Genealogie van Gerrit Vedders
 
Generatie I
 
I.1 Gerrit Vedders (stamvader), geboren circa 1640, begraven op 02-11-1694 te Markelo.
Gerrit is mogelijk afkomstig van het erve Vedders aan de Veddersweg in de buurtschap Langelo bij Haaksbergen.
Vermelding van Gerrit in Statenarchief 3.1 inv.nr. 1907 betreffende de vergoeding van de schade ten gevolge van de Munsterse oorlog in 1674. Ook vermelding in vuurstedenregisters 1675, 1678, 1682, 1686, in zoutgeldregister van 1694 en in een register van de gepretendeerde armen van 1683 waarin hij één van de 20 armen in Marckel is.

Gehuwd voor de kerk circa 1668 met Trijne NN, geboren circa 1640, overleden te Markelo. Zij is mogelijk een Vinkers daar een paar keer Vinker'sen getuige zijn bij dopen; waarschijnlijk woont een zuster van Trijntje bij de familie in; zij wordt op 11-8-1694 begraven.
Hun woning foto003 stond aan het kerkhof welke tot 1830 aan de noordzijde van de kerk was gelegen; de eerste generaties Vedders zijn dan ook begraven in hun eigen achtertuin
. foto120
Uit dit huwelijk:
1.  Lambert Vedders, gedoopt 04-1671 te Markelo (getuigen: Jan Helmigh, Hendrik ter Welle, Jenneken Vinckers), overleden jong te Markelo. De doop van deze Lambert is het oudst gevonden document van de Vedders-familie.
2.  Jan Vedders (zie II.2).
3.  Hermen Vedders/Kloppers (zie II.5).
4.  Stijne Vedders, gedoopt op 13-04-1679 te Markelo (getuigen: Swier Vinckers, Maria Helmigh).
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1709 met Hendrick Gerrits, overleden in't Broeck, begraven op 15-02-1721 te Markelo.
Ondertrouwd (2) op 29-06-1721 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 22-07-1721 te Almelo met Jan Berentsen van de Baerner, wed. van Jenneken Gerrits Metters in de Heerlijckheyt Almelo. (Jan Berents, zn. van Berend Jansen op de Baerner huwde 15-5-1718 te Almelo met Jenneken Gerrits van Holten, dg van Gerrit Hendrix Mettert).

Generatie II
 
II.2 Jan Vedders, landbouwer, geboren circa 1673 te Markelo, begraven 04-1760 te Markelo.
Zoon van Gerrit Vedders (zie I.1) en Trijne NN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 08-02-1696 te Markelo (NG) met Hermken Helmigh, geboren circa 1673 te Markelo, begraven op 28-12-1711 te Markelo, dochter van Hendrik Helmigh, herbergier/bierbrouwer, en Maria NN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 03-07-1712 te Markelo (NG) met Trijntjen Teunissen, geboren te Holten, lidmaat Kerst 1712. Dochter van Teunis Goossens.

In 1726 koopt Jan Vedders een stuk grond geheten de Leemakker:
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijsel, Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit, dat voor mij Richter een hierna benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen is Henrickjen te Riet weduwe van wijlen Meester Arent Smit in sijn leven kerckmeester tot Marckel g'assisteert met Mathias Wessels als haer verkozen en toegelaeten momboir in desen ende bekende sij comparante voornt. den laatsten en den eertsen cooppenninck van den Leemakker van Jan Gerritsen Vedder ontfangen te hebben dienvolgens doende sij comparante voornt. daervan cessie, transport en overdragt aen voornt. Gerrit(!) Vedder en sijn erfgenaemen haar comparante daarvan ontervende en den coper voornt. en sijne erfgenaemen daer wederom ontervende met belofte van den Leemakker sijnde vrij en allodiaal en sonder beswaer ten allen tijden te sullen wachten en waeren voor alle evictie en opspracke als erfcoops recht is.
Informa amplissima. Daar dit aldus passeerde waeren met mij Richter hier allen en over als ceurnoten Joost Henrick Wonnenberg en Gerritsen Trutmans sonder arg of list in oirconde der waerheit hebbe ick Richter dese neffens comparante en haar momboir voornt. getekent en gezegelt. Actum op den Huyse Stoevelaer den 6 May 1726.
 
In 1730 is Jan getuige bij het opmaken van een testament van zijn buurman:
Ick Assuerus Fockinck van Wegens Ridderschap en Steden de Staten van de Provincie van Overijssel, Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waarheit, dat voor mij Rigter, en hierna benoemde ceurnoten gecompareert ende erschenen sijn Gerrit Jan Gorkinck custos tot Marckel, ende Jenneken van Raye sijn huijsvrouw met Vedder Jan als haren verkozen en toegelaten momboir in desen geassisteert sijnde, de Gerrit Jan Gorkinck voormt. kranck te beddende liggende, edog bij seer goeden verstande, en sij Jenneken van Raye geadsisteert met haaren verkozen momboir voormt. gesont van lichaem, gaende en staende en bij seer goeden verstande, over denkende sij comparanten eheluijden de sterflijckheit, en brosheit der menschelijke nature, de sekerheit des doots etc.
Wederom in 1730 is Jan Vedders getuige bij het opmaken van een testament en wel van Johanna Jalinck. (De Jalinks waren nog familie van wijlen Jan's eerste vrouw Hermken Helmigh).

19-10-1743. Drostampt Twente 33 no.118.
Geschil tussen Jacob Varenhorst ( geslacht Varenhorst ) en Jan te Rijdt over het eigendom en gebruik van een stuk grond uit de boedel van wijlen Hendrik Helmigh.
Jan Vedders wordt hierin genoemd als een van de eigenaren; zijn eerste vrouw Hermken Helmigh was nl een dochter van Hendrik.
In den boedel van wijlen Hendr. Helmich gehoort hebben ende dat nae dode van gem. Hendr. Helmich daarvan een stucke is vererft den producent wegens sijn overledene eerste huisvrouwe moeder, een gewesen suster van Hendr. Helmich, een stucke Derck Welmers, eene Jan Hendr. Gorkinck ende een Vedder Jan.
De eerste getuige verklaart wel te weeten dat Jacob Varenhorst, Derck Welmers, Jan Hendr. Gorkinck en Vedder Jan alias Kerckhoff, bij Helmigs lant jeder een stuck lant hebben maer of dese landen in den boedel van wijlen Hendr. Helmigh gehoort hebben kan getuige niet verklaeren en hier verders van onbewust.
Tweede getuige verklaert desen articul waer te sijn en dat dit voornoemde Helmig in het geheel in den boedel van wijlen Hendr. Helmig gehoort heeft en dat nae doode van Hendr. Helmigh daer van een stucke is vererft aen Jacob Varenhorst wegens sijn overledene eerste huisvrouwen moeder, een gewesen suster van Hendr. Helmig, en dat een stucke daer van toebehoort aen Derck Welmers, een stucke Jan Hendr. Gorkinck, eene stucke aen Vedder Jan alias Kerckhof, een stucke hem getuige toebehoort dat getuige van de erfgenaemen wijlen de maekelaer Jaelink gekogt heeft. Etc.
 
In 1750 wordt het huis naast dat van Jan Vedders verkocht (welk huis later Berend Hendriks wordt genoemd) en hij wordt nog in deze acte genoemd:
Ick Joan Jalink wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten als Burgerm. Jacob Bruins en Tobias van Ommen personelijk gecompareerd en verschenen sijn Hendrik Oink en desselfs huisvrouwe Grietjen Cuiper, tutore marito, tot Marculo wonende dewelke bekenden ende verklaarden op den 4 august. deses jaars 1750 verkoft te hebben aan Jan Costers alias Pleysiers en desselfs huisvrouwe Aeltjen Lukes, haer huis en daarbij liggende hofjen en bijstaande Bentheimer stenen putte aan den kerkhoff binnen Marculo staande en gelegen, uit welke putte Vedder Jan mede recht heeft water te putten en te haelen als mede op het kleine bleykjen bij het huis leggende te mogen bleyken, voorts nog verkoft te hebben een gaarden, den Potgaarden genaamt in den Weemercamp etc.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Catharina Vedders, gedoopt op 19-07-1704 te Markelo, lidmaat Kerst 1723.
Ondertrouwd op 29-12-1726 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 14-01-1727 te Zutphen (NG Nieuwe Kerk) met Jan Huirninck, 28 jaar oud, gedoopt op 02-10-1698 te Almen, zoon van Jan Jansen Top (Huirnink) en Derksken Hendricks Huirnink.
2.  Gerrit Vedders, gedoopt op 03-06-1708 te Markelo, begraven op 09-05-1710 te Markelo op 1-jarige leeftijd.
3.  Gerritjen Vedders, gedoopt op 12-07-1711 te Markelo, begraven op 07-12-1711 te Markelo, 148 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Hermen Vedders (zie III.5).
5.  Jan Hendrick Vedders, gedoopt febr. 1718 te Markelo, begraven op 31-03-1727 te Markelo.
6.  Teunis Vedders (zie III.8).
7.  kind Vedders, begraven op 02-02-1717 te Markelo.

II.5 Hermen Vedders/Kloppers, landbouwer op Kloppersfoto076 gedoopt op 19-09-1675 te Markelo, overleden te Beusbergen.
Zoon van Gerrit Vedders (zie I.1) en Trijne NN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 07-01-1703 te Markelo (NG) met Anna Snijders, geboren te Markelo, begraven op 29-05-1716 te Markelo. Dochter van Jan Snijders.
Gehuwd voor de kerk (2) op 43-jarige leeftijd op 19-02-1719 te Markelo met Anna Plasmans, geboren te Elsen, overleden circa 1722 te Beusbergen.
Dochter van Albert Plasman.
Gehuwd voor de kerk (3) op 47-jarige leeftijd op 09-05-1723 te Markelo met Jenneken Boswinckel, geboren te Herike op Stuiveler, gedoopt Pasen 1677 te Goor, overleden na 1748 te Stokkum. Zij wordt soms ook Schurinck genoemd; waarschijnlijk heeft de fam. Boswinkel op Schurink in Herike gewoond. Dochter van Jan Boswinckel, coetsier op Stuiveler.
3-8-1746. Janna, wed van Gerrit Coldeway testeert aan haar broer scholte Jan Schurink of Boswinkel op Mensink, alwaar zij dan bij inwoont; bovendien laat zij een bedrag na aan haar zuster Jenneken, getrouwd geweest aan Hermen Vedders op Kloppers te Beusbergen.
Jenneken woont in 1748 bij haar stiefdochter Marie Kloppers (x Claes Rensink) op Wennink in Stokkum.

Rond 1705 komt Hermen met zijn gezin op erve Kloppers foto077 in Beusbergen. Vanaf dat moment heet hij en zijn daar geboren kinderen dan ook Kloppers. De kinderen zijn allemaal uit het eerste huwelijk. Hermen zal nog 2 x hertrouwen.
 
In 1719 koopt Hermen een stuk grond in Beusbergen:
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijsel, Richter van Kedingen, doe cond ende certificeere voor d'opregte waerheid dat voor mij ende ceurnoten hierna benoemt, gecompareert ende erschenen sijn Willem Albers Absoluit en Swenne Brugginck sijn huysvrouw met haar voorm. eheman als haeren verkozen momboir in desen geassisteerd zijnde, ende hebben sij comparanten nadat den laatsten en den eersten cooppenninck ten vollen was voldaen, bekent uit kragt en gedaene wettelijcke verkoopinge den dato 7 oct. 1718 gecedeert, getransporteert en overgedragen te hebben aan Harmen Gerritsen Kloppert en Anna Plasmans en haar beyder erfgenaemen een stuckjen lands genaemt het Kremers lant in de buurschap Stokkum, Gericht van Kedingen, sijnde vrij en allodiael hun comparanten daarvan ontervende en de hem coper voorm. en desselfs erfgenaemen daer wederom aen ervende, belovende sij comparanten verder bovengemelte stuckjen landt ten allen tijden te sullen wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erffcoops recht is forma applissima sonder argelist in oirconde der waerheidt daar dit alles passeerde waarin met mij Rigter hier aen en over als ceurnoten Jan Bronninkreef en Jan ten Heihteler, hebbe ik Richter dese ende mede uit comp. naeme mij hiertoe specialijck versogt dewijl sij niet schrijven, nog regelen kunnen, getekent en gesegelt. Actum op den Huyse Heeckeren den 24 May 1719.


Testament Anna Plasmans, de 2e vrouw van Hermen Kloppers, in augustus 1722:
Ick Assuerus Fockinck van wegens Ridderschap en Steden de Staeten van de Provincie van Overijssel Richter van Kedingen doe cond ende certificere voor de oprechte waerheit dat voor mij Richter en ceurnoten hierna benoemt gecompareert ende erschenen is Anna Plasmans geassisteert met de Eerwaerde Heer Samuel Sertorius Predicant tot Marckel als haeren verkozen en toegelaeten mombaer in desen, kranck te bedde liggende, edog bij seer goeden verstande, overdenkende de sterflijckheit der menschelijcke natuire, de sekerheit des doots, ende onsekere tijde van dien, dat niet gaerne willende sterven voor en aleer sij testatrice over haere tijdelijcke goederen haar van Godt de Heere genadelijck verleent, mogte hebben gedisponeert soo is 't, dat sij testatrice haar ziele overgeeft aen Godt Almagtig, en sijn barmhartigheit en haer dode lichaem ter eerlijcker begraffenis.
Ende institueert en nomineert sij testatrice voorm. bij titul van institutie tot haer eenige en universele erfgenaem haer lieve eheman Harmen Kloppert in alle haere na te latene goederen soo roerende als onroerende goederen, actien en crediten en gene in 't groot offte klein uitgesondert off wat naeme het selve mogte hebben.
Voorts legateert sij testatrice aen de Diaconie van Marckel drie guldens, nadat haer testatrice voorm. dese haere nuncupative testamentien dispositie bescheidentlijck vertoont tot voorm. was voorgelesen en haer gevraegt of dit haer uiterste wille waare, en heeft sij daerop geantwoort van ja en daertoe vrijwillig en ongedwongen gekomen te sijn bekende ende begerende, dat deese haere uiterste wille en meninge als er soude worden nagekomen, soo niet als een formeel nuncupat testament, ten eersten als een codicil gifte ter saeke des doots, ofte onder des levendigen, ofte soo als deselve ende cragtigste en bondigste forma regt en sal kunnen of mogen bestaen.
Daer dit aldus passeerde waeren met mij Richter hier en als ceurnoten Berent Wevers en Lambert Jan van Leeuwen. Sonder arg of list in oirconde hebbe ik Richter dese neffens de Eerwaerde Heer Samuel Sertorius als momboir in desen hiertoe specialijck van haer testatrice versogt, dese sij niet schrijven kan, nog zegel gebruickt om dese met haere naeme te tekenen en bezegelen. Getekent en gezegelt Actum den 18 august 1722.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Trijna Vedders, gedoopt op 06-01-1704 te Markelo, begraven op 21-01-1704 te Markelo, 15 dagen oud.
2.  levenloos kind Kloppers, geboren 06-1706 te Beusbergen, begraven op 30-06-1706 te Markelo.
3.  Gerrit Kloppers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 17-07-1707 te Markelo.
4.  Trijntjen Kloppers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 17-03-1709 te Markelo, overleden jong te Beusbergen.
5.  Trijntjen Kloppers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 13-07-1710 te Markelo.
6.  Maritjen Kloppers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 05-06-1712 te Markelo, overleden na 1776 te Stokkum.
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 08-01-1730 te Markelo met Claes Rensing, geboren te Beusbergen, gedoopt 05-1703 te Markelo, overleden circa 1776 te Stokkum. Zoon van Gerrit Nieuwhuis en Geesje Rensings.
Het echtpaar leent in 1739 geld met als onderpand hun in eigendom hebbende erve Rensink in Beusbergen. De familie verhuist ca 1740 van erve Kloppers naar erve Wennink in Stokkum. Hun nazaten noemen zich dan ook Wennink.
7.  levenloos kind Kloppers, geboren 04-1714 te Beusbergen, begraven op 14-04-1714 te Markelo.
8.  Jenneken Kloppers, geboren te Beusbergen, gedoopt op 19-05-1715 te Markelo.

Generatie III
 
III.5 Hermen Vedders (bijgenaamd Plas Harmen), landbouwer op Kleine Plas, gedoopt op 25-03-1714 te Markelo, overleden circa 1788 te Markelo.
Zoon van Jan Vedders (zie II.2) en Trijntjen Teunissen.
Gehuwd voor de kerk circa 1743 te Markelo met Jenneken Leussen/Bolink, geboren op Leussen op de Holtense Borkeld, gedoopt op 24-02-1723 te Holten, overleden circa 1767 te Markelo. Dochter van Roelof Egberts Bolink/den Lössen en Eva Philips.
1760-1765. Drostambt Twente no 33 inv 409
proces kerkeraad van Markelo ca collatoren van de kerk te Markelo over het recht op aanstelling van een dominee:
In january 1762 getuigt hierin Jenneken Verders (= Leussen). Zij verklaart ongeveer 40 jaar oud te zijn. Op een vraag kan zij geen antwoord geven omdat: getuiginne verklaart in de maand april nae Paeschen des jaars 1760 op de begraffenisse van haar schoonvader Jan Vedders ten huize van de herberg van Derk Welmers te Markel te zijn geweest.


Van 1742 tot 1748 heeft Hermen Vedders een hoylant in paght van de havezate Oldenhof voor f 6,- per jaar.
 
In 1746 koopt Harmen Vedders voor f 300 en 20 st. een huis aan de zuidzijde van de kerk tussen de Grooten Plas en Varenhorst:
Ik Gerh. Hulsken wegens hooger overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cont ende certificere kraght deses dat voor mij en de ceurnooten dewelke waeren Jan ten Zijthoff en Hendrik Renger personelijk gecompareert ende erscheenen sijn Wolter Snellink uit Stockum ende desselfs huisvrouwe Teunisken Snellink, tutore marito, ende bekenden sij comparanten voornoemt verkogt te hebben aan Harmen Vedders ende desselfs huisvrouwe Jenneken Roelofs ende erffgenaemen haer eygendoemelijke huis met een stukje lant daervoor gelegen genaemt den Ulkes gaerden waeruit gaat een half hoen jaerlijks aen den Huise Weldam ende sulks met sijne oude en nieuwe recht ende geregtigheid ende sulks voor een bedrag van driehondert gulden, segge een bedrag van 300 caroli gulden en 20 st. het stuk vrij gelt bekennende comparanten verkoperen voornoemt dat aen haar den eersten met den laasten cooppennink te dancken ende ten genoegen is voldaen ende betaalt, bedankende voor goede betalinge en doen derhalven hier mede cessie, transport ende overdraght, met belofte om desen verkoop ten allen tijden te sullen staan waghten ende waeren voor alle evictie op de aensprake veruncierende comparanten verkoperen voornoemt van alle exceptien desen eenigsins contrarierende ende in specie van de conceptie van ongetelden gelde. Sonder argh list in oirconde der waerheit ende om te strecken nae behooren hebben verwalter Richter nevens de comparanten dese getekent ende gesegelt. Actum in Stockum den 14en May 1746.
Gerh. Hulsken verw. Richter           Wolter Snellinck         Teunisken Snellinck.
 
In bovenstaande acte is sprake van een half hoen jaarlijks te voldoen aan Huis Weldam. Het hoendergeld was een grondrente, die jaarlijks in natura aan het Weldam betaald moest worden; voor de betaling waren een huis of percelen land verbonden. In de 19e eeuw was de betaling in hoenders reeds in geld omgezet. De rente kon overigens ook afgekocht worden.
 
Hetzelfde echtpaar Snellink verkoopt ook in 1746 het naastgelegen Plasmans huis aan Berent Brinkers en Hendrica Hogewegh. Het ligt aan de Koningsteege en aan de andere zijde voor een gedeelte langs Harmen Vedders en van de weduwe van Gerrit Monteni haeren gaerden.
 
In 1750 koopt Harmen Vedders een akker bouwland voor f 250,- en 10 st:
Ick Joan Jalink wegens Hoger Overigheid verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten als Wolter Jalink en Egbert Vosschesang personelijk gecompareerd ende erschenen sijn Hendrikjen Snellink laatst weduwe van wijlen Harmen Dijkink geassisteerd met Harmen Montenij als haer versogten en toegelaten momboir in desen, voorts Harmen Strateman en desselfs huisvrouwe Aeltjen Dijkink tutore marito, als ergenamen van wijlen Tonnis Dijkink en dan nog Jan Meenderink, Berend Dijkink en Swier Snellink als mombairen van de onmondige kinderen van wijlen Jan Dijkink en bekenden sij comparanten en hun voorts qualiteit alle en een ieder in 't bijsonder volgens coopcedule in dato den 30 Mey deses jaars 1750 na ontvang van den eersten met den laatsten cooppenning ten bedrage van tweehondert en vijftig gulden en tien stuivers vrij gelt gerichtelijk gecedeert, getransporteerd en overgedragen te hebben zulks doende deze aan Harmen Janssen Vedders en desselfs huisvrouwe Jenneken Roelofsen en haer beyder erfgenamen een akker bouwland, sijnde tiendbaar, het Schroorsland genaamd, ongeveer een mudde gesaay tussen Jan Smitmans ten noordsijde en Harmen Weevers ten suidsijde haar land onder de boerschap Stokkum, Gericht Kedingen gelegen. Hun comparanten, pupillen en erfgenamen daer van ontervende ende haer coperen voormeld en hunne erfgenamen, etc. Actum Goor 28-8-1750.
 
In hetzelfde jaar 1750 leent Harmen Vedders f 250 en 20 st van Jacob Bruins, burgermr. der stad Goor. Harmen tekent ook voor zijn vrouw omdat "zij het schrijven onervaeren is":
Ik Joan Jalink wegens hoger overigheid Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt deses dat voor mij en keurnoten als Wolter Jalink en Egbert Vorschesang persoonlijk gecompareerd ende erschenen sijn Harmen Janssen Vedders en desselfs huisvrouwe Jenneken Roelofsen tutore marito, dewelke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goeden gangbaeren gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aen Jacob Bruins burgermr. der stad Goor, desselfs huisvrouwe Johanna Cuipers en hun beider erfgenamen een capitale somma van twee hondert en vijftig caroli gulder en 20 stuiver het stuk belovende dit capitaal jaerlix en alle jaeren te verrenten met drie gulder en tien stuiver van het hondert en deself tot aflossinge en wederom gevinge van dien 't welke te mogen geschieden mits daarvan een half jaar voor den verschijndag behoorlijke denunciatie of afkonde gedaan wordende op welke dit capitael en interesse aan handen van de renthefferen haer erfgenamen of regthebbende wederom zal moeten worden erlegt en betaalt komende het eerste jaer te verschijnen als heeden over een jaar verbindende comparanten voor capitael, als interesse haer personen en goederen en tot een speciaal hypotheeg en onderpand stellende haer eygen toebehorende aller bouwland, sijnde tiendbaar, het Schroors land genaamt, ongeveer een mudde gesaay tussen Jan Smitmans ten noordsijde en Harmen Weevers ten zuidsijde haar land in de Boerschap Stokkum Gericht Kedingen gelegen, voorts deszelfs huis en hoff binnen Marculo Gericht Kedingen tussen de Groote Plas en Varenhorst sijn huis staende en gelegen, ten einde de renthefferen of erfgenamen sig daaraan, soo wegens capitael als verloopen interesse kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen veruncierende comparanten van alle exceptien en beneficien rechtens desen eenigsins contrarierende en in specie van de exceptie van ongetelde gelde en dat generale veruncitatie van geener waarden is, tensij speciale voorgingen houdende de comparanten sig van de uitwerkingen van desen ten voller onderrecht sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick Verwalter Richter voorn. dese getekent en gesegelt, gelijk den comparanten desen soo voor hemselfs als op speciaal verzoek van sijn huisvrouwe als schrijvent onervaerent sijnde mede voor haar heeft getekent en gesegelt.
Actum Goor den 28 aug 1750
Joan Jalink  Verw. Richter          Harmen Janssen Vedders foto068       Harmen Janssen Vedders voor sijn vrou Jenneken Roelofs.
 
Op 2-7-1764 koopt Harmen Vedders en desselfs huisvrouw Jenneken Roelofs van Berent Lodeweges voor f 95,- car. glds vrij geld een stuk grond het Nieuwe Land genaamd gelegen onder Harke, tussen de landen van Derk Hendrik Gorkink en Gerardus ten Dam.
 
Op 3-5-1765 koopt Harmen Vedders en Jenneken Roelofs van Papen Jan (Jan Rensink) een stuk land op de Langenberg in den Stokkumer Esch voor f 350,- car. glds vrij geld.
 
In de periode 1765-1766 is er een proces gevoerd voor Ridderschap en Steden van Overijssel over gewelddadigheden welke zijn voorgevallen over het recht van collatie (aanstellen van een dominee) tussen een aantal bewoners van Markelo. Het kwam zelfs tot vernielingen, brandstichtingen en schietpartijen bij het huis van de koster, welke de buurman was van Harmen. Daarom moesten Harmen en zijn zoon Theunis een aantal keren getuigen in dit proces omtrent hetgeen zij hadden waargenomen.

In 1767 leent Harmen Vedders f 350,- van de wed. Christina te Lintelo:
Ik Joan Henrik Jalink wegens Hoger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt deses dat voor mij en assess. de welke waren Arent Varenhorst en Berent ten Dam personelijk gecompareerd en erschenen sijn Harmen Janssen Vedders en des selfs huisvrouw Jenneken Bolink, marito tutore, tot Markulo wonende, welke bekenden ende verklaarden wegens opgenomen en in goede gangbaren Hollandsen gelde ontfangen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aan Christina te Lintelo, wed. van wijlen Harmannus Dokhoorn en der selver erfgenamen, een capitale sa. van drie hondert en vijfftig car. guld., segge f 350,- ad 20 st. het stuk, met beloften om dit capitaal jaarlix te verrenten met drie diergelijke guld. van ieder hondert mits de interesse binnen een half jaar nae de verschijndag betaalt wordende, anders van ieder hondert drie guld. en tien st. en sal het eerste jaar interesse verschenen wesen op 1 Juny 1768 en soo continueren van jaar tot jaar tot de daadelijke restitutie en aflosse toe, die ten wedersijden sal mogen vrij staan mits de opsage een half jaar voor den verschijndag gedaan worde, als wanneer voorm. capitaal, met die dan ten agteren sijn de interesse in een onverdeelde sa. aanhouden van de rentheffersse of der selver erven, sal moeten worden gerestitueert ende eragten, welke capitale sa. en daarop te verlopene interessen, compt. verbinden hunne personen en goederen en geene uitgesondert en daar voor tot een speciaal hypotheeg of onderpand stellende 1. een stuk land groot ses schepel gesaay, gelegen in den Stokkumer Esch tussen de landen van Harmen Dijkink ter eenre en die van Mannes Kremer ter andere zijde 2. een stukke land groot twee schepel gesaay bij den Podt tussen Gerrit ten Dam sijn land en dat van Adam Jabbinga onder desen weled. gerigte kennelijk gelegen; alles ten einde de renthefferse of der selver erven, bij onverhoopte misbetalinge haar daer aan ten allen tijde soo wegens capitaal als interesse, kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen.
Renuntierende comp.ten ten dien einde van alle exceptien en privilegen regtens desen en ergsints continuerende en in specie van de exceptie van ongetelden gelden.
S.A.L. in waarheids oirconde verwalter Richter voorn. dese neffens de Ed. Derk Hendrik Gorkink die van compt. daartoe in judicio gequalificeert om voor haar te tekenen en te zegelen, getekent en gesegelt. Actum Markulo, d. 8 May 1767.
 
Aan de kantlijn staat bijgeschreven:
Den 7 Mei 1781 zijn op de 350 hierin vermeld, 200 guld. gelost, zo dat het capitaal er nog blijft 150 en het zig verschottinge word geroieerd het tweede parceel een stuk land groot 2 schepel gezaay bij de Pot tussen Gerrit ten Dam sijn land en het van Adam Jabinga blijvende deze voor de rest in zijn waarde.
 
In 1769 verkoopt Harmen Vedders, dan weduwnaar, een stuk land voor f 268,-. Met dit bedrag lost hij de in 1750 opgenomen hypotheek verder af:
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassauw Erfstadhouder van de Provintie van Overijssel Rigter van Kedingen doe condt en certificeere kragt deses dat voor mij en assess. als waren Garrit Hendrik Steegman en Arnold Schipper persoonlijk gecompareert en erschenen is Harmen Vedders weduwenaar van wijlen Jenneken Leussen, bekennende en verklarende voor hem en sijn erfgenamen eenen vasten en onwederroepelijken erfcoop verkogt te hebben aan Berent Reimelink en sijn erfgenamen een stukjen saailandt groot vier schepel gelegen tussen Smitjan en Harmen Weevers in den Stokkumer Esch en sulks voor een summa van twee hondert acht en sestig gulden, segge twee hondert acht en sestig guldens vanwelke twee hondert acht en sestig guldens uitmakende den laatsten met den eersten koopspennink hij comparant en verkoper bekent volkomen voldaan en betaalt te sijn. Oversulks hij comparant niet alleen van wegens de gelibelleerde koopspenningen bij desen ten vollen quiteert maar van voornoemden stukjen saailandt groot vier schepel bij desen in optima juris forma doet landt cedelijke cessie, transport en overdragt aan en ten erfelijken profijte van voornoemden coper Berent Reimelink en erfgenamen der voornoemden verkoper hem en sijn erfgenamen daarvan hiermede ontervende en den koper met de sijne daarweder aanervende en van vollen eigendom overgeven soo en in diervoegen als hij verkoper het beseten heeft met belofte om dese erfcoop, cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijden te sullen staan wagten en waren voor alle evictie op en aanspraak als erfcoops regt is.
S.A.L. In waarheids oirconde hebbe ik Richter voornoemt dese nevvens den comparant eigenhandig getekent en gesegelt.
Actum Nienhuis mij vergun der aarden den 26 aug 1769.       J.A. van Hoevell  Rigter                Harmen Vedders.
 
Register 50e Penning van bovenstaande akte:
7 mei 1769 geeft Berent Reimelink uit Stokkum aan voor ruim vier weken te hebben aangekogt een stukjen bouwland van Harmen Vedders gelegen in den Stokkumer Esch voor twee hondert agt en sestig guldens, segge f 268.-
 
In 1781 verkoopt Harmen Vedders een stuk land, het Nijlant genaamd:
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens ZDH den Heer Prince van Orange en Nassauw en Stadhouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen doe cond en certificere cragt deses dat voor mij en assessoren J.B. Lodeweges en J. Slot erschenen is Harmen Vedders ende na ontvangst van den laatsten met den eersten coops ten summa van 280 gls. cragt deses aan Adolph Kwak en A. Beumer ehelieden en erven landt cedelijke cessie, transport, overdragt en overgave van een stuk landt, het Nijlant genaamd, groot drie schepel tussen het landt van den koper en Jan Harmen Snel. Hij comparant hem en sijn erfgenamen bij desen daarvan ontervende den coper voornoemt met de sijnen in sijn plaats daarweder aan ervende met belofte om dese coop cessie, transport, overdragt en overgave ten allen tijde te sullen aan wagten en wharen voor alle evictie op aanspraak an namaninge als erfkoops regt is.
S.A.L. in waarheids oirconde hebbe ik Richter voornoemd dese nevvens de Heer D. van Hoevell als door den comparant behoorlijk en pridacio gequalificeert om voor hem te tekenen en te zegelen, getekent en gezegelt.
Actum Marculo den 7 Mei 1781, was getekent J.A. van Hoevell.
 
Op 12-4-1783 koopt Harmen Vedders nog land van D.H. Snel te Deventer voor f 90,-.

Uit dit huwelijk:
1.  Theunis Vedders (zie IV.1).
2.  Geertruid Vedders, geboren circa 1746 te Markelo, begraven op 25-01-1781 te Amsterdam Westerkerkhof.
In 1766 is zij als Geertruid Vedderman als lidmaat ingeschreven te Diepenheim, waarschijnlijk omdat zij er als dienstmeid ging werken.
Ondertrouwd op 16-10-1773 te Zwolle, gehuwd voor de kerk op 31-10-1773 te Zwolle (NG) met Willem Heino, 23 jaar oud, gedoopt op 29-03-1750 te Zwolle, begraven op 13-12-1805 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd. Zoon van Berend Heino en Geertrui ter Nouw.

Geldlening in 1776 van echtpaar Willem Heino/Geertruid Vedders:
1776 den 13 Mey erschenen Willem Heinoo en sijn vrou Geertruit Vedders en bekennen wegens verstrekten ten genoegen ontfangene penningen opregt en deugdlijk schuldig te wesen aen Jan van Santen een capitale Sa groot twe hondert Car glds belovende deselve jaerlix te verrenten met drie gelijke gld van ieder hondert en sulx tot de aflosse toe welke ten allen tijde sal kunnen en moeten geschieden, waaner de opsage dag van 1/4 jaers voor de verschijndag van ene van beiden sijden sal wesen gedaen hiervoor boven een generael verband van hare personen en goederen tot een speciael onderpand stellende hun huis buiten de Camperpoort.
Berent Heinoo ter ene en Aeltjen wedue ter andere sijde voor kortens aengekogt van de arme ledematen. Actum coram Schepen Eekhout.
 
Wederom, een jaar later, een geldlening:
1777 den 13 May Erscheenen Willem Heino en sijn vrouw Geertruyd Vedders en bekenden wegens verstrekten en ten genoegen ontfangene penningen opregt en deugdelijk schuldig te wesen aan Christiaan de Zee en desselfs huijsvrouw Bartha van den Ulft een somma van drie hondert en vijftig guldens belovende deselve jaarlijks te verrenten met drie gelijke guldens van ieder hondert, en sulks tot de aflosse toe welke jaarlijks op de verschijndag sal kunnen en moeten geschieden wanneer de opsage daarvan een quart jaars voor de verschijndag van de een of andere sijde sal sijn gedaan; hiervoor boven een generaal verband van hun persoonen en goederen tot een speciaal onderpand stellende hun huys buyten de Camperpoort. Berent Heino ter eenre en de wed. Schuurman ter andere zijde. Actum Coram Schepen Eekhout.
 
Aflossing van de geldlening van 1777 op 8 okt.1781:
1781 den 8 octob. Erschenen Gerrit Bordewijk als volmagtiger van Willem Heino, volgens procuratie van den 13 aug. 1781, van waarden erkend en met het exhibitum hujus getekent, verklarende met volkomen consent van Harmen Vedders ten opzigt van het minderjarige kind van gem. Willem Heino bij wijlen zijn vrouw Geertruid Vedders verwekt, ingevolge attestatie van den Rigter van Kedingen van den 9 September 1781 mede met het exhibitum hujus getekent om een welbetaalde somma van penningen mits dezen te cederen en te transporteren aan Hermannus Lans en zijn vrouw Bartha van Ulft, een huis buiten de Camperpoort. Berend Heino ter eene en de wed Schuurman ter andere zijde belovende in zijn qualiteit het gecedeerde voor alle evictie en opspraake te wagten en wahren als na regten.
Actum Coram Schepen Royes.


Op 12-08-1775 wordt te Zwolle hun zoon Berent Jan Heino gedoopt. Circa 1778 verhuizen Willem en Geertruid van Zwolle naar Amsterdam alwaar zij woonden op het Steenepadt buyten de Raampoort. Aldaar worden in de Nieuwe Kerk ook nog gedoopt:
Josiena Herremiena Heino op 9-6-1779.
Anthony Heino op 8-11-1780. Getuigen: Theunis Vedders en Antonia Vedders. (Het moet een hele reis, per koets van Markelo naar Amsterdam, voor Theunis zijn geweest om deze doop bij te wonen).   
 
Weeskamerarchief Amsterdam film 5078 22-11-1781:
Willem Heino verklaart geen middelen te hebben om iets voor moeders erf aan zijn minderjarig kind te kunnen bewijzen, hetwelk Antonia Vedders, de moeij maternel (moeij is tante) getuigde also te zijn. Present de Heeren J.C. van Ewijck en Van der Goes, Weesmeesteren.
 
Willem hertrouwt 9-11-1781 te Amsterdam met Elsje Barends Koopts.

3.  Gerrit Vedders/van Markel (zie IV.6).
4.  Jan Vedders, gedoopt op 24-02-1754 te Markelo, overleden jong te Markelo.
5.  Teunisken (Antonia) Vedders, schippersvrouw, gedoopt op 28-03-1756 te Markelo, overleden op 08-01-1847 te Arnhem op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 20-10-1785 te Amsterdam (NG) met Geuchjen Jans Otten, 29 jaar oud, praamschipper, gedoopt op 30-10-1755 te Hoogeveen, overleden op 08-11-1835 te Kampen op 80-jarige leeftijd. Zoon van Jan Otten en Elsjen Hendriks Lunenborg.

Geuchjen en Teunisken lieten op 18-3-1787 hun zoon Jan dopen in de Hervormde Noorderkerk te Amsterdam. Hij is echter jong ovl.
 
Geuchjen betaalde op 15-11-1792 f 11-4 voor het burgerschap te Meppel.
In 1798 vinden we hem in een lijst van stemgerechtigde burgers.
In 1800 wonen zij in wijk 9 no 726 te Meppel en zijn aan hem quotisatiebiljetten verzonden voor de 2e, 3e, 4e, 5e of 10e heffing.
 
In de tolregisters van de Grote Gelderse Tol te Arnhem en IJsseloord in de periode 1801-1805 vinden we Geuge Jans 2 x vermeld i.v.m. te betalen tol:
26-5-1802. Geuge Jans een praam sponturf ˝ gg.
15-6-1803. Geuge Jans en Lambert Willemsen met 2 praamen sponturf 1 gg.
 
Hij betaalde op 19-4-1806 f 16-16 aan de stad te Zutphen en f 25 voor de Grote Kerk; hij wordt daardoor kleinburger van Zutphen.
 
