommen, son of Frederik Vedders (see also VIII.18) and Aaltje Schuttert.
Married at the age of 28 on 17-09-1999 to Jolanda Huzen, 27 years old, born on 08-09-1972.
From this marriage:
1.  Marco Vedders, born on 09-04-2001 in Hardenberg.
2.  Eline Vedders, born on 07-11-2005, christened on 15-01-2006 in Dedemsvaart.

IX.33 Joel Dean Vedders, born on 16-02-1972 in Milaca, son of James Marlin Vedders (see also VIII.21) and Joanne Eloise Kiel.
Married at the age of 24 on 28-09-1996 to Barbara Moorhead, 28 years old, born on 04-10-1967.
From this marriage:
1.  Abby Nichole Vedders, born on 17-05-1998.
2.  Jack Edward Vedders, born on 24-04-2001 in Grand Rapids.

IX.44 Scott Frederick Vedders, born on 11-02-1963, son of Frederick Sterling Vedders (see also VIII.27) and Marjorie Annette (Marge) Bode.
Married at the age of 22 on 15-10-1985 to Deborah VandenBurg.
From this marriage:
1.  Holly Joy Vedders, born on 15-06-1988.
2.  Jeremy Scott Vedders, born on 24-03-1992.

IX.46 Jeffrey Brent (Jeff) Vedders, beroepsmilitair, born on 27-01-1964, son of Frederick Sterling Vedders (see also VIII.27) and Marjorie Annette (Marge) Bode.
Married at the age of 28 on 21-11-1992 to Margarita de la Sierra, born in Cuba.
From this marriage:
1.  Mark Ryan Vedders, born on 21-04-1993 in Georgia.
2.  Gabriella Megan Vedders, born on 19-02-1997 in Arizona.

IX.50 Allen Henry Veddersfoto40 tool & die, born on 07-02-1970 in Grand Rapids, son of Frederick Sterling Vedders (see also VIII.27) and Marjorie Annette (Marge) Bode.
Married at the age of 21 on 26-10-1991 in Hudsonville/Michigan to Sherri Ann Kremers, 21 years old, born on 06-06-1970 in Grand Rapids.
From this marriage:
1.  Amber Leigh Vedders, born on 02-05-1995.
2.  Michael Allen Vedders, born on 15-04-1996, died on 16-04-1996, 1 day old.
3.  Trevor Michael Vedders, born on 29-04-1997.
4.  Mason Lloyd Vedders, born on 01-12-1998.
5.  Isaac Wesley Vedders, born on 01-12-1998.

IX.58 Michael John (Mike) Vedders, trucking business, born on 21-12-1966 in Chino Pamona County CA, son of Alfred John Vedders (see also VIII.32) and Diana Faye Koops.
Married at the age of 24 on 22-12-1990 in King County Seattle to Kelly Gwen Long.
From this marriage:
1.  Dylan Vedders.
2.  Danielle Jean Vedders.

IX.70 Kevin Duane Vedders, salesman, born on 24-10-1972 in Pomona Ca, son of Duane Frederick Vedders (see also VIII.38) and Jackquelyn Kay De Bie.
Married at the age of 23 on 16-12-1995 in Atlanta Ga to Wendy Lee, 23 years old, born on 05-09-1972 in Minn, dg. van Douglas Lee en Nancy Fredricks.
From this marriage:
1.  Elias Emery Vedders, born on 01-07-1999.
2.  Jeremiah James Vedders, born circa 2008.

IX.72 Brian A.J. Vedders, greenhouse grower te Kalamazoo, born on 02-02-1975 in Pomona Ca, son of Duane Frederick Vedders (see also VIII.38) and Jackquelyn Kay De Bie.
Married at the age of 19 on 09-07-1994 in Kalamazoo Mi to Kristin Joy De Koekkoek, 20 years old, born on 30-05-1974 in Kalamazoo Mi, dg. van Charles Paul De Koekkoek en Diane Louise Bell.
From this marriage:
1.  Genevieve Cherish Vedders, born on 27-01-1998 in Kalamazoo.
2.  Mavis Lenore Vedders, born on 21-12-1999 in Kalamazoo.
3.  Isabella Vedders, born 10-2000 in Kalamazoo.

IX.96 Dawn Gail Vedders, born on 01-02-1975, daughter of Darrel Jay (Dusty) Vedders (see also VIII.66) and Joanne F. Mc Grow.
Child:
1.  Payton Rae Vedders, born on 16-11-1995.

IX.108 Gregory Thomas (Greg) Vedders, born on 23-07-1976, son of James Thomas (Jim) Vedders (see also VIII.79) and Carol Ann Anderson.
Married at the age of 24 on 29-07-2000 to Monica Marie Dougherty, 19 years old, born on 17-06-1981.
From this marriage:
1.  Nathaniel Vedders, born on 29-08-2001 in Grand Rapids.
2.  Zachary Alexander Vedders, born on 02-06-2004 in Grand Rapids.

IX.110 Bradley Jay (Brad) Vedders, born on 11-03-1981, son of James Thomas (Jim) Vedders (see also VIII.79) and Carol Ann Anderson.
Married at the age of 22 on 07-06-2003 in Grand Rapids to Meghan McMullan.
From this marriage:
1.  Hayley Vedders, born on 13-06-2004 in Grand Rapids MI.
2.  Jamie Marie Vedders, born on 12-11-2006 in Grand Rapids MI.
3.  Sydney Vedders, born on 04-06-2008 in Grand Rapids MI.

Generation X
 
X.1 Renier Vedders, vrachtwagenchauffeur, born on 09-09-1967 in Lemelerveld, son of Hendrik/Henk Vedders (see also IX.5) and Truus Kogelman.
Married at the age of 27 on 30-06-1995 in Nijverdal to Wilma Horenberg, werkzaam bij Spectrum Wonen te Rijssen.
From this marriage:
1.  Marieke Trudi Vedders, born on 23-02-2000 in Hellendoorn.

X.3 Wilfried Vedders, bouwvakker, born on 25-12-1969 in Lemelerveld, son of Hendrik/Henk Vedders (see also IX.5) and Truus Kogelman.
Married at the age of 30 on 31-05-2000 in Dalfsen to Willeke Bouwmeester, 23 years old, born on 19-06-1976.
From this marriage:
1.  Thijs Vedders.
2.  Bas Vedders.

X.5 Hartwig Vedders, born on 24-02-1978 in Lemelerveld, son of Hendrik/Henk Vedders (see also IX.5) and Truus Kogelman.
Relation to Marloes Buwalda, born on 16-12-1980.
From this relation:
1.  Kevin Vedders, born on 10-05-2009.

E-mail