Zij verhuizen in 1816 naar Kampen en kopen aldaar twee naast elkaar staande huizen:
Voor den openbare Notaris Isaac Augier, residerende te Kampen, arrondissement van Zwol, provintie Overijssel en de hierna te noemen getuigen is gecompareerd de koopman Jacob Wolff, wonende te Elburg, dewelke verklaarde voor eene ten zijnen genoegen ontvangen som van vijfhonderd guldens te hebben verkogt en bij dezen in vollen eigendom overtedragen aan Geugje Jans Otten en deszelfs echtgenote, erfgenamen en rechtverkrijgende zijne beide huizen en whemen met de daarbij behorende hof, staande en gelegen binnen deze stad in de Graafschap wijk 1 no 249 en 250 en zulks met alle de lusten en lasten, raden en onraden, rechten en gerechtigheden van ouds daartoe behorende en voorts onder voorwaarden dat kooper de rijks- en stads belastingen welke over dit perceel zijn of zullen worden uitgeschreven zal moeten betalen vanaf den eersten January agttienhonderd zeventien daaronder begrepen het gewoon straatgeld ter summa van zeventien stucks en veertien penningen in het jaar, gelijk mede dat dezelve voor zijne rekening zal moeten nemen en voldoen de kosten van registratie en andere de welke ten gevolge van dit contract zullen moeten voldaan worden.
Voorts verklaarde comparant verkooper dat dit perceel vrij is van alle verband uit kracht der wet en met geen ander verband uit kracht van overeenkomst bezwaard te zijn dan met een jaarlijksche thins of uitgang groot drie guldens en drie stuivers ten behoeve van het Groot Burgerweeshuis binnen deze stad, zich onderwerpende aan de straf op stellconat of bedrag bij de wet bedreigd indien het tegendeel daarvan mogt bevonden worden plaats te hebben.
Waarop mede gecompareerd is Geugje Jans Otten voornoemd, verklarende deze koop op de voorschreven voorwaarden alzo aan te nemen voor zich en zijne echtgenote, erfgenamen en rechtverkrijgenden.
Nog verklaarden contractanten domicilum te stellen laatstgenoemde te zijnen woonhuize en eerstgenoemde ten huize van de weduwe van Dirk van 't Hul in de Graafschap bij de Veenepoort, ten einde tot het opvolgen van dien inhoud dezes desnoods door rechtsdwang te kunnen genoodzaakt worden.
Waarvan acte gepasseerd te Kampen ten kantore van den ondergetekenden Notaris den negen en twintigsten november agttienhonderd en sestien, in tegenwoordigheid der getuigen Jan Tebbetman, klerk ter secretarie en Wouter Lammers, roededrager, beiden te Kampen woonachtig, dewelke deze na voorlezing benevens de comparanten en den Notaris hebben getekend.
Jacob Wolf         Guegen Jans Otten       J. Tebbetman        W. Lammers        I. Augier  not.
 
Geuchjen Jans koopt in 1818 een praamschuit, genaamd "De Goede Verwachting":
Voor den openbare Notaris Isaac Augier in de residentie Kampen, arrondissement van Zwol, provincie Overijssel en de hierna te noemen getuigen is gecompareerd Willem Smit, schipper wonende te Hasselt, thans alhier present, dewelke verklaarde te hebben verkogt voor eene som van eenduizend Nederlandsche guldens en kracht dezes in eigendom te cederen en over te dragen aan den schipper Geugje Jans Otten, wonende te Kampen, deszelfs erfgenamen en rechtverkrijgenden, zijn praamschuit genaamd De Goede Verwachting, groot volgens meting ruim zeven en dertig tonnen, liggende thans aan deze stad en zulks met zeil en treil, ankers en touwen, staande en lopend want en al hetgeen daarbij eerder behoort, zodanig als hetzelve vaartuig thans bevaren wordt en zich bevind, zonder eenige uitzondering hoe ook genaamd, zijnde hetzelve door hem comparant aangekogt van Jan Snetselaar van beroep schipper te Schoonhoven, bij acte van den drie en twintigsten January agttienhonderd en twaalf voor den Griffier van het Vredegerecht in het kanton Hasselt. En verklaarde hij comparant verder al nog schuldig gebleven te zijn eene som van eenduizend guldens op alzodanige som als hij bij opgemeld koopcontract voor zijne rekening had overgenomen en beloofd had te zullen voldoen aan den scheepstimmerman Willem van den Berg, wonende aan de Nieuwe Sluis onder de gemeente Zwartsluis, denzelven competerende uit kracht van eene hypothecatie of bijlbrief opgemelde vaartuig van den tienden November zeventienhonderd vier en negentig, voor het verwalter hoogschouten gerichte van Hasselt en over Hasseler ambt gepasseerd, met de daarop verlopene interessen, weshalve hij comparant verkoper den genoemde comparant koper bij desen autoriseerde om den hiervoor vermelden koopprijs aan voornoemden scheepstimmerman Willem van den Berg te voldoen, waardoor dezelve zich jegens hem verkoper volledig zal kwijten ten opzichte van den hiervoor bedongen koopprijs, terwijl deze verkoop verder aan zijde van verkoper geschied onder vrijwaring voor alle namaning en evictie als naar rechten.
Waarop mede gecompareerd is voornoemde Geugje Jans Otten, verklarende met hetgeen voorschreven staat genoegen te nemen en dezen koop op de hiervoor vermeldde voorwaarden alzo aan te nemen voor zich zijne erfgenamen en rechtverkrijgenden, zich in het bijzonder aansprakelijk stellen voor de voldoening van de opgemeldden koopprijs van eenduizend guldens naar luid des inhouds van voorschreven bijlbrief en met belofte denzelven koopschat aan genoemden Willem van den Berg of deszelfs rechtverkrijgenden, te zullen betalen jaarlijks op den eersten February achttienhonderd negentien met niet minder dan tweehonderd guldens en met bijbetaling van vijf ten honderd renten in het jaar; reserverende hij zich echter het recht om des verkiezende hetzij jaarlijks hetzij in eens zodanige meerdere som daarboven te mogen afbetalen, als hij zal goedvinden.
Hierop is mede gecompareerd meergenoemde scheepstimmerman Willem van den Berg en heeft dezelve verklaard genoegen te nemen met het hiervoor bepaalde door den medecomparant Geugje Jans Otten, wegens de wijze van afbetaling van de som van een duizend guldens, welke hem alnog per resto competeert uit kracht van den bijlbrief van den tienden November zeventien honderd vier en negentig en opgevolgde acte van den drie en twintigsten January agttienhonderd twaalf, beiden hier voorvermeld, de aan zijde van den tegenwoordige koper en medecomparant aangegane verbintenis, alzo aannemende voor zich, zijne ergenamen en rechtverkrijgenden.
Nog hebben de contractanten dominicilius gesteld, tweede comparant ten zijnen woonhuize en eerste en derde comparant ten huize van den voornoemden Notaris, ten einde tot het opvolgen van den inhoud dezes, desnoods door rechtsdwang te kunnen genoodzaakt worden.
Waarvan acte gepasseerd ten kantore van den ondergetekenden Notaris den tweeden January agttienhonderd agtien in tegenwoordigheid der getuigen Fredrik Lobach en Joseph Sanders, beiden kledermakers, wonende te Kampen, dewelke deze na voorlezing benevens de comparanten en den Notaris hebben getekend.    Willem van den Berg      Willem Smit    Guegen Jans Otten     F. Lobach     J. Sander    I. Augier Not.
 
Nadere info over een praam: foto088
Een praam werd in de 18e eeuw overnaads gebouwd, dwz dat de huidplanken dakpansgewijs over elkaar liggen. Andere kenmerken zijn dat het een platte bodem heeft met hoekig daarop gestelde zijkanten en geenerlei oploop of ronding naar de stevens. De praam, die naast de tjalk veel voorkwam, vond men hoofdzakelijk in Overijssel, Drente en Groningen. Het had geen roef op het dek; de schipper huisde in het achter-onder dat toegankelijk was door een opening afgedekt met een kap. Zij liep boven in 2 openingen uiteen, waartussen de zeilboom in rust gelegd werd. Pramen voeren vaak met turf en aan dek rondom de monding van de schoorsteen zag men vaak wat turven opgestapeld, die voor eigen gebruik gedroogd werden.
 
In 1830 leent Geugjen Jans Otten f 500,- aan Gerrit Wesselszn en zijn vrouw Grietje Binnenkamp zijnde de huurders van één van zijn woningen.
 
Memories van successie van G.J. Otten:
Hij is in gemeenschap van goederen getrouwd met Teuntje Vaders (!).
De boedel omvat:
Een huis, erf en wheme gelegen te Kampen in de Graafschap, gemerkt wijk I no 249 en een dito daarnaast gemerkt wijk I no 250 geschat op een waarde van f 800,-
Een bed met dekbedje en toebehoren f 35,-
Linnengoed f 10,-
Klederen en verdere lijfstoebehoren f 10,-
Zilver f 28,-
Meubelen, keukengereedschap, huisraad f 20,-
Contanten f 712,80
Obligatie tlv Gerrit Wessels f 500,-
Rente f 12,73
Onderhandse schuldbekentenis tlv Albert Werff f 400,-
Rente f 2,30
Totale waarde f 2530,83
Schulden:
Aan de apotheek wegens de laatste ziekte f 30,-
Dokter J.de Vries f 20,-
Dood en begrafeniskosten f 64,-
Universeel erfgenaam is zijn vrouw Teuntje Vaders. Ingeval van haar vooroverlijden zijn broers Roelof Jans Otten, Jan Jans Otten te Hoogeveen en Lambert Jans Otten te Zwartsluis.
Voorgaande bij testament vastgelegd op 2-11-1832 bij notaris Rambonnet te Kampen.


Teunisken en Geuchjen woonden in 1781 te Zwolle in de Dieserstraat en achtereenvolgens van 1781-1792 te Amsterdam op de Prinsegragt, 1792-1806 te Meppel, 1806-1816 te Zutphen, 1816-1837 te Kampen alwaar zij en haar man twee naast elkaar staande woningen bezat, vervolgens als weduwe 1837-1840 te Heerde, 1840-1844 te Doesburg waar zij op kamers woonde, 1844-1847 te Arnhem. Mogelijk was zij een onrustig type: zij liet maar liefst vier keer een testament opmaken: in 1832, 1836, 1838 en 1842.
 
Eerste testament 1832.
Voor mij Meester Francois Rambonnet openbaar notaris residerende te Kampen kanton Kampen arrondissement Zwolle provincie Overijssel en in tegenwoordigheid van natenoemen getuigen is gecompareerd Teuntje Vaders (!!) huisvrouw van Geugje Jans Otten zonder beroep wonende te Kampen gezond van lichaam en haar verstand volkomen magtig zooals aan mij notaris en getuigen voldoende is gebleken, en heeft zij in tegenwoordigheid der getuigen aan mij notaris voorgezegd of opgegeven haar testament of uiterste wil welke voor mij is opgeschreven en luid als volgt.
Ik herroep en vernietig bij dezen alle vorige testamenten of andere acten van uiterste wil welke door mij mogten zijn gemaakt niet willende dat een van dezelfe eenige kragt of waarde zullen behouden nog bepalende bij het tegenwoordige.
Ik stel en benoem mijne echtgenoot Geugje Jans Otten tot mijne eenige en universele erfgenaam van alle mijne door de dood na te laten goederen te erven en te ontvangen en daarmede te handelen naar welgevallen en bij vooroverlijden van mijn echtgenoot stel en benoem ik tot mijne eenige erfgenaam mijn neef Gerrit Rouendaal van beroep schipper om dit alles te erven onder verplichting egter te moeten uitkeren twee honderd guldens aan mijne als dan in leven zijnde naaste erfgenamen en twee honderd guldens aan de als dan in leven zijnde naaste erfgenamen van mijn echtgenoot.
Dit testament alzoo door de testatrice opgegeven en door mij notaris opgeschreven is haar in tegenwoordigheid der getuigen voorgelezen en heeft zij verklaart hetzelve wel te verstaan en dit het haar wil bevatte.
Aldus gepasseert te Kampen ten kantore van mij notaris op heden den tweeden november van het jaar agttienhonderd twee en dertig in tegenwoordigheid van Gerhardus Cornelis Verdam winkelier, Hendrik Vos zilversmit, Klaas van Beeverwijk trijpwever en Hendrikus Johannes de Wolf, kleermaker alle wonende te Kampen als getuigen hiertoe verzogt die deze na voorlezing met mij notaris hebben getekend verklarende de testatrice niet te kunnen schrijven.
G.C. Verdam     H. Vos     K. v Beverwijk     H.J. de Wolf     F. Rambonnet not.
 
Tweede testament 1836.
Compareerde voor ons Meester Nicolaas Stephanus van Meurs, openbaar notaris, residerende te Heerde, kanton Hattem, kwartier Arnhem, provincie Gelderland in tegenwoordigheid der onderstaande vier getuigen ten natemelden einde zamengeroepen, Teuntje Vedders weduw van Geugje Jans Otten zonder beroep, wonende te Heerde, ons notaris en getuigen bekend, zijnde de comparante gezond naar ziel en ligchaam haar verstand en zinnen volkomen magtig, zoo als bleek uit hare redeneeringen en gesprekken, zoo met mij en met de getuigen, welke in het vooruitzicht van den dood en na hare ziel Gode te hebben aanbevolen, aan ons notaris heeft opgegeven haar testament of bevel van uitterste wil, welke door ons notaris in tegenwoordigheid der getuigen is geschreven, zoo als door de testatrice opgegeven en hierna volgt.
Ik geef en legateer aan mijnen broeder Jan Vedders, van beroep wever, wonende te Heerde en bij vooroverlijden aan zijne wettige kinderen eene onderhandsche schuldbekentenis groot vierhondert guldens, rentende vijf percent, ten laste van W. en A.Werff en W.P.Werff, geteekend den vier en twintigsten september achtienhondert vier en dertig. Voorts alle de roerende goederen, klederen, lijfsbehoor, lijfcieraden en contanten, welke er op het ogenblik van mijn overlijden van mij aanwezig zullen zijn. Ik wil voorts dat het testament door mij op den tweden november achtienhondert twee en dertig voor den notaris Meester Francois Rambonnet in tegenwoordigheid van getuigen te Kampen is gepasseert, nadat de thans door mij gemaakte bepaling zal zijn nageleefd, deszelfs volkomen kragt behouden terwijl ik voorts herroep alle voorgaande testamenten of andere acten van uittersten wil.
Dit alles aldus opgegeven door de testatrice aan mij notaris en door mij staande voorzegde opgave eigenhandig geschreven, zoo als de testatrice heeft opgegeven in tegenwoordigheid der getuigen geheel voorgelezen, die verklaart heeft dit alles wel te hebben verstaan en daarbij te volharden als hare laatste wil uitdrukkende.
Gedaan en gepasseerd ten huize van Jan Vedders voornoemd den derden der maand september des jaars achtienhondert zes en dertig des namiddags zes uren in tegenwoordigheid van Warner Veenhuizen, Jan Jacob Berends, beide papiermakersbazen, Gerrit Goosen en Jan de Boer, beide dagloners, wonende alle te Heerde, getuigen hiertoe verzocht, die na gedane voorlezing dit testament in mijne bewaring gebleven, nevens mij hebben geteekend, verklarende de testatrice niet te kunnen schrijven.
W. Veenhuysen    J.J. Berends     G. Gosens      J.J. Boer     N.S. van Meurs notaris
 
Derde testament 1838.
Compareerde voor Meester Nicolaas Stephanus van Meurs, openbaar notaris, resideerende te Heerde, kanton Hattem, kwartier Arnhem, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der vier nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen ten na te melden einde zamen geroepen Teuntje Vedders, weduw van Geugjen Jans Otten, zonder beroep, wonende te Heerde, ons notaris en getuigen wel bekend, zijnde de comparante gezond naar ziel en ligchaam, haar verstand en zinnen volkomen magtig, zoo als bleek uit hare redeneeringen en gesprekken, zoo met ons notaris als met de getuigen, welke in het vooruitzicht des doods en na hare zich Gode te hebben aanbevolen, aan ons notaris en getuigen te kennen gaf om bij wijze van testament beschikkingen te maken over hare bij overlijden natelatene goederen, waarop dezelve dadelijk is overgegaan tot het dicteeren van hare uitterste wil, welke door ons notaris in tegenwoordigheid der getuigen eigenhandig is geschreeven, zoodanig als de testatrice heeft opgegeven en luidende als volgt; voorts herroep en vernietig ik zoodanig testament als door mij op den derden der maand september des jaars achtienhondert zes en dertig voor den notaris van Meurs in tegenwoordigheid van getuigen is gepasseert en al nu tot deze mijne dispositie overgaande, zoo geef en legateer ik aan mijne nicht Gerrigje Vedders, zonder beroep, wonende te Heerde, dochter van Jan Vedders en Trijntje Paulus, eene onderhandsche schuldbekentenis groot vierhondert guldens, rentende vijf percent, ten laste van W.en A.Werff en W.P. Werff, geteekend den vierentwintigsten september achtienhondert vier en dertig; voorts alle de roerende goederen, klederen, lijfsbehoor en lijfcieraden en contanten welke er op het ogenblik van mijn overlijden van mij aanwezig zullen zijn. Ik wil voorts dat het testament, hetwelke door mij op den tweeden november achtienhondert tweeendertig voor den notaris Meester Francois Rambonnet in tegenwoordigheid van getuigen te Kampen is gepasseert nadat de thans door mij gemaakte bepaling zal zijn nageleefd deszelfs volkomen kracht behoude. De comparante hiermede haar testament geeindigd hebbende, is hetzelve door ons notaris in tegenwoordigheid der vier getuigen geheel en duidelijk aan de testatrice voorgeleezen, die verklaarde dat hetzelve door ons is geschreven, zoo als het door haar is opgegeven of voorgezegd geworden, hetzelve in allen deele goedkeurende.
Gedaan en gepasseert ten huize van Jan Vedders van beroep wever, wonende te Heerde, den twintigsten der maand april des jaars achtienhondert acht en dertig des avonds zes uren in tegenwoordigheid van Jan Jacob Berends, papierfabrikant, Harmen van den Beek en Jan de Boer, arbeiders, en Warner Veenhuizen, papierfabrikant, alle wonende te Heerde, getuigen hiertoe verzocht die na gedane voorlezing dit testament in mijne bewaring gebleven, nevens mij hebben geteekend, verklarende de testatrice niet te kunnen schrijven.
J.J. Berends     H. v d Beek     J. de Boer     W. Veenhuisen     N.S. van Meurs notaris
 
Vierde testament 1842.
Voor Mr. Willem Cornelis Ketjen openbaar notaris, residerende te Doesborgh in het arrondissement Zutphen, provincie Gelderland en in tegenwoordigheid der nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen compareerde Teuntje Vedders weduwe Geugje Jans Otten, zonder eenig beroep, wonende te Doesborgh, dewelke het voornemen hebbende een testament te maken in tegenwoordigheid der getuigen haren wil zakelijk heeft opgegeven aan den ondergeteekenden notaris die dezelve in duidelijke bewoordingen heeft doen schrijven zoo als hierna volgt:
Ik herroep en vernietig alle vroegere testamenten en andere acten kracht van uitersten wil hebbende voor deze dag door mij gemaakt.
Ik legateer aan mijne nicht Gerrigje Vedders zonder beroep wonende te Heerde, dochter van Jan Vedders en Trijntje Paulus eene onderhandsche obligatie groot vierhonderd guldens rentende vijf percent, ten laste van W.en A.Werff en W.P.Werff geteekend den vierentwintigsten september achttien honderd vierendertig.
In al het overige in mijne nalatenschap benoem en stel ik tot mijnen eenigen en algeheelen erfgenaam mijn neef Gerrit Rouwendal (gehuwd met Diena Vedders), schipper, zich veelal te Kampen onthoudende, ten eende dat alles in vollen eigendom en genot te hebben en te behouden met uitsluiting van alle anderen.
De bovenstaande uiterste wil aldus opgegeven terstond in geschrift gebragt en door den notaris voorgelezen zijnde is door hem aan de erflatersche afgevraagd of het voorgelezene haar uiterste wil bevat, waarop deeze verklaard heeft daarin hare wil en meening ten vollen te zijn uitgedrukt, al hetwelk is geschied in tegenwoordigheid der getuigen.
Gedaan en gepasseerd ten woonstede van de comparante ten huize van den weduwe Albert Logjes te Doesborgh in de Veerpoortstraat in tegenwoordigheid van Johannes Bernardus van den Bosch en Jacob Logjes, beide winkeliers.
De testatrice verklaart dat zij schrijvens onervaren is en haar naam niet kan tekenen.
J.B. van den Bosch     J. Logjes     W.C. Ketjen
 
Aangifte successierechten na overlijden Teunisken in 1847:
De aangifte wordt gedaan door Gerrit Rouwendal, echtgenoot van Diena Vedders, wonende in de Nieuwstad te Arnhem als eenige erfgenaam volgens testament dd 21-1-1842 voor notaris Willem Cornelis Ketjen te Doesborgh.
De overledene heeft bij hetzelfde testament gelegateerd aan haar nicht Gerritje Vedders, eene der 5 nagelaten kinderen van harer broeder wijlen Jan Vedders, eene onderhandsche obligatie groot f 400,- rentende vijf ten honderd.
De overledene zoude tot intestate erfgenamen gehad hebben 5 broeders en zusters ofnakomelingen van deselve, waaronder genoemde vooroverleden Jan Vedders. De aangever is overigens niet in staat opgave te doen der namen van alle de interstate erfgenamen der overledene.
De nalatenschap bestaat uit:
1. een huis en wheme te Kampen in de Graafschap wijk I no 249 waardig geschat f 700,-
2. een dito aldaar wijk I no 250 waardig geschat f 300,-
3. de voorschreven gelegateerde obligatie groot f 400,-
4. eenige kleederen en roerende goederen waardig f 52,55
Totaal f 1452,55
De nalatenschap is belast met de volgende schulden:
Aan de aangever wegens 36 weken kostgeld a f 3,- per week = f 108,-
Aan begrafeniskosten f 29,75
Totaal f 137,75
Zuivere nalatenschap f 1314,80.

6.  Jan Vedders (zie IV.11).
7.  Janna Vedders, gedoopt op 11-05-1766 te Markelo, overleden circa 1800 te Goor.
Ondertrouwd op 28-03-1794 te Goor, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 04-05-1794 te Goor (NG) met wed. Hendrikus Kuiper, 60 jaar oud, gedoopt op 29-11-1733 te Goor, overleden 11-1804 te Goor. Zoon van Wolter Kuiper en Christine ten Duysschatte.
Hendrikus huwde eerder op 1-4-1782 te Goor met Willemina Francina Soeters. Uit dit eerste huwelijk twee kinderen: Christina Kuiper en Wolter Jan Kuiper en uit het tweede huwelijk met Janna Vedders zijn voor hun trouwen geboren: Albert Kuiper (*1789), die in 1820 te Wijhe huwt met de wed. Gerridina Jalink uit Goor en Gerritdina Kuiper (*1793) die in 1817 dienstmeid blijkt te zijn in Amsterdam en daar ook zal huwen.

Hendrikus en Janna blijken nog een caterstede gen. den Rouhoff te hebben in Holthuizen bij Haaksbergen; zij verkopen dat op 24-05-1794 aldaar voor f 1800 aan Hendrikus Assink.
 
Volkstelling Goor 1795:  Hendrieckus Kuiper hout kar en paart en vedders bouweri. Seven menschen.
 
Testament in 1804 te Goor van Hendrikus Kuiper:
Wij Arent ten Zijthoff en Hazeas Smits, loco G. Verbeek, Burgemeesteren, Schepenen en Raaden der Stad Goor, doeen cond een certificeer kragt deezes dat voor ons persoonlijk in indicio gecompareerd en erscheenen is, Hendrikus Kuiper Wz., zijnde hij comparant ziekelijk en bedlegerig, dog bij kenlijk goeden verstande zo ons gebleek, voordragende uit overweging van de zekerheids des doods en de onzekeren tijd van dezelve, te rade te zijn geworden over zijne tijdelijke met de dood te ontruimen en natelatene goederen te disponeeren: daartoe dan, na vooraf zijne onstervelijke ziele aan God haaren Schepper en zijn lichaam na overlijden ten aarde en eerlijke begraving bevolen, voorts herroepen, gecasseerd en vernietigd te hebben alle zijne voorgaande maakingen en dispositien voor zo verre dezelve met deeze zijne makinge en dispositie mogten strijdig zijn, hoe en waar ter plaatse opgerigt, tredende zo verklaarde den comparant dat zijnen expresse wil en begeerte is dat zijne twee kinderen bij zijn wijlen laatste ehevrouw Janna Vedders in echte verwekt met name Albert (ged. 30-8-1789) en Gerridina Kuiper (ged. 22-9-1793) vooraf uit zijne nalatenschap vrij en zonder enige korting hoegenaamd na zijnen doode zullen trekken erven genieten ieder eene somma van eenhondert en vijftig guldens, dus te zamen eene somma van driehondert glds, welke somma aan de voormelde twee kinderen vooraf vermaakt, bij vooraf lijvigheid van eene derzelven van het eene op het andere zullen vererven en versterven.
En dat voor het overige des comparants geheele nalatenschap na aftrek van voorm. f 300,- op zijne vier kinderen, zijnde die bij zijn wijlen eerste ehevrouw in echte verwekt genaamd Christina en Wolter Jan Kuiper, zal vervallen, vererven en versterven in deezer voegen dat na aftrek als voorm. zijne overig nalatenschap in twee gelijke portien zal verdeelt en gelegd worden en de eene halfscheid door de kinderen bij zijn eerste vrouw en de andere halfscheid door de kinderen bij zijn tweede vrouw in echte verwekt in egale portien zullen geerft, gedeelt en geprofiteerd worden.
Waarmede comp. testator deeze zijne vrije onbedwongene en welberadene uiterste wille was, sluitende met verklaaring nadat hem dezelve wederom woordelijk was voorgelezen door bij te persisteeren dezelve uit eigen beweeging en zonder inductie of persuatie van iemand te hebben opgerigt, willende en begeerende, overzulks dat dezelve na zijnen doode in alle poincten en deelen stiptelijk zal agtervolgd nageleefd worden en effect sorteren hetzij als een testament codicil gifte ter zaake des doods of onder de levendigen of zo en als dezelve in regten heeft bestaanbaar mogten zijn all waaren ook alle in regten vereischte formaliteiten in deezen niet geobserveert.
S.A.L. in kennisse der waarheid hebben wij Burgemeesteren voornoemd deeze met het stadszegel en ons eigenhandig subscriptie bekragtigd, gelijk compt. deeze mede getekend of gehandmerkt en gezegeld heeft.
Actum Goor den 5 november 1804.
Was get. en gez. A. ten Zijthoff    H. Smits. Dat dit Y merk door testator Hendrikus Kuiper Wz met de hand aan de pen is getrokken, attestor was get. Wolt. Jalink scribant.
 
1817. Akte van bekendheid van Gerritdina Kuiper, dochter van Hendrikus Kuiper en Janna Vedders:
Den twintigsten mei agttienhonderd zeventien compareerden ter requisitie van Garritdina Kuiper, dienstmeid wonende te Amsterdam in de provintie Holland, voor ons F.B. Auffmorth, Vrederegter van het kanton Goor, arrondissement Almelo, provintie Overijssel
1. Derk Boswinkel zonder beroep oud 78 jaar
2. Jurriaan ten Doesschate fabriquer oud 58 jaar
3. Harmannus van de Zagekuile oud 58 jaar deurwaarder
4. Albert Morsman wever oud 39 jaar
alle wonende te Goor, hebbende ieder aan ons verklaard dat Hendrikus Kuiper en Janna Vedders ouders en de grootouders van vaders en moederszijde van gemelde Garritdina Kuiper, in leven landbouwers te Goor gewoond hebben en overleden zijn gevende alle redenen van nalatenschap dat zij bij de begraving tegenwoordig zijn geweest.
En hebben getekend D. Boswinkel      J. ten Doesschate     H. van de Zagekuile     A. Morsman
Waarvan deze acte opgemaakt zo om te dienen tot bewijs van overlijden.  B. Auffmorth Vrederegter


III.8 Teunis Vedders, kleermaeker, gedoopt op 06-03-1722 te Markelo, begraven mei 1754 te Markelo.
Zoon van Jan Vedders (zie II.2) en Trijntjen Teunissen.
Gehuwd voor de kerk circa 1744 met Berentjen Demmers, gedoopt op 10-04-1716 te Diepenheim, overleden circa 1790 te Markelo. Dochter van Jan Jansen op Wesel en Geesken Berentz.
Uit dit huwelijk:
1.  Teunis Vedders, geboren circa 1746 te Markelo, overleden jong te Markelo.

1744-1761. Drostambt Twente 33 inv. 298 proces Stoelhorst ca Heilersigt.
De weduwe en erfgenamen van Jan Stoelhorst vorderen een verbod aan Jan Harmen Heilersigt zich te gedragen als een bezitter van een dijk en bekenwal langs de Bolksbeek bij erve Stoelhorst en het Leuvelinksbroek bij Markelo. Het erve Stoelhorst had behoort tot de bezittingen van het huis Stoevelaar. Het proces duurt totaal 17 jaar!
Een van de getuigen die gehoord worden is Teunis Vedders. Op 17-12-1745 wordt oa het volgende genoteerd:
Getuige Teunis Vedders, kleermaeker, in het dorp van Marculo woonende verklaert ongeveer 24 jaeren oudt en onverwant te sijn.
Teunis Vedders hadde geseght dat hij het Stoevelaerse Broek nu op geen vijffhondert gulden nae soo hoog of duur hebben of aenkopen, wilde nu Stoelhorst den dijck en bekenwal bij het erve den Stoelhorst gekogt hadde.
Getuige verklaert seer wel gehoort te hebben dat Jan Harmen Heylersight tegens getuige en sijn geweesen baes Hinderick Zigger geseght hadde dat enz
Enkele jaren later:
Getuige Teunis Vedders verklaard 29 jaeren oud en onverwant te sijn.
Getuigen kunnen met geen sekerheid weeten op welke dag of daagen de goederen onder het Stoevelaar gehoord hebbende in het jaar 1743 verkogt sijn omdat sij getuigen daer bij niet tegenwoordig sijn geweest?
Getuige Teunis Vedders verklaerd met geen sekerheid te weeten wanneer de goederen onder het Stoevelaar gehoord hebbende sijn verkogt omdat daer niet prasent is geweest.
Getuige Teunis Vedders verklaard op sekeren tijd als de nette tijd hem ontschooten sijnde aan 't huis van Jan Harmen Heylersigt met sijn baas Hendrik Sigger te hebben weesen naaijen dat Jan Harmen Heylersigt aldaer in sijn keuken hadde geseght dat het Stoevelaarsbroek nu wel vijfhondert gulden slegter was nu Stoelhorst de dijk en bekkenwal daar bij gekogt hadde.
 
In 1750 koopt Teunis een stuk grond in het Apengoor:
Ick Joan Jalink van wegens Hooger Overigheid Verwalter Richter van Kedingen doe cond en certificere kragt deses dat voor mij en ceurnoten als Wolter Jalink en Burgermr. Jacob Bruins persoonelijk gecompareerd ende verschenen sijn Derk Welmers en desselfs huisvrouwe Gesina Kloodt, tutore marito, voorts Jan Harmen Heilersigh en desselfs huisvrouwe Teune Vincent, tutore marito, ende bekenden sij comparanten alle en jeder in 't bijsonder volgens coopcedule in dato den 27 januar deses jaers 1750 nae ontfang van den eersten met den laatsten cooppenning ter somma van driehondert en zeven en twintig gulden, vrij gelt, gerichtelijk gecedeert, getransporteerd en overgedraegen te hebben sulx doende in en met desen aan Tonis Vedders en desselfs huisvrouwe Berentien Demmers en haer beyder erfgenamen een sestiende part van het soogenaemde Apengoor onder Marculo Gerichts Kedingen gelegen sijnde hooyland vrij en allodiael, van comparanten alle en hunne erfgenamen daervan eeuwig ontervende en hun coperen voorm. en hunne erfgenamen daer wederom erflijk aanervende bij desen. En beloven sij comparanten alle en een jeder in 't bijsonder het voorn. verkofte ten allen tijden te sullen staan wagten en waeren voor alle evictie en opspraeke als erfcoops recht is, in formia amplissima.
Sonder arg of list on oirconde der waerheid hebbe ick Verwalter Richter voorn. dese neffens de comparanten eygenhandig getekent en gesegelt.
Actum Goor den 9den september 1750.
Joan Jalink Verw. Richter        Derk Welmers         Gesijna Kloot       Jan Harmen Heylersigh      Teuntien Vincent
 
Register 50e Penning 6 meert 1750:
Tonnis Vedders van Marculo aangegeven in januar laatstleden van Derk Welmers en Jan Harmen Heilersigt aangekogt te hebben een hoek hooyland in het Apengoor onder Marculo gelegen voor f 327,-
 
Register 50e Penning 19 juny 1754.
Harmen Montenij van Marculo namens Berentjen Vedders, wed. van Tonis Vedders, aangegeven het versterf van gem. Tonis Vedders voor ongeveer 4 weken overleden, bestaende in de halfscheid van een hooyland het Apengoor genaamt in 't geheel groot ongeveer 2 dagwerk, een vierde part van een stuk bouwlant in 't geheel ongeveer 3 schepel gesaay groot, een vierde part van een huis en gaardeken groot 3 spint in den Koekkoek gelegen.


Hypotheek van de weduwe Berentjen Demmers in 1776:
Ik Jan Adriaan Baron van Hoevell van wegens sijn Doorlugtige Hoogheit den Heere Prince van Orange en Nassouw Erfstadhouder van de Provincie van Overijssel Rigter van Kedingen, doe condt en certificere cragt deses dat voor mij en assessoren als waren Roelof Fruink en Derk Hendrik Gorkink in den gerigte gecompareert en erschenen is Berentjen Demmers, weduwe wijlen Theunis Janssen Vedders geassisteert in zooverre nodig met Jan Derksen Tijman als haren versogten en indicio toegelaten momboir bekennende sij comparante van wegens opgenomene te dank ontfangene penningen op regt en deugdelijk schuldig te sijn aan Gesina Kloots weduwe wijlen Derk Welmers en erfgenamen een summa van een duisent en vijftig guldens hersegge een duisent en vijftig guldens dit capitaal waar van het eerste jaar interesse sal verschenen sijn den eersten mei des jaars een duisent seven hondert seven en zeventig neemt sij comparante aan en belooft het selve jaarlijks en dus alle jaaren te sullen en willen verrenten met en tegens drie guldens van ieder hondert sullende dese interesse moeten betaalt worden van jaar tot jaar tot de dadelijke restitutie en aflosse toe blijvende de opsage aan wedersijden hier van gerederneert en ten allen tijden kunnen en mogen geschieden dog met later dan een half jaar voor ieder jaarlijksen verschijndag de selve op voorschreven tijdt geschiedt sijnde sal dit capitaal en daar op verschenen ten agteren verlopen en verschuldigde interessen op den eerst daar aan volgende verschijnsdag in een onverdeelde summa aan handen van den houder of houderen deser obligatie in alhier goeden gangbaren gouden of silveren gelde moeten worden erlegt en gerestitueert ten preciese nakominge van 't gunt voor schreven en ter securiteit van de tot dese penningen regt hebbenden verbint sij comparante daar voor haar persoon en goederen gerede en ongerede goeden geen uitgesondert gevende en stellende tot een speciaal hypotheeg en gerigtelijk onderpandt.
1. Een huis met de grondt daar het op staat gelegen in Marculo wordende thans door haar comparante selfs bewoont.
2. Twee stukjes landt groot drie schepel genaamt den Leenakkers gelegen in den Marculoossen Esch langs den weg na Kuilenberg opschietende westwaarts en oostwaarts 't eindens verscheidene landen.
3. 'T sestiende deel van het Apengoor zoo als hetselve in sijn bepalinge is afgebaakt gelegen bij den Rosendom aan de Schipbeek tussen Lubbers en Stratemans delen.
4. Een gaarden in den Koekkoek tussen de gaardens van Welmers en Gorkink.
Ten eijnde den houder off houderen deser obligatie bij onverhoopte wan off misbetalinge sig off haar aan alle dese percelen soo wegens capitaal als verschuldigde interessen kost en schadeloos sullen kunnen en mogen verhalen ten dien einde renuncierende van alle exceptien en prifilegien regtens deesen eenigsints contrarierende en in speci de exceptie van ongetelden gelde.
S.A.L. in waarheidts oirconde hebbe ik Rigter voornoemt dese neffens comparanten eigenhandig getekent en gesegelt, actum Marculo den 14 maart 1776.
(was getekent)  J.A. van Hoevell        Berijnt Demmers foto067

In 1786 is Berentje (de wed. van Tones Vedders) mede-ondertekenaar tot verzoek van verbetering van de Potbeek (Beusbergerwaterleiding) vanwege de regelmatige wateroverlast in Beusbergen door het slechte onderhoud.
 
Verkoop van bovenvermeld onroerend goed in 1788 door Berentjen:
Ik Anst. Berends u dien wegens hooger overigheid verw. Rigter van Kedingen certificeere mits deesen dat voor mij en ass. Jan Wansink en Jan Dijking persoonlijk sijn gecompareert Berendjen Demmers weduwe Thomas (moet zijn Teunis) Jansen in desen geadsisteerd met Willem Fokkers als haaren mombaar dewelke verklaarde op den 28 sten octobr 1787 verkogt te hebben, zulks al nog doende aan Gerrit Jan van Heek en vrouw Wilhelmina Tiberink
1. Haare comptes eigendommelijke huijs staande binnen Markel, naast het soogenaamde kosters huijs en aan de andere sijde naast het huijs van Berend Reurslag.
2. Van een stukke land genaamd den Leemakker gelegen in den Dorper Esch aan den hang van den berg ongeveer ses schepel gesaaij. (Deze akker was door haar schoonvader Jan Vedders gekocht in 1726).
3. Een gaarden gelegen in den Koekkoek groot ongeveer een schepel land.
4. En drie dagwerken hooyland gelegen in het Apengoor, zijnde dit voorn. huijs en landerijen verkogt met haare oude en nieuwe regt en geregtigheid, lusten en lasten, en beswaar zoo daar is opleggende en zoo en in diervoegen als zij verkoopersche voorn. hetzelve in eigendom heeft beseten en dat voor eene somma van dertien hondert en vijftig gulden, segge f 1350,- vrij geld van welke volle kooppenn. zij compte onder voorn. adsistentie bekende ten vollen voldaan en betaald te zijn over sulks daar van doende in optima juris forma landsedelijke cessie transport en overdracht haar selven en erffgenamen daar van ontervende en de kooperen voorn. en erffgenamen daar wederom aan ervende met belofte van desen erffkoop te zullen staan wachten en waaren voor de evictie en alle op en aansprake als landregtens is.
S.A.L. In waarheids kennisse hebbe ik verw. Rigter voorn. neffens Willem Fokkers door comparante daar toe injudicio gequalificeerd dese eigenhandig getekend en gezegeld. Actum Markel den 8ten jann. 1788.
was get. en gez.  A. Berends  Verw. Rigter         Willem Fokkers


Met de verkoop van bovenvermeld huis de Vedder gelegen naast het kerkhof aan de noordzijde van de kerk, komt er een einde aan de bewoning van drie generaties Vedders in het stamhuis. De woning wordt tot ver in de 19e eeuw nog de Vedder genoemd.

Generatie IV
 
IV.1 Theunis Vedders (Bute Thönnis), wever/landbouwer op de Bute, geboren op 15-04-1744 te Markelo, overleden op 28-12-1818 te Beusbergen op 74-jarige leeftijd. Zoon van Hermen Vedders (zie III.5) en Jenneken Leussen/Bolink.
Bij de aangifte van zijn overlijden, gedaan door de buren H. Koenderink op Wansink en G. Greven, wordt de naam van zijn vrouw vermeld als Jacomina Leusink. De aangevers hadden blijkbaar wel eens wat namen gehoord, maar ze zijn er mee aan het verwisselen geweest. De eerste vrouw van Theunis was Jacomina Stoevenbelt en zijn tweede vrouw Aaltjen Russchemors wordt in de akte niet genoemd. De naam van zijn moeder was Jenneken Leussen. En de ambtenaar van de B.S. nam de gegevens in die tijd klakkeloos over.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 03-06-1770 te Markelo (NG) met Jacomina Stoevenbelt, ged. 30-08-1739 te Bathem, overleden circa 1785 te Markelo, dochter van Jan Berents Stoevenbelt of Klumpers en Engeltje Jansen Klinkenkamp, landb. op Klumpers en Stoevenbelt te Bathmen.
Ondertrouwd (2) op 06-01-1787 te Neede, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 28-01-1787 te Markelo (NG) met Aaltjen Russchemors, 28 jaar oud, gedoopt op 12-03-1758 te Neede, overleden circa 1792 te Beusbergen, dochter van Harmen Russchemors en Trientjen Assink. geslacht Russchemors

In 1769 wordt er illegaal gevist en Theunis doet dan de volgende verklaring (Markearchief Markelo, G.A. Deventer):
Attestere ik ondergeschrevene Tonis Vedders, dat ik in de maand april deses jaars 1769 order ontfangen hebbe of ontboden ben om door den openbaaren trommelslag de ingezetenen van Markel bijeen te roepen omdat enige uytheemsen in onze marke waaren vischen.
Dog dat ik die ordre niet door A. Quak nog door A. Varenhorst heb ontfangen maar den Verwalter Marken Rigter D.H. mij daartoe ontboden heeft om te doen hetwelke ik als d'opregte waarheid attestere om wanneer het de nood vordert altoos met Eede te sterken.
Actum Markel den 13 May 1769    (was getekent) Tonis Vedders. foto069
 
21-7-1775. Register 50e Penning.
Tonis Vedders van Markel namens Dijkjan in het Markelbroek dat den laastgen. voor ongeveer 14 dagen van de gemeente heeft aangekogt een stuk grond voor tachentigh guldens, zegge f 80,-.
 
Na het overlijden van de eerste vrouw van Theunis, zijnde Jacomina Stoevenbelt, hertrouwt hij met Aaltjen Russchemors. Omdat er kinderen uit het eerste huwelijk zijn dient er een maag- of kinderscheiding gehouden te worden. Deze wordt opgemaakt kort voor zijn tweede huwelijk in januari 1787:
Op heden dato den 2 jannewary 1787 ist er een vridelijke maagscheiding of kinderscheidinge geholden en gemakt hetwelke Thonis Vedders weduwman bij sijn vrou Jakomijne Stoevebelt in egt verwekt heft twee soons met namen Jan Harmen en Evert Jan in presentije van de nasste bloetvrinden als mombaaren Gerrit Schuppen en Jan Dijkkink naste nabur als mombaar alles op mannire als volgt:
ten ersten
soo sullen dese bovengenoemde 2 kinderen hebben voor moederlijkke goet een somma van 10 guld. segge tien guld. ieder kind 5 guld. als sij 25 jaar oud geworden zijn of wanner sij kwamen te trouwe en daar en boven sullen sij ok hebben haare moeders kijste (kist) met de kleren los linnen als wollen so als daarin bevonden wort.
ten twiden
de vader nemt an dese kinderen op te voeden in de vrese des heeren lesen en schrijven te laten leeren en in eten en drinken en in linnen en in wollen te onderhouden tot de tod toe sij in stat zijn om te kunnen dienen en de vader sal dese 2 kinderen een ambagt te laten leren en so lange als eene van dese bovengenoemde kinderen en getrout sijnde sijk (ziek) of sugtig wordende eenen vrijen ingank hebben in het huis ter plase daar die vader woont en onderhouden worden in eten en in drinken so als het huis vermag en te sterven komende haare nalatenschap ten minse tot een erlijke begraffenisse verblijven.
ten derden
dit gedan sijnde sonder erg of lijst (list) in presensie van de vader en de nasste bloet mombaren een bijgeroepen getuigen was getekend
Bijnnen Markel op dag en datum als boven
Tonijs Vedders als vader, Gerrit Schuppen als mombaar, Jan Dijkink als mombaar, dit is het Y mark van Gerrit Straten als getuige, J.B. Lodewegs als getuige.
Den staat van eventaris hetwelke Thonis Vedders en zijn vrou Jakopmijne Stoevenbelt in egt beseten hebben en dat zijn vrou Jakomijne Stoevebelt overleden is ten behoefde van haare mijnderjarige kinderen als erfgenamen gestelt in guld. stuvers na atronat als volgt:
ten ersten bevonden een wevetouwe waardig f 16,-
2. an wevers geretschap bevonden waardig f 4,-
te samen f 20,-
desen eventaris van de mombaaren opgenomen en na gesijn en nit meer bevonden, was getekent binnen Markel op den 2 jannewary 1787
Toenijs Vedders als vader, Gerrit Schuppen als mombaar, Jan Dijkink als mombaar, dit is het Y mark van Gerrit Straten als getuige, J.B. Lodewegs als getuige.
 
Op 21 aug 1789 geeft Teunis Vedders aan dat voor ongeveer vier weken heeft aangekogt van Derk Hogelaar het katersplaatsjen Stoevebelt (= de Bute) gelegen in Stokkum voor f 532-10. (Register 50e Penning).
De familie verhuist dan van erve de Plas nabij de kerk naar de Bute foto034 in Beusbergen.
 
6-10-1790 Register 50e Penning.
Geeft Jan Dijkink uit Markelo aan gekogt te hebben van Teunis Vedders ongeveer een half mudde bouwland gelegen onder Markel voor de summa f 297,-
De verkoopakte wordt 3 jaar later opgemaakt:
Ik Wilh. Jalink j k dr en wegens Hooger Overigheid verw. Richter van Kedingen certificeere mits deezen, dat voor mij en assessoren Mart van der Horst en Jan de Wilde, persoonlijk in indicio erschenen zij Teunis Vedders
als vader en voogd over zijne minderjarige kinderen, in welke laatste qualiteit hem op desselfs verzoek 't Rigterlijk Content ad lunc actum, zoonodig verleend word bij deesen en verklaarde hij compt. ten gevolge van gedaane verkoop en ten genoegen ontvangene volle kooppenn. ad f 297-10- landsedelijk te cedeeren, te transporteren en over te dragen een hoek gaarden land waarin en aangelegen en gecompactendeerd is het stukjen door compt. van D.H. Snel te Deventer aangekogt en theste loc. Prothocollo op heden aan hem overgedragen; sijnde dezen hoek grondt nu in alles groot min of meer een half mudde en kennelijk tusschen de landen van Jan Oings te Markelo met den eenen eine aan de Straat en met den anderen einde aan een Dijaconie gaarden gelegen. En zulks met zijn lusten en lasten, regten en geregtigheden aan en ten erflijken profijte van Jan Dijkink, desselfs huisvrouw en erfgenaemen, dewelke den compt. daar wat aanervende kragt deezes, terwijl zij zig met de zijnen daarvan thans verklaarde onterft; met belofte deezen erfcoop, cessie, transport en opdragt ten allen tijde te zullen caveeren, als na regten verpligt, onder renunciatie van alle tegenstrijdige exceptien.
S.A.L. in kennisse der waarheid heb ik de Rigter deezen neffens den compt. getekend en gezegeld.
Actum Goor den 10 Decemb. 1793.
Wilh. Jalink Rigter      Toenijs Vedders
 
Memorie van aangifte der nalatenschap van Teunis Vedders na zijn overlijden in dec. 1818:
Wij ondergetekenden Jan Harmen Vedders landbouwer en Gerrit Jan Vedders wever, beiden wonende in de Boerschap Beusbergen no 101 Schoutambt Markelo, provincie Overijssel, kiezende domicilie ten onze huize voormeld.
Verklare dat de nalatenschap van Teunis Vedders, onzen vader, overleden den 28 december 1818 ten onzen huize en aldaar laatst gedomicilieerd geweest, door ons zijne kinderen geerfd wordt.
En verklaren wij voorts dat tot deze nalatenschap geene onroerende goederen behoren en dat door dit overlijden geen fidei commis is gedevolveerd, noch vruchtgebruik vervallen, mitsgaders dat door niemand buiten de opgemelde erfgenamen, iets uit deze nalatenschap wordt genoten.
Markelo den 1. augustus 1819.   J.H. Vedders   G.J. Vedders
De ondergetekende Schout der gemeente Markelo verklaart dat voor zoo veel hem bekend is, den overledenen Teunis Vedders geene onroerende goederen heeft nagelaten.
Markelo den 1 augustus 1819 de Schout voornoemd.

Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan Harmen Vedders, wever/landbouwer op de Bute, gedoopt op 13-10-1771 te Markelo, overleden op 31-01-1831 te Beusbergen op 59-jarige leeftijd, begraven op 03-02-1831 vak I-2 op de toen nieuwe Begraafplaats aan de Goorseweg.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 09-02-1798 te Goor (NG) met Geertjen Klosters, 39 jaar oud, geboren te Beusbergen, gedoopt op 28-05-1758 te Markelo, overleden op 23-06-1819 te Beusbergen op 61-jarige leeftijd. Bij een volkstelling in 1812 blijkt Geertjen ziekelijk te zijn.
Dochter van Willem Klosters en Janna Kusbeld. Jan Harmen en Geertjen waren kinderloos.

In 1799 doen Jan Harmen Vedders en zijn vrouw Geertjen Klosters een proces aan tegen zijn zwager Berend Rosedom en zijn vrouw Griete Klosters over een loonkwestie. Vele processtukken hierover in R.A. Kedingen no 74 (1799-1800).
Hieronder enkele fragmenten uit dit proces:
okt 1799
Gecompareerd in deeze Gerichte Jan Harmen Vedders in huwelijk hebbende Geertjen Kloosters op Kusbeld geasssisteerd met P.W. Hulsken die in deezen tot zijn bediende gequalificeert en doet na vergeefsche aanmaningen omni meliori modo pandinge aan alle gereede goederen toebehoorende Berend Rosedom en vrouw Griete Klosters ten einde daar aan te verhaalen S.E.C. en onder afslag van alle bewijslijke betaaling en regtmatige kortinge een som van 27 gulden, 22 1/2 el smaldoek en 3 el breeddoek haar komende weegens drie jaaren meideloon. Met verzoek van insinuatie, inthimatie en decreet als na regte cum expensis.
Is daarin onder anderen aan Geertjen Klosters, nu getrouwd aan Jan Harmen Vedders, met gemaakt jaarlijxs ses guldens, zo lange ongetrouwd bleef en bij haar bleef inwonen, doende huisbeste en onderhoud hebbende en eeten en drinken.
Het advijs in exceptioneele zaaken tusschen Jan Harmen Vedders, in huwelijk hebbende Geertjen Klosters op Kusbeld, origineele pandeijscher en geexcipieerde ter eener en Grietjen Klosters, bij absentie van haarer man Berend Roosdom, onder adsistentie van Jan Klosters, als mombar, origineele pandverweerdersche en excipiente ter andere zijde op den 7 Dec 1799 voldongen op verzoek van parthije door deezen Landgerigte van Kedingen vervolgens ter belening verzonden, ingekomen zijnde. Zo doe ik ondergetekende Rigter van Kedingen aan uw Jan Harmen Vedders noie uxoris voorm. daarvan bij deezen wheete en uw tevens citeeren om op zaterdag den 15 deezer maand Maart des morgens bij 't klimmen der zon in het mij bevolen Gerigt te erschijnen ten einde, na erlegging der door uw gecrediteerde Gerigts Jura, mitsgaders der sportul en advijs gelden, hier agter gespecificeerd, voorm. advis te hooren uitleezen; met inthimatie, dat bij uw uitblijven of niet erlegging der gespecificeerde gelden, op aanhouden van uwe parthije zal decreteeren, doen en laaten wedervaaren wat regt is.
Wordende deeze om te strekken als na behooren met overgaeve van een dubbeld aan uw van Gerigts weegen geinsinueerd, met last aan den onderrigter om van zijn gedaan exploict informa te relateeren. Ten welks oirconde deeze hebben gegeeven onder mijn hand en zegel.
Actum Goor den 7 Maart 1800.   Wilh. Jalink Rigter.
 
In 1812 vermelding van Jan Harmen Vedders bij een lijst van stemgerechtigden. (21 Archief Prefect Almelo, invno 309).
 
In 1811 koopt Jan Harmen de helft van een gaarden gelegen te Beusbergen:
Voor Wolter Jalink Griffier van het Vredegeregt des kantons Goor, waarneemende de functie van keizerlijk notaris, residerende te Goor in het arrondissement Almelo, departement der Monden van den IJssel en in tegenwoordigheid der nagenoemde en meede ondergetekende getuigen.
Zijn gecompareerd Berend Teunis Gorkink, timmerman, voorzien van een patent aan hem afgegeven door den Rigter van Kedingen over deezen jaare en Diena Schutten, zijne huisvrouw, welke hij tot het uitbrengen deezer acte authoriseert, wonende gemelde Berend Teunis Gorkink en Diena Schutten in heet dorp Markelo, Gerigts Kedingen no 483 in dit kanton.
Dewelke onder vrijwaaring ter zaake van evictie en gebreeken hebben verkogt aan Jan Harmen Vedders, wever insgelijks voorzien van een patent, en desselfs huisvrouw Geertjen Kusbeld, woonende deze Jan Harmen Vedders en Geertjen Kusbeld in de Buurschap Beusbergen bij Markelo no 671 in dit kanton en zijnde gemelde Jan Harmen Vedders bij het passeeren deeser acte tegenwoordig en dezelve accepteerende.
De halfscheid van een gaarden groot in zijn geheel vijf spind lands zonder dat de koperen of verkoperen elkanderen wederzijdsch wegens onder- of overmaat vergoeding zullen kunnen vraagen, zijnde gemelde gaarden vanouds genaamd Schutten gaarden en waarvan de wederhelft bij de verkooperen in eigendom blijft, geleegen in de Buurschap Beusbergen voormeld en belendende ten oosten aan de halfscheid die de verkooperen aan zig behouden, ten westen en zuidwesten aan het land van Gerrit Hendrik Kistemaker, ten noorden aan die van Harmen Wansink en Berend Egbers en ten zuiden aan de Smitjans Steeg.
De verkogte halfscheid van den voorzeiden gaarden is bezwaard voor het tegenwoordige met twee en veertig centimes of vier stuivers verpondingen jaarlijks, welke verpondinge over den jaare agttien hondert en tien blijkens aan ons vertoonde generaale quitancie en gedaene verklaaring dat deezen gaarden daaronder meede begreepen was is aanbetaald en van welke vertooning van quitancie wij in dorso van dezelve hebben doen blijken.
De kooperen zullen de gekogte gaarden grond kunnen aanvaarden zodra de vrugten welke de verkooperen daarop tans hebben, zullen zijn ingeoogst en daarover van die tijd af kunnen beschikken en dezelve gebruiken zo en in diervoegen als de verkooperen het regt hadden om te doen mits daarvan te rekenen van den eersten January agttienhondert twaalf betaalende de belastingen welke daarop liggen of in het vervolg op gelegd mogten worden, blijvende dit lopende jaar ten laste van den verkooperen.
De verkooperen verklaaren dat de verkogte gaarden grond aan hun in eigendom toebehoorde als dezelve door den eersten comparant Berend Teunis Gorkink verkreegen en geerft hebbende uit de nalatenschap van wijlen zijne ouders Hendrikus Gorkink in zijn leven bakker van beroep en Teunisken Ikkink zijn huisvrouw, volgens derzelver testamentaire dispositie, opgerigt voor ons fungeerend notaris in onze toenmalige qualiteit van Rigter van Kedingen op den drie en twintigsten november 1800 en een, alhier vertoond.
Bovendien verklaaren den gemelden verkooperen Berend Teunis Gorkink en Diena Schutten op de straffe tegen bedriegerij vastgesteld, die hun door de ondergetekende fungeerend notaris zijn uitgelegd geworden, welke zij gezegd hebben wel te verstaan en waaraan zij zig onderwerpen, dat de bovenomschreeven en verkogte gaarden grond van hunnentwegen met geen hypotheecq bezwaard is.
Zijnde deezen koop geschied voor eene somma van eenhondert en vijf franken bedraagende vijftig guldens, welke de koperen aan verkooperen bereids in goede muntspecien hebben toegeteld en welke deeze erkennen ontvangen en overeenkomstig bevonden te hebben en waarvan quiteeren.
Aangezien welken koopprijs de tegenwoordige minute is geschreeven op een zegel van dertig stuivers, ter voldoening aan artikel vijf en vijftig de regeerende ordonnantie op het kleinzegel.
Op deeze wijze is alles overeengekoomen en bepaald tusschen partijen, die om deeze tegenwoordige ter executie te kunnen leggen domicilie verkiezen op hunne bovengemelde en hier vooren uitgedrukte woonplaatsen, op welke plaatsen partijen toestemmen dat alle geregtelijke acten en apploicten aldaar geinsinueerd van waarde zijn zullen en zulks niettegenstaande alle veranderingen van woonplaatsen welke parthijen in het vervolg zouden mogen doen belovende den geheelen inhoud deezer acte getrouwelijk naar te koomen; verbindende ten dien einde alle hunne tegenwoordige en toekomstige goederen, afstand doende aan alles wat met deeze tegenwoordige strijdig zoude moogen zijn. En word hiervan uitgegeven acte aan de koperen voornoemd ten hunnen koste dewelke insgelijks de verdere kosten van deezen koop met den aankleeve van den gedragen zaken.
Gedaan en gepasseerd te Goor ten huize van den fungerende notaris bovengemeld no 103 in tegenwoordigheid van Reinier Navers en Willem ten Rouwenhorst, beide wevers wonende te Goor, getuigen ten deezen uitdrukkelijk verzogt den eenendertigsten Augustus agttienhondert elf.
En op de verklaring door voornoemde Diena Schutten gedaan dat zij niet kan schrijven hebben na behoorlijke gedaene aanmaaning de verdere comparanten, benevens de gemelde getuigen en fungerenden notaris na gedaene voorleezing de tegenwoordige minute getekend, welke gebleeven is onder de bewaaring en in het bezit van gemelden fungerenden notaris Wolter Jalink.
Berend Theunis Gorkink     J.H. Vedders     R. Navers     getuige W. ten Rouwenhorst     getuige Wolt. Jalink.
 
Een jaar later koopt Jan Harmen de andere helft van deze gaarden voor 80 franc.
 
Testament Jan Harmen Vedders opgemaakt in 1816:
Voor Wolter Jalink openbaar notaris in de residentie van Goor, hoofdplaats van het kanton van dien naam, arrondissement Almelo, provincie van Overijssel en in tegenwoordigheid der nagenoemde vier getuigen
compareerde Jan Harmen Vedders, wever woonende in Beusbergen, gemeente en kanton van Goor no 671, zijnde hij comparant gezond naar ziel en lichaam, zijn geheugen en oordeel hebbende, zoals bleek uit zijne redeneeringen en gesprekken. Zo met de voornoemde notaris als met de nagenoemde getuigen en hebbende den voornoemden notaris zig ten verzoeke van den comparant en ten na te melden einde ter zijner voormelde woonstede begeven, alwaar ook geroepen zijn en zig meede begeeven hebbende vier hier nagenoemde getuigen.
Dewelke, in het vooruitzigt van den dood en na zijne ziele aan God haaren Schepper te hebben aanbevoolen, heeft gemaakt en aan voornoemden notaris in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen opgegeven of voorgezegd zijn testament en bevel van uittersten wil hetwelk de voornoemde notaris heeft opgeschreeven, zodaanig als hetzelve door den testateur is opgegeven en hierna volgd.
Ik geef en legateer aan Geertruid of Geertjen Klosters, mijne huisvrouw alle mijne goederen, roerende en onroerende, inschulden, regten en actien en in het algemeen al hetgeen verder of anders mijne nalatenschap zal uitmaken, zonder uitzondering en stelle haar dus tot mijne algemeene legateusse of erfgenaame. En wanneer gemelde mijne vrouw voor mij mogt zijn overleeden, alsdan stelle ik tot mijne erfgenaamen in haare plaats mijn halven broeder Gerrit Jan Vedders en zijne aanstaande vrouw Jenneken Kobben ten einde dezelve in dat geval mijne geheele nalatenschap, zo roerende als onroerende goederen, inschulden, regten en actien, niets uitgezondert erven en in vollen eigendom bezitten, voorbehoudens in allen gevalle aan mijnen vader Teunis Vedders, dat gedeelte mijner nalatenschap hetwelk de wet ten zijnen behoeve buiten beschikking steld.
Ik herroep alle testamenten welke ik zoude mogen gemaakt hebben voor het tegenwoordige, waarbij ik alleen bepale als mijnen uittersten wil bevattende.
Deeze aldus gedaan opgegeven door den testateur aan gemelden notaris en geschreeven, staande de voorzeide opgave door gemelden notaris in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen en vervolgens is dit testament door dezelven notaris in tegenwoordigheid der getuigen, voorgeleezen aan den testateur welke gezegd heeft dit alles wel te verstaan en daarbij te volharden als zijnen wil uitdrukkende.
Gedaan en gepasseerd ter woonstede van den testateur bovenomschreeven, in tegenwoordigheid van Jan Harmen Oolberink, bouwman in Beusbergen no 661 en van Harmen Koenderink, bouwman in Beusbergen no 659 en van Berend Dijkink zonder beroep, woonende te Markelo gemeente van Goor no 465 en van Arent Jan Greven, zonder beroep woonende in Beusbergen no 658. Alle vier getuigen hiertoe expres verzogt den negenden January agttienhondert zestien des namiddags ten vier uuren. En heeft den testateur met de gemelde getuigen en den notaris na de gemelde voorlezing ondertekend dit testament hetwelk gebleeven is in het bezit en onder de bewaring van gemelden notaris.
J.H. Vedders   J.H. Oolbrink   H. Koenderienk   B. Diekink   A. Jan Greven   Wolt. Jalink notaris.

Memorie van aangifte der nalatenschap van Geertruit Klosters na haar overlijden in 1819:
Ik ondergeteekende Jan Harmen Vedders, landbouwer wonende in de Boerschap Beusbergen no 101 Schoutambt Markelo, provincie Overijssel, kiezende domicilie ten mijnen huize aldaar, verklare:
Dat Geertruit Klosters op den 23 Jan. 1819 ten mijnen huize te Beusbergen voormeld, alwaar zij laatst gedomicilieerd is geweest, is overleden.
Dat de overledene bij testament den negenden January achttienhonderd zestien voor den notaris Wolter Jalink te Goor, provincie voormeld gepasseerd, haren echtgenoot aangever hier bovengemeld tot hare universele erfgenaam heeft benoemd.
Dat wijders het actief van des overledene boedel bestaat in de volgende goederen:
1. Een vierde gedeelte van het plaatsjen Kleingreven op Vedders, bestaande in een huisje gemerkt no 101. Een gaarden bij het huis groot een mudde lands, tusschen Klosters en de Kerkdijk Stege en een stuk bouwland groot een mudde in den Langeberg bij de Hulpen, tusschen de landerijen behoorende onder de erven Kremer en Dijkink, alles in voorzeide Boerschap gelegen, waardig in zijn geheel negenhonderd gulden.
2. Drie schepel land met rogge bezaaid, waardig dertig gulden.
3. Een schepel land met boekweit bezaaid, waardig vier gulden.
4. Vijf schepel land met zomervruchten bezaaid en beplant, waardig dertig gulden.
5. Drie koebeesten, waardig acht en tachtig gulden.
6. Twee varken, waardig tien gulden.
7. Drie ganzen, vier hoenders, waardig twee gulden zeventig cent.
8. Huismeubelen en bouwgereedschappen, waardig een honderd negen gulden.
9. Twee weefgetouwen en daartoe behoorende gereedschappen, waardig dertig gulden.
10.De klederen van de overledene, waardig een en twintig gulden.
Bedragende alzoo het totaal van het actief een vierde gedeelte, is f 321,92
Het passief des boedels bestaat in het volgende:
1. Een restant van een kapitaal ten behoeve van Jan Dijkink te Beusbergen volgens geregtelijke obligatie de dato 20 november 1798 ter som van twee honderd vijftig gulden.
2. Aan de weduwe van Teunis Breukink te Beusbergen wegens hooipacht achttien gulden.
3. Aan de eigenaars van het Stoevelaar Broek wegens hooipacht dertien gulden.
4. Aan de Heer Leen te Lochem, koopman in laken, vijf gulden.
5. Aan Arend Rosendom te Markelbroek vijf gulden.
6. Aan Willem Ikkink, timmerman te Markelo twee gulden.
7. Aan Jan Bode op Effink een restant wegens een gekocht koebeest twaalf gulden.
8. Aan Hendrik Wolters twee mudden rogge, waardig elf gulden.
9. Aan den Heer Hendrik Wilhelm Stroink, Predikant te Markelo, wegens landpachte twaalf gulden.
10.Dood en begraveniskosten twee en twintig gulden.
Bedragende alzoo het totaal van het passief der nalatenschap een vierde gedeelte, is f 104,07
Bedragende alzoo het zuiver overschot des boedels de som van twee honderd zeventien gulden vijf en tachtig en een halve cents.
Dat de overledene ingeval van ab intestato overlijden, tot harer erfgenamen zoude hebben nagelaten haaren broeder Arend Klosters op Rosendom onder Markelo en hare zuster Grietjen Klosters, wonende te Beusbergen, beide in het Schoutambt Markelo.
Dat wijder door dit overlijden geen fide commis is gedevolveerd, noch vruchtgebruik vervallen is.
Goor den 10 February 1820.    J.H. Vedders.

 
Memories van Successie betreffende de nalatenschap van Jan Harmen Vedders na ovl in 1831:
Gerrit Jan Vedders, landbouwer en vrouw Jenneken Kobben door haren man geauthoriseert, wonende te Beusbergen no 101 in de gemeente Markelo provincie Overijssel kiezende domicilie ter hunner gemelde woonstede verklaren dat Jan Harmen Vedders op den 31 January dezes jaars ter woonstede van aangeveren alwaar hij laasts is gedomiliceerd geweest, overleden is.
Dat de nalatenschap bestaat in de onverdeelde halfscheid der volgende goederen:
1. Een woonhuis en brandschopje met een gaarden groot veertig roeden gelegen in Beusbergen no 101 voor de som waardig f 200,-
2. Een stuk bouwland den Langenberg groot zestig roeden tusschen Zwier Meengs en Arend Kempers, half waardig f 70,-
3. Een gaardeken groot vijftien roeden tusschen Jan Harmen Oolberink en Wolter Kistemaker, half waardig f 25,-
4. De huismeubelen en gereedschappen half waardig f 38,-
5. Twee koebeesten en een zwijn halfwaardig f 32,-
6. De kleederen van den overledene waardig f 7,-
Totaal van het actief f 372,-
Dat daartegen het passief des boedels bedraagt in de halfscheid der volgende schulden:
1. Aan Hermannus Vedders voor den afkoopprijs van ... deel in de voorzeide goederen volgens acte gepasseerd voor den notaris Jalink te Goor den hondert gulden, alhier f 50,-
2. Aan Albert Warmelink volgens obligatie van den 1 mei 1827 een kapitaal groot driehonderd gulden a 4 % verschijnende den 1 Mei, half f 150,-
Het lopend jaar interesse 9 maanden negen gulden, half f 4,50
3. Aan Jan Meengs volgens obligatie van 1 Mei 1824 een kapitaal van vijftig gulden a 4 % verschijnende den 1 Mei, half f 25,-
Het lopend jaar interesse 9 maanden een gulden en vijftig cents, half f 0,75
4. Wegens hooipagt van 1830 aan Gerrit Jan Visschers veertien gulden, half f 7,-
5. Aan den Heer Willem Gotte voor hooipagt van 1830 vijf gulden twintig cents, half f 2,60
6. Aan de genees- en heelmeester Claassen te Goor f 2,50
7. Aan de genees- en heelmeester Gantvoort te Neede f 4,50
8. Dood- en begrafeniskosten f 18,-
Totaal f 264,85
Recapitulatie: het actief bedraagt f 372,- en het passief f 264,85. Zuiver saldo f 107,15.
Dat erfgenamen in den boedel zijn de aangever Gerrit Jan Vedders, halven broeder van den overledene en Jenneken Kobben denzelven in den verwantschap mee bestaande, krachtens zijne beschikking bij testament gepasseerd voor de notaris Jalink te Goor den 9 January 1816.
Dat ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest den eersten aangever voor de helft en Hermannus Vedders, halve broeder van den overledene voor de wederhelft.
Wijders dat door dit overlijden geen fide commis is gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen en door niemand buiten opgemelde erfgenamen uit den nalatenschap wordt genoten.
Beusbergen, den 4 October 1831.   G.J. Vedders     Dit + merk is gesteld door Jenneken Kobben die verklaarde niet te kunnen schrijven.
 
Verklaring voor de Vrederegter te Goor van Gerrit Jan Vedders na het overlijden van zijn halfbroer Jan Harmen Vedders in 1831:
Heden den eersten November agttien honderd een en dertig compareerde voor ons Hendrikus Koning, tweede plaatsvervanger bij afwezigheid van den Heer Vrederegter van het kanton Goor, arrondissement Almelo, provincie Overijssel, geadsisteerd met onzen griffier ter plaatse onzer teregtzitting, Gerrit Jan Vedders en Jenneken Kubben, landbouwers in de gemeente Markelo, dewelke betreffende de nalatenschap van wijlen Jan Harmen Vedders gewoond hebbende en den eersten (moet zijn 31) January agttien honderd een en dertig in gemelde gemeente is overleden, den eed bij de eerste alinea van art. 13 van de wet van den 27 december 1817, staatsblad no 37 voorgeschreven in onze handen hebben afgelegd en is hiervan proces verbaal opgemaakt en nae voorlezing door den comparant nevens ons en onsen griffier getekend, verklarende de comparante niet te kunnen schrijven.    G.J. Vedders     H. Koning.

2.  Evert Jan Vedders, gedoopt op 31-05-1773 te Markelo, overleden circa 1808. Kort voor zijn overlijden wordt hij op 27-3-1807 als lidmaat ingeschreven bij de NH kerk te Markelo.
Uit het tweede huwelijk:
3.  Harmannus Vedders (zie V.4).
4.  Gerrit Jan Vedders (zie V.6).
5.  Jacomina Vedders, geboren op 05-11-1791 op Buiters, gedoopt op 06-11-1791 te Markelo, overleden jong te Beusbergen.

IV.6 Gerrit Vedders/van Markel, wever/landbouwer, gedoopt op 23-08-1751 te Markelo, overleden op 11-05-1811 te Veessen op 59-jarige leeftijd. Zowel in de rechterlijke akten als in de Burgerlijke Stand wordt Gerrit ook wel met de achternaam "van Markel" vermeld.
Zoon van Hermen Vedders (zie III.5) en Jenneken Leussen/Bolink.
Ondertrouwd op 30-10-1774 te Wijhe, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 06-11-1774 te Zwolle (NG) met IJda Everts, 22 jaar oud, gedoopt op 09-01-1752 te Veessen, overleden op 30-04-1811 te Veessen op 59-jarige leeftijd, dochter van Evert Hendriks en Jannetjen Hendriks.

GA Heerde Invnr 819. In 1788 komt Gerrit Van Markel voor in een lijst van conscripts.
 
Koop door Gerrit Vedders van 2 akkers zaailand in 1808 te Hoorn, een buurtschap bij Heerde:
Voor ons ondergetekende Geerfden op Veluwe compareerden Hendrik Mulder en Aaltje Evers ehel. tut. marito dewelke verklaren voor eene somma van 278 gulden verkogt te hebben aan Gerrit Vedders en Ida Evers een akker zaailand groot ongeveer 2 1/2 schepel gelegen in Hoorn als mede een akkertjen zaailand, Geert Bokkinghof genaamd, groot ongeveer 1 1/2 schepel mede in Hoorn gelegen bezwaard met ordinaire verponding zeven stuivers drie roede grift (=sloot, vaart) bij de bomen van Jan Jans Kers.
En vermits voorschr. koopspenningen thans ten genoegen der comparanten ehel. zijn betaald zoo verklaren dezelve gemelde land den koper en vrouwe bij dezen te cedeeren, transporteren en erflijk over te dragen met alle de lusten en lasten, regten en geregtigheden als daar bij van ouds enz. 22-2-1808.

Uit dit huwelijk:
1.  Jannetjen Vedders (zie V.10).
2.  Hermen Vedders, geboren op 12-09-1777 te Veessen, gedoopt op 21-09-1777 te Veessen, begraven op 27-10-1777 te Veessen, 45 dagen oud.
3.  Hendrik Jan Vedders (zie V.12).
4.  Everdijne Vedders/van Markelen, geboren op 03-02-1783 te Veessen, gedoopt op 09-02-1783 te Veessen, overleden op 09-08-1858 te Kampen.
Gehuwd ca 1805 met Peter Londo, schoenmaker, ged. op 22-07-1781 te Kampen, ovl. op 10-03-1865 te Kampen. Zn. van Willem Hendrik Londo. Zij kregen zeven kinderen te Kampen.
5.  Harmen Vedders, geboren op 17-02-1786 te Veessen, gedoopt op 26-02-1786 te Veessen (getuige: Aaltjen Frans), overleden op 10-03-1788 te Veessen op 2-jarige leeftijd.
6.  Jannigjen Vedders/van Markle, geboren op 12-08-1789 te Veessen, gedoopt op 16-08-1789 te Veessen (getuige: Aaltjen Klaas), overleden op 25-08-1826 te Groningen.
Gehuwd circa 1811 met Jan Fredrik Harms van Marle(n), soldaat/kleermaker/koopman, gedoopt 16-12-1789 Broederkerk te Kampen, overleden op 29-08-1853 te Groningen. Zn. van Hendrik Harms van Marle en hij hertrouwt 22-11-1827 te Groningen met Maria de Wilde. Jan Fredrik en Jannigjen kregen 5 kinderen waarvan er 2 jong overleden.
7.  Hendrik Vedders, wever, geboren op 29-05-1791 te Veessen, gedoopt op 05-06-1791 te Veessen (getuige: Jannigjen Hendriks), overleden na 1812. Hendrik komt in 1812 voor in een lijst van conscripts, d.w.z. dat hij was opgeroepen voor het leger van Napoleon.
Na het openbaar worden van de Franse leger archieven (2013) op internet komen we Hendrik tegen in de lijsten van de honderduizenden soldaten; hij is lang 1.71 mt, aangezicht normaal, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus puntig, mond groot, kin rond, haar en wenkbrauwen kastenjekleurig. Zijn beroep was tisserand (wever). Hij was gelegerd bij het 124e regiment d'infanterie de Ligne, 5e bat. Hij was fuselier met opkomstdatum 11-12-1812. Dan staat er vermeld: gedeserteerd in 1813. Dit zijn de laatste levenstekens van hem. In Nederland is hij naderhand niet meer te vinden; hoogstwaarschijnlijk heeft hij de ontberingen op de slagvelden niet overleefd.
8.  Geertruyd Vedders, geboren op 23-06-1794 te Veessen, gedoopt op 06-07-1794 te Veessen (getuige: haar tante Trijntjen Pouwels), overleden op 19-05-1796 te Veessen.

IV.11 Jan Vedders, wever, gedoopt op 12-04-1761 te Markelo, overleden op 31-12-1838 te Heerde op 77-jarige leeftijd. Voor zijn huwelijk woont Jan een drie-tal jaren in de Hagensteeg te Deventer; op 29-9-1786 wordt hij ingeschreven als lidmaat en op 3-2-1789 uitgeschreven wegens vertrek naar Meppel. Zoon van Hermen Vedders (zie III.5) en Jenneken Leussen/Bolink.
Ondertrouwd op 26-01-1792 te Meppel, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 17-02-1792 te Meppel (NG) met Trijntjen Pouwels, 27 jaar oud, gedoopt op 09-09-1764 te Meppel, overleden op 18-06-1842 te Zwolle op 77-jarige leeftijd. Dochter van Pouwel Roelofs en Dievertje Gerrits.
Jan en Trijntjen gaan zich vestigen in Heerde; zijn broer Gerrit woont in het nabijgelegen Veessen.

GA Heerde Invnr 531 Hoofdelijke omslag. In 1817 valt Jan in de zesde klasse voor de hoofdelijke omslag; te betalen f 2,20.
 
Memorie van aangifte betrekkende op de nalatenschap van wijlen Jan Vedders gewoond hebbende en overleden te Heerde den 31-12-1838 opgemaakt door:
Dina Vedders, huisvrouw van Gerrit Rouwendal, schipper wonende te Veessen.
Janna Vedders, huisvrouw van Jan uit den Bogaard, schoenmaker wonende te Heerde.
Geertruy Vedders, huisvrouw van Jacob Davenschot, schipper wonende te Zwolle.
Gerritje Vedders, zonder beroep wonende te Heerde.
Er wordt mitsdien aangegeven
1. dat de overledene zonder enige testamentaire disponent is gestorven tot harer erfgenamen ab intestato (= zonder testament) heeft nagelaten hare 4 kinderen in het hoofd dezes genoemd buiten welke niemand enig voordeel uit deze nalatenschap geniet.
2. dat de overledene geene onroerende goederen heeft nagelaten.
3. dat door het overlijden van gemelde Jan Vedders geen fide commis is gedevolveerd, noch vruchtgebruik afgestorven, noch eigendom van bij vruchtelijk kapitaal of goed overgegaan is. Uit alles blijkt dat van deze nalatenschap geene belasting is verschuldigd.


Memories van successie van Trijntje Paulus overleden te Zwolle:
De ondergetekenden Geertruida Fedders, gehuwd met Jacob Davidschot, schipper te Zwolle.
Gerregien Fedders, gehuwd met J.P. Schuchard te Heerde.
Gerritdina Fedders, vrouw van Gerrit Rouwendaal, schipper woonende op zijn vaartuig.
Johanna Fedders, gehuwd met Jan Bogaard, schoenmaker te Heerde,
handelend de vrouwen ten dezen onder autorisatie en assistentie van hunne ehemannen, kiezende domicilie ten huize van eerstgenoemde op de Vegtstraat buiten de Diezerpoort te Zwolle.
Dat tot harer nalatenschap geene roerende noch onroerende goederen behoren.
Dat zij tot harer erfgenamen ab intestato nagelaten heeft de aangevers haare kinderen.
Opgemaakt te Zwolle sept. 1842.      Geertruid Vedders     J. Davenschot     Gerritje Vedders     J.P. Schuchard    Johanna Vedders    Jan Boogaard     Diena Vedders   G. Rouwendal.

Uit dit huwelijk:
1.  Diena Vedders, geboren op 13-12-1792 te Heerde, gedoopt op 16-12-1792 te Heerde (getuige: Divertjen Garrits), overleden op 07-02-1865 te Arnhem op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 11-06-1827 te Heerde met Gerrit Rouwendal, 28 jaar oud, schipper/brandstofhandelaar, geboren op 13-02-1799 te Veessen, overleden op 24-10-1866 te Arnhem op 67-jarige leeftijd. Zoon van Egbert Gerrits Rouwendal en Jannetjen Vedders (zie V.10). Gerrit huwt dus met een nichtje van zijn moeder. De familie woonde eerst in Heerde later in Arnhem.

Bij de militaire keuring in 1819 werd van Gerrit het volgende genoteerd:
lengte 1 el en 750 strepen, aangezigt rond, voorhoofd laag, ogen blauw, neus dik, mond klein, kin rond, haar blond.
 
1853. Verkoop huis te Kampen door Gerrit Rouwendal verkregen uit de nalatenschap van hun tante Teunisken Vedders en Geuchjen Jans Otten:
Op heden den vier en twintigsten february achttien honderd drie en vijftig compareerde voor mij Jan Meijlink notaris in het arrondissement Zwolle standplaats hebbende te Kampen in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen Gerrit Rouwendal schipper wonende te Arnhem aan mij notaris bekend
Dewelke verklaarde verkocht te hebben en alzoo te cedeeren en te transporteeren aan Anthonie van Triest paardenpostmeester wonende te Kampen aan mij notaris bekend die ten desen mede verschijnende verklaarde in koop aan te nemen
Een huis en erf bevattende twee woningen met open plaats daarachter staande en gelegen te Kampen in de Veenestraat gemerkt wijk een numero 249 en 250 in den kadastralen legger bekend onder sectie T nummers 2339 groot drie roeden eenendertig ellen, 2340 groot zesentachtig ellen en 2341 groot vijf en vijftig ellen, door den verkoper verkregen uit de nalatenschap van Teuntje Vedders weduwe van Geugje Jans Otten gewoond hebbende en overleden te Doesborgh (moet zijn Arnhem!) wiens enig erfgenaam hij is geweest als daartoe benoemd en aangesteld bij testamentaire dispositie door genoemde overledene op den een en twintigsten january achttien honderd tweeenveertig bij openbare akte vooor den notaris Meester Willem Cornelis Ketjen te Doesborgh verleden, behoorlijk na haren dood aldaar geregistreerd.
Welk perceel de verkooper verklaard te zijn vrij van alle hypothecaire verbanden, thinsen, uitgangen of diergelijke bezwaren, met uitzondering eener jaarlijksche thins of uitgang groot drie guldens vijftien cents eischbaar op Paaschen van ieder jaar ten behoeve van het Grootburgerweeshuis alhier, zich onderwerpende aan de straf der wet indien het tegendeel mogt bevonden worden plaats te hebben.
De voorschreven verkoop en koop is geschied voor de somma van eenduizend guldens en verders op
Voorwaarden
Ten eersten. De kooper zal zijn gekochte kunnen aanvaarden het genot daarvan hebben en daarmede kunnen doen en handelen naar welgevallen alles te rekenen sedert den eersten maart eerstkomende.
Ten tweeden. De kooper zal vanaf den eersten maart eerstkomende moeten betalen en voor zijne rekening nemen alle rijks, gemeente en andere openbare opbrengsten of ongelden die van zijn gekochte worden geheven of in het vervolg mogten worden geheven, terwijl de bovengemelde thins tot op Paaschen eerstkomende door den verkooper zal aangezuiverd worden doch van dien tijd ten laste des koopers zal komen.
Ten derden. De kooper wordt geacht het voorschreven perceel te hebben gekocht met alle zijne lusten en lasten, regten en geregtigheden en wat verders daartoe door bestemming behoord en daarin of aan aard en nagelvast is, terwijl hetzelve overigens vanaf heden voor zijne rekening en risico zal zijn; ook zal den kooper moeten gestand doen de huurovereenkomsten ten opzigte van dat perceel door den verkooper met de tegenwoordige bewoners aangegaan, terwijl indien de kooper die huurders mogt willen doen vertrekken de ontruiming ter zijner kosten zal moeten bewerkstelligen zonder daartoe de medewerking van den verkooper te kunnen inroepen.
Ten vierden. De kooper zal moeten betalen en voor zijne rekening nemen alle de kosten en regten terzake dezer verkoop en koop gevallen of nog te vallen, daaronder begrepen die der levering.
En bekende de verkooper van den kooper de kooppenningen ontvangen te hebben en alzoo deze deswegens volkomen te kwiteeren en te dechargeren en verders te stellen en te surogeeren in alle de regten van eigendom en anderen die hij op en als bezitter van het verkochte heeft uitgeoefend of heeft kunnen uitoefenen, afstand doende van alle die regten ten behoeve en voordeele des koopers, alles zonder eenig voorbehoud.
Stellende comparanten om deze ter exercutie te kunnen doen leggen domicilie ten kantore van mij notaris.
Waarvan akte
Gedaan en verleden te Kampen ten kantore van mij notaris in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Kruishoop bakker en Klaas van Beverwijk trijpwever, beiden wonende te Kampen aan mij notaris bekend als getuigen die met comparanten en mij notaris deze akte welke als minuut gebleven is onder de bewaring van mij notaris, onmiddelijk na voorlezing hebben geteekend.
G. Rouwendal     A. van Triest     G.J. Kruishoop       K.v. Beverwijk     J. Meijlink notaris.

1863 Testament Diena Vedders:
Voor Christiaan Frederik Troost notaris in het eerste arrondissement der provincie Gelderland standplaats hebbende te Arnhem en in tegenwoordigheid van de beide nagenoemde getuigen compareerde Mejufvrouw Dina Vedders buiten beroep echtgenoot van Gerrit Rouwendaal met dezen wonende te Arnhem in de Kortestraat.
Dewelke ten overstaan van mij notaris en in tegenwoordigheid der beide getuigen haren uitersten wil heeft verleden dien ik in duidelijke bewoordingen heb doen schrijven zooals die zakelijk aan mij notaris door de comparante is opgegeven en hierna volgt.
Ik herroep en vernietig alle vroeger door mij gemaakte testamenten en andere acten kracht van uitersten wil hebbende.
Ik maak en legateer aan mijne dochter Jannetje Rouwendaal in het geval en voor zoover het pand of regt hierna op te geven en tot den gemeenschappelijken boedel van mij en mijn genoemden echtgenoot behoorende in mijne nalatenschap zal vallen het pakhuis en erve liggende binnen Arnhem in de Langestraat, door genoemden mijn echtgenoot onlangs in publieke veiling aangekocht van Johannes Weenen en zijne kinderen, ofwel al het regt hetwelk uit kracht van dien koop door ons is verkregen speciaal de vordering tot levering van den eigendom van het verkochte.
Geschiedende deze making tegen de verpligting van mijne genoemde dochter welke ik haar bij deze opleg om daarvoor aan mijne nalatenschap te vergoeden of daarin te verrekenen de som van drieduizend vijfhonderd zeven en twintig gulden zijnde de som door ons aan koopprijs en kosten voor gemeld pand betaald of verschuldigd.
Voorts maak en legateer ik aan mijn genoemden echtgenoot het levenslang vruchtgebruik van al hetgeen ik stervende zal nalaten hem vrijstellende van de verpligting tot het stellen van zekerheid.
Dengene of degenen mijner kinderen en afstammelingen welke zich tegen de volledige uitvoering der bovenstaande beschikking zal of zullen verzetten of die op eenige wijze belemmeren, onterf ik voor zoover de wet mij dit toelaat terwijl ik datgene waarover mij de rest van zijn of hun erfdeel de vrije beschikking geeft in vollen eigendom maak en bespreek aan mijnen genoemden echtgenoot Gerrit Rouwendaal.
De voormelde opgave van dezen uitersten wil buiten de tegenwoordigheid des getuigen aan mij notaris gedaan en het opstel door mij notaris gereed gemaakt zijnde, heeft de comparante, alvorens de voorlezing daarvan is geschied, haren wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen aan mij notaris opgegeven.
Daarna is in tegenwoordigheid der getuigen deze uiterste wil door mij notaris aan de comparante voorgelezen en na die voorlezing is door mij in dezelfde tegenwoordigheid aan de comparante afgevraagd of het voorgelezene harer uitersten wil bevat, welke vraag door haar toestemmend is beantwoord.
De comparante is mij notaris bekend. Waarvan acte
Gedaan en verleden te Arnhem ten woonhuize der comparante op den negentienden february achttien honderd drieenzestig in tegenwoordigheid van Jan Derk Modderkolk kledermaker en Anthonie Smits schoenmaker, beide wonende te Arnhem als getuigen.
En hebben de getuigen en de notaris onder wiens bewaring deze minuut zal blijven dezelve onmiddelijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend, verklarende de comparante niet te kunnen schrijven noch haren naam teekenen als hebbende de schrijfkunst nimmer geleerd.
J.D. Modderkolk      C.F. Troost     A. Smits not.

 
De dochters van Gerrit en Diena huwen:
Catharina Rouwendaal 30-1-1861 te Arnhem (ovl 10-1-1885 te Arnhem) met turfschipper Berend/Bernard ten Cate uit Ambt Ommen.
Janna Rouwendaal 15-4-1863 te Arnhem (ovl 10-3-1872 te Arnhem) met Philippus Fredericus Faber uit Valburg.
Antonia Rouwendal 17-7-1850 te Arnhem (ovl 11-8-1909 te Arnhem) met schippersknecht Hendrik van der Graaf uit Nieuwleusen en hertr. 12-2-1868 te Arnhem met schipper Hendrik Manak uit Doesburg.
Op 14-4-1856 overlijdt te Arnhem hun dochter Jansie Rouwendal, naaister, oud 19 jr.

2.  Harmen Vedders, wever, ongehuwd, geboren op 19-04-1794 te Heerde, gedoopt op 23-04-1794 te Heerde (getuige(n): Dievertjen Garrits), overleden op 21-11-1837 te Heerde op 43-jarige leeftijd.
3.  Jannigjen Vedders, geboren op 15-05-1795 te Heerde, gedoopt op 17-05-1795 te Heerde (getuige: Stijna Berents), overleden op 10-01-1854 te Heerde op 58-jarige leeftijd. In 1821 doet zij belijdenis en woont dan in de Dieserstraat te Zwolle.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 19-03-1830 te Heerde met Jan uit den Bogaard, 30 jaar oud, schoenmaker, geboren op 12-11-1799 te Heerde, overleden op 11-02-1870 te Zwolle op 70-jarige leeftijd. Zoon van Gerrit Lamberts Bogaard en Egbertjen Klaas.
Militaire keuring Jan in 1819:
lengte: 1 el en 730 strepen, aangezicht ovaal, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus spits, kin rond en haar blond.
Hun zoon Egbertus uit den Bogaard (tapper) huwt 18-2-1874 te Arnhem (ovl 11-5-1919 te Arnhem) met Hendrica van Doornum uit Arnhem.

4.  Catriena Vedders, geboren op 08-10-1796 te Heerde, gedoopt op 16-10-1796 te Heerde, overleden op 23-12-1822 te Veessen op 26-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 07-10-1815 te Heerde met Hendrik Jan Velds, 25 jaar oud, wever, geboren op 03-05-1790 te Heerde, overleden op 09-12-1877 te Heerde op 87-jarige leeftijd. Zoon van Willem Jans en Lambarta Gerrits. Hendrik Jan hertrouwt 6-3-1824 te Heerde met Teunisjen Schilders.

Aanstelling voogd in 1824 na het overlijden van Catriena Vedders:
Op heden den twee en twintigsten der maand july des jaars agtien honderd vier en twintig voor ons Reinhard Johannes Schmiedeman, plaatsvervangend vrederegter van het kanton Hattem, arrondissement Arnhem, provincie Gelderland, compareerde op het huis der gemeente binnen de stad Hattem, de plaats van onze tegenwoordige audientie en ten regten zittingen bij vrijwillige comparitie Hendrik Jan Vels, wever te Veessen, weduwenaar van Catharina Vedders mede gewoond hebbende en overleden zijnde te Veessen den drie en twintigsten December agtien honderd twee en twintig, te kennen gevende dat uit het huwelijk van hem comparant met zijne overledene ehevrouw zijn verwekt drie kinderen met namen Jan oud agt, Bartjen/Barta oud zes en Willem Vels oud drie jaren gevolgelijk allen minderjarig; Dat gene voogden over dezelve tot dus verre aangesteld zijnde, alnu daarin wenschte te voorzien, overzulks den raad van nabestaanden hadden verzogt om hun op heden voor ons te willen listeren ten einde als dan een toeziende voogd te kunnen benoemen, waar toe dan ook werkelijk ten voormelden einde buiten hem comparant voor ons op heden verschenen zijn Willem Jans Vels dagloner onder Epe zijnde grootvader, Gerrit Vels landbouwer te Heerde oom en Lammert van der Worp bakker te Veessen neeff, allen van vaderszijde, dan nog van moederszijde Jan Vedders wever grootvader, Harmen Vedders wever oom en Hendrik Jan Vedders wever neeff, allen te Heerde onder dit kanton woonagtig welken alzo den raad van nabestaanden onder onze voorzitting uitmakende vooraf in aanmerking is genomen dat comparant als vader en de langstlevende der egtgenoten zijnde, volgens den 390 Art van het Burgerlijk Wetboek van regtswegen de voogdij over zijne drie minderjarige kinderen hier voren genoemd competerende dan ook als zodanig geconfirmeerd is geworden terwijl hij vervolgens in de verkiezing van toeziende voogd geen deel mogende nemen de vergadering heeft verlaten.
Waar na wij ten getalle van bovengenoemde leden een meer dan naar regten vereischt getal onder onze voorzitting van ons plaatsvervangend vrederegter overgegaan zijnde ter verkiezing van een toeziende voogd na alvorens de presente leden te hebben doen opmerken dat de vader in de voogdij zijner kinderen gecontinueerd en geconfirmeerd zijnde alnu de toeziende voogd uit de moederlijke lijn behoorde genomen te worden en gevolgelijk tot de verkiezing overgegaan zijnde is met eenparigheid van stemmen behalve die van hemzelve als zullende zig naar regterlijke beslissing gedragen benoemden aangesteld den persoon van Jan Vedders voornoemd uit hoofde van zijne betrekking van grootvader en naaste bloedverwand van moeders zijde.
Waar na de vader als geconfirmeerde voogd wederom ter vergadering geroepen en verschenen zijnde met en beneffens den toeziende voogd Jan Vedders aan ons hebben verklaard de voormelde posten tot welken zij geconfirmeerd off op heden benoemd zijnde geworden aan te nemen. En hebben beide dadelijk voor ons den eed afgelegd om de pligten welke de posten door hun aangenomen hun opleggen behoorlijk te zullen vervullen en hebben voorts den voogd en toeziende voogd benevens den persoon van Harmen Vedders deze neffen ons en onzen griffier na voorlezing en goedkeuring getekend als hebbende de overige raadplegende leden aan ons verklaard niet te kunnen schrijven.
H.J. Velds     J. Vedders      R.J. Schmiedeman     H. Vedders


Hun 3 kinderen Jan (1816), Barta (1818) en Willem (1821) huwen allen in Heerde resp. in 1848 met Janna Wijenberg, in 1843 met Gerrit Berends Brilleman en 1843 met Gerritje Buitenhuis.
5.  Paulus Vedders, geboren op 25-02-1798 te Heerde, gedoopt op 04-03-1798 te Heerde, overleden op 20-04-1798 te Heerde, 54 dagen oud, begraven op 23-04-1798 te Heerde.
6.  levenloos kind Vedders, geboren 05-1799 te Heerde, begraven op 27-05-1799 te Heerde.
7.  Paul Vedders, geboren op 22-03-1801 te Heerde, gedoopt op 29-03-1801 te Heerde, overleden op 21-04-1801 te Heerde, 30 dagen oud, begraven op 24-04-1801 te Heerde.
8.  Geertruyd Vedders, geboren op 22-03-1801 te Heerde, gedoopt op 29-03-1801 te Heerde, overleden op 27-05-1879 te Zwolle op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22-05-1836 te Heerde met Jacob Davenschot, 32 jaar oud, schipper, geboren op 10-10-1803 te Zwolle, overleden op 13-12-1869 te Zwolle op 66-jarige leeftijd, zoon van Klaas Davenschot, schipper, en Johanna van Blommen.
9.  Gargjen Vedders, geboren op 15-01-1803 te Heerde, gedoopt op 23-01-1803 te Heerde, overleden op 28-02-1851 te Nunspeet op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 15-05-1841 te Heerde met Johan Petrus Schuchard, 19 jaar oud, linnenwever, geboren op 04-07-1821 te Kampen, overleden op 05-06-1880 te Ermelo (Hulshorst) op 58-jarige leeftijd. Zoon van Jan Fredrik Schuchard, visser/wever, en Hester Pres. Johan Petrus hertrouwt met Gerritje Bosman.

Generatie V
 
V.4 Harmannus Vedders foto032 wever/appelverkoper, gedoopt op 28-10-1787 te Markelo, overleden op 03-01-1864 te Grand Rapids USA op 76-jarige leeftijd, begraven te Oakhill Cemetery Grand Rapids. Zoon van Theunis Vedders (zie IV.1) en Aaltjen Russchemors.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-06-1811 te Neede (NG) met Willemina Poppink, 29 jaar oud, geboren op 16-07-1781 te Neede, gedoopt op 22-07-1781 te Neede, overleden op 09-04-1843 te Neede op 61-jarige leeftijd, dochter van Derk Poppink en Willemina Lomans.
Huwelijksbijlagen:
Harmannus zoon van Theunis Vedders en Aaltjen te Russchemors is den 28 october 1787 in onze Hervormde Christelijke Kerke gedoopt.
Zulks attestere ik ondergetekende volgens ons doopboek om te strekken naar behoren.
Markelo 12 juny 1811 Uit naam des kerkenraads    H.W.Stroink    Tonijes Mengs als burgemster in Beusebarge.
Voor M. Elbertus Abbing, griffier van den Vrederigter des cantons Borculo, arrondissement Zutphen, departement van den Bovenijssel, compareerde Teunis Vedders, weduwenaar van wijlen Aaltjen te Reuskemors, woonachtig in Markelo onder het Departement van de Monden van den IJssel, doch thans te Borculo present, van beroep een weever, en verklaarde bij desen volkomen te approbeeren en toe te stemmen zoodanig huwelijk als deszelfs zoon Harmanus Vedders, mede van beroep een weever en te Neede woonachtig, staat aan te gaan met Willemina Poppink, meerderjarig dochter van Derk Poppink en wijlen deszelfs ehevrouw Willemina Lomans, woonende almede te Neede, kunnende diensvolgens lijden, dat dit huwelijk na voorafgaande proclamatien zoo spoedig mogelijk na de wetten dezen landens, worden gecelebreerd en effect komen te hebben.
Verzoekende hij comparant diensvolgens, dat van deze door hem gedane toestemming behoorlijk bewijs mag worden afgegeven, om te strekken als naar rechten.
Gedaan en gepasseerd te Borculo ten huize van den Griffier voornoemd, in tegenwoordigheid van Diderik Frederik Pott, schoolmeester en Jan Willem Mellink, rentenier, getuigen ten dezen uitdrukkelijk verzogt den veertienden Juny achttien honderd en elf.
En hebbende voornoemde comparant en getuigen benevens de gemelde Griffier, na gedane voorlezing, de minute dezes eigenhandig geteekend, waarna dezelve in bewaring van laatstgemelden is gebleven. Voor afschrift conform    T. Vedders     E. Abbing griffier
.

Vermelding van Harmannus in 1811 in een lijst van wevers te Neede.
 
In 1816 koopt Harmannus een huis in de Ruwenhof onder Neede:
Voor Mr Anne Hendrik Hummeltink openbaar notaris in het canton Borculo, quartier Zutphen, provintie Gelderlandt, te Borculo residerende en onderbenoemde mede ondergetekende getuigen, compareerde Harmanus Leussink, landbouwer woonagtig op de Hoonte onder Nede, canton Borculo voornoemd, dewelke comparant in deze tegenswoordige acte verklaard en bekend te hebben verkogt en dientengevolge af te staan en over te dragen voor eene coopspenning van vijfhondert en vijftig guldens en twintig stuivers stuk, aan en ten erflijken behoeve van Harmanus Vedders, wever te Nede woonagtig, denwelke mede present en gecompareert, verklaard in koop aan te nemen een huisjen met numero eenhondertenvijftig, het Pasmanshuisje genaamd, met een hoekjen gaarden grond, den Pasmansgaarden genaamd, groot ongeveer een schepel gezaay, tussen de landerijen van Hendrik te Raa en van Garrit Vaags, mitsgaders een hoekjen gaarden grond, den Keyzergaarden genaamd, groot ongeveer drie schepel gezaay tussen de landerijen van de gebroeders Olthaar en van Swier Smits, alles gelegen onder Nede in de Buurschap Hoonte in de Ruwenhof. En zal de betalinge der coopspenningen moeten geschieden voor of uiterlijk den eersten May des komstiges jaars een duizend agthondert en zeventien aan handen van verkoper of zijne erven, bij poene van vernietiging in de koop en restitutie van kosten voor verkoper aangewend, tegens welke eersten May dan ook koper en gekogte percelen zal kunnen mogen aanvaarden blijvens en nogtans ten profijte van verkoper en revenuen tot den tijd toe die egter tot de betalinge der lasten waarmede beswaard is, zig met verder verpligt of gehouden is, als tot de eerste January aanstaande.
En zal het huys ter stonde aan haar ten bijzonder perceel in schade van koper. Voor den overige percelen verkogt zijn vrij onbeswaard hypotheeq of verband, met alle desselfs dependentien, regten en geregtigheden, so en diervoege van verkoper bezeten en door hem aangekogt zijn door erfenis van zijnen vader wijlen Lammert Leussink, voor ruim twaalf jaar overleden.
De kosten ter registratie dezes ten wederzijden half en die tans passeren dezer acte met de aankleve vandien, tot last van koper alleen.
Gedaan en gepasseert binnen Borculo ten kantore van ons notaris in tegenwoordigheid van Jan Derk Prior, deurwaarder bij het Vredegerigt dezes cantons en van Roelof ter Horst, landbouwer beide woonagtig te Borculo, getuigen ten dezen uitdrukkelijk verzogt op heden den zes en twintigsten Juny een duisend agthondert en zestien. En hebben de comparanten verkoper en koper, benevens de getuigen na gedane voorlezinge van deze minute benevens ons notaris ondertekend, welke minute vervolgens is gebleven onder en bewaring van ons notaris.
H. Leussink     H. Vedders     J.D. Prior    R. ter Horst     A.H. Hummeltink
 
Testament Harmannus opgemaakt in 1842:
Voor Jan Hendrik Willem ten Bokkel Huinink, openbaar notaris onder residentie van en wonende te Neede, kanton Groenlo, arrondissement Zutphen, provincie Gelderland en in tegenwoordigheid van Berend Wormgoor, timmerman en Jan Antonie Vaak, wever, beide woonachtig te Ruwenhof gemeente Neede em als getuigen ten dezen uitdrukkelijk verzocht, is verschenen Hermanus Vedders, wever woonachtig te Ruwenhof gemeente Neede, echtgenoot van Willemina Poppink, dewelke genegen zijnde, om over zijne na te laten goederen bij testament te beschikken, des aangaande zijnen wil aan mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen verklaard heeft, gelijk in die dadelijk, zoo als hij dezelve zakelijk heeft opgegeven, heb opgeschreven als volgt:
Aangezien mijn zoon Antonie Vedders, wever bij mij inwonende en bij mijne voormelde echtgenote steeds bij ons is gebleven, zich tot heden als een regtgeaard zoon gedragen en naar zijn vermogen, ten voordeele onzes huisgezins gearbeid heeft, zonder hiervoor eenige bijzondere beloning te genieten en ons, mij en mijne echtgenote, belooft heeft tot aan onzen dood bij ons te zullen blijven en ons in gezondheid of ziekte naar zijn vermogen de nodige hulp, bijstand en oppassing zal doen genieten, zoo wil en begeer ik dat mijnen gemelden zoon Antonie Vedders in plaats van het jaarlijkse loon van veertig gulden, hetwelk ik en mijne vrouw hem sedert der eersten Mei achttien honderd zeven en dertig had toegelegd ter beloning zijner diensten, doch aan hen nog nimmer hebben betaald, na mijnen dood, mij in den eigendom van alle mijne natelaten roerende en onroerende goederen om niet zal opvolgen onder verpligting en gehoudenheid, evenwel voor mijnen gemelden zoon om een jaar na deze van mij en mijne echtgenote uit mijne nalatenschap aan mijne dochter Dina Vedders, echtgenote van Berend Hagens, wever te Neede, en bij vooroverlijden van hare kinderen, uit te betalen eene som van vijftig gulden eens, alsmede ondergehoudenheid tot voldoening van alle mijne wettige boedelschulden.
Ik wil en begeer dat zoo het kwam te gebeuren dat mijnen gemelden zoon Antonie Vedders voor mij te kwame overlijden dat deze door mij gedane beschikking zal beschouwd worden gedaan te zijn mede aan en ten behoeve zijner echtgenote, mijne behuwd dochter Anna Geertruid Nahuis, zonder beroep, bij mij inwonende.
Ik maak en legateer aan mijne echtgenote Willemina Poppink het vruchtgebruik van alle mijne roerende en onroerende goederen welke ik met den dood zal komen na te laten.
Ik herroep alle uiterste wilsbeschikkingen door mij vroeger onder welke benaming ook gemaakt, mij tot het tegenwoordige bepalende als mijnen uitersten wil volkomen bevattende.
Daarna heb ik notaris den bovenstaanden uitersten wil den testateur duidelijk voorgelezen en na die voorlezing hem afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij heeft geantwoord dit alles wel te hebben verstaan en te wezen zijn testament, willende dat het als zodanig na zijnen dood zal worden nagekomen, welke voorlezing, afvraging en antwoord heeft plaats gehad, in tegenwoordigheid der bovengenoemde getuigen.
Waarvan acte, gedaan en gepasseerd ten huize van den testateur voormeld op heden den eersten September eenduizend achthonderd twee en veertig des avonds ten negen uren, in tegenwoordigheid van de in het hoofd dezes genoemde getuigen, die benevens den testateur en mij notaris de minute dezes, dewelke in mijnen bewaring gebleven is, na gedane voorlezing hebben onderteekend.
H. Vedders     B. Wormgoor     J.A. Vaak Huinink
 
Op 16-5-1845 lenen Harmannus en zijn zoon Antony van Gerrit Hendrik ten Hoopen uit Goor f 425,-. Als onderpand wordt genomen hun huis en erf groot 2 roeden, 10 ellen. Een stuk tuingrond groot 3 roeden. Een tuin groot 26 roeden, 50 ellen en bouwland groot 14 roeden, 30 ellen.
 
Precies 4 jaar later en wel op 16-5-1849 lenen ze f 750,- van Hendrik Jan Bisperink, landbouwer te Haarlo. Onderpand: het daghuurdersplaatsjen Vedders met bijbehorende gronden en benevens het recht van toedeeling in de markegronden van Neede en Hoonte.
 
Daar de familie emigreerd worden in juli 1855 twee openbare verkopingen gehouden om hun have en goed te verkopen.
De bezittingen van Harmannus en zoon Antony bestaan uit:
Het plaatsje Vedder met tuin en bouwland in de Ruwenhof groot 20 roeden en 26 ellen, opbrengst f 750,-
Een stuk gaardengrond, de Keizersgaarden, in de Ruwenhof groot 26 roeden en 50 ellen, opbrengst f 410,-
Twee stukken bouwland in de Ruwenhof groot 53 roeden en 40 ellen, opbrengst f 373,-
Een stuk bouwland, de Vaarwerkskamp geheten, groot 13 roeden en 70 ellen, opbrengst f 136,-
Een stuk grond gelegen bij Munsterjan groot 30 roeden, opbengst f 23,-
Een stuk grond bij de Kemperweg groot 40 roeden en 90 ellen, opbrengst f 40,
Een stuk grond groot 23 roeden en 10 ellen, opbrengst f 24,-
Totale opbrengst f 1756,-
Bovendien verkopen Harmannus en Antony Vedders en Berend Hagens hun zitplaatsen in de kerk van Neede voor f 55,-.

Uit dit huwelijk:
1.  Antony Vedders (zie VI.1).
2.  Wilhelm Vedders, geboren op 16-01-1813 te Neede, overleden op 23-02-1813 te Neede, 38 dagen oud.
3.  Willemina Vedders, geboren op 20-02-1814 te Neede, overleden op 13-09-1814 te Neede, 205 dagen oud.
4.  Willem Vedders, geboren op 08-06-1815 te Neede, overleden op 20-03-1816 te Neede, 286 dagen oud.
5.  Dina Vedders, geboren op 13-01-1817 te Neede, overleden op 27-02-1817 te Neede, 45 dagen oud.
6.  Dina Vedders (zie VI.8).
7.  Harmina Vedders, geboren op 23-10-1820 te Neede, overleden op 20-11-1820 te Neede, 28 dagen oud.
8.  Aaltjen Vedders, geboren op 16-08-1822 te Neede, overleden op 30-04-1823 te Neede, 257 dagen oud.

V.6 Gerrit Jan Vedders (Bute Gartjan), wever/landbouwer op de Bute, gedoopt op 27-12-1789 te Markelo, overleden op 24-05-1877 te Beusbergen op 87-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats Markelo, zoon van Theunis Vedders (zie IV.1) en Aaltjen Russchemors.
Ondertrouwd op 17-12-1815 te Goor, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-01-1816 te Goor, gehuwd voor de kerk 01-1816 te Markelo met Jenneken Kubben, 25 jaar oud, zij was dienstmeisje op de Bute, geboren op Timmerjan te Herike, gedoopt op 04-04-1790 te Markelo, overleden op 26-09-1859 te Beusbergen op 69-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats Markelo. Dochter van Wolter Kubben, timmerman op Timmerjan te Herike, en Elsken Stratengeslacht Kubben
Volgens overlevering is Gerrit Jan Vedders met Napoleon in 1811 mee geweest naar Rusland. We vinden hem dan ook bij een lijst van personen die opgeroepen worden en zich moesten melden. Geen van allen wilden uiteraard mee; ze geven dan ook allemaal een motief op om onder deze dienstplicht uit te komen.
Oud archief Goor inv no 262 Stukken betreffende de conscriptie: Alphabetische lijst der jongelieden welk in 1789 gebooren zijn: o.a. Vedders, Gerrit Jan zoon van Teunis Vedders en wijlen Aaltjen Rusgemors, wever te Markelo ged. den 27 Dec. hebbende het doorgaans sterk in 't lijf.
Hij zou gevlucht zijn en enkele maanden ondergedoken zijn geweest bij de Visker aan de Visschersdijk in het Markelerbroek.
Persoonlijke gegevens Gerrit Jan:lengte 1 mt 67,9 mond klein, haar bruin, kin rond, wenkbrauwen bruin,  aangezicht ovaal, ogen blauw, tint gebruind, voorhoofd hoog, neus puntig, bovendien had hij een pokdalig gezicht en wordt vermeld dat hij meewerkt om de vereiste inlichtingen te geven.

Huwelijksbijlagen: Gemeente van Goor
Uit het doopregister der Hervormde Kerk te Markelo is geextraheerd dat Garrit Jan van wien als vader te boek staat Theunis Vedders en als moeder Aaltjen te Roschgemors, op den zeven en twintigsten der maand december des jaars zeventienhonderd negen en tachtig te Markelo is gedoopt.
Goor den 18 december 1815 Voor extract conform. De Burgemeester van Goor W.Gotte.
Huwelijksafkondiging:
In den jare acht honderd en vijftien, zondag den zeventiende der maand december wij Willem Gotte, Burgemeester der Gemeente Goor, Arrondissement Almelo, Provincie Overijssel, na ons begeven te hebben voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, des morgens ten elf uren, hebben voor de eerste maal gepubliceerd en afgekondigd, dat in Huwelijks-ondertrouw zijn opgenomen Gerrit Jan Vedders, oud zes en twintig jaren, van beroep wever, geboren en woonachtig in deze Gemeente, meerderjarige zoon van Theunis Vedders en van wijlen Aaltje Roschgemors, overleden, en Jenneke Kubben, oud zes en twintig, dienstmeid, geboren en woonachtig in deze Gemeente, meerderjarige dochter van Wolter Kubben en van Elske Straten, beide overleden,
welke bekendmaking met luider stem en verstaanbaar voorgelezen zijnde, is terstond aangeplakt voor de hoofddeur van het Gemeentehuis; waarvan wij Acte hebben opgemaakt.  W. Gotte
De tweede afkondiging heeft plaats gehad voor de hoofddeur van het Gemeente-huis, zondag den vier en twintigsten der maand december achttien honderd vijftien, door ons Burgemeester der Gemeente Goor, Officier van den Burgerlijken Staat W. Gotte
.
 
In december 1815 compareren Gerrit Jan Vedders en Jenneken Kubben voor de notaris i.v.m. hun voorgenomen huwelijk:
Voor Wolter Jalink openbaar Notaris in de residentie van Goor, hoofdplaats van het kanton van dien naam, arrondissement Almelo, provincie van Overijssel en in tegenwoordigheid der nagenoemde en meede ondergetekenden getuigen
compareerden Gerrit Jan Vedders, weversknegt woonende in Beusbergen, gemeente en kanton van Goor no 671, meerderjarig zoon van Teunis Vedders en van wijlen Aaltjen te Ruskemors, zijn vader en moeder, makende hij comparant ten deezen de bedingen op zijn eigen naam.
En dan nog de gemelde Teunis Vedders, bouwman als meede Jan Harmen Vedders, wever en Geertruid of Geertjen Klosters zijne huisvrouw, welke hij tot het uitbrengen deezer acte autoriseerd, broeder en schoonzuster van den bruidegom Gerrit Jan Vedders, woonende met gemelde Teunis Vedders in Beusbergen no 671 voormeld.
En eindelijk Harmannus Vedders, wever woonende te Neede, kanton Borculo, provincie Gelderland, broeder van den bruidegom, alle alhier comparanten ter eene, en Jenneken Kobben, werkbode bij gemelde Teunis Vedders en ten zijnen huize in Beusbergen no 671 woonagtig, meerderjarig dogter van Wolter Kobben, timmerman en van Elsken Straten, zijne huisvrouw, beide overleden, ten deezen insgelijks de bedingen makende op haar eigen naam, ter anderen zijde.
Dewelke uit aanmerking van het voorgenoomen huwelijk tussen dien gemelde Gerrit Jan Vedders en Jenneken Kobben, hetwelk binnenkort zal worden voltrokken, hebben bepaald de bedingen en voorwaarden van hun toekomstig huwelijk zo als hierna volgd
Art.1
Er zal eene algemeene gemeenschap tussschen de aanstaande echtgenooten plaats hebben van alle hunne goederen, roerende en onroerende, tegenwoordige en toekomstige, zonder eenige uitzondering nog voorbehouding.
Art.2
De goederen van den aanstaanden bruidegom bestaan
1. in het eenvierde gedeelte van het Plaatsjen Klein Greven of Vedders, welk plaatsjen bestaat in een huisje gemerkt no 671. Een gaarden bij het huis groot een mudde lands, tusschen Klosters en de Kerkdijk Stege en een stuk bouwland groot een mudde in den Langenberg bij de Hulpe tusschen de landerijen behoorende onder de erven Kremer en Dijkink en
2. in het eenvierde gedeelte in de roerende goederen hieronder gespecificeerd.
Bovendien heeft de voornoemde Harmannus Vedders, bruidegoms broeder bij deeze tegenwoordig en in aanmerking van het voormelde huwelijk aan de aanstaande echtgenooten die zulks accepteren, gedaan eene onherroepelijke gifte onder de levendigen van zijn eenvierde gedeelte in het plaatsjen Klein Greven of Vedders hierboven gespecificeerd, wordende de onzuivere huur van het voormelde plaatsjen voor het geheel door partijen begroot op vier en twintig guldens jaars en van zijn eenvierde gedeelte in de roerende goederen, welke stuksgewijze alhier volgen, te weten:
Een klok waardig f 8,-
Drie paar bedden, drie peuluwen en zes kussens waardig f 45,-
Twaalf lakens en agt slopen waardig f 12,-
Een schotel, een tépot, en boterschotel foto039 alles van tin f 1,10
Drie kopere koffijketels waardig f 3,10
Een lepelbord met twaalf tinnen lepels, zes ijzere vorken
en drie messen waardig f 1,-
Vijf bonte schotels en elf borden waardig f 2,-
Twee spiegeltjes waardig f 1,-
Twaalf paar Delftsch tégoed waardig f 1,-
Een spinde waardig f 1,10
Een tafel waardig f 2,-
Zeven stoelen waardig f 1,-
Twee wielen en een haspel waardig f 2,-
Een paar bedgordijnen, een val en een schoorsteenval f 1,10
Een koffijmole en een tébus waardig f 0,10
Drie ijzere potten waardig f 2,-
Een pan en een hangijzer waardig f 1,-
Een ketting, een tang en vuurlepel waardig f 1,-
Een stene doorslag, vier koppen, drie borden, een roompot en twee potjes, alles grof aardewerk waardig f 1,-
Een karne, een melkton en een leupen waardig f 2,-
Twee wateremmers en een kuipen waardig f 1,-
Een baktrog waardig f 1,10
Twee weefgetouwen met dezelve toebehooren waardig f 30,-
Twee kleerkisten foto042 waardig f 10,-
Een wan, drie grepen, een schup, een hooyvork, een laadvork, drie vlegels, een hark, een gaffel, twee bouwzigten, een zeis en een haar samen waardig f 3,-
Twee tonnen, een zaadkist en drie zakken waardig f 3,-
Een grijsbonte koe oud tien jaar waardig f 30,-
Een zwartbonte koe oud zes jaar waardig f 30,-
Een schimmelde koe oud vijf jaar waardig f 28,-
Twee varkens waardig f 20,-
Vier ganzen en vijf hoenders waardig f 4,-
Drie vimme rogge (een vim is ± 100 schoven) waardig f 18,-
Twee vimme boekweit waardig f 8,-
Twee schepel garst waardig f 2,-
Het gewas op drie schepel land met rogge waardig f 18,-
Het gewas op een half spind lands zijnde tarwe waardig f 2,-
Een uitstaande vordering is te goede tien gulden waarvan het vierde part in voormelde gifte is begrepen f 10,-
Totaal f 309,-
Deeze gifte is gedaan onder conditie dat de aanstaande echtgenooten welke zig hiertoe verbinden bij deezen, zullen betalen het aandeel of vierde part van donateur in de gemeene boedels, schulden bedragende weegens opgenomen geld van Jan Dijkink drie hondert guldens en wegens kleine schulden en rente tesamen drie en vijftig guldens; voorts dat dezelve zullen uitkeeren aan den donateur eene som van vijftig guldens en aan zijn vader Teunis Vedders vier guldens jaarlijks zolang denzelve leeft; en dat zij boven dit alles nog voor de halfscheid zullen dragen de kosten van onderhoud zo in voedsel, kleeding en huisvesting van gemelde zijn vader Teunis Vedders levenslang, als van zijne begravenis na zijn overlijden.
Art.3
De goederen welke de bruid ten huwelijk aanbrengd en als huwelijksgoed daarsteld bestaan in een derde gedeelte in eene pretensie van zeventig guldens haar competeerende uit de nalatenschap van haar broeder Jan Harmen Kobben, waarvan zij de bruidegom heeft doen blijken, gelijk hij verklaard en in haarer kist en kleederen door partijen tesamen begroot op vijftig guldens.
Art.4
Niettegenstaande de uitgestrektheid der gemeenschap bij artikel 1 bepaald, zal den bruidegom door geregelde inventarissen of andere autentieke acten moeten doen blijken van alle roerende goederen welke aan de bruid aanstaande huwelijk zullen te beurt vallen en aanerven.
Art.5
Indien bij ontbinding der gemeenschap de bruid of haare kinderen gebruik willen maken van het vermogen hetwelk de wet hun vergund om daar van afstand te doen, zal zij bruid of hare kinderen zo die er zijn alleen en met uitsluiting der andere erfgenaamen het regt hebben om terug te neemen al hetgeen de bruid tans als huwelijksgoed aanbrengd, en hetgeen haar geduurende de gemeenschap zal opgekomen zijn, en zulks zonder tot eenige schulden of lasten der gemeenschap gehouden te zijn, al was zij daar in gecondemneerd, of al had zij daarvoor verbinden; waaromtrent zij door bruidegom en uit zijne goederen gevrijwaard en schadeloos gesteld zal worden.
Art.6
De aanstaande echtgenooten aan elkanderen bewijzen willende geven van hunne wederzijdsche toegenegenheid doen zij bij deze tegenwoordige acte eene wederkeerige en onherroepelijke gifte onder de levendigen aan de langstlevende van hun lieden ingeval van kinderloos overlijden der eerststervende van alle goederen, roerende en onroerende, inschulden, regten en actien, welke de eerststervende zal komen na te laten, zonder eenige uitzondering nog voorbehouding; dog wanneer de eerststervende kinderen nalaat, zal deeze gifte als niet gemaakt beschouwd worden; en ingeval bruidegom eerst sterft zonder kinderen na te laten en zijn vader Teunis Vedders hem overleefd, in dit geval zal de voormelde door hem gedaene gifte de vermindering ondergaan van dat gedeelte zijner nalatenschap hetwelk de wet ten behoeve van gemelde zijn vader buiten beschikking steld, dog overigs in volle kragt blijven.
Art.7
Aangezien de bedoeling en wille der aanstaande echtgenooten en van de verdere partijen en comparanten in deeze acte is, dat voortaan het voormelde Plaatsjen Klein Greven en verderee roerende goederen hiervooren gespecificeerd door de aanstaande echtgenooten ter eener en door Jan Harmen Vedders en Geertjen Klosters zijne vrouw ter anderen zijde, ieder voor de helft in eygendom zullen bezeten worden, en hetzelve Plaatsjen door hun in gemeenschap zal worden gebouwd en bewoond. Zo heeft de voornoemde Teunis Vedders bij deeze tegenwoordige acte, aan bovengemelde Jan Harmen Vedders en Geertjen Klosters zijne vrouw, die zulks accepteeren gedaan een formeele en onherroepelijke gifte onder de levendigen van zijn geregte eenvierde gedeelte in het Plaatsjen Klein Greven bovengemeld, als meede van zijn vierden part in de bovenomschreven en getaxeerde roerende goederen; onder beding dat de voormelde Jan Harmen Vedders en vrouw Geertjen Klosters, die zij hier te bijderen verbinden, behalven de voldoening van des donateurs aandeel in de bovengemelde schulden bedragende drie hondert drie en vijftig gulden, zullen uitkeren aan Harmannus Vedders, zoon van donateur een som van vijftig gulden, als mede dat zij zullen bekostigen de helft van het onderhoud van hem donateur in voedsel, kleeding en huisvesting, zolang hij leeft en op eene behoorlijke wijze en boven dit alles aan donateur jaarlijks vier gulden zullen uitkeren; gelijk zij ook zullen betaalen de helft der begraveniskosten na zijn overlijden; verklaarende de aanstaande echtgenooten en voornoemde Harmannus Vedders in deeze gifte en beschikking genoegen te neemen.
En hebben de voornoemde Jan Harmen Vedders en vrouw Geertjen Klosters zig voorbehouden om ten allen tijde wanneer zij goedvinden hunne helft in de voormelde roerende en onroerende goederen aan de aanstaande echtgenooten te cedeeren en over te geven, mits dat de aanstaande echtgenooten welke zig nu voor als dan daartoe verbinden, in dat geval aan gemelde Jan Harmen Vedders en vrouw zullen uitkeeren en betaalen eene som van zestig guldens eens.
Op deze wijze is alles overeengekomen en bepaald tusschen partijen die om deeze ter exemtie te leggen domicilie kiezen op hunne bovengemelde woonplaatsen, op welk Plaatsjen enz niettegenstaande enz belovende enz verbindende enz afstand doende enz.
Waarvan acte, gedaan en gepasseerd te Goor ten kantore van gemelde notaris in tegenwoordigheid van Reinier Navers en van Karel de Lat, beide wever woonende te Goor, getuigen ten deezen uitdrukkelijk verzogt den acht en twintigsten December achttienhondert vijftien; en op de verklaaring door de voornoemde Geertruid Klosters en Jenneken Kobben daartoe aangemaand zijnde gedaan, dat zij niet kunnen schrijven of tekenen, hebben de overige comparanten met de getuigen en den notaris na gedaene voorlezing, geteken deeze minuute welke gebleven is in het bezit van gemelden notaris.
G.J. Vedders     T. Vedders     J.H. Vedders     H.M. Vedders    R. Navers    K. de Lat     Wolt. Jalink notaris.
 
In 1820 is Gerrit Jan vermeld in een lijst van namen waaruit blijkt dat hij bij de brandweer is en wel als "adsistent pijpgast".
 
Op 21 december 1825 koopt Gerrit Jan Vedders een stuk land, groot een mudde gezaay, gelegen in den Beusberger Esch bij den zoogenaamden Hemmel voor f 50,-
 
In 1827 is Gerrit Jan Vedders f 2,10 verschuldigd wegens personele belasting.
 
Archief Kasteel Weldam Marke Stokkum.
In 1830 klagen de boeren van Beusbergen bij de Markerigters van Stokkum over het gebrek aan schaddengrond i.v.m. langdurige hoge waterstanden van de afgelopen 2 jaar. Zij willen op andere veen- en moerasgronden hun schadden zien te vinden. Hiervoor hebben ze toestemming nodig.
Zij voeren aan geen geld te hebben om elders dure brandstoffen te moeten kopen. Ook Gerrit Jan Vedders tekent mee.
 
In 1843 verbouwt Gerrit Jan de volgende veldgewassen in bunders:
aardappelen 0,3               boekweit 0,3
kool 0,075                       koolzaad/raapzaad 0,075
mangelwortelen 0,0125   paarden- en duweboonen 0,1
rogge 0,6                        spurrie 0,3
tarwe 0,025                    tuin en moesland 0,025
vlas- en lijnzaad 0,05      wortelen 0,05
,

Successierechten na overlijden van Jenneken Kubben in 1859: 
Memorie van aangave van het regt van successie der nalatenschap van Jenneken Keuben echtgenoote van Gerrit Jan Vedders.
De ondergeteekende Antonie Vedders, landbouwer wonende te Markelo domicilie stellende ten zijnen woonhuize aldaar verklaart dat zijne moeder Jenneken Keuben op den 26 september 1800 negen en vijftig ten zijnen woonhuize, alwaar zij het laatst is gedomicilieerd geweest is, overleden.
Dat de overledene bij haar testament van den twaalfden maart achttien honderd vijftig voor den notaris Petrus Jan Fabius, residerende te Rijssen en getuigen gepasseerd, door opgevolgd overlijden bekrachtigd en te Goor geregistreerd, hem aangever in dezen heeft benoemd tot harer eenigen en universeelen erfgenaam, onder den last en de verpligting der in genoemd testament vermelde uitkeringen.
Dat de vaste goederen door haar nagelaten bestaan in de onverdeelde helft in een stukje bouwland, gelegen in de gemeente Markelo en aldaar ten kadaster bekend in sectie E no 28 groot 13 roeden en 58 ellen.
Dat bij aldien de overledene ab intestato ware gestorven, hare nalatenschap zoude zijn geerfd door hem aangever, zijne zusters Willemina, Aaltje, Johanna en Engele en zijne broeders Wolter en Jan, als eenige nagelaten kinderen, ieder voor een zevende gedeelte, dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenaam of vruchtgebruik bezat en door zijn overlijden geene juriodictie bij opvolging zijn over gegaan of zijn vervallen.
Dat door dit overlijden geen fidei commies vervallen noch ook vruchtgebruik gedevolveerd is.
Markelo den 25 december 1800 negen en vijftig.   A. Vedders
Suppletoir memorie van aangifte der nalatenschap van Jenneken Kubben gewoond hebbende en overleden te Markelo den 26 september 1859.
De ondergeteekende Antonie Vedders, landbouwer wonende te Markelo, domicilie kiezende te zijnen woonhuize aldaar, verklaart ter aanvulling der memorie van aangifte van de nalatenschap van genoemde overledene door hem als eenige geinstitueerde erfgenaam ten kantore van het regt van successie te Goor ingeleverd op den 19 april 1860, dat zijne moeder Jenneken Kubben bij testament den 12 maart 1850 voor notaris Fabius te Rijssen verleden, na herroeping van alle vroegere testamenten, heeft gelegateerd aan haren man Gerrit Jan Vedders, landbouwer te Markelo, het levenslange vruchtgebruik van alle hare na te latene goederen en wijders hem aangever heeft gesteld tot harer eenigen en universeelen erfgenaam van alle hare met den dood na te laten goederen, onder verpligting tot uitkeering van eenige legaten aan hare overige kinderen genaamd Wolter, Jan, Willemina, Aaltjen, Johanna en Geertrui Vedders, benevens Engele Vedders, huisvrouw van Gerrit Jan Rozendom.
Refererende hij zich overigens aan de gezegde door hem ingediende memorie van aangifte.
Markelo den 28 december 1863.    A. Vedders


Testament Gerrit Jan Vedders opgemaakt in 1875:
Op heden den zevenden september des jaars eenduizend achthonderd vijf en zeventig is voor mij Willem Fredrik van der Muelen, notaris binnen het arrondissement Deventer, standplaats Goor in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen: Gerrit Jan Vedders, landbouwer wonende te Markelo mij notaris bekend welke bekwaam en genegen om zijn testament te maken aan mij notaris zijnen uitersten wil zakelijk buiten tegenwoordigheid der getuigen heeft opgegeven, naar aanleiding waarvan die wil door mij notaris is opgesteld en geschreven als volgt:
De erflater benoemt en stelt tot zijnen eenigen en algeheelen erfgenaam zijn zoon Antonie Vedders te Markelo voor alles wat hij erflater zal komen na te laten niets daarvan uitgezonderd, onder verpligting om aan zijne broeders en zusters of afkomelingen hun dien in gereed geld uit te keeren elk t'stuk eene som van negen en twintig gulden in voldoening van het hen komend onbeschikbaar erfdeel of zoo veel meer der gereed geld als blijken mogt aan hunne legitime portie te ontbreken.
Uit dit huwelijk:
1.  Willemina Vedders, voor haar huwelijk dienstmeisje bij Gelkink/Berendsen in Beusbergen, geboren op 06-10-1816 te Beusbergen, gedoopt op 13-10-1816 te Markelo, overleden op 20-12-1895 te Markelo op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 10-05-1855 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 20-05-1855 te Markelo met Gerrit Schreurs, 30 jaar oud, rietdekker, geboren op 05-04-1825 op Hansjans te Herike. Gedoopt op 10-04-1822 te Markelo, overleden op 15-09-1886 te Markelo op 61-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Schreurs en Elsken Schurink. Zij woonden op wat later Noteboom heette aan het Beukenlaantje.
2.  Anthony Vedders (zie VI.13).
3.  Wolter Vedders (zie VI.15).
4.  Aaltjen Vedders, geboren op 23-07-1821 te Beusbergen, gedoopt op 29-07-1821 te Markelo, overleden op 11-06-1896 te Markelo op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 31-07-1851 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 31-08-1851 te Markelo met Jan Dijkjans, 34 jaar oud, landbouwer op Roolfs, geboren op 13-03-1817 te Markelo, gedoopt op 16-03-1817 te Markelo, overleden op 23-04-1854 te Markelo op 37-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Dijkjans en Janna Lodeweges.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 06-09-1855 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 09-09-1855 te Markelo met haar zwager Hermannus Dijkjans, 32 jaar oud, landbouwer op Roolfs, geboren op 20-01-1823 te Markelo, gedoopt op 26-01-1823 te Markelo, overleden op 17-02-1902 te Markelo op 79-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Dijkjans en Janna Lodeweges.
Zij woonden op (het verdwenen) erve Roolfs foto049 welke gelegen was tegenover cafe Smit.

Testament Aaltjen Vedders opgemaakt in 1895; zij verklaart wegens haar ouderdom en zwakte niet meer te kunnen ondertekenen:
Voor mij Pieter Ludovicus Bosch, notaris gevestigd te Markelo, arrondissement Almelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, is verschenen: Aaltjen Vedders, echtgenoote van Hermannus Dijkjans, landbouwer wonende te Markelo.
Welke comparante begeerende om hare natelatene goederen bij het tegenwoordige testament te beschikken haren uitersten wil aan mij notaris buiten tegenwoordigheid der getuigen zakelijk heeft opgegeven tengevolge van welke opgave ik een opstel heb geschreven in duidelijke bewoordingen als volgt:
Ik herroep alle tevoren door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.
Ik benoem en stel tot mijnen eenigen en algeheelen erfgenaam mijn zoon Gerrit Jan Dijkjans, landbouwer wonende te Markelo en bij vooroverlijden van hem als dan zijne wettige afstammelingen bij plaatsvervulling en zulks van al hetgeen ik bij mijne overlijden zal nalaten.
De comparante heeft voorts in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen haren voorschreven uitersten wil nader zakelijk opgegeven, waarna die door mij notaris aan de comparante is voorgelezen zoodanig als die hiervoor geschreven staat en na die voorlezing haar afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij uitdrukkelijk heeft verklaard dat het haren uitersten wil bevat, welke voorlezing, afvraging en beantwoording heeft plaats gehad in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen.
Waarvan acte. Gedaan en verleden te Markelo, ten woonhuize van de comparante op heden den derden september achttien honderd vijf en negentig, in tegenwoordigheid van den Hoogwelgeboren Heer Pieter Hendrik Baron Taets van Amerongen, ontvanger van het Waterschap de Schipbeek en Wolter Jan Leunk, landbouwer beide wonende te Markelo als getuigen ten deze verzocht en met de comparante aan mij notaris bekend.
En heeft de comparante verklaard wegens ouderdom en zwakte niet meer te kunnen schrijven noch harer naam te kunnen teekenen, terwijl de getuigen en ik notaris deze minute onmiddelijk na gedane voorlezing in haar geheel, hebben onderteekend.

5.  Engelen Vedders (zie VI.21).
6.  Evert Jan Vedders, geboren op 18-01-1825 te Beusbergen, gedoopt op 23-01-1825 te Markelo, overleden op 14-03-1829 te Beusbergen op 4-jarige leeftijd.
7.  Johanna Vedders, geboren op 03-02-1827 te Beusbergen, gedoopt op 11-02-1827 te Markelo, overleden op 29-10-1869 te Diepenheim op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 25-06-1861 te Diepenheim met Arend Jan Hidders, 52 jaar oud, landbouwer, geboren op 03-03-1809 te Dijkerhoek, gedoopt op 05-03-1809 te Markelo, overleden op 02-06-1877 te Diepenheim op 68-jarige leeftijd. Zoon van Berend Hidders en Aaltjen Rietmans. Arend Jan was eerder gehuwd geweest met Johanna Nijhuis uit Stokkum. De familie woonde in Diepenheim.

In september 1875 verschijnt voor de notaris Arend Jan Hidders gehuwd geweest met wijlen Johanna Vedders. Tevens is aanwezig Anthony Vedders als voogd over de minderjarige dochter Johanna Hidders. Er wordt een inventaris opgemaakt i.v.m. het eerdere overlijden van Johanna Vedders. We vinden er het volgende:
Op de deel:
een paard wannen, twee roodbonte koeien, vlegels, gaffels, vorken en harken, een grijsbonte koe, schoppen en greepen, een grijsbont kalf, touwwerk, een zeug met elf biggen, snijzomp en mes, een wagen, zaadkist, een ladder, spintrat, een stortkar, manden, een ploeg, een kruiwagen, twee eggen, een wigte, twee voerbakken, ongedorschen rogge, een paardereef, dito boekweit, paardegetuig, dito haver, een braak, dito garst, zaadkorven, dito tarwe, twee zigten en een zeis, paardeboon en een ladder, hooiboonen.
Buiten het huis:
aardappelen op het land, brandhout, wortelen, tien kippen en een haan, mangelwortelen, slijpsteen, spurrie, knollen, sleeten, schadden.
In den melkkelder:
een boonenton, roompotten, een bakketrog, schotels en borden, drie emmers, potten, pannen en deksels, koperen ketel, boter, korf, melkton, leupens, karn en zeef.
In de keuken:
vijf stoelen, lampen, een beddeflesch, tafels, koperen ketels, theegoed, bloem en vazen, een spiegel, haardgereedschap, een kabinet, een klok.
In de kamer:
twee kisten, spinnewiel en haspel, vlas.
Bedden, kleeren en linnen:
vrouwenkleeren, acht vrouwenhemden, theedoekjes, zeven rollen linnen en tafelgoed, kussensloopen en lakens, een bed met toebehooren, nog een bed, een zilveren horlogie, een paar zilveren gespen, een gouden slot en een kerkboek met zilveren klampen, manskleeren.
Totale diverse schulden f 169,81.

8.  Geertrui Vedders, zij was dienstmeisje bij Gelkink/Berendsen in Beusbergen, geboren op 12-10-1828 te Beusbergen, gedoopt op 19-10-1828 te Markelo, overleden op 24-08-1854 te Beusbergen op 25-jarige leeftijd.
9.  Jan Vedders (zie VI.26).

V.10 Jannetjen Vedders, arbeidster, geboren op 12-11-1775 te Veessen, gedoopt op 12-11-1775 te Veessen (getuige: Geertjen Lamberts), overleden op 17-03-1847 te Heerde op 71-jarige leeftijd. Dochter van Gerrit Vedders/van Markel (zie IV.6) en IJda Everts.
Ondertrouwd op 26-06-1798 te Veessen, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 15-07-1798 te Veessen (NG) met Egbert Gerrits Rouwendal, 23 jaar oud, gedoopt op 02-04-1775 te Veessen, overleden op 21-02-1837 te Heerde op 61-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Rouwendal.
Memorie van successie na overlijden van Jannetjen Vedders in 1847:
Memorie van aangifte betrekkelijk de nalatenschap van wijlen Jennigje Vedders in leven weduwe van Egbert Rouwendal gewoond hebbende en overleden te Veessen den zeventienden maart achttien honderd zeven en veertig, opgemaakt door Gerrit Rouwendal wonende te Arnhem, Geertje Rouwendal huisvrouw van tuinknecht Willem Harms Horselenberg wonende te Wijhe, Ida Rouwendal huisvrouw van Jan Nijmeyer wonende te Wijhe, Anna Rouwendal huisvrouw van Fredrik van den Bonk wonende te Veessen en Gerritje Rouwendal huisvrouw van Floor W. Hold wonende te Wijhe, de vrouwen door hun mannen door medeondertekening hiertoe geautoriseerd, alle kinderen van den overledene, welke domicilie verkiezen ten huize van Fredrik van den Bonk te Veessen.
En voorts mitsdien aangegeven
1. dat de overledene zonder eenig testament is gestorven, tot harer erfgenamen ab intestato heeft nagelaten, harer vijf kinderen in het hoofd dezes genoemd buiten welke niemand eenig voordeel uit deze nalatenschap geniet.
2. dat de onroerende goederen welke door de overledene zijn nagelaten bestaan in een huisje en erf gelegen te Veessen kadaster sectie F no 549, groot twee roeden en vijftig ellen.
3. dat door het overlijden van gemelde Jennigje Vedders geen fide nominus is gedesolveerd noch vruchtgebruik etc.

Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Rouwendal, schipper/brandstofhandelaar, geboren op 13-02-1799 te Veessen, overleden op 24-10-1866 te Arnhem op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-06-1827 te Heerde met een nichtje van zijn moeder Diena Vedders, 34 jaar oud, geboren op 13-12-1792 te Heerde, gedoopt op 16-12-1792 te Heerde (getuige: Divertjen Garrits), overleden op 07-02-1865 te Arnhem op 72-jarige leeftijd. Dochter van Jan Vedders (zie IV.11) en Trijntjen Pouwels.

V.12 Hendrik Jan Vedders, wever/landbouwer, geboren op 06-03-1780 te Veessen, gedoopt op 08-03-1780 te Veessen, overleden op 21-09-1857 te Heerde (Hoorn) op 77-jarige leeftijd. Zoon van Gerrit Vedders/van Markel (zie IV.6) en IJda Everts.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26-07-1811 te Heerde met wed. Jantje Toons Pleiter, 39 jaar oud, gedoopt op 02-05-1772 te Heerde, overleden op 24-08-1846 te Heerde op 74-jarige leeftijd. Dochter van Toon Hendriks Pleiter en Aaltje Evers van Putten. Jantje was de weduwe van Derk Arends Dekker en uit dat huwelijk brengt zij 3 zonen mee en wel Willem, Antony en Derk Arent Dekker.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Vedders, geboren op 15-02-1815 te Heerde, overleden op 07-03-1816 te Heerde op 1-jarige leeftijd, begraven op 09-03-1816 te Heerde.
Op de 12e van de lentemaand 1810 verkoopt Hendrik Jan Vedders voor f 300,- aan Jantje Toons Pleiter, de weduwe van Derk Arends, een huis en hof no 170 gelegen in de buurtschap Hoorn. Met deze Jantje zal hij een jaar later trouwen !!
 
In 1812 leent Hendrik Jan 1260 franken of 600 guldens van zijn oom Geuchjen Jans Otten, die gehuwd is met Theunisken Vedders:
Compareerde voor Mr. Nicolaas Stephanus van Meurs, keizerlijk notaris des cantons Hattem, arrondissement Arnhem, departement van den Boven-IJssel, gemeente Heerde Hendrik Jan Gerrits, weversbaas, wonende te Heerde de welke verklaard in tegenwoordigheid der onderstaande getuigen ten leen te hebben ontvangen van
Geugien Jans, schipper wonende te Zutphen, departement van den Boven-IJssel, arrondissement Zutphen, hierbij tegenwoordig, en die accepteerende eene somma van twaalf honderd zestig franken of zeshonderd guldens waarvan de debiteur belooft en aanneemt jaarlijks den eersten january, dus het eerst den eersten january achttienhonderd dertien te zullen betalen de interest van drie en een half percent en daarmeede te zullen continueren tot de finale aflossing ten welke alle jaren zal doen en geschieden mits een half jaar voor de verschijndag hiervan aan een voor beide zijde behoorlijk opzage gedaan wordt. Tot securiteit van voormelde capitaal verklaard de debiteur te verbinden alle desselfs goederen, welke hij thans bezit of nog mogt verkrijgen ten effecte als naar regten. Gedaan en gepasseerd ten kantore van voornoemde notaris in tegenwoordigheid van Gijsbert Frederik Arnold Willem van Dedem, Maire van Veessen en Jan van Noord koopman, wonend te Heerde die deze minute na gedane voorlezing met ons en de comparanten debiteur en crediteur hebben geteekend welke in onze bewaring is gebleven
den dertienden Juny achtien hondert twaalf. Hendrik Jan Gerrits verklaart niet te kunnen schrijven.
Geugen Jans    Gijsbert Frederik Arnold Willem van Dedem    Jan van Noord     N.S. van Meurs notaris.
 
GA Heerde Invnr 531 Hoofdelijke omslag.
In 1817 valt Hendrik Jan in de zesde klasse voor de hoofdelijke omslag; te betalen f 2,20.
 
Hendrik Jan koopt diverse keren op openbare verkopingen (kleine) onroerende goederen zoals:
1815 (nr 852-494) een theepot voor 13 stuivers.
1815 (nr 852-483) koopt hij populieren.
1825 (nr 857-796) baay voor f 3,- en laken voor f 8,25.
1825 (nr 857-799) is hij borg.
1825 (nr 858-816) een kachel voor f 5,-
1825 (nr 858-885) een paar keer borg en koopt hij een perceel dennenboomen voor f 2,30.
1825 koopt hij rijzen.
1835 (nr 865-2062) een kist voor 1 gld en netten voor f 0,70.
1835 koopt hij netten.
1845 (nr 3310-1247) gras.
 
In 1832 verkoopt Hendrik Jan Vedders de 2 percelen grond die zijn ouders in 1808 gekocht hadden:
Voor ons Meester Nicolaas Stephanus van Meurs, openbaar notaris, residerende te Heerde, kanton Hattem, kwartier Arnhem, provincie Gelderland en in tegenwoordigheid van de beide natenoemen en meede ondergeteekende getuigen, compareerde Hendrik Jan Vedders, wever wonende te Heerde welke verklaarde verkocht te hebben aan Jan Gelderman, bakker, mede wonende te Heerde, alhier tegenwoordig en de koop aannemende.
Een stuk bouwland of hofgrond, Hendrik Muldershof genaamd, groot ongeveer zes en vijftig roeden, gelegen achter het winkeltje onder Heerde, belend ten noorden de Straat, ten oosten Jan Wichers, koopman, ten zuiden de Vaart ten westen de Diaconie van Heerde. Deeze koop is aangegaan voor eene somma van tweehonderd twintig guldens, welke door den kooper aan den verkooper is voldaan, die uit dien hoofde verklaard voorschreven land, om op heden te aanvaarden, aan den kooper te cederen, transporteren, en over te dragen met alle de daarbij behorende lusten en lasten, welke laatste den kooper verklaard te kennen en voor zijne rekening ten nemen, betuigende den verkooper daarvan te zijnen onterft den kooper daaraan weder ervende door dezes met belofte om deze verkoop voor alle evictie en namaning te zullen wagten en vrijwharen onder verband als naar regten.
Bovendien een stukje hooiland Geurt Bekkershof genaamd. Ter executie dezes verklaren de comparanten domicilie te kiezen ter hunner woonplaatsen. Waarvan acte gedaan en gepasseerd ten kantore van ons notaris den twintigsten February achttienhonderd twee en dertig in tegenwoordigheid van Johannes Dikkeschei en Willem van Zomeren, arbeiders, beide wonende te Heerde, hiertoe verzochte getuigen, die na gedane voorlezing deze in bewaring verblevene minute, benevens ons notaris en de kooper hebben geteekend, verklarende de verkooper niet te kunnen schrijven.
Jan Gelderman     J. Dikkeschei      W. van Zomeren     N.S. van Meurs.
 
In 1837 laat Hendrik Jan Vedders een testament opmaken. Hij legateert aan zijn vrouw en haar 3 kinderen het weefgereedschap en f 100,-:
Compareerde voor Meester Nicolaas Stephanus van Meurs openbaar Notaris te Heerde, kanton Hattem, kwartier Arnhem, provincie Gelderland in tegenwoordigheid der vier nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen, ten natemelden ende met ons erscheenen Hendrik Jan Vedders, van beroep wever, wonende onder de gemeente Heerde, ons Notaris en getuigen wel bekend, zijnde de comparant gezond naar ziel en ligchaam, zijn verstand en zinnen volkomen magtig, zoo als bleek uit zijne redenieringen en gesprekken, zoo met ons als met de getuigen, welke in het vooruitzicht van den dood en na zijne ziel Gode te hebben aanbevolen aan ons Notaris en getuigen te kennen gaf: om bij wijze van testament beschikkingen te maken over zijne bij overlijden natelatene goederen, waarop dezelve dadelijk is overgegaan tot het dicteeren van zijne uitterste wil welke door ons Notaris in tegenwoordigheid der getuigen eigenhandig is geschreven zoodanig als de testateur heeft opgegeven, luidende als volgt: vooruit herroep ik en vernietig alle testamenten off andere acten van uittersten wil, welke ik voor dit tegenwoordige mogt hebben gemaakt en al nu tot deze mijne dispositie overgaande, zoo maak ik het vrugtgebruik van alle mijne natelatene goederen zonder eenige uitzondering aan mijne ehevrouw Jantje Toons Pleiter geduurende haar leven lang terwijl ik voorts na uiteinde van dat vrugtgebruik legateer aan Antony Dekker en Derk Arent Dekker, beide wonende in de gemeente Heerde, kinderen van mijne huisvrouw voormeld in haar eerder huwelijk bij Derk Arents Dekker verwekt, al het weefgereedschap en daarboven eene somma van hondert guldens; wat voorts mijne overige natelatene goederen betreft, zoo benoem ik tot mijne eenige en universeele erfgenamen Willem Dekker, Antony Dekker en Derk Arent Dekker alle wonende te Heerde en alle kinderen van mijne huisvrouw bij hare eheman hiervoor genoemd, verwekt en bij vooroverlijden hunne wettige descendenten. De comparant hiermede zijn testament geeindigt hebbende, is hetzelve door ons Notaris in tegenwoordigheid der vier getuigen geheel en duidelijk aan den testateur voorgelezen, die verklaarde, dat hetzelve door ons is geschreeven Zoo als het door hem is opgegeven of voorgezegd geworden hetzelve in allen deele goedkeurende. Gedaan en gepasseert ten onzen kantore den elfden December achtienhondert zevenendertig des voormiddags negen uren in tegenwoordigheid van Johannes Dikkeschei, arbeider, Willem van Zomeren, arbeider, Hendrik Lubbers van Essen, veldwachter en Jan van Ark, bakker, alle getuigen wonende te Heerde die na gedane voorlezing dit testament in mijne bewaring gebleven na gedane voorlezing hebben geteekend, verklarende de testateur niet te kunnen schrijven.
J. Dikkeschei     W. van Zomeren     H.L. van Essen     J. van Ark     N.S. van Meurs.
 
Op 28-5-1841 aanstelling van Hendrik Jan als ouderling in de kerk.
 
GA Heerde Invnr 711 Eigenaren van een graf op de begraafplaats te Heerde en de aldaar ter aarde bestelden. Eigenaar Hendrik Jan Vedders. Grafnr. 24.
Aaltje Gerrits van Deventer 3-10-1851
Hendrik Jan Vedders 1857
Derk Jan Dekker 1859
Arent Dekker 1862
Aaltje van Lohuizen 1872.


Generatie VI
 
VI.1 Antony Vedders, wever/boerenarbeider, geboren op 10-01-1812 te Neede, overleden op 30-04-1861 te Grand Rapids USA op 49-jarige leeftijd, begraven te Oakhill Cemetery Grand Rapids. Zoon van Harmannus Vedders (zie V.4) en Willemina Poppink.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-12-1838 te Neede met Anna Geertruid Nahuis foto033 26 jaar oud, geboren op 05-08-1812 te Neede, overleden op 26-06-1891 te Grand Rapids USA op 78-jarige leeftijd, begraven te Oakhill Cemetery Grand Rapids. Dochter van Gerrit Nahuis, landbouwer, en Roelofje Leussink.
Bij zijn huwelijk in 1838 bezit Antony de volgende uiterlijke kenmerken:
lengte 1 el 603 strepen, aangezigt smal, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus groot, mond klein, kin spits, haar blond.


In 1855 emigreert Antony met vrouw en vijf kinderen, zijn dan 67-jarige vader/weduwnaar Harmannus en zijn zwager Berend Hagens en zijn twee kinderen naar de USA. De redenen zou geweest zijn dat ze niet wilden dat hun zonen in dienst moesten en ze hoopten op betere economische omstandigheden. Ze zijn op 3-9-1855 uitgeschreven in Neede en de aankomst in New York was op 15-10-1855. De reis is volbracht met het Engelse s.s. "Francis P. Sage". Ze zijn terechtgekomen in Grand Rapids in de staat Michigan, waar overigens ook later nog vele duizenden Nederlanders naar toe zijn gegaan.


Overlijdensbericht in de Grand Rapids Democrat in 1891 van het overlijden van Anna Geertruid Nahuis: foto081
Vedders. At the residence of her daughter Mrs Hagens no 98 Stocking Street Anna Gertrude Vedders, aged 78 years, 10 months and 21 days, mother of H.A. Vedders, Mrs Hagens and Mrs H. Luten. Funeral saterday afternoon at 4 o'clock from the residence.

Uit dit huwelijk:
1.  Harmannus Vedders (zie VII.1).
2.  Gerrit Willem Vedders foto011 boerenarbeider, geboren op 28-02-1841 te Neede, gedoopt op 04-04-1841 te Neede, overleden circa 1870 te Grand Rapids USA, begraven te Oakhill Cemetery Grand Rapids.
3.  Reintjen/Mary Vedders foto012 geboren op 05-02-1844 te Neede, overleden op 21-03-1923 te Grand Rapids USA op 79-jarige leeftijd, begraven foto061 te Greenwood Cemetery Gr. Rapids. In Amerika kon men de naam Reintjen moeilijk uitspreken vandaar dat haar naam wijzigde in Mary.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-12-1865 te Grand Rapids USA met Hiram Luten, 29 jaar oud, geboren op 15-01-1836 te IJhorst, overleden op 29-01-1912 te Grand Rapids USA op 76-jarige leeftijd, begraven foto056 te Greenwood Cemetery Grand Rapids. Zoon van Berteld Luten en Gezinna/Geesje Lamberts Bos.
Obituary 23-3-1923:
Mrs. Mary Luten, widow of Hiram Luten, passed away Thursday evening at her home, 232 Summer Ave at the age of 78 years. She leaves to mourn her loss three daughters Annie, Zinna and Gertrude Luten of this city; one son B. Berteld Luten of Seattle, Wash. and two grandchildren Miriam and Sara Luten of Seattle. Notice of funeral later. She came to Grand Rapids with her parents in 1855. She had been a member of Central Reformed church since girlhood.

4.  Johanna Vedders, geboren op 08-04-1846 te Neede, overleden op 30-07-1911 te Grand Rapids USA op 65-jarige leeftijd, begraven te Oakhill Cemetery Grand Rapids.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-06-1868 foto013 te Grand Rapids USA met haar neef Jan Arend Hagens, 20 jaar oud, geboren op 23-09-1847 om 3.00 uur te Neede, overleden op 10-05-1924 te Grand Rapids USA op 76-jarige leeftijd, begraven op 12-05-1924 te Oakhill Cemetery Grand Rapids. John was in 1864 in het leger bij 1e Mich. Engineers & Mechanics, Company B. Zoon van Berend Hagens en Dina Vedders (zie VI.8).

Overlijdensbericht van Johanna Vedders in 1911 in de plaatselijke krant van Grand Rapids: foto082
Mrs Anna Hagens, 65 years old, wife of John Hagens, died sunday at the family residence, 98 Stocking Street, after a year's illness. She is survived by her husband, two sons: William D. and Harry J. Hagens; two daughters: Mrs William Avink and Mrs H.A. Ingell and a sister Mrs Hiram Luten. There are also two grandchildren. Mrs Hagens was one of the early residents of Grand Rapids, coming here with her parents from the Netherlands 55 years ago. She had been a member of the First Reformed Church for 30 years. Funeral services will be held from the residence at 2 o'clock tomorrow afternoon. Rev J. Alex Brown officiating. Interment in Oakhill cemetery.


Overlijdensbericht van Jan Arend Hagens in 1924 in de plaatselijke krant: foto083
John A. Hagens, aged 76, died early saterday morning at the home of his daughter, Mrs Harry A. Ingell, 830 Hall Street S.E. He was a veteran of Company B. 1st Michigan engineers and mechanics and a member of Custor post G.A.R. He leaves a son Harry J. Hagens, a daughter Mrs Harry A. Ingell and eight grandchildren. Funeral services monday at 2:30 p.m. from the home of his daughter.

5.  Derk Willem Vedders foto043 geboren op 05-06-1849 te Neede, overleden op 03-09-1869 te Grand Rapids USA op 20-jarige leeftijd, begraven te Oakhill Cemetery Grand Rapids.

VI.8 Dina Vedders, geboren op 23-10-1818 te Neede, overleden op 21-02-1848 te Neede op 29-jarige leeftijd. Dochter van Harmannus Vedders (zie V.4) en Willemina Poppink.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-07-1839 te Neede. Echtgenoot is Berend Hagens foto014 31 jaar oud, wever, geboren op 30-01-1808 te Neede, gedoopt op 07-02-1808 te Neede, overleden op 26-10-1868 te Grand Rapids USA op 60-jarige leeftijd, begraven te Oakhill Cemetery foto015 Grand Rapids. Zoon van Jannes Hagens en Aaltjen Alberts.
Na het overlijden van Dina in februari 1848 hertrouwde Berend op 11-11-1848 te Neede met Engele Nijland, oud 43 jaar (geb. 16-1-1805 te Lochem) en dochter van Hendrik Jan Nijland en Jenneken Overdijkink afkomstig van de Boshuurne bij Barchem/Lochem.
Echter Engele is niet meegegaan naar de USA. In het bevolkingsregister van Neede vinden we ook dat Berend zijn vrouw heeft verlaten, maar als Engele in 1879 te Neede overlijdt staat er nog wel bij "echtgenote van Berend Hagens". De drang om te emigreren was blijkbaar groter dan het behoud van de huwelijksrelatie !

Na het overlijden van Dina in 1848 vinden we bij de aangifte successierechten de volgende gegevens:
Er is geen testament. Bezittingen: huis, erf, tuin, boomgaard en bouwland tesamen groot ongeveer 45 roeden.


Berend Hagens verkoopt in 1855 in verband met de aanstaande emigratie zijn eigendommen. Eerst wordt er nog een inventarisatie van de boedel opgemaakt, waarbij ook Harmannus Vedders als voogd aanwezig is over de dan nog minderjarige kinderen (Willemina en Arend Jan) van Berend Hagens en wijlen Dina Vedders. We vinden er het volgende:
In de keuken en verder in huis.
Een koperen ketel, blikken koffieketel en tinnen theepot. Zes paar theegoed, enige glaasjes en een fles foto053 Zestien borden. Melkpot, theebus, peperbus, vier flessen, koffiebus en zeven lepels. Zes vorken. Koffiezetter, haardijzer, haalketting, tang, vuurschop en blaaspijp. IJzeren ketel, koekepan en ijzer. Haardplaat. Zes stoelen en een tafel. Spiegel, vogelkooi en bus. Zes lakens en zes kussenslopen. Een punder. Haspel, spinwiel, drie stoven en hengelmand. Enige potten en pannen. Twee ijzeren potten en een deksel. Wateremmer en vijf potten, twee kannen en enige rommel. Bakkuip, ijzeren pot, zeef en zes zakken. Bedgordijnen en roede. Twee span bedden. Weeftouw met toebehoren. Kruiwagen, schop, twee grepen en een kist. Spoeltril en toebehoren.
Een geit. Een keun. Een ton. Een kleerkast. Een broodkast. Balken en hildeslieten. Enig stro, brandstof en verdere rommelarij.
De kleederen van wijlen Dina Vedders zijn door brand verongelukt, alleen zijn wel voorhanden. Twee zilveren gespen en gouden slot. Bijbel met zilveren klampen. Kleederen van Berend Hagens.
Op het land
In de weemergaarden boekweit, bonen en rogge. In den Bosch garst en boeskool. Op de Bulten boekweit en rogge. Achter het huis aardappels. Paardebonen en erwten. Bonen met staken. Vlas. Mangelwortels en peren.
Totale waarde f 265,90
Onroerend goed
Het huis aan de Nieuwstraat met tuin en boomgaard groot 25 roeden en 70 ellen. Een stuk land voor in den berg onder Neede.
Verdere baten
Een vordering wegens Dina's versterf op haar broer Anthony groot f 100,-
Papieren
Exemplaar ener acte van deling betreffende een stuk land verkregen uit de nalatenschap van wijlen Jan Poppink.
Schuld
Aan de Heer R. Bloos een kapitaal groot f 500,-. Hierop f 21,- rente.
 
1855. RAO. Archief Fa. van Heek Inv.nr 3029.
Akte van transport door Berend Hagens en Hermanus Vedders, wevers te Neede, aan Roelof Bloos van een perceel grond op de Bulten te Neede.

De emigrantenfamilie heeft in 1855 diverse bijbeltjes meegenomen. In juni 1992 is één daarvan geschonken door nazaat Paul Ingell. Deze was in het bezit geweest van het echtpaar Berend Hagens/Dina Vedders. Na 137 jaar terug in Nederland!
Teksten in de bijbel (gedrukt in 1776):
Diena Vedders. foto037
Diena Vedders gestorven den 21 february 1848 van ouderdom van 29 jaar.
Altjen Hagens gebooren den 10 january, gedoop den 4 february.
Altjen Hagens gestorven den 4 april in 1845 ouderdom van 5 jaar en 3 maanden.
Diena Verders gestorven den 21 februwary 1848 den ouder van 29 jaren. foto038
Willemiena Hagens geboren 11 january in het jaar (18)44.
Aarend Jan Hagens geboren om 3 uuren den 23 september 1847.

Uit dit huwelijk:
1.  Aaltjen Hagens, geboren op 10-01-1840 te Neede, gedoopt op 04-02-1840 te Neede, overleden op 04-04-1845 te Neede op 5-jarige leeftijd.
2.  Wilhelmina Hagens, geboren op 11-01-1844 te Neede, overleden op 21-08-1918 te Grand Rapids USA op 74-jarige leeftijd, begraven te Greenwood Cemetery Grand Rapids.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-05-1866 te Grand Rapids USA met Lambert Luten, 28 jaar oud, geboren op 05-10-1837 te IJhorst, overleden op 22-04-1916 te Grand Rapids USA op 78-jarige leeftijd, begraven te Greenwood Cemetery Grand Rapids. Zoon van Berteld Luten en Gezinna/Geesje Lamberts Bos.

Lambert heeft gevochten in de Amerikaanse vrijheidsoorlog van 1860-1865. In deze periode schrijft hij brieven aan zijn broer Hiram (zie VI.3), waarvan enkele hieronder vermeld worden.
Civil War Letters from Lambert Luten to his brother Hiram.
Lambert Luten (Veteran), Grand Rapids. Enlisted in Company B, Engineers and Mechanics as Corporal sept 14 1861 at Grand Rapids for 3 years, age 22. Mustered oct 29 1861. Was in battle at Lavergne, Tenn. jan 1863. Re-enlisted jan 1 1864 at Chattanooga, Tenn. Mustered febr 1 1864. Sergeant febr 25 1864. Mustered out at Nashville, Tenn. sept 22 1865. Present residence Grand Rapids, Mich. R.F.D. No 7.
From "Directory of Civil War Soldiers" in Grand Rapids Public Library. Published by authority of Senate and House of Representatives of the Michigan Legislature under direction of Brig. Gen. George H. Brown, Adjutant General.

Nashville, Tenn. Dec 7th 1862 Sunday morning
Dear brother Hiram,
Having nothing else to do I have taken my pen to direct a few lines to you but do not infer from this, as though I only write to you when I have nothing else to do, but because it is only a short time since I have written and nothing of importance has transpired since. I am as ever dissatisfied on account of not receiving enough letters, I have only received 2 in 2 weeks, one from father and the other from .... but still I am not going to ..., I am good natured as ever, and I think a little morest than I used to be at home for associating with so many men of diferent dispositions, a person has got to be good natured in order to get along.
Yes Hiram the army is a great school, a great deal is being learned both good and evil, but alas! The evil abound with many I am sorry to say.
We are still guarding the colored population and we have a colored man for our cook whom we have agreed to pay 50 cts per month. Each of us, we are living quite comfortable at this present time, how long it will remain so I cannot say, for there are many changes in the army.
We are with 10 men in one tent and have built a fireplace in the centre, which accomadates for cooking and warming the tent for it is quite cold sometimes. Simon Ziel is yet at Louisville as nurse in a hospital.
I day we have fresh beef; by good luck last night a flet dark a drove of U.S. fat cattle came by here and one steped out by the way not being noticed by the drivers and of course our boys did not take any pains to direct their attention to it and now we have quite a nice lot of fresh beef in our tent. We are here with two comp.s and both comp.s have about 50 men on duty, our comp. furnishes 3 releifs of 10 men and a corporal. I have been on guard as long as we have been here 2 weeks ago today 2 hours on and off right along; every night at 10 o'clock if you think of me you may think that I am calling on the releif and stand untill 12 the time when you are engaged wispering sweet words that is if you have found a sweet heart again which of course you must have by this time, where girls are as plenty and boys as few as they must be in Michigan. They tell me that Schreuder is married at last to lovely Harrie so he did not get .. Daane . Well I suppose he feels good and I hope he will continue to feel so. The boys in the work house have had their trial but have not received theur sentenee yet. Dec. 13th., now I calculate to finish this letter we are back to the ... again and more than that we have received our pay and have reason to be happy as ... if money can course happiness.
I have expressed 160 dollars home forwarded. Albert ... second sergeant of our comp. has gone to Michigan recruiting, he will probably come to the Rapids you may probably know him as he used to work for Litchfields at Blendon engineer, you 'd better try to see him if you can.
Goodbye from your brother, Lambert Luten. I have written a letter to father today; my respects to Sally and others grad wishes to ..sy.
L.L.
 
Chickamanga Creek July 24/(18)64
Dear brother Hiram,
I will try and write a few lines to you this day, to pass away part of the time; for I have not the means of passing away, that you have at home, it is now sunday but no chance to go to any meeting. Only our prayer meeting tonight after roll call when we generally have an interesting time, all present taking part in the exercises; our number is from 10 to 15, we have meeting twice a week thursday and sunday evenings; was there but more spirit of prayer in our army; more a spirit of humiliatior and piety; did we but as a people turn into the Lord and practice wisdom by fearing Him and shows our understanding by turning from evil than I trust the dark clouds would soon disappear; and our national sky grows bright and I fear not untill ther, the doctrine that " the Lord is on the side of the strongest armies and the heaviest ordnance " is not drawn from the bible; and will hardly do to build the prospects of peace upon, for the Lord does not choose sides, that is left for us to do. And for us to reap the fruits of such a choice. Our country has got to undergo a change, the press has got to advocate different principles.
I had considerable confidence in the Vrincipia; as a poper of true principles, but its course in regard to Fremont, has .rushed my confidence for with it, as with other political popers, its candidate is extolled as a God, while its opponent is made to appear like a devil. Foolish inconsistency such as will not rid the country of its selfish politicians. We have plenty smart men the honest upright God fearing men are worting.
Smartness has got to be the tombstone of honesty and virtue. Smart tricks, donkee tricks have been so bountifully applouded, that many have taken the contageon and have perfected themselves in the schemes; honesty and virtue are at a discount in the army. If this were published many would at once denonnee me as a grumbler and foult finder a sorehead or some other name; and yet every soldier willing to admit the truth. Will say the some thing, such facts are not exactly published in the papers yet practiced as plain as words can speak it. We look too much over our own heads; to magnify the foults of our enemys, the word loyal is getting so it covers many sins, which the day of judgement will reveal to condemn the practicer. Many tricks in the army published going the sound of the press to tickle the ear of the reader; the world, the crowd pronounces them cunning, shrewd when viewed in the light of honesty and virtue, they would wither as the morngrass the army is the inventor od deeds and practices, demoralising to society degrading to the nation; and above all sinful in the sight of God.
I do not wish to be a faultfinder still where the rebaker is silent; sin goes on encouraged; popularity demands the silence of the faultfinder; but justice demands that truth should be spoken. I desire to be just if it be at the loss of popularity. The love of mony and of sensual pleasure are two great evils in the army; speculations of every kind are rife. I have speculated more than I meants in the future, for I find that it has a tendency to dishonesty and that it creates an undue desire for gain; honest labor must furnish me a livelyhood. The word every man for himself and the Lord for us all is carried out too much and the quatation ought never to be uttered for less practiced.
Sensual pleasure is so far indulged in, that nearly every honse is considered one of ill fame or would be made such.
Yet the modern poet prepares a heaven for the soldier who falls in the countrys service irrespective of live that heaven that admits all soldiers without a change of heart I do not want to go to.
It is now evening and I have just returned from our prayer meeting; where we had a soul refreshing time. There I find my real enjoyment in the army and hope to continue to.
The news from the front is rather conflicting today. Some reports have Atlanta taken and our troops driven out again; other reports have our army some distance beyond Atlanta fighting hard. Gen. Mac Pherson commander of the Department of Tennessee has been killed, his corpse went by here this morning, all accounts speak of heavy fighting some have our army retreating.
I am a little afraid of a Chickamanga affair, but hope the best, still you will have all the particulars before this reaches you. We are yet engaged as before; when we move from here we will probably go some distance for our reg. is now scattered a distance of a 100 miles along the R.R. And we will probably have to go beyond there, yet we can tell but little ahead. I must now close for it is bed time. From your brother Lambert.

Goldsboro N.C. April 3, 1865
Dear brother Hiram,
It is with feelings of gratitude and pleasure that I have taken my pen to write a few lines to yoy hoping that it will find you in the enjoyment of health and life's blessings. We are as yet encamped at Goldsboro which place you will be able to locate from the maps. I wrote a letter to father about a week ago in which I gave a short detail of our campaign. For a better one I would refer you to the New York Herald of March the 20th which had an accurate map showing the roads over which we marched. Our reg. was at different times with different corps.
Tuesday, April 4
Dear Brother, this morning I have another subject to write on with feelings of regret. I have to mention that I am again reduced to the ranks. The circumstances are these. On the 7th of Febr. last, I was detailed in charge of the foragers from our co. The business of these foragers (5 or 6 from each co) is to shove out early in the morning ahead of the troops, that is the main column, go to the farm houses and procure provisions for the reg. - meat, flour, meal, potatoes and whatever can be found in the line of provision. The whole detail from the reg. is in charge of a Lt. On said 8th of Febr. we shoved ahead, nearly up to the skirmish line, went to a farm house, searched the outhouses, found a small quantity of meal and one of the men suggested going into the house to see if we could find anything there as there were several soldiers in the house already. So we went in, went upstairs and while looking around Gen. Hood's Com.g. 1st Div., 15th Corps, entered the house and arrested us, 4 in number, for violation of an order, forbidding the entering of houses and charged us with pillaging; yet that was only a supposition which could not be proved for we did not take a thing out of the house. Still it must be considered in the army that a general's word is worth as much as 10 privates at least; be he whatever he may, he is supposed to be a man of honor, more of honor than of honesty with some, but be that as it may, I violated a general order, which if everyone was strictly enforced I think every officer and private in the army would be criminated. So we were arrested, and have been in that condition ever since being excused from duty but not under guard, so that we had pretty easy times as far as physical exertion is concerned. Last saterday we had a hearing before Major Rhodes, provost marshall of our reg. and this morning the sentence was read to the company, fining the three privates $5 each and myself being reduced to the ranks after the 1th of April. In entering the house I followed the example of hundreds of officers and men so that it did not appear to be an offence. Yet the order stood unrevoked and I for one suffer the consequence of disobeying the same. So now I am at the same point I was more than two years ago; as far as promotion in the army is concerned; still I do not feel gloomy nor disheartened and I hope you may be reconciled to it. I am in the hands of the Lord and His ways are just. He can exalt and debase and what puny mortal say unto him what doest thou; one consolation is that in my case, I have the sympathy and not the scorn of my fellow men. The scorn is vented on the provost marshall who of all men is least loved.
Another sad circumstance I have to mention and that is the death of our orderly sergt. Chesebro who died today of disease; but I trust has gone to a better world, for his life among us was an exemplary one for good, and I trust while his body is rapt in the gloom of death, his spirit is robed in the white garment of the redeemed; may his death be a warning to the living for we must also die.
I have received 2 of father's most welcome letters, one of Jan. 29th and the other of March 5th. I also received one from you before leaving Beaufort, S.C. but failed to answer it for some reason or other. I think I have acknowledged receipt of the hat and gloves in a previous letter. You wanted to know whether or not to collect the town bonds which became due the 1th of Febr. so as it was about that date when I received, I concluded that you would act in the matter according to your judgement, the way it seems to you the surest and most profitable.
As I lost my count book, I would be pleased to have you give me a correct account of the condition my money is in; if there be any that is not drawing interest, get it in condition so that it may in interest drawing bonds. The weather is getting quite warm here, fruit trees stand in full bloom and are promising plentifully here.
Some unknown friend sends me the weekly Eagle for which I feel very grateful, whoever it may be receives my hearty thanks. I will now draw to a close hoping that this may (find) you, father and mother in good health.
I remain your affectionate brother, Lambert
P.S. Tell Harman (Vedders) I will soon write to him and should be happy to hear from him if he can get time to write.
 
Nashville, July 10/(18)65
Dear brother Hiram,
I have received your letter and the lemonade per Barkleg and was very much pleased with the whole. I will enclose in this the 5 dollars sent to Honkel as he is no more but is dead having died Tuesday the 4th from chronic diarhea; such is life many for aa long time acxiouly waiting for peace to dawn upon us, but who are not permitted to see the second epoch of meeting with loved ones.
Your letter is quite on interesting one and I accept you counsel in regard to our present condition. The counsel is just such as I should expect from an ever true and loving brother. But it is probably difficult for you to realize our feeling under the present sircumstances. Yet your advice is proper and if acted upon will bring us safely through. But it is quite difficult for humanity to excersize that trust and confidence at all times. Had the government not mustered out the yaerlings at once there would have been a great deal of hard feelings avoided in the army for the yearlings as a class were despired in the army.
I have received a Rincipia again now united with the New Era; it assails president Johnson severely for excluding the right of suffrage from the colored race by proclamation. I too think it is unjust grafsly. The negro must either be a full citizer or a slave and I think time will prove it.
He is free-ed from slavery but the work is not done yet and the unjust judge will be harrassed untill he does justice humanity inespective of color.

3.  Jan Arend Hagens, geboren op 23-09-1847 om 3.00 uur te Neede, overleden op 10-05-1924 te Grand Rapids USA op 76-jarige leeftijd, begraven op 12-05-1924 te Oakhill Cemetery Grand Rapids. John was in 1864 in het leger bij 1e Mich. Engineers & Mechanics, Company B.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-06-1868 te Grand Rapids USA met zijn nicht Johanna Vedders, 22 jaar oud, geboren op 08-04-1846 te Neede, overleden op 30-07-1911 te Grand Rapids USA op 65-jarige leeftijd, begraven te Oakhill Cemetery Grand Rapids. Dochter van Antony Vedders (zie VI.1) en Anna Geertruid Nahuis.

VI.13 Anthony Vedders (Bute Anthony), wever/landbouwer op de Bute, geboren op 12-04-1818 te Beusbergen, gedoopt op 19-04-1818 te Markelo, overleden op 20-04-1889 te Beusbergen op 71-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats Markelo. Zoon van Gerrit Jan Vedders (zie V.6) en Jenneken Kubben.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-05-1848 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 21-05-1848 te Markelo met Marie Egberts, 31 jaar oud, geboren op 30-03-1817 te Beusbergen, gedoopt op 04-04-1817 te Markelo, overleden op 18-12-1891 te Beusbergen op 74-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats Markelo. Dochter van Berend Egberts en Fenneken Elkink.
Huwelijksbijlagen:
Op heden den zestienden der maand april des jaars achttien honderd acht en veertig, des voormiddags te elf ure, hebben wij Willem Götte, Burgermeester der gemeente Markelo, Provincie Overijssel, waaarnemende de functien van Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, na ons begeven te hebben voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier, voor de eerste maal afgekondigd, dat er huwelijks aangifte is gedaan door
Anthony Vedders, oud dertig jaren, boerwerker wonende te Markelo, zoon van Gerrit Jan Vedders en Jenneken Keuben, landbouwers beide aldaar woonachtig en door Marie Egberts, oud een en dertig jaren, zonder beroep wonende te Markelo, dochter van Berend Egberts en Fenneken Elkink, landbouwers beide te Markelo gemeld woonachtig.
Welke afkondiging ingevolge de wet is aangeplakt geworden en waarvan wij deze acte hebben opgemaakt en geteekend.   W. Götte
.

Anthony was in 1829 knecht bij erve Meengs.
Voor de Nationale Militie is hem in 1837 bij loting het nr 42 ten deel gevallen, hetgeen inhoudt dat hij tot geene dienst verpligt is.
 
In 1885 vindt er een boedelscheiding plaats waarbij Anthony Vedders nog al wat grond erft via de Egberts familie:
Op heden den negen en twintigsten april des jaars achttien honderd vijf en tachtig zijn voor mij Willem Fredrik van der Muelen, notaris te Goor in tegenwoordigheid der natenoemen getuigen, verschenen Willem Egbers en Anthony Vedders, landbouwers beide wonende te Markelo, de laatste als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Egbers, beide aan mij notaris bekend,
Te kennen gevende dat Berend Egbers en Fenneken Elkink in leven echtgenooten bij hunne testamenten den vierden january achttien honderd vijf en vijftig voor den notaris Wijnen verleden, aan hunne dochter bovenbenoemde Maria Egbers, hebben gelegateerd elk veertig Nederlandsche roeden ...... te harer keuze in de whare van de marke van Stokkum onder Markelo.
Dat sedert de verdeeling dier welke de legateuse in voldoening van dat legaat in gebruik heeft de oostelijke tachtig aren van een stuk weiland onder Markelo, kadastraal bekend onder sectie F numero 422, geheel groot een hectare, twee en dertig aren en zestig centaren.
Dat dit perceel geheel staat te name van den eersten comparant en nu wijlen Anthony Egbers die bij de aangehaalde testamenten tot erfgenamen gesteld en met de afgifte der legaten belast zijn.
Dat Anthony Egbers inmiddels is overleden en bij zijn testament den zeventienden november achttien honderd een en tachtig voor mij notaris verleden den eersten comparant tot zijn erfgenaam heeft benoemd, zoodat de verpligting tot afgifte thans op hem alleen berust.
En verklaarde de eerste comparant dienvolgens aan den tweeden comparant die zulks aanneemt afgifte te doen van ongeveer tachtig aren weiland, uitmakende het oostelijk gedeelte van vooraangehaalde kadastraal perceel, zooals dat gedeelte op het terrein van het westelijk gedeelte is afgescheiden, hem stellende in den volkomen eigendom met magtiging op den bewaarder van het kadaster om deze afgifte bij het kadaster toe te passen.
Partijen verklaren dat in deze geene bewijzen van eigendom of titels van aankomst bestaan of aan hen bekend zijn.
Gedaan en verleden te Markelo ten huize van Gerrit Hendrik Meenderink in tegenwoordigheid van denselven Meenderink, tapper en Arend Jan Heilersig, gemeente-ontvanger, beide wonende te Markelo als getuigen welke met de comparanten nevens mij notaris onmiddelijk na gedane voorlezing deze minute hebben geteekend.      W. Egbers    A. Vedders    G.H. Meenderink    A.J. Heilersig    W.F. van der Muelen not.
 
Testament Anthony Vedders opgemaakt 1 week voor zijn dood in 1889:
Voor mij Pieter Ludovicus Bosch, notaris gevestigd te Markelo, arrondissement Almelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen is verschenen
Anthony Vedders, landbouwer wonende onder Stokkum, gemeente Markelo.
Welke comparant begeerende over zijne natelatene goederen bij het tegenwoordige testament te beschikken, zijnen uitersten wil aan mij notaris buiten tegenwoordigheid der getuigen zakelijk heeft opgegeven, tengevolge van welke opgave ik een opstel heb geschreven in duidelijke bewoordingen, als volgt:
Ik herroep alle te vooren door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.
Ik benoem tot mijnen eenigen erfgenaam mijn zoon Gerrit Jan Vedders, landbouwer wonende te Stokkum voornoemd, en zulks van al hetgeen waarover ik op het ogenblik van mijn overlijden de vrije beschikking zal hebben.
De comparant heeft voorts in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen zijnen voorschreven uitersten wil nader zakelijk opgegeven, waarna die door mij notaris aan den comparant is voorgelezen, zoodanig als die hiervoor geschreven staat en na die voorlezing hem afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat, waarop hij uitdrukkelijk heeft verklaard dat het zijnen uitersten wil bevat, welke voorlezing, afvraging en beantwoording heeft plaats gehad in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen.
Waarvan acte.
Gedaan en verleden te Stokkum voormeld ten woonhuize van den comparant op heden den dertienden april achttien honderd negen en tachtig in tegenwoordigheid van den Hoogwelgeboren Heer Pieter Hendrik Baron Taets van Amerongen, secretaris ontvanger van het Waterschap de Schipbeek en Hendrik Jan ter Welle, arbeider beide wonende te Markelo, als getuigen ten deze verzocht en met den comparant mij notaris bekend.
En onmiddelijk na gedane voorlezing van deze akte in haar geheel hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze minute onderteekend.
A. Vedders      P.L. Bosch not.     P.H. Taets v. Amerongen     H.J. ter Welle.


Aangifte successierechten na overlijden Marie Egberts in 1891:
Memorie van aangifte voor recht van successie betrekkelijk de nalatenschap van Marie Egberts, overleden 18-12-1891 te Markelo.
De ondergetekenden
1. Gerrit Jan Vedders, landbouwer wonende onder Stokkum gemeente Markelo en
2. Gerrit Jan Schottink, landbouwer wonende onder Markelo in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met Berendina Frederika Vedders.
Te deze zake domicilie kiezende ten kantore van den notaris P.L. Bosch te Markelo, verklaren dat op den 18-12-1891 te Stokkum voormeld, waar zij harer laatste woonplaats had, is overleden Marie Egberts weduwe van Anthony Vedders, die bij haar testament op den 13-4-1889 voor genoemden notaris Bosch verleden, haar zoon Gerrit Jan Vedders voornoemd, heeft benoemd tot erfgenaam van zoodanig gedeelte harer nalatenschap als waarover de met haar vrije beschikking gaf en verder tot harer wettelijke erfgenamen heeft nagelaten harer beider kinderen bij wijlen harer genoemden echtgenoot bij haar in echt verwekt zijnde de ondergetekende Gerrit Jan Vedders, benevens Berendina Frederika Vedders, echtgenote van den ondergetekende Gerrit Jan Schottink, zoodat Gerrit Jan Vedders erft 2/3 gedeelte en Gerrit Jan Schottink 1/3 gedeelte.
Dat de overledene geene goederen als bezwaarde erfgenamen en andere dan de hierna te vermelde in vruchtgebruik bezat en dat door haar overlijden geen periodieke uitkeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.
Dat door de overledene niets anders is nagelaten dan haarer kleeren en lijfstoebehooren volgens de wet geschat op f 15.
Dat door het overlijden van de erflaatster is vervallen het vruchtgebruik dat zij bezat van de hierna volgende onroerende goederen aan haar in vruchtgebruik toebedeeld bij ene acte van scheiding op den 31-7-1889 voor genoemden notaris Bosch verleden, is overgeschreven ten hypotheekkantore te Deventer den 12-8-1889 deel 369 no 34 en dat nu tot den vollen eigendom is gekomen de ondergetekende Gerrit Jan Vedders aan wie die goederen in blooten eigendom zijn toebedeeld, bestaande die goederen uit een huis, schuur en erf met bouwland, weiland en heide gelegen onder Markelo ten kadaster van Markelo bekend, vervolgens
sectie E nr 307 bouwland 17 aren, 80 centiaren
sectie G nr 273 weiland 1 hectare, 55 aren, 70 centiaren
sectie H nr 440 bouwland 57 aren
sectie D nr 1394 weiland als schaddengrond 34 aren, 40 centiaren
sectie H nr 1502 heide met dennenopslag 1 hectare, 62 aren
sectie E nr 118 bouwland 44 aren
sectie H nr 1361 weiland en heide 1 hectare, 19 aren, 50 centiaren
sectie D nr 51 bouwland 59 aren, 70 centiaren
sectie E nr 28 bouwland 13 aren, 50 centiaren
sectie E nr 821 weiland 50 aren, 50 centiaren
sectie E nr 2127 weiland 49 aren, 60 centiaren
sectie E nr 2128 heide 12 aren, 40 centiaren
sectie E nr 2129 weiland 68 aren
sectie F nr 1307 weiland 82 aren, 40 centiaren
sectie H nr 2341 heide 29 aren
sectie H nr 2342 heide 1 hectare, 16 aren, 10 centiaren
sectie E nr 2539 huis 1 are, 48 centiaren
sectie E nr 2540 bouwland 53 aren, 32 centiaren
Aldus getekend te Markelo, 31 december 1893.           G.J. Vedders          G.J. Schottink.

Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Jan Vedders (zie VII.13).
2.  Berend Jan Vedders, geboren op 08-01-1851 te Beusbergen, gedoopt op 02-02-1851 te Markelo, overleden op 28-01-1855 te Beusbergen op 4-jarige leeftijd.
3.  Frederik Jan Vedders, geboren op 14-02-1853 te Beusbergen, gedoopt op 13-03-1853 te Markelo, overleden op 06-02-1855 te Beusbergen op 1-jarige leeftijd.
4.  Berendina Frederika Vedders, geboren op 03-05-1856 te Beusbergen, gedoopt op 01-06-1856 te Markelo, overleden op 13-08-1932 te Markelo op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-03-1889 te Markelo met Gerrit Jan Schottink, 33 jaar oud, landbouwer, geboren op 20-08-1855 te Markelo, gedoopt op 07-10-1855 te Markelo, overleden op 07-12-1927 te Markelo op 72-jarige leeftijd, zoon van Berend Jan Schottink en Harmina Daalwijk. De familie woonde aan de Herikeresweg.

In 1890 laat Berendina Frederika Vedders een testament opmaken:
Voor mij Pieter Ludovicus Bosch, notaris gevestigd te Markelo arrondissement Almelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen is verschenen: Berendina Frederika Vedders, echtgenoote van Gerrit Jan Schottink, landbouwer wonende te Markelo.
Welke comparante begeerende om hare natelatene goederen bij het tegenwoordige testament te beschikken haren uitersten wil aan mij notaris buiten tegenwoordigheid der getuigen zakelijk heeft opgegeven, tengevolge van welke opgave ik een opstel heb geschreven in duidelijke bewoordingen, als volgt: Ik herroep alle tevoren door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.
Ik benoem tot mijnen eenigen en algeheelen erfgenaam mijnen echtgenoot Gerrit Jan Schottink, in zulks van al hetgeen ik bij mijn overlijden zal nalaten. De comparante heeft voorts in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen haren voorschreven uitersten wil nader zakelijk opgegeven, waarna die door mij notaris aan de comparante is voorgelezen zoodanig als die hiervoor geschreven staat en na die voorlezing haar afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat, waarop zij uitdrukkelijk heeft verklaard, dat het haren uitersten wil bevat, welke voorlezing, afvraging en beantwoording heeft plaats gehad in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen.
Waarvan akte. Gedaan en verleden te Markelo ten kantore van mij notaris op heden den een en dertigsten januari achttien honderd negentig, in tegenwoordigheid van den Hoogwelgeboren Heer Pieter Hendrik Baron Taets van Amerongen, secretaris ontvanger van het Waterschap de Schipbeek en den heer Hendrik Jan Meengs, landbouwer en wethouder, beiden wonende te Markelo, als getuigen ten deze verzocht en met de comparante aan mij notaris bekend.
En onmiddellijk na gedane voorlezing van deze akte in haar geheel, hebben de comparante, de getuigen en ik notaris deze minute onderteekend.
B.F. Vedders    P.L. Bosch not.    P.H. Taets v Amerongen     H.J. Meengs


VI.15 Wolter Vedders (Goorwolter), landbouwer op Goorman foto050 te Gelselaar, geboren op 26-09-1819 te Beusbergen, gedoopt op 03-10-1819 te Markelo, overleden op 17-08-1876 te Gelselaar op 56-jarige leeftijd. Zoon van Gerrit Jan Vedders (zie V.6) en Jenneken Kubben.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 21-05-1853 te Borculo met wed. Teundina Oolbrink, 37 jaar oud, geboren op 27-09-1815 te Beusbergen, overleden op 26-08-1887 te Gelselaar op 71-jarige leeftijd. Zij was eerder gehuwd met Arent Rengerink en Gerrit Jan Bekkedam. Dochter van Jan Harmen Oolbrink en Geesken Kremers.

Wolter Vedders is in 1838 uit de militaire dienst ontslagen wegens lichaamsgebreken. Hij was ingelijfd bij het 7e regiment infanterie.
 
In 1857 leent Wolter f 1000,- van de Diaconie van de Hervormde Gemeente van Gelselaar:
Voor Harmanus Petrus Tjeenk Willink notaris in het arrondissement Zutphen, provincie Gelderland, standplaats hebbende te Borculo in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen is verschenen Wolter Vedders, landbouwer wonende te Gelselaar gemeente Borculo en aan den notaris bekend,
dewelke erkende schuldig te zijn aan de Diaconie der Hervormde Gemeente te Gelselaar eene hoofdsom van duizend gulden Nederlandsch courant, door het bestuur dier instelling namens dezelve aan hem ter leen gegeven op de volgende bedingen en voorwaarden waarin hij heeft bewilligd gelijk hij doet bij deze te weten:
1. Dat hij zal verpligt zijn, zooals hij zich verbindt, om van die hoofdsom zoolang dezelve niet is teruggegeven, ten behoeve der Diaconie en ter woonstede van haren boekhouder, zonder eenigerlei korting hoegenaamd, te betalen intrest op den voet van vier percent 's jaars, telkens voor het eerst in het nu aanstaande jaar, zullende verschijnen op den eersten Mei en die bij nalatigheid in de voldoening langer dan zes weken zal vorderbaar zijn tegen vijf ten honderd 's jaars.
2. Dat de teruggaaf der hoofdsom zal mogen en moeten geschieden op den verschijnsdag der intrest waarvan opzegging van de eene of andere zijde zes maanden is vooraf gegaan, behoudens het regt der Diaconie om, hetzij bij nalatigheid in de rentebetaling langer dan drie maanden, hetzij bij verkoop of vervreemding of bij inbeslagneming door derden van het hierna gehypothekeerde, te allen tijde en zonder opzegging het kapitaal met de intrest dan te goede op te vorderen.
3. Dat ter in verzuimstelling en het tijdsverloop voldoende en nimmer eenig bevel of soortgelijke acte noodig zal zijn.
4. Dat tot zekerheid van hoofdsom, intressen en kosten de Diaconie zal hebben gelijk de comparant verleent eerste hypotheek op het hem toebehoorend stuk bouwland te Gelselaar, de Lange Haar geheeten, op den kadastralen legger van Geesteren bekend in sectie A no 334 groot een bunder en een roede en tien ellen, belend ten zuiden aan grond van H.J.Bannink en van J.H.Bouwhof, ten westen aan grond van dienzelfden, ten noorden aan grond van Harmina Mennink en consorten, ten oosten aan grond van Jan Markerink.
5. Dat ten aanzien van dat verbondene geene verhuring mag worden aangegaan buiten schriftelijke toestemming van zijde der Diaconie.
6. Dat de Diaconie bij gebreke van behoorlijke voldoening van hoofdsom of intrest onherroepelijk zal zijn gemagtigd, zooals bij artikel 1223 van het burgerlijk wetboek is toegestaan eenen eersten hypotheekhouder te magtigen.
7. Dat het domicilie des schuldenaars zal gevestigd zijn gelijk hij comparant dit kiest ten kantore van den notaris te Borculo.
8. Dat voor rekening des schuldenaars zijn alle kosten en regten waartoe deze obligatie met al haren aankleve immer moge aanleiding geven, ook die van opzegging en van alle beteekening.
En heeft Jannes Sieverink, landbouwer te Gelselaar mede verschenen, insgelijks aan den notaris bekend, in zijne betrekking van boekhouder der Diaconie voornoemd, namens dezelve en hare regtverkrijgenden het bovenstaande aangenomen.
Waarvan acte
Gedaan en verleden te Borculo ten kantore van den ondergeteekenden notaris den eersten Mei achttien honderd zeven en vijftig in tegenwoordigheid van Jan Roelof Klein Zaaltink, wever en Carel Janssen, veldwachter beide wonende te Borculo als getuigen die met de comparanten en den notaris onmiddelijk na voorlezing deze minute hebben geteekend.
Wolter Vedders     Jannis Sieverink     J.R. Klein Zaaltink     C. Janssen     H.P. Tjeenk Willink not.
 
12-4-1866 Kantongerecht Goor
Vonnis civiel proces tussen Wolter Vedders en ene Brunshorst (waarover is echter niet vermeld).
 
In 1876 koopt Wolter een bouwland onder Diepenheim:
Heden den negen en twintigsten januari achttien honderd zes en zeventig is voor Harmanus Petrus Tjeenk Willink, notaris standplaats hebbende te Borculo in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen verschenen:
Hendrikus Brunshorst, landbouwer wonende in Stokkum, gemeente Markelo en aan den notaris bekend.
Hij comparant verklaarde te verkoopen en over te dragen aan Wolter Vedders, landbouwer te Gelselaar gemeente Borculo, mede verschenen insgelijks aan den notaris bekend en in koop en overdragt aannemende:
Het stuk bouwland onder Diepenheim kadastraal sectie B no 830 groot vijftig aren waarvan hij eigenaar is krachtens acte van scheiding den dertienden januari achttien honderd zes en zeventig voor den notaris Willem Frederik van der Muelen te Goor verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Deventer den vijf en twintigsten dezer maand deel 263 no 156.
Deze verkoop en koop is geschied voor den prijs van negen honderdvijftig gulden dien de verkooper erkent van den kooper te hebben ontvangen daarvoor kwiterende en op den volgenden voet en voorwaarden:
1. Het verkochte gaat op den kooper over met lusten en lasten, regten en pligten, heerschende en lijdende dienstbaarheden voetstoots, maar vrij van hypotheek.
2. De kooper kan zijn gekochte terstond aanvaarden in bezit, gebruik en genot als eigenaar.
3. Daarentegen is de belasting sedert het begin van dit jaar voor zijn rekening.
4. Ook zijn voor zijn rekening alle kosten en regten op deze overeenkomst daaronder die der overschrijving dezer acte op de openbare registers welke de verkooper toestaat dit zoodra mogelijk worden bewerkstelligd om voor den kooper te strekken ten titel van eigendom.
Waarvan acte.
Gedaan en verleden te Borculo in tegenwoordigheid van Elbartus te Veldhuys, kantoorbediende en Arend Jan Hasselo, klompenmaker beide wonende te Borculo als getuigen.
En onmiddelijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en den notaris deze minute onderteekend.
E. te Velthuys     H. Brunshorst     W. Vedders     A.J. Hasselo     H.P. Tjeenk Willink not.
 
Testament Wolter Vedders opgemaakt 2 maand voor zijn dood in 1876:
Heden den twintigsten juni achttien honderd zes en zeventig is voor Harmanus Petrus Tjeenk Willink, notaris standplaats hebbende te Borculo, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, verschenen Wolter Vedders, landbouwer wonende te Gelselaar gemeente Borculo en aan den notaris bekend ten einde te verlijden zijnen uitersten wil.
Dien wil heeft de notaris zooals dezelve zakelijk aan hem door den comparant in bijzijn der getuigen is opgegeven terstond in duidelijke bewoordingen geschreven als volgt:
Aan mijne vrouw Teundina Oolbrink geef ik het vruchtgebruik haar leven lang mijner gansche nalatenschap.
Na aldus het bovenstaande te hebben geschreven heeft in tegenwoordigheid der getuigen de notaris aan den comparant dat geschrevene voorgelezen en afgevraagd of dat voorgelezene zijnen uitersten wil bevat hetgeen hij comparant terstond bevestigend heeft beantwoord.
Aldus gedaan en verleden te Gelselaar voormeld in tegenwoordigheid alles van Berend Sprokkereef, voerman en Willem Nijland, voermansknecht beide wonende te Borculo als getuigen.
En onmiddelijk na voorlezing van het geheel heeft de comparant met de getuigen en den notaris deze minute onderteekend.
W. Vedders      B. Sprokkereef      W. Nijland     H.P. Tjeenk Willink not.


Aangifte successierechten na het overlijden van Teundina Oolbrink in 1887:
Aangifte wordt gedaan door Gerrit Jan Rengerink en Arend Jan Rengerink, landbouwers op Goorman te Gelselaar, beide kinderen uit het eerste huwelijk van Teundina en door Teunis Oolbrink, landbouwer te Stokkum gehuwd met Jenneken Vedders. Er is geen testament.
De erfgenamen zijn Gerrit Jan Rengerink, Arend Jan Rengerink en Jenneken Vedders.
We vinden er een perceel hooi- en weideland groot ruim 8 aren te Gelselaar, bouw- en weiland, broekgrond en heide tesamen ruim 4 hectaren te Gelselaar. Heide en weiland ruim 80 aren te Markelo. Verder bouw- en weiland te Diepenheim. Huis en erf te Gelselaar. Vervolgens een deel geerfd uit de nalatenschap van haar zoon Arend Vedders. Na aftrek van schulden een totale nalatenschap van f 2760,-.

Uit dit huwelijk:
1.  Arend Vedders, geboren op 14-01-1854 te Gelselaar, overleden op 07-06-1855 te Gelselaar op 1-jarige leeftijd.
2.  Arend Vedders, milicien, geboren op 06-05-1856 te Gelselaar, overleden als soldaat op 14-09-1879 te Naarden-Vesting op 23-jarige leeftijd.
3.  Jenneken Vedders, geboren op 25-10-1861 te Gelselaar, overleden op 20-07-1919 te Stokkum op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-11-1886 te Markelo met Teunis Oolbrink, 22 jaar oud, landbouwer op Wevers/Schoppers, geboren op 07-08-1864 te Stokkum, gedoopt op 04-09-1864 te Markelo, overleden op 25-11-1908 te Stokkum op 44-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Oolbrink en Geertrui Hargeerds. De familie woonde op erve Schoppert aan de Stokkumerweg.

10-8-1916 Krantebericht.
Dinsdagmiddag had de wed. van T.O. (=Jenneken Vedders) op Schöppert in Stokkum het ongeluk bij het binnen halen der rogge van den zg balken op de hilde en vandaar op de deel te vallen, waarbij zij ernstig aan het hoofd is gewond. In den voornacht werd de hulp van den dokter ingeroepen, die toen de wonden heeft aangehecht. We hoorden dat haar toestand thans vrij goed is.
 
Op 26-4-1919 laat Jenneken een testament opmaken bij notaris Teesselink. Tevens wordt er dan een akte van scheiding en deling opgemaakt.
Volgens overlevering kon zij goed naaien.


VI.21 Engelen Vedders, geboren op 20-04-1823 te Beusbergen, gedoopt op 27-04-1823 te Markelo, overleden op 08-04-1906 te Beusbergen op 82-jarige leeftijd. Zij was voor haar huwelijk meid op Rengerink in Stokkum. Dochter van Gerrit Jan Vedders (zie V.6) en Jenneken Kubben.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-05-1846 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 31-05-1846 te Markelo met Gerrit Jan Roosdom, 23 jaar oud, landbouwer op Endeman, geboren op 15-08-1822 te Beusbergen, gedoopt op 18-08-1822 te Markelo, overleden op 04-11-1886 te Beusbergen op 64-jarige leeftijd. Zoon van Jan Roosdom en Dina Kloots. De familie woonde op erve Endeman aan de Traasweg.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Roosdom (zie VII.23).
Een andere zoon van Engelen en Gerrit Jan was Gerrit Roosdom (1861-1949), de bekende goasstokmaker Koekgait die in 1888 huwde met Arendina Schottink en vertrok naar erve de Koekoek.

Testament Engelen Vedders opgemaakt in 1881:
Op heden den een en derstigsten Mei des jaars achttien honderd een en tachtig is voor mij Willem Fredrik van der Muelen, notaris te Goor in tegenwoordigheid der na tenoemen getuigen verschenen:
Engele Vedders landbouwster wonende te Stokkum Markelo, echtgenoote van Gerrit Jan Roosdom, mij notaris bekend.
Welke haar testament willende maken daarvan aan mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen zakelijke opgave heeft gedaan naar aanleiding waarvan haar wil door mij notaris is opgesteld zooals ik dien heb doen schrijven als volgt:
De erflaatster geeft, maakt en legateert en voldoening van elks legitime portie aan hare vijf kinderen Derk Hendrik, Jenneken, Gerrit, Berendina en Geertrui Roosdom elk eene som van vijf en zeventig gulden en een uitzet ter waarde van vijftig gulden voorzoover zij dien niet reeds bij het leven van den erflaatster mogten genoten hebben, met het regt om zoolang zij ongehuwd zijn hun verblijf te blijven vestigen in hun ouderlijk huis, mits de behulpzame hand biedende bij alle te verrigten werkzaamheden.
De erflaatster benoemt en stelt voorts tot haren eenigen en algeheelen erfgenaam haar zoon Jan Roosdom, onder den last om voorschreven legaten, uit te keeren en de verpligting om zijne ongehuwde broeders en zusters in zijne woning huisvesting en voeding te verschaffen zooals dat regt hiervoor aan hen is gemaakt.
Tenslotte verklaart de erflaatster dat ingeval van vooroverlijden van een of meer der legatarissen of van den erfgenaam de kinderen en wettige afkomelingen bij plaatsvervulling zullen optreden voor die vooroverledenen.
Daarna is de als voormeld in geschrift gebragte uiterste wil door mij notaris aan de erflaatster voorgelezen en door mij aan haar afgevraagd of het voorgelezene haar uitersten wil bevat, waarop zij toestemmend heeft geantwoord al hetwelk van voorlezing, afvraging als beantwoording mede in tegenwoordigheid der getuigen heeft plaats gehad.
Gedaan en verleden te Goor ten kantore van mij notaris in tegenwoordigheid van Johannes Euphemuis Carel Nijhuis, kantoorbediende en Jan Hendrik Boswinkel, afslager beide wonende te Goor als getuigen, welke met de erflaatster nevens mij notaris onmiddelijk na gedane voorlezing deze minute hebben geteekend.      E. Vedders     J.E.C. Nijhuis     J.H. Boswinkel     W.F. van der Muelen  not.


VI.26 Jan Vedders (Bute Jan), kleermaker, geboren op 29-06-1832 te Beusbergen, gedoopt op 08-07-1832 te Markelo, overleden foto086 op 11-02-1912 te Markelo op 79-jarige leeftijd, begraven foto057 te Alg. Begraafplaats Markelo. Zoon van Gerrit Jan Vedders (zie V.6) en Jenneken Kubben.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-12-1856 te Markelo met Harmina Leunk, 35 jaar oud, geboren op 31-08-1821 te Holten, overleden op 30-11-1888 te Markelo op 67-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats Markelo. Dochter van Jan Hendrik Leunk en Aaltjen Kelholt.
Huwelijksbijlagen:
In den jare achttien honderd zes en vijftig den twintigsten november is aan ons Willem Gotte, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Markelo in persoon aangifte gedaan door Jan Vedders, oud vier en twintig jaren, kleermaker wonende te Markelo en door Harmina Leunk, oud vijf en dertig jaren, dienstmeid te Markelo woonachtig dat zij voornemens zijn met elkander een wettig huwelijk aan te gaan.
Van welke aangifte wij deze akte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons en den comparant, verklarende de comparante Harmina Leunk geen schrijven te hebben geleerd.       J. Vedders      W. Gotte
.

Jan woonde eerst in de tot woning/kleermakerij omgebouwde schuur van Klumpers; in 1886 liet zijn zoon Gerrit Jan de woning aan Taets van Amerongenstraat 13 bouwen, waar de familie dan ook naar toe trok.
 
In de nacht van 8 op 9 januari 1864 zijn een 4-tal bij elkaar staande huizen afgebrand, waaronder gedeeltelijk het woonhuis van Jan.
Bij de ingekomen stukken van de gemeente Markelo (1865-1866) is een lijst welke goederen Jan als verbrand of vermist opgeeft:
2 geiten, kruiwagen, hooy en stroo, wit hold, turf, wieg, schoenen, laarzen, doek, rok, hemden, borstrok, 2 doekjes, boezelaars, spiegel, karne, rogge, pot, kousen, boonen, erwten, pelgarst, muilen en een emmer. Totale waarde f 94,60.
 
Bij publieke verkoop van grond gelegen ter hoogte van de panden Bergweg 28-30 afkomstig van logement de Zwaan werd dit in 1858 gekocht door genees-, heel- en verloskundige Egberts, die dit in 1870 doorverkocht aan kleermaker Jan Vedders. Jan verkocht het perceel in 1900 aan tichelwerker Jan Rohaan, die er grote hoevelheden leem weghaalde en tenslotte in 1927 de afgegraven plek verkocht aan de gemeente. foto036

In december 1875 brengt huisarts W.F. Vos diverse visites bij Harmina Leunk af, waarschijnlijk heeft zij iets met haar ogen gehad.
 
In 1887 wordt Jan Vedders aangesteld als voogd over kinderen van familie van zijn vrouw's kant: (113 Kantongerecht Goor inv no 13):
Wij Mr Willem Cornelis Verwey Mejan, Kantonregter van Goor, bijgestaan door Mr Gerhard van Velden, griffier,
gezien eene kennisgeving van den Heer Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Markelo, inhoudende dat op den veertien december achttien honderd zes en tachtig binnen die gemeente is overleden Frederik Jan Leunk, bakker te Markelo, gehuwd met Alberdina Warmelink, bakkersche, wonende onder Markelo met achterlating van twee minderjarige kinderen namelijk Aaltje, oud negen jaar en Johanna Hendrika oud vier jaar, waarover derhalve een toeziende voogd behoort te worden benoemd.
Gehoord de voor ons verschenen naastbestaanden van die minderjarigen, als van vaderszijde: Gerrit Berend Leunk, dagloner te Gorssel, neef, Jan Vedders, kleermaker te Markelo, aangehuwd oom,
van moederszijde: Christiaan Smit, brievenbesteller te Deventer, aangehuwd oom, Gerrit Straalman, deurwaarder te Goor, achterneef.
Van welke comparanten de eerstgenoemde als zijn gevoelen te kennen gaf, dat Jan Vedders zoo even vermeld, de geschiktste zou zijn om de toeziende voogdij waar te nemen, met welk gevoelen de overigen zich vereenigden.
Gezien artikels 42 van het Burgerlijk Wetboek. Gezien een Bewijs van onvermogen ten behoeve van deze minderjarigen afgegeven door den Heer Burgemeester van Markelo op den twee en twintigsten februari jongstleden.
Benoemen tot toeziend voogd over deze minderjarigen gezegden Jan Vedders, die verklaarde geene bedenkingen te hebben tegen het aanvaarden van die betrekking en daarop, met plegtigen eede in onze handen afgelegd, beloofd heeft zijnen pligt deugdelijke en getrouwelijk te zullen waarnemen.
Aldus gedaan op heden den vier en twintigsten februari achttien honderd zeven en tachtig, geteekend door ons en den Griffier.


Successierechten Harmina Leunk:
Memorie van aangifte na overlijden Harmina Leunk op 30-11-1888. De aangifte wordt gedaan door haar 3 zonen: Gerrit Jan Vedders, kleermaker, Jan Hendrik Vedders, kleermaker en Jan Albert Vedders, bakker wonende te Lochem. Er is geen testament opgemaakt. Aan bezittingen is het volgende genoteerd:
Contanten bij overlijden in kas f 25
Inboedel geschat op f 139
Onderhandsche schuldvordering t.l.v. Willem Meendering f 600, rentende 4%  f 12
Een vordering t.l.v. Willem Frederik Looman, molenaar f 300
Een vordering op Jan Willem Dollekamp, smid, groot f 300, rentende 4% f 10
2 percelen bouwland f 180. Weiland in het Apengoor f 95. Bouwland in Beusbergen f 65
Totaal f 1726,35
Begrafeniskosten f 30
Per saldo f 1696,35.

Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Jan Vedders (zie VII.25).
2.  Jan Hendrik Vedders, kleermaker, geboren op 10-03-1859 te Markelo, gedoopt op 03-04-1859 te Markelo, overleden foto087 op 19-06-1929 te Markelo op 70-jarige leeftijd, begraven foto060 te Alg. Begraafplaats Markelo. Hij was ongehuwd.

Uiterlijke kenmerken van Jan Hendrik Vedders bij de militaire keuring in 1877:
lengte 1 mt 77, voorhoofd hoog, aangezicht ovaal, ogen blauw, kin rond, haar blond.
 
Testament Jan Hendrik Vedders opgemaakt in 1911:
Voor mij Harm Willem Teesselink notaris te Markelo verscheen Jan Hendrik Vedders Janszoon, kleermaker wonende te Markelo, mij notaris bekend, die aan mij notaris buiten tegenwoordigheid der getuigen zijnen uitersten wil zakelijk heeft opgegeven waarvan ik notaris het volgende opstel, heb gereed gemaakt en geschreven. Ik Jan Hendrik Vedders Janszoon verklaart te legateeren
1. Aan mijne broeder Jan Albert Vedders, bakker wonende te Goor, eene som van achthonderd gulden in contanten, vrij van successierechten en ingeval mijn genoemde broeder Jan Albert Vedders voor mij mocht komen te overlijden, verklaar ik het aan hem besproken bedrag te legateeren aan diens echtgenoote Antje Bekkenkamp en aan diens zoon Jan Gerhardus Vedders ieder voor de helft.
2. Aan Jan Vedders Gerrit Janszoon, zoon van mijnen broeder Gerrit Jan Vedders, eene som van vierhonderd gulden in contanten, vrij van successierechten.
3. Aan Johanna Harmina Vedders, dochter van mijnen broeder Gerrit Jan Vedders, eene som van vierhonderd gulden in contanten, vrij van successierechten.
4. Aan mijnen neef Jan Gerhardus Vedders, zoon van mijnen broeder Jan Albert Vedders voornoemd, eene som van vierhonderd gulden aan contanten, vrij van successierechten.
5. Aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Markelo eene som van vijftig gulden aan contanten, vrij van successierechten.
Onder den last tot uitkeering van de hiervoor besproken legaten verklaar ik te benoemen tot mijne eenigen en universeelen erfgenaam mijnen broeder Gerrit Jan Vedders Janszoon, kleermaker wonende te Markelo, en in geval mijn broeder Gerrit Jan Vedders Janszoon voor mij mocht komen te overlijden, verklaar ik te benoemen tot mijne eenige en universeele erfgename diens echtgenoote Geertrui Krabbenbos, eveneens onder den last tot uitkeering van de hiervoor door mij besproken legaten.
Alvorens voorlezing van bovenstaand opstel te doen heb ik notaris den erflater verzocht om in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen aan mij notaris zijnen uitersten wil nader zakelijk te willen opgeven aan welk verzoek de erflater heeft voldaan.
Daarna heb ik notaris in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen van den erflater bovenstaand opstel, inhoudende zijnen uitersten wil, voorgelezen en na die voorlezing heb ik notaris in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen aan den erflater afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevatte, waarop hij in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen toestemmend heeft geantwoord.
Waarvan akte in minuut opgemaakt.
Gedaan en verleden te Markelo ten huize van den erflater den vijf en twintigsten februari negentien honderd en elf in tegenwoordigheid van Jan Hargeerds Hendrik Janszoon, landbouwer en Hendrik Jan Hargeerds Janszoon, landbouwer beiden wonende te Markelo, als getuigen die deze akte onmiddelijk na algeheele voorlezing met den erflater en mij notaris hebben onderteekend.
J.H. VeddersJzn     J. HargeerdsHz      H.J. Hargeerds      H.W. Teesselink notaris.
 
Overigens laat Jan Hendrik op 13-8-1927 bij dezelfde notaris opnieuw een testament opmaken. (nog niet openbaar).

3.  Jan Albert Vedders, geboren op 03-01-1862 te Markelo, gedoopt op 02-02-1862 te Markelo, overleden op 16-02-1862 te Markelo, 44 dagen oud.
4.  Jan Albert Vedders (zie VII.29).

Generatie VII
 
VII.1 Harmannus Vedders foto016 hoefsmit, voorman, verkoper, makelaar, geboren op 27-06-1839 te Neede, gedoopt op 07-07-1839 te Neede, overleden op 14-04-1893 te Grand Rapids USA op 53-jarige leeftijd, begraven te Oakhill Cemetery Grand Rapids.
Zoon van Antony Vedders (zie VI.1) en Anna Geertruid Nahuis.
Gehuwd 1870 te Grand Rapids USA met Hattie Brusse foto017 geboren op 25-10-1850 te Wisconsin USA, overleden op 20-09-1926 te Zeeland USA op 75-jarige leeftijd, begraven te Oakhill Cemetery Grand Rapids. Dochter van Gerrit Brusse (ovl. 09-11-1907 Zeeland MI) en Marie Kamp (ovl. 31-12-1895 Zeeland MI).

Harmannus was in Grand Rapids diaken van de First Reformed Church en vice-voorzitter van de West Bridge Street foto119 en Allendale Gravel Road Company (wegenbouwmij). Na de dood van zijn schoonouders heeft hij met het geerfde geld huizen foto072 laten bouwen in het centrum van Grand Rapids van welke er sommige heden nog staan. Hij wordt dan ook als makelaar vermeld.
In 1888 biedt hij zijn boerderij en huizen in de Nederlandstalige krant De Grondwet te koop aan: "Van H.A. Vedders 26 Canal Street in Grand Rapids te koop een prachtige boerderij op gemakkelijke voorwaarden, 80 akkers groot, 70 ervan schoon en 10 in bosch, met goede gebouwen erop. Welgelegen aan een gravelroad, 2˝ mijl west van Grand Rapids. Ook schoon gelegen huizen en loten in de stad Grand Rapids".
Hij heeft bij testament $ 100 geschonken aan Hope College (krant 27-04-1893).
Na het overlijden van haar man Harmannus, hertrouwt Hattie in 1902 met Albertus G. (Peter) van Hees (1838-1913) en vertrekt met dochter Mary naar het naburige plaatsje Zeeland Michigan.
 
Overlijdensbericht van Hattie in Zeeland newspaper 23-09-1926:
Mother dies monday noon. Leaves Daughter. A Lifelong Companion. Had Been Ill For Many Weeks.
Death came to Mrs. A.G. Van Hees on Monday noon after a lingering illness. She attained the age of nearly seventy-six years, and is survived by one daughter, Miss Marie Vedders, who resided with her mother on East Cherry street up to the time of her mother's death.
Mrs. Van Hees was another one of our pioneer settlers here. She was the daughter of the late Mr. Brusse of this city, who for years lived in the house on East Main street, now occupied by the Wichers Lumber Co. Office.
Her first husband, Mr. Vedders, died many years ago, when some twenty years ago she married A.G. Van Hees of this city, who also passed away several years. Beside the daughter, she is survived by two brothers, William and Peter Brusse of Holland, and many other relatives in this vicinity.
The funeral service will be private at the home at 12:30 p.m. and public at Second Reformed Church of this city at 1:00pm, Thursday. Burial will take place at Oak Hill Cemetery, Grand Rapids. Rev. Richard Vanden Berg will officiate.

Uit dit huwelijk:
1.  George A. Vedders foto018 geboren op 24-09-1875 te Grand Rapids USA, overleden op 19-12-1881 te Grand Rapids USA op 6-jarige leeftijd, begraven te Oakhill Cemetery Grand Rapids.
2.  Gertrude Vedders, geboren op 30-08-1879 te Grand Rapids USA, overleden op 06-04-1880 te Grand Rapids USA, 220 dagen oud, begraven te Oakhill Cemetery Grand Rapids.
3.  Mary G. (Mae) Vedders foto019 geboren op 09-02-1881 te Grand Rapids USA, overleden op 25-06-1943 te Zeeland USA op 62-jarige leeftijd, begraven op 29-06-1943 te Cemetery Blendon MI. Zij was de laatste USA nazaat met de naam Vedders.
Gehuwd 01-1928 te Zeeland USA met wed. Jacob B. Elhart, eigenaar grindafgravingsbedrijf, geboren op 21-01-1861 te Westdongeradeel (Fr), overleden op 19-03-1948 te Zeeland USA op 87-jarige leeftijd, begraven foto059 te Cemetery Blendon USA. Son of Bernard Elhart and Matilda Terpstra en wed. van Jennie de Boer (ovl. 11-1925 te Zeeland).
Krantebericht na overlijden in 1943 van Mary Vedders te Zeeland (USA):
Mrs. Jacob Elhart passed away at her home on E. Cherry Street last fridaymorning following a largering illness, having attained the age of sixty-two years. Mrs Elhart was the Miss Mae Vedders of Zeeland and a native of Blendon township. She was a chartermember of the 2nd Reformed Church, a member of the Women's Mission and the Ladies Aid Societies of the 2nd Reformed Church and she was a member of the Zeeland Garden Club.
She is survived by her husband, 5 stepchildren, 14 grandchildren and 2 great-grandchildren.
The childen are Simon Elhart and Mrs Harry Heuvelhorst of Zeeland, Mrs Henry Moes of Holland, John Elhart of Fremont and Ted of Lowell, also one step-sister Mrs Joe Meeusen of Zeeland.
The funeral services were held tuesday afternoon, two o'clock at Yntema Funeral Home, Rev W.J. Hilment offeciating. Interment was made in Blendon Cemetery.

4.  Anna E. Vedders, geboren op 04-12-1882 te Grand Rapids USA, overleden jong te Grand Rapids USA.
5.  Lizzie Vedders foto020 geboren op 14-10-1883 te Grand Rapids USA, overleden op 14-06-1891 te Grand Rapids USA op 7-jarige leeftijd, begraven te Oakhill Cemetery Grand Rapids.
6.  Teresia Vedders, geboren op 10-05-1876 te Grand Rapids USA. Zij is (waarschijnlijk) geboren uit een buitenechtelijke relatie tussen Harmannus en van Julia NN.

VII.13 Gerrit Jan Vedders (Bute Gartjan), landbouwer op de Bute foto041 geboren op 29-08-1848 te Beusbergen, gedoopt op 03-09-1848 te Markelo, overleden op 24-01-1899 te Beusbergen op 50-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats Markelo. Zoon van Anthony Vedders (zie VI.13) en Marie Egberts.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-11-1882 te Markelo met Egberdina Johanna Klumpers foto021 24 jaar oud, geboren op 13-10-1858 te Dijkerhoek, gedoopt op 07-11-1858 te Markelo, overleden op 15-01-1921 foto084 te Beusbergen op 62-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats Markelo, dochter van Jan Hendrik Klumpers, landbouwer, en Hendrika Stoelhorst.
Huwelijksbijlagen:
In den jare achttien honderd twee en tachtig den een en twintigsten october is aan ons Alexander Leonard Nilant, burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken Stand gemeente Markelo in persoon aangifte gedaan door Gerrit Jan Vedders, oud vier en dertig jaren, landbouwer wonende te Markelo
en Egberdina Johanna Klumpers, oud vier en twintig jaren, zonder beroep wonende te Markelo dat zij voornemens zijn met elkander een wettig huwelijk aan te gaan. Van welke aangifte wij deze acte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons en de comparanten.
G. Jan Vedders        E.J. Klumpers      Nilant.

Gerrit Jan Vedders was voor de Nationale Militie ingeschreven voor de lichting van het jaar 1868; hij is vervolgens door den militieraad vrijgesteld van den dienst uithoofde te zijn de eenige wettige zoon.
 
In 1888 is er bijzonder veel sneeuw gevallen en bij plotseling opkomende dooi is er zoveel water van de Markelosche Berg gekomen dat enkele varkens van Vedders verdronken zijn. (krantebericht 3-2-1940). foto080
 
Aanstelling van een voogd na het overlijden van Gerrit Jan voor de dan nog alle 5 minderjarige kinderen. (109 Kantongerecht Goor 1902 inv.nr 3689 akte 10):
Op 16 Januari 1900 twee verschenen voor ons Mr. E.E. van Riemsdijk Kantonrechter te Goor bijgestaan door de Griffier in het lokaal onzen gewone terechtzittingen op het Raadhuis te Goor de navolgende bloed-aanverwanten Anthony oud 19 jaar, Jan Hendrik 17 jaar, Hendrik 14 jaar, Maria Hendrika 10 jaar, Berend Jan 4 jaar, minderjarige kinderen gesproten uit het huwelijk van wijlen Gerrit Jan Vedders, laatstelijk gewoond hebbende te Markelo, overleden aldaar 24 Januari 1899, Egberdina Johanna Klumpers, landbouwster te Markelo en door ons te worden geraadpleegd over de benoeming van een toezienden voogd over genoemde minderjarige kinderen, te weten:
van vaderszijde: Jan Vedders 69 jaar kleermaker te Markelo, oudoom en Gerrit Jan Schottink 46 jaar landbouwer te Markelo, aangehuwd oom.
van moederszijde: Willem Klumpers 39 jaar landbouwer te Markelo, oom en Gerrit Hendrik Altena 38 jaar landbouwer te Markelo, aangehuwd oom.
Door ons geraadpleegd omtrent de persoon wiens benoeming tot toezienden voogd over genoemde minderjarigen het meest in desen belang zouden zijn, stelden ons deze comparanten voor als zoodanig te benoemen de comparant Willem Klumpers voornoemd.
Wij hebben daarop benoemd tot toezienden voogd over genoemde minderjarigen de comparant Willem Klumpers voornoemd, oom van moederszijde die zich bereid verklarende die betrekking te aanvaarden onmiddelijk daarop in onze handen op de wijze zijnen godsdienst en gezindheid de bij de wet voor hem als toeziende voogd gewordende eed heeft afgelegd.
Waarvan opgemaakt dit proces verbaal door ons met den griffier geteekend.

Uit dit huwelijk:
1.  Anthony Vedders (zie VIII.8).
2.  Jan Hendrik Vedders (zie VIII.9).
3.  Maria Hendrika Vedders, geboren op 21-02-1886 te Beusbergen, gedoopt op 04-04-1886 te Markelo, overleden op 18-06-1889 te Beusbergen op 3-jarige leeftijd.
4.  Hendrik Vedders (zie VIII.12).
5.  Maria Hendrika Vedders (Mariemeuje Hesselink), foto101 geboren op 18-09-1891 te Beusbergen, gedoopt op 01-11-1891 te Markelo, overleden op 05-08-1983 te Stokkum op 91-jarige leeftijd, begraven op 09-08-1983 te Alg. Begraafplaats Markelo.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-03-1914 te Markelo met Jan Willem Lammertink, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 08-03-1886 te Stokkum, gedoopt op 02-05-1886 te Markelo, overleden op 10-05-1927 te Stokkum op 41-jarige leeftijd, begraven foto063 te Alg. Begraafplaats Markelo, zoon van Gerrit Jan Lammertink en Hendrika Berendina Vruwink. Marie was ruim 56 jaar weduwe. Zij woonden op erve Hesselink in Stokkum.
6.  Berend Jan Vedders (zie VIII.16).

VII.23 Jan Roosdom, geboren op 12-11-1848 op Endeman in Beusbergen, gedoopt op 01-01-1849 te Markelo, overleden op 27-01-1934 te Markelo op 85-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Roosdom en Engelen Vedders (zie VI.21).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-06-1881 te Markelo met Aaltjen Oolbrink, 21 jaar oud, geboren op 24-07-1859 op Kijk op den Dijk in de Dijkerhoek. Gedoopt op 04-09-1859 te Markelo, overleden op 02-04-1905 te Markelo op 45-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Berendina Roosdom (zie VIII.18).

VII.25 Gerrit Jan Vedders (Bute Gartjan) foto022, hij was maar liefst 80 jr kleermaker! Geboren op 15-06-1857 te Markelo, gedoopt op 05-07-1857 te Markelo, overleden op 13-11-1952 te Markelo op 95-jarige leeftijd, begraven op 18-11-1952 te Alg. Begraafplaats Markelo. Zoon van Jan Vedders (zie VI.26) en Harmina Leunk.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-09-1888 te Markelo met Geertrui Krabbenbos, 25 jaar oud, geboren op 19-10-1862 te Dijkerhoek, gedoopt op 07-12-1862 te Markelo, overleden op 13-01-1943 te Markelo op 80-jarige leeftijd, begraven foto055 te Alg. Begraafplaats Markelo, dochter van Jan Harmen Krabbenbos en Jenneken Stegeman.

Gerrit Jan was ingeschreven voor de Nationale Militie voor de lichting van het jaar 1877 en bij loting is hem ten deel gevallen nr. 16; hij is op 8-5-1877 ingelijfd en uit hoofde van geeindigden diensttijd uit den dienst ontslagen op 7-5-1882.
 
In 1886 kocht Gerrit Jan uit de boedel van Capelle een stuk grond en liet er een woning bouwen. (Huidig adres Taets van Amerongenstraat 13). Hij zette er de kleermakerij voort die zijn vader Jan elders was begonnen. Deze woonde namelijk aanvankelijk in de tot woning/kleermakerij omgebouwde schuur van Klumpers. Beide generaties Vedders kwamen op de nieuwe woning wonen.

Het was een nogal spaarzame familie; daarom leenden zij nog wel eens geld uit aan dorpsgenoten:
In 1904 leent Gerrit Jan Vedders f 700 aan Hendrik Leeftink.
In 1905 lenen Gerrit Jan en zijn broer Jan Hendrik Vedders f 1000 aan Gerrit Hendrik Vruwink.
In 1907 leent Gerrit Jan Vedders f 700 aan Jenneken Immink, weduwe van Hendrikus ter Welle, en aan Jan Hendrik ter Welle.
Ook in 1907 leent Gerrit Jan Vedders f 500 aan Hendrik Jan Leeftink.
In 1911 leent Gerrit Jan Vedders f 1600 aan Gerrit Jan Lammertink.
In 1912 Schuldbekentenis aan Gerrit Jan Vedders. Betreft geldlening van f 160,- aan Mannes Zandjans.
In 1914 idem. Betreft geldlening van f 100,- aan Hendrik Leeftink.
 
16-6-1952. Bute Jan 95 jaar geworden.
Gerrit Jan Vedders foto054 alhier is zondag 95 jaar geworden. Tachtig (!) jaar was hij kleermaker. Twee jaar geleden heeft hij zijn beroep beeindigd doch nog altijd heeft de kleermakerij zijn bijzondere belangstelling, zijn vader oefende het beroep ook uit.

1952. Krantebericht: Donderdagmiddag overleed alhier de heer G.J. Vedders in de hoge ouderdom van 95 jaren. Hij was de op een na oudste inwoner van Markelo. Tot ver over de 90 jaar bleef hij in zijn kleermakersvak geinteresseerd. Hij was eigenaar van de oudste kleermakerij hier ter plaatse. Als jongeman, toen er nog geen sprake was van een atelier, trok hij 's morgens de boer op om voor enkele stuivers daags de nodige herstellingen te verrichten aan boezeroens, kielen, bombazijnen broeken, enz. Later vestigde hij zich als kleermaker in het dorp. Hij was een groot kenner van de Markelose erven en was voor menigeen, die zich interesseerde voor de Markelose boerderijen-historie, de vraagbaak. Ruim 40 jaren was hij en zijn zoon Jan de "stille" getuige op het kantoor van overbuurman en notaris Teeselink en heeft duizenden handtekeningen geplaatst onder de acten. Wijlen de heer Vedders was een algemeen gezien, bemind en geacht persoon.
Uit dit huwelijk:
1.  Jan Vedders (Bute Jan) foto023, kleermaker, geboren op 20-06-1889 te Markelo, gedoopt op 04-08-1889 te Markelo, overleden op 11-04-1975 te Markelo op 85-jarige leeftijd, begraven foto058 op 16-04-1975 te Alg. Begraafplaats Markelo.
Jan woonde samen met zijn zuster Janna tegenover het notariskantoor Teesselink te Markelo (huidig adres Taets van Amerongenstraat 13) foto093. Hij heeft wel enkele tientallen jaren als getuige getekend bij het passeren van vele Markelose akten.
Jan hield een dagboek bij waarin hij het weer van elke dag vermelde. Ook schreef hij daarin wie er langs zijn huis kwam! Voor zijn kleermakerswerk zat hij altijd voor het raam en kon zo alles overzien. foto075
 
19-1-1909. Van de 11 jongelingen die zich hadden opgegeven zijn gisteren te Deventer voor het bewijs van lichamelijke geoefendheid en militaire bekwaamheid o.a. geslaagd J. Vedders.
 
12-10-1923. Advertentie Lochemsche Courant. Zebra naai-garens o.a. te koop bij J. Vedders te Markelo.
 
Jan heeft bij zijn overlijden in 1975 zijn onroerend goed gelegateerd aan de buren, de fam. Hargeerds, die hem ook de laatste jaren verzorgd hadden. Het achterliggende perceel grond werd in 1989 via Johan Dollekamp verkocht aan Bill Rouweler. Sinds 1975 wordt het pand bewoond door de fam. G. Eertink, die het in 1994 kocht van de fam. Nijenhuis-Hargeerds.

2.  Johanna Harmina (Hanna) Vedders foto024 naaister, geboren op 28-07-1893 te Markelo, gedoopt op 03-09-1893 te Markelo, overleden op 21-11-1956 te Enschede op 63-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats Markelo.

VII.29 Jan Albert Vedders foto025 bakker in Waterstraat foto035 te Goor van 1891-1928, geboren op 24-09-1865 te Markelo, gedoopt op 05-11-1865 te Markelo, overleden op 04-01-1944 te Vorden op 78-jarige leeftijd, begraven foto066 te Begraafplaats Vorden. Zoon van Jan Vedders (zie VI.26) en Harmina Leunk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-04-1892 te Goor met Adriana Hendrika (Antje) Bekkenkamp foto026 28 jaar oud, bewaarschoolhouderes, geboren op 07-05-1863 te Goor, overleden op 28-07-1942 te Vorden op 79-jarige leeftijd, begraven te Begraafplaats Vorden. Zie ook boekje "Goor dat is mien plaetske" over haar en de bewaarschool. Dochter van Manes Gerhardus Bekkenkamp, wever, en Hanna Colvoort.

Jan Albert was in dienst bij verschillende bakkers om het vak te leren:
Vertrok nov. 1886 van Goor naar Lochem en was daar in dienst van bakker Hasseloo in de Bierstraat.
Vertrok in okt. 1889 van Lochem naar Enschede, maar woonde in 1893 te Goor.
 
Voor de Nationale Militie was Jan Albert Vedders ingeschreven voor de lichting van het jaar 1885, maar hij is vrijgesteld van den dienst uit hoofde van broederdienst.
 
In 1901 leent Jan Albert Vedders f 800 van zijn schoonvader Mannes Gerhardus Bekkenkamp. (122 not. archief inv no 1523, akte 3115):
Op den negen en twintigsten juni negentien honderd één compareerde voor mij Willem Verwey Mejan, notaris in het arrondissement Almelo ter standplaats Goor.
Jan Albert Vedders, bakker wonende te Goor die erkende ter leen ontvangen te hebben van- en alzoo schuldig te zijn aan Mannes Gerhardus Bekkenkamp, wever wonende te Goor eene som van achthonderd gulden, welke schuldbekentenis met het na te melden recht van hypotheek en al hetgeen daartoe betrekking heeft door den medeverschenen schuldeischer wordt aangenomen.
De schuldenaar verklaarde verder aan te nemen en zich te verbinden om die som van achthonderd gulden aan den schuldeischer of zijne rechtverkrijgenden te zullen teruggeven in eens ten allen tijde mits zes maanden te voren gewaarschuwd zijnde, en om inmiddels van die som jaarlijks rente te zullen betalen tegen drie en een half ten honderd, ingaande op den eersten juli negentien honderd één, voor het eerst verschijnende op den eersten juli negentien honderd twee en zoo vervolgens telkenjare op dien datum tot aan de geheele voldoening der hoofdsom toe, die door den schuldenaar insgelijks ten allen tijde mag gedaan worden, mits daarvan mede zes maanden tevoren aan den schuldeischer aan- of opzegging doende.
Het kapitaal met de rente kan terstond en in zijn geheel worden opgeeischt bij nietnakoming of door overtreding van een der bij deze acte gemaakte bedingen, bij inbeslagneming, eigendomsovergang of bij geheele of gedeeltelijke tenietgang, bij waardevermindering of verandering van bestemming van of bij vestiging van zakelijke rechten op het hierna te omschrijven onroerend goed.
Tot meerdere zekerheid van de teruggaaf der geleende gelden met de daarop verschuldigde rente en van de gemaakte kosten (waaronder begrepen zijn de kosten van opzegging of opeisching), verklaarde de schuldenaar ten behoeve van den schuldeischer te verbinden en met hypotheek te bezwaren:
A. Een huis waarin bakkerij met bergplaatsen en erf groot een are en twee centiaren, staande en gelegen aan de Waterstraat te Goor. Kadastraal bekend in sectie C nummer 632, met uitzondering van de onverdeelde helft van twintig centiaren afkomsstig van het oude nummer sectie B.1310 dier gemeente, hetwelk aan de weduwe Bernardus Johannes Morsink en kinderen toebehoort.
B. De onverdeelde helft van twintig centiaren van sectie C nummer 631 der gemeente Goor, afkomstig van het oude nummer sectie B.1310 dier gemeente.
Den comparant-schuldenaar volgens zijne verklaring in vollen en vrijen eigendom toebehoorende.
Tusschen partijen is wijders overeengekomen dat het verbonden goed zonder schriftelijke toestemming van den schuldeischer niet langer dan voor een jaar mag worden verhuurd of aan anderen in gebruik gegeven; dat de gebouwde eigendommen onder het verband begrepen ten genoege van den schuldeischer tegen brandschade moeten worden verzekerd gehouden, met bepaling dat ingeval van brandschade de assurantiepenningen tot het beloop van inschuld en rente in de plaats der onderzetting zullen treden, dat het verbonden goed bij willige verkooping niet vatbaar voor zuivering van hypothecaire lasten zal zijn.
Eindelijk verklaart de comparant-schuldenaar aan den schuldeischer of zijne rechtverkrijgenden onherroepelijk te machtigen om ingeval van wanbetaling van hoofdsom of rente ofwel van beide, het verbonden goed in het openbaar volgens plaatselijke gebruiken te doen verkoopen ten einde uit de opbrengst hoofdsom, rente en kosten, te verhalen.
Tenslotte verklaarden de comparanten voor de tenuitvoerlegging dezer acte woonplaats te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minute.
De verschenen personen zijn mij notaris bekend.
Waarvan acte.
Gedaan te Goor ten kantore van mij notaris ten tijde alsboven is gemeld in tegenwoordigheid van Derk Bloemena en van Gerrit Jan Tijink, beiden notarisklerk en wonende te Goor als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddelijk na voorlezing onderteekend hebben.
J.A. Vedders        M.G. Bekkenkamp             D. Bloemena            Gerrit Tijink             W. Verwey Mejan not.
 
In 1903 leent Jan Albert Vedders opnieuw geld en wel f 500 van Jan Gijmink, landbouwer te Goor.
 
In 1928 gaat hij met zijn vrouw Antje naar hun zoon Jan die dan nog te Gelselaar woont. Een jaar later vertrekt de hele familie dan naar Vorden.

Uit dit huwelijk:
1.  Jan Gerhardus (Jan) Vedders, hoofd openb. lagere school te Vorden 1929-1957, geboren op 14-09-1893 te Goor, overleden op 07-06-1974 te Zutphen op 80-jarige leeftijd, gecremeerd te Dieren. foto073
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-04-1920 te Goor met Maria Boerrigter, 27 jaar oud, geboren op 15-10-1892 te Leeuwarden, overleden op 28-10-1988 te Vorden op 96-jarige leeftijd, gecremeerd op 01-11-1988 te Dieren, dochter van Willem Boerrigter, directeur van Gend & Loos, en Wilhelmina Elisabeth Huiszoon. Hun huwelijk was kinderloos.

Jan Vedders was rond 1912 o.a. lid van de Goorse voetbalclub GFC.
 
4-5-1915. Borculosche Courant. De Raad der gemeente Haaksbergen heeft aan den heer J.G. Vedders, benoemd tot onderwijzer aan de school te Elsen, met ingang van 15 mei eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de dorpsschool aldaar.
 
Juli 1916. De onderwijzer aan de buurtschool te Elsen, J.G. Vedders, is als zoodanig benoemd aan een openbare school te Zutphen.
3-8-1916. De heer J.G. Vedders, onderwijzer aan de buurtschool te Elsen, is dezer dagen geslaagd voor de hoofdakte.
 
11-1924. Twents Zondagblad. Door den Heer Vedders, hoofd der school te Gelselaar, zal te Diepenheim een cursus worden gegeven in pluimvee kennis. De plaatselijke pluimvee vereniging heeft deze cursus op touw gezet; een 10-tal liefhebbers hebben zich reeds aangemeld.
 
20-8-1929. Borculose Courant. Geslaagd voor het examen landbouwkunde l.o. is de heer J.G. Vedders hoofd der openbare school te Gelselaar.
30-8-1929. Woensdagmiddag nam de heer J.G. Vedders afscheid van de leerlingen en personeel der openbare school alhier. Na eenige toepasselijke liederen der kinderen werd de heer Vedders een gouden horloge aangeboden. Hij vertrekt dan naar Vorden.
 
Krantebericht Graafschapbode 15-7-1957: meester J.G. Vedders gaat met pensioen.
Wie kent niet in Vorden meester Vedders, hoofd van de O.L. school in het dorp. Hoewel hij op maatschappelijk terrein niet zo zeer op de voorgrond trad heeft hij "achter de schermen" buiten het schoolleven veel personen met raad en daad bijgestaan.
De heer Vedders was vanaf de oprichting van de Vordense Boerendansers "De Knupduukskes" voorzitter en leider. Tevens was hij de promotor van de verkeerstafel van de Rijkspolitie in het district Apeldoorn, waarvan menig kind bij het verkeersonderwijs veel mocht leren. Ook was de heer Vedders de stimulans van de B.O.G. afd. Vorden. Ook de afdeling Vorden van de Vrijzinnigen bezat zijn volle sympathie. Wat het onderwijs van de heer Vedders aangaat kunnen wij meedelen dat hij aanvankelijk het openbaar lager onderwijs in de gemeenten Haaksbergen, Markelo, Zutphen en Goor heeft mogen dienen waarvan 2 jaar als hoofd ener O.L. school te Aalten (IJzerlo).
Vanaf 1 mei 1923 tot 1 september 1929 diende hij als hoofd der school het openbaar onderwijs in de gemeente Borculo te Gelselaar. Bij raadsbesluit van 31 mei 1929 werd de heer Vedders benoemd tot hoofd van de Openbaar Lagere school in het dorp Vorden. Op 1 september 1929 trad hij als zodanig in functie en is in genoemde betrekking tot op heden alhier werkzaam gebleven. De heer Vedders mocht op 12 augustus 1953 zijn 40-jarig ambtsjubileum vieren.
Op bijna 64-jarige leeftijd heeft hij gemeend om gezondheidsredenen ontslag uit zijn functie te moeten aanvragen. Wij twijfelen er niet aan of de Raad zal hem dit op de meest eervolle wijze verlenen. Het Gemeentebestuur, de Oudercommissie en de leerlingen alsmede de ouders van de kinderen zien deze zeer geziene persoon in ons dorpsleven dan ook node vertrekken.
In verband met het vorenstaande wordt op 1 juli a.s. in hotel "Het Wapen van Gelderland" van des namiddags 15-17 uur een receptie gehouden waarin gelegenheid bestaat om persoonlijk van de heer Vedders afscheid te nemen. Ongetwijfeld zullen velen hiervan een dankbaar gebruik maken.


Generatie VIII
 
VIII.8 Anthony Vedders (Endeman) foto096 sleper/landbouwer op Endeman foto047 geboren op 03-01-1883 te Beusbergen, gedoopt op 04-02-1883 te Markelo, overleden op 03-02-1958 te Beusbergen op 75-jarige leeftijd, begraven foto065 te Alg. Begraafplaats Markelo. Zoon van Gerrit Jan Vedders (zie VII.13) en Egberdina Johanna Klumpers.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-08-1904 te Markelo met zijn achternicht Berendina Roosdom, 20 jaar oud (zie VIII.18).
Huwelijksbijlagen 1904:
In den jare negentien honderd en vier den vierden augustus is aan ons Alexander Leonard Nilant, burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Markelo aangifte gedaan door Anthony Vedders, oud een en twintig jaren, landbouwer wonende te Markelo en Berendina Roosdom, oud twintig jaren, zonder beroep, wonende te Markelo dat zij voornemens zijn met elkander een wettig huwelijk aan te gaan.
Van welke aangifte wij deze akte hebben opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons en de comparanten.    A. Vedders    B. Roosdom     Nilant.

14-8-1902. Zondagavond. Er was alweer een "moal" gevierd en wel het "havermoal"; er is weer eens met het mes gewerkt. Door J.K. is bij de marechaussee aangifte gedaan dat hij, toen hij zijn meisje naar huis bracht, door A.V. en J.H.t.W. ('t heele stelletje woont in Beusbergen), zonder dat daartoe aanleiding was gegeven, moedwillig is aangegrepen en aan het hoofd bloedend verwond, terwijl hem zijn buis en pet zijn stuk gesneden. Naar men verneemt, moet V. al vaker proeven van bekwaamheid in 't hanteeren van het mes hebben afgelegd, zonder dat er kans heeft bestaan hem daarvoor te "beloonen". Het onderzoek in deeze zaak is gaande.
(Nb uit overlevering is bekend dat het eerst een "vriendschappelijk" vechtpartijtje was, maar door overmatig drankgebruik uit de hand is gelopen).
1902. RAO 106. Rechtbankarchief Almelo. Invnr 370 nr 17 rolnr 330.
Jan Hendrik ter Welle 24 jaar en Anthony Vedders 19 jaar beide wonende te Beusbergen hebben op 10-8-1902 te Beusbergen tesamen en in vereniging opzettelijk Jan Kevelham gewelddadig aangegrepen en onderscheidene malen geslagen ten gevolge waarvan voornoemde Kevelham pijnlijk aangedaan en bloedend verwond werd. Zij zijn beide veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf.
 
Voor de Nationale Militie was Anthony Vedders foto027 ingelijfd op 20 mei 1903.
 
Brandverzekeringspolis 27494 ten name A. Vedders Beusbergen Wijk S no 211 Gem. Markelo.
Aanwezig in een huis van steen gedekt met riet en in schuren van steen en hout gedekt met riet en klein gedeelte pannen, gelegen te Beusbergen Wijk S nr 211 gemeente Markelo.
Onbelend: Meubelen f 400, linnengoed en kleren f 1700, beddegoed f 500, vloerbekleeding en gordijnen f 15, porcelein, glas en aardewerk f 20, huissieraden f 50, goud en zilverwerk f 45, huishoudelijke gereedschappen f 125, huisprovisie, veevoeder en brandstof f 200, rijwielen f 150, een naaimachine f 45, landbouw en deelgereedschappen waaronder paardetuigen enz f 590, wagens en karren f 800, pluimvee f 100, 90 vim rogge f 720, 25 vim haver f 150, 30000 pond hooi f 510, tesamen f 7000.
Hooi, graan en brandstof ook aan mijten op het erf. Het vee ook tegen hemelvuur. Verzekering ingegaan 1 augusts 1927. Premie f 2,20.
P.S. Nota genomen dat de landbouw en deelgereedschappen, wagens en karren zich ook elders kunnen bevinden daar verzekerde soms ook sleeperswerkzaamheden voor anderen verricht.
 
Markelo aug. 1949.
Hartelijk gefeliciteerd aan het gezegende echtpaar A. Vedders en B. Roosdom op hun vijf en veertig jarige echtvereniging op 20 aug 1949. Wij komen u feliciteren op uwen hogen huwelijksdag, U op dees dag wat te vereren die gij in blijde toekomst zach. Wat heeft de Heere u mild gezegend uw gansche leven zoo gespaard u ziet hem op den dag van heden nu vijf en veertig maal verjaard, zoo vijf en veertig jaar getrouwd dat is voor waar een zeldzaamheid daar God die van den Heemel schouwd ook u te zaam daarmee verblijd, God zegend ook uw nageslachten wat gij ook zaam beleven moog te zien al reeds in twee geslachten elkaar op volgen, voor uw oog ook zegend God een stamgenote die voor u alleroog opgroeit daar menig zelfs roem rijke geslachten geheel door God word uitgeroeid, ook heeft de Heere uwe naastbestaanden zelfs voor kastijding niet gespaard maar bovendien kunt u verblijden uw beider leven zei gespaard, hoewel niet alle uwe naastbestaanden steeds tegenwoordig mogen zijn, God eist gedurig voor zich offers van menigeen zelfs groot of klein, wij danken onzen Heemelvader die u allen nog heeft gespaard, die oud en jong nu al te gader te zaam zich om uw tafel schaart, wij wensen u dat God u allen moog sparen tot een volgend jaar, u allen dan weer saam te scharen, weer feest te vieren met elkaar.
Maar eens word ons leven afgesneden, de eene jong de andre oud, dat wij op Gods genade hopen op 't offer van Gods zoon vertrouw, dat iedereen naar ruste streeve en vrede voor de eeuwigheid naar voorbeeld van den vromen dichter die zulks voor jaren heeft berijmd:
Rust mijn ziel uw God is koning
wees tevreden met uw lot
zie hoe alles hier veranderd
en verlang alleen naar God
dit is de beste keuze gez. 22 v 3
met de vriendelijke groeten mede
namens de huisgenoten van uw oom Gerrit Roosdom geb. 17 april 1861 Markelo.
 
1954. 50 jaar getrouwd.
20 augustus is het 50 jaar geleden dat Anthony Vedders en Berendina Roosdom in de echt werden verbonden. De bruidegom is 71 jaar en de bruid 70 jaar. Beiden genieten nog een uitstekende gezondheid en werken nog dagelijks op het landbouwbedrijf annex sleperij.

Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Jan Vedders, geboren op 30-09-1904 te Markelo, gedoopt op 06-11-1904 te Markelo, overleden op 13-05-1905 te Markelo, 225 dagen oud.
2.  Aaltjen Vedders, geboren op 10-03-1906 te Markelo, gedoopt op 06-05-1906 te Markelo, overleden op 04-05-1907 te Markelo op 1-jarige leeftijd.
3.  Gerrit Jan Vedders (zie IX.3).
4.  Jan Vedders (zie IX.5).
5.  Egberdina Johanna Vedders (zie IX.7).
6.  Aaltjen Vedders, geboren op 27-03-1916 te Markelo, gedoopt op 14-05-1916 te Markelo, overleden op 07-09-2002 te Deventer op 86-jarige leeftijd, begraven op 11-09-2002 te Alg.Begraafplaats Markelo. foto078
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-08-1940 te Markelo met Jan Hendrik Leeftink, 25 jaar oud, geboren op 13-09-1914 te Markelo, overleden op 17-04-1991 te Markelo op 76-jarige leeftijd, begraven op 22-04-1991 te Alg. Begraafplaats Markelo, zoon van Jan Willem Leeftink en Hendrika Sligman.
7.  Berend Jan Vedders (zie IX.11).

VIII.9 Jan Hendrik Vedders (Grote Bute) foto028 vrachtrijder/landbouwer op de Bute foto040 geboren op 30-03-1884 te Beusbergen, gedoopt op 04-05-1884 te Markelo, overleden op 08-08-1964 te Deventer? op 80-jarige leeftijd, begraven foto117 op 12-08-1964 te Alg. Begraafplaats Markelo. Zoon van Gerrit Jan Vedders (zie VII.13) en Egberdina Johanna Klumpers. foto046
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-09-1912 te Markelo met Hendrika Snitselerfoto102 23 jaar oud, geboren op 07-02-1889 te Markelo, gedoopt op 07-04-1889 te Markelo, overleden op 09-01-1978 te Beusbergen op 88-jarige leeftijd, begraven op 13-01-1978 te Alg. Begraafplaats Markelo, dochter van Jan Harmen Snitseler en Gerritdina Hondeveld.
Huwelijksbijlagen 1912:
In den jare negentien honderd en twaalf den negen en twintigsten augustus is aan ons Evert Godfried Planten, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Markelo aangifte gedaan door Jan Hendrik Vedders, oud acht en twintig jaren, landbouwer wonende te Markelo en Hendrika Snitseler, oud drie en twintig jaren, zonder beroep wonende te Markelo dat zij voornemens zijn met elkander een wettig huwelijk aan te gaan.
Van welke aangifte wij deze akte hebben opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons en de comparanten.    J.H. Vedders    H.D. Snitseler   E.G. Planten
.

Sept. 1912. Vrijdag j.l. wilde de knecht van de wed. Vedders ("de Bute") in Beusbergen op den grintweg eens laten zien hoe hard de paarden wel konden loopen. Al spoedig ging het te hard en kwam den koetsier van den wagen te vallen met een been tusschen de wielen, waardoor hij een eindje werd meegesleept en zijn bolletje er vrij goed ontveld kwam uit te zien en tot nog toe niet erg presentabel lijkt.
Maandag had datzelfde heerschap namiddags ca 3 uur de onbenulligheid met twee voer rogge zoo dicht langs het gemeentehuis te rijden, dat een der zonneblinden afgerukt en gebroken werd. Een buitenkansje voor hem! Op eigen kosten laten maken natuurlijk.
En ... een paar uur later werd het nog mooier. "Meneer" was uit ploegen geweest in de richting van de Poppe aan den Holterweg. De daar werkende stoomdorschmachine zou hij eens in werking zien. Hij liet het paard (dat nogal bij de hand is) onbeheerd aan den straatweg staan. Door een signaal van de stoommachine werd het dier verschrikt, sloeg op hol met de kar (waarin o.a. een ploeg) achter zich en rende zoo den Holterweg verder door het dorp naar huis in Beusbergen. Wonder boven wonder liep dit geval zonder ongelukken af.
 
Twents Zondagblad febr. 1914.
Woensdagmorgen heeft de provinciale wegwerker J.H. Snellink de voerlieden Derking en Vedders proces verbaal aangezegd, wegens het vervoeren van te zware vrachten rogge over den kunstweg van Markelo naar het station.
 
Twents Zondagblad 11-6-1914.
Wegens het vervoeren, over kunstwegen, van te zware vrachten met voertuigen voorzien van wielen met te smalle velgen en banden, zijn bekeurd door onzen rijksveldwachter B. Alink, A.J.P. te Markeler-Broek en door de marechaussees te Goor, A.J.B. uit Beusbergen, laatste in dienst van J.H.V. aldaar.
 
28-5-1920. Lochemsche Courant.
Dinsdagmorgen, toen de voerman Vedders uit Markelo op het stationsemplacement alhier steenen wilde laden, sloegen eensklaps zijn paarden op hol. Bij den overweg van den locaalspoor Neede - Hellendoorn werd de draai te kort genomen met het gevolg dat een der paarden met kracht tegen een electrischen paal terecht kwam, waardoor het bloedend aan de borst werd verwond. Door de schok werd de voerman van de wagen geslingerd, doch hij bekwam gelukkig geen noemenswaardig letsel. Het paard werd met veel moeite bij het stationskoffiehuis op stal gebracht en in de namiddag per veewagen naar Markelo vervoerd.
 
1923. Borculose Courant.
Voor het vervoer van meststoffen en veevoeder van het station naar de Coop. Landbouw Ver. werd als volgt ingeschreven: Derkink en Vedders meststoffen, gezakt f 8,40, los f 11,80.
 
3-2-1924. De vrachtrijders D.(erking) en V.(edders) alhier werden deze week bekeurd, wegens het bij opdooi vervoeren van zwaardere vrachten over een kunstweg, dan geoorloofd is.
 
26-3-1924. Lochemse Courant.
Door de marechaussee te Goor werd tegen den expediteur V. alhier proces verbaal opgemaakt, wegens het met beschadigde borst laten trekken van werkpaarden, gespannen voor zware vrachten.
 
1924. Twents Zondagblad.
Een paard van den voerman V. uit Markelo is dinsdagmiddag op de Needsche weg te Diepenheim dood neergevallen.
 
Aug. 1924. Twents Zondagblad.
Dinsdagmiddag j.l. waren eenige kinderen op den Stationsweg foto089 in Stokkum aan het spelen. Een voerman van den expediteur Vedders kwam met een wagen beladen met kunstmest van het station. De kinderen pakten achter aan den wagen en lieten zich meetrekken (een vermaak dat niettegenstaande de herhaalde waarschuwingen nog maar al te dikwijls gebeurt), met het noodlottig gevolg dat het kind, een jongetje van 4 jaar van J.H. Sligman, met den voet onder een der wielen geraakte. Het kind werd door J.H. Zandvoort naar de ouderlijke woning gedragen, waar bleek dat een teen als het ware afgesneden en overigens den voet vij ernstig gewond was. Docter Wanrooy, die inmiddels ontboden was, legde een verband.
 
24-8-1932. Wie heeft schuld?
Bij het hotel-pension Lichtendahl reed de expediteur V. met een met boomen beladen wagen tegen een op den publieken weg staande luxe auto uit Noord Holland. De auto, een zoo goed als nieuwe Fiat, werd aan de linkerzijde deerlijk gehavend. Van schadevergoeding wilde de voerman nog niets weten, alvorens de schuldvraag was opgelost (De voerman zou hebben verzocht om den auto wat opzij te zetten).

Uit dit huwelijk:
1.  Egberdina Johanna Vedders (Bute Dina) foto099 geboren op 09-01-1913 te Markelo, gedoopt op 16-03-1913 te Markelo, overleden op 07-10-2001 te Markelo op 88-jarige leeftijd, begraven op 11-10-2001 te Alg. Begraafplaats Markelo.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-03-1933 te Markelo met Gerrit Jan Oplaat, 27 jaar oud, geboren op 26-03-1905 te Rijssen, overleden op 22-07-1975 te Markelo op 70-jarige leeftijd, begraven op 26-07-1975 te Alg. Begraafplaats Markelo, zoon van Albert Oplaat en Gerritdina Oud Aanstoot. Zij vertrekken naar Roosdomsweg 25 en stichten daar hun kippenbedrijf.
2.  Jan Harm Vedders (Bute Jan), landbouwer op de Bute, geboren op 12-04-1915 te Markelo, overleden op 19-08-1983 te Markelo op 68-jarige leeftijd, begraven foto113 op 23-08-1983 te Alg. Begraafplaats Markelo, 5-9-1934.
De ca 20-jarige zoon van den landbouwer-expediteur J.H. Vedders alhier kwam bij de helling van den Herikerberg ongelukkig te pas. Met twee paarden voor een wagen gespannen kon men ten gevolge van de helling niet verhinderen, dat den paarden de wagen op de hielen liep. Daardoor waren ze niet meer te beteugelen. Door de vaart vloog nog de bout uit den wagen en kwamen de paarden met het voorstel tegen een boom terecht. Ongelukkig geraakte de voerman V. hier tusschen beklemd en werd zijn rechter been onder de knie versplinterd. Dr. Lieneman uit Goor en Dr. Wanrooy uit Markelo waren spoedig ter plaatse en adviseerden directe opname in het ziekenhuis te Hengelo, waar al spoedig bleek, dat het been moest worden geamputeerd. De mede op den wagen zittenden knecht van V. wist door er af te springen zich in veiligheid te brengen.

VIII.12 Hendrik Vedders (Bute Hendrik), landbouwer/vrachtrijder op erve ButeHendrik foto048 aan de Hogedijk, geboren op 07-11-1887 te Beusbergen, gedoopt op 08-01-1888 te Markelo, overleden op 23-08-1958 te Markelo op 70-jarige leeftijd, begraven op 26-08-1958 te Alg. Begraafplaats Markelo. Zoon van Gerrit Jan Vedders (zie VII.13) en Egberdina Johanna Klumpers.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1911 te Markelo met Johanna Nijhuis, 27 jaar oud, geboren op 20-10-1883 te Stokkum, gedoopt op 02-12-1883 te Markelo, overleden op 31-12-1972 te Markelo op 89-jarige leeftijd, begraven foto064 op 04-01-1973 te Alg. Begraafplaats Markelo. Dochter van Hendrik Jan Nijhuis, landbouwer op Nijhuis, en Jenneken Lammertinkgeslacht Nijhuis

Voor de Nationale Militie is Hendrik Vedders foto029 ingelijfd op 22 mei 1908. Zijn lengte bij de keuring was 1 mt 67.
 
6-8-1940. Onder melkwagen terecht gekomen.
Zaterdagavond had de melkrijder H. Vedders het ongeluk bij het beklimmen van den melkwagen te vallen en kwam daarbij met een been onder den zwaar beladen wagen. Een beenbreuk was het gevolg. Dr. Wanrooy verleende de eerste hulp.
 
25-4-1946. Terwijl men bij den landbouwer H. Vedders aan den Kattenberg bezig was met het schoonmaken rondom het huis, viel onverwacht vanuit een hoog raampje aan het achterhuis een projectiel. Het ontplofte en de man en vrouw des huizes werden beide gewond. Na voorloopig verbonden te zijn werden beide naar het ziekenhuis te Hengelo vervoerd, waar de vrouw ter verdere behandeling werd opgenomen. Men vermoedt dat dit projectiel, dat vermoedelijk een handgranaat is geweest, achteloos aldaar was gedeponeerd.

1956. Overdracht van de boerenvoortvaring van Hendrik Vedders aan zijn zoon Gerrit Jan Vedders voor f 11140,-:
Voor mij Berend Hendrik Pluimers, notaris ter standplaats Markelo, is verschenen in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen de echtelieden Hendrik Vedders, landbouwer en Johanna Nijhuis, landbouwster, samen wonende te Markelo, Hogedijk 4, de vrouw tot na te melden handelingen voorzoveel nodig bijgestaan door haar man.
De comparanten verklaarden, dat zij hebben verkocht aan hun zoon Gerrit Jan Vedders, landbouwer wonende te Markelo, Hogedijk 4, die alhier mede verschenen, verklaarde dat hij had gekocht:
De gehele aan de comparanten verkopers tezamen in eigendom behorende boerenvoortvaring, zich bevindende op het door hen bewoonde boerenerve en hoofdzakelijk bestaande uit:
levende have als: vier melkkoeien, twee vaarzen, drie pinken, twee kalveren, een paard, een fokzeug, tien loopvarkens, acht biggen, twee fokvarkens, eenhonderd tachtig kippen en eenhonderd vijftig kuikens;
landbouwwerktuigen en gereedschappen, melk- en deelgereedschap;
landbouwvoorraden en te velde staande gewassen.
Partijen verklaarden dat deze koop en verkoop is gesloten voor de som van elf duizend eenhonderd veertig gulden.
En voorts op de volgende bedingen en voorwaarden:
De koper zal het gekochte op heden in gebruik en genot aanvaarden met zichtbare en verborgen gebreken.
De kosten dezer akte worden door de koper gedragen.
Omtrent de bedongen koopprijs groot elf duizend eenhonderd veertig gulden is tussen partijen overeengekomen, dat de koper dit bedrag aan de verkopers zal schuldig blijven (onder de titel van geleend geld) tegen betaling ener jaarlijkse rente van drie percent, te rekenen vanaf heden en jaarlijks te voldoen op de eerste mei, voor de eerste maal de eerste mei negentien honderd zeven en vijftig en zo vervolgens tot aan de aflossing toe, die ten allen tijde zal kunnen en moeten geschieden, wanneer minstens drie maanden tevoren van een van beide zijden behoorlijk opzage zal zijn gedaan, terwijl kapitaal en renten terstond opeisbaar en vorderbaar zullen zijn, wanneer de schuldenaar niet prompt op de verschijndag de renten voldoet.
Ter executie dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van de notaris bewaarder dezer minuut.
De verschenen personen zijn mij notaris bekend. Waarvan akte in minuut opgemaakt.
Gedaan en verleden te Markelo de derde juli negentien honderd zes en vijftig in tegenwoordigheid van Jan Willem Beldman, notarisklerk en Hendrik Jan Klein Velderman, notarisklerk beide wonende te Markelo, als getuigen die deze akte onmiddellijk na voorlezing met de verschenen personen en mij notaris hebben getekend.       H. Vedders      H.J. Klein Velderman      J. Nijhuis      J.W. Beldman      G.J. Vedders      B.H. Pluimers  notaris

Uit dit huwelijk: foto030
1.  Gerrit Jan Vedders (zie IX.16).
2.  Hendrik Jan Vedders (zie IX.18).
3.  levenloos kind Vedders, geboren op 20-01-1916 te Markelo, overleden op 20-01-1916 te Markelo, 0 dagen oud.
4.  levenloos kind Vedders, geboren op 27-08-1918 te Markelo, overleden op 27-08-1918 te Markelo, 0 dagen oud.
5.  Egbert Jan Vedders (zie IX.22).

VIII.16 Berend Jan Vedders (Bute Berend) foto031 landbouwer/fabrieksarbeider, geboren op 03-10-1897 te Beusbergen, gedoopt op 07-11-1897 te Markelo, overleden op 06-01-1982 te Stokkum op 84-jarige leeftijd, begraven op 11-01-1982 te Alg. Begraafplaats Markelo. Zoon van Gerrit Jan Vedders (zie VII.13) en Egberdina Johanna Klumpers.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-07-1918 te Markelo met Gerritdina Tonia Hondeveld, 20 jaar oud, geboren op 21-06-1898 te Stokkum, gedoopt op 07-08-1898 te Markelo, overleden op 03-02-1984 te Stokkum op 85-jarige leeftijd, begraven foto062 op 07-02-1984 te Alg. Begraafplaats Markelo, dochter van Gerrit Hendrik Hondeveld, landbouwer, en Christina Lammertink.

21-1-1917. Op 3 april wordt ingelijfd B.J. Vedders foto097 te Beusbergen bij het 4e Reg. Veld Art. te Ede.
 
3-2-1924. Werd voor eenige jaren de petroleummij. "Nederland" een geheel met de reeds langer bestaande mij. "De Automaat", thans is weer een andere dito opgedoken en heeft voor deze gemeente als venter aangesteld de heer B.J. Vedders.
 
2-6-1934. Donderdagmorgen brandde van den landbouwer Vedders te Stokkum een vlak achter zijn woning staande schuur geheel af. Verloren ging, behalve de schuur, de daarin aanwezige voorraad hooi en stroo, aardappelen, rogge, 2 wagens, ploeg en landbouwgereedschappen, een waschmaschine, een vat met olie, enz. Het vee werd tijdig gered. De brandweer van Stokkum verleende assistentie en met vereende krachten is het gelukt de woning te behouden. Als vermoedelijke oorzaak van den brand werd opgegeven het stoken van een fornuispot. Een en ander is verzekerd.
 
Ruim vijftig jaar later wederom een brand: Juli 1989. Felle brand verwoest schuur.
Een felle uitslaande brand heeft vanmorgen omstreeks tien uur een opslagplaats achter de woning van de familie V. aan de Stationsweg volledig in de as gelegd. Hierbij zijn o.m. een trekker, (brom)fietsen, gereedschap en een grote partij hout voor de open haard verloren gegaan. De brandweer, die snel ter plekke was, kon mede door dat de zwakke westelijke wind uit de goede hoek waaide, voorkomen dat het woonhuis en de andere schuurtjes op het terrein een prooi van de vlammen werden. Volgens commandant Sprokkereef van de Markelose vrijwillige brandweer is het vuur waarschijnlijk ontstaan, doordat V. in de werkplaats aan het lassen was. Omstanders meenden dat daarbij vonken in een geopend blik met benzine zouden zijn gesprongen, waarmee de hevige steekvlammen zouden zijn verklaard. Binnen korte tijd sloeg namelijk het vuur door het dak, dat met asbest-golfplaten was bedekt. De platen knapten met enorme klappen uit elkaar. De Markelose brandweer was het vuur binnen twintig minuten meester. De technische recherche zal een nader onderzoek instellen naar de oorzaak van de brand.

Uit dit huwelijk: foto051
1.  Gerrit Jan Vedders (zie IX.24).
2.  Gerritdina Hendrika Vedders, geboren op 18-06-1921 te Markelo, gedoopt op 04-09-1921 te Markelo, overleden op 20-11-1999 te Markelo op 78-jarige leeftijd, begraven op 24-11-1999 te Alg. Begraafplaats Markelo.
Gehuwd foto079 op 21-jarige leeftijd op 17-02-1943 te Markelo met Gerrit Jan Leuverink, 25 jaar oud, landbouwer op Tijmans, geboren op 30-04-1917 te Markelo, overleden op 11-02-1992 te Deventer op 74-jarige leeftijd, begraven op 15-02-1992 te Alg. Begraafplaats Markelo, zoon van Jan Hendrik Leuverink en Aaltjen Holstege.
3.  Egbert Jan Vedders, geboren op 23-09-1924 te Markelo, gedoopt op 30-11-1924 te Markelo, overleden op 08-04-1925 foto085 te Markelo, 197 dagen oud.
4.  Egberdina Johanna Vedders, geboren op 27-03-1926 te Markelo, gedoopt op 15-06-1926 te Markelo, overleden op 02-06-2011 te Markelo op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd foto071 op 21-jarige leeftijd op 04-09-1947 te Markelo met Hendrik Heuten, 22 jaar oud, landbouwer, geboren op 19-02-1925 te Markelo, overleden op 03-07-2007 op de Borkeld op 82-jarige leeftijd, zoon van Arend Jan Heuten en Jenneken Beldman.
5.  Christiaan Vedders (zie IX.31).
6.  Gerritjen Vedders, geboren op 11-11-1929 te Markelo, gedoopt op 09-03-1930 te Markelo, ovl. op 02-07-2021 te Haaksbergen.
Gehuwd foto074 op 25-jarige leeftijd op 22-10-1955 te Markelo met Gerrit Hendrik (Hendrik) Kattelaar, 25 jaar oud, boswachter te Buurse, geboren op 06-07-1930 te Markelo, overleden op 16-01-2003 te Enschede op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-01-2003 te UsseloZoon van Hendrik Jan Kattelaar en Willemina Buursink.
Hendrik heeft van ca 1955 tot ca 1965 gewerkt bij Eternit te Goor en vervolgens tot 1974 een hobby-zaak gehad in Goor waar hij failliet is gegaan. Vervolgens is hij in Buurse terecht gekomen als boswachter.
7.  Berend Jan Vedders (Bute Berend), fabrieksarbeider, geboren op 24-08-1933 te Markelo.
Gehuwd foto114 op 49-jarige leeftijd op 17-06-1983 te Haaksbergen met Willemina Geertruida (Gerda) Joossink, 40 jaar oud, geboren op 17-05-1943 te Haaksbergen, echtgescheiden van Van Minkelen (ovl 2011). De drie kinderen uit haar huwelijk nemen in 1989 de achternaam Vedders aan.
Uit haar eerste huwelijk:
1. Johanna Geertje Vedders, geb. op 15-04-1966 te Haaksbergen.
    Trouwt op 21-jarige leeftijd op 24-04-1987 te Markelo met Johan Jan Hofhuis, 23 jaar oud, geb. op 14-04-1964.
2. Anne Gerrit Jan Vedders (zie X.52).
3. Johanna Berendina (Dorien) Vedders, geb. op 19-02-1972 te Haaksbergen.
    Trouwt op 25-jarige leeftijd op 18-10-1997 te Markelo (huw. ontbonden) met Geert Stegeman, 27 jaar oud, geb. op 06-07-1970 te Markelo.

VIII.18 Berendina Roosdom, geboren op 22-11-1883 te Beusbergen, gedoopt op 06-01-1884 te Markelo, overleden op 04-03-1976 te Beusbergen op 92-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats Markelo, dochter van Jan Roosdom (zie VII.23) en Aaltjen Oolbrink.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-08-1904 te Markelo met Anthony Vedders, 21 jaar oud (zie VIII.8).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder VIII.8).

Generatie IX
 
IX.3 Gerrit Jan Vedders (Endeman) foto100 landbouwer op Endeman, geboren op 26-04-1908 te Markelo, gedoopt op 21-06-1908 te Markelo, overleden op 20-07-1999 te Markelo op 91-jarige leeftijd, begraven op 24-07-1999 te Alg. begraafplaats Markelo. Zoon van Anthony Vedders (zie VIII.8) en Berendina Roosdom (zie VIII.18).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-06-1929 te Markelo met Janna Roesink, 21 jaar oud, geboren op 30-10-1907 te Gelselaar, overleden op 05-12-2000 te Markelo op 93-jarige leeftijd, begraven op 09-12-2000 te Alg. Begraafplaats Markelo, dochter van Arend Jan Roesink en Geertruid Vruwink.

1994. Echtpaar Vedders-Roessink al 65 jaar gelukkig samen.
Allebei 86 jaar, redelijk gezond en niet minder dan 65 jaar met elkaar getrouwd, G.J. Vedders en J. Roessink waren gistermiddag het glunderende middelpunt in Dieka van de Kruusweg. Zo'n 150 familieleden, buren, vrienden en kennissen kwamen hen feliciteren met hun diamanten huwelijk met extra schittering. Sinds hun trouwdag woont het echtpaar in de boerderij Traasweg 2 te Markelo waar de bruidegom ook geboren is. De bijnaam voor het paar in de buurt is Endeman. Echtgenote Janna komt oorspronkelijk uit Geesteren. Janna is nog steeds geinteresseerd in de prijs van de varkens en de gebeurtenissen op de boerderij. Burgemeestersvrouw L. Buma en loco-burgemmeester H. Kottelenberg kwamen hen namens het gemeentebestuur feliciteren. Ze zagen wel een beetje tegen de drukte van de dag op, maar na de drukke en gezellige receptie bij Dieka waren ze toch opgetogen en haast niet moe. De feestdag werd besloten met een etentje voor de familie bij Het Wapen van Markelo.
 
1999. Echtpaar Vedders 70 jaar getrouwd.
Van bruiloft komt bruiloft. Dat gold zeker voor Gerrit Jan Vedders en Janna Roessink, beiden 91 jaar. Ze ontmoetten elkaar ooit op een bruiloft te Diepenheim. Het was liefde op het eerste gezicht. Vandaag is het Markelose echtpaar 70 jaar getrouwd. Ze zitten op hun vaste plek. Een gemakstoel naast het raam in de woonkamer van erve Endeman aan de Traasweg. Een werkzaam leven op de boerderij achter de rug. Vroeger ging het boeren heel anders. Al die machines waren er nog niet. Ik deed alles met paard en wagen. Je moest veel harder werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, zegt Gerrit Jan. Zijn vrouw hielp al die jaren mee. Vooral op het land. Rogge maaien, hooien foto107 en dorsen. Vakantie kenden we niet. Je kwam nergens. Maar we hadden een vrij leven. Het was goed zo, vindt Janna Vedders. Haar man: mijn diensttijd speelde zich af in Zeeland. Dat was mijn enige vakantie. Het was in de jaren '30. De kazerne stond in Achtekerke. Later ging ik op dinsdag veel naar de veemarkt in Doetinchem. Met acht koeien, wat kalveren en een schuurtje met varkens was het moeilijk rondkomen. Daarom had Gerrit Jan vele jaren een loonbedrijfje. In de 30-jaren had men er al een vrachtauto. foto092. Hij ploegde voor andere boeren, maaide bermen voor de provincie en reed steenkolen voor de melkfabriek. Zwart dat je er van werd! Ik waste me met een emmer water. Het water kwam uit de put. Het hoogbejaarde echtpaar wordt verzorgd door nicht Gerrie en haar man Albert Jan, die ook op de boerderij wonen. Met de gezondheid van Gerrit Jan en Janna is het kwakkelen. De benen willen niet meer zo goed. Ook praten gaat moeilijk. Maar het verstand is nog helder. Zo weet Gerrit Jan nog heel goed wat hun gasten 70 jaar geleden voorgeschoteld kregen: aardappelen met rode kool, spek en worst. Dat was toen een feestmaal. We slachtten zelf een varken. Janna: we trouwden hier op de boerderij. Dat ging in die dagen zo. Ik kwam uit Gelselaar. Ik heb nog nooit een dag spijt gehad dat ik met Gerrit Jan ben mee gegaan naar Markelo. Het is een beste keerl. Gerrit Jan: We kunnen niet zonder elkaar. Het echtpaar heeft een dochter Dineke. Haar man Hendrik Ebbekink, eigenaar van de bekende disco Dika van de Kruusweg, is een paar weken geleden overleden. In verband met dit sterfgeval wordt het huwelijksjubileum in besloten kring op de boerderij gevierd.

Uit dit huwelijk:
1.  Anthony Vedders, geboren op 07-07-1929 te Markelo, overleden op 28-07-1929 foto095 te Markelo, 21 dagen oud, begraven te Alg. Begraafplaats Markelo.
2.  Berendina Geertruid (Dineke) Vedders, geboren op 16-03-1933 te Markelo, gedoopt op 14-05-1933 te Markelo.
Gehuwd foto044 op 27-jarige leeftijd op 03-08-1960 te Markelo met Hendrikus Ebbekink (Hendrik v/d Kruusweg), 26 jaar oud, eig. dancing Dieka v/d Kruusweg, geboren op 29-06-1934 te Markelo, overleden op 19-05-1999 te Zwolle op 64-jarige leeftijd, begraven op 25-05-1999 te Alg. begraafplaats Markelo. Zoon van Gerrit Hendrik Ebbekink en Hendrika Vasters.
Uit kerkeblad:
Hoewel hij al even in het ziekenhuis was, overleed op 19 mei plotseling Hendrik Ebbekink, Oude Rijssenseweg 11, op de leeftijd van 64 jaren. Hendrik was een ondernemend mens. Wat hij in zijn hoofd had, wilde hij ook uitvoeren. Deze ongekende vitaliteit maakte, dat hij een klein cafe kon laten uitgroeien tot een mega-discotheek van landelijke bekendheid. Een sterk punt in Hendrik was, dat hij altijd zichzelf is gebleven. Op klompen ging hij zijn zaak door, hij bleef de eenvoud hemselve. De zaak, die hij inmiddels samen met dochter en schoonzoon dreef, had Hendriks hart. Voortdurend was en bleef hij op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen.
Wij herdachten Hendrik tijdens een rouwdienst thuis op dinsdag 25 mei en we maakten in deze dienst gebruik van de tekst die Hendrik bij zijn belijdenis had meegekregen; een tekst die altijd boven zijn bed was blijven hangen: "Weest in ijver onverdroten, vurig van geest - dient den Here". God trooste de familie.


IX.5 Jan Vedders (Endeman) foto112 prov. wegwerker, geboren op 13-02-1912 te Markelo, gedoopt op 21-04-1912 te Markelo, overleden op 05-10-1961 te Deventer op 49-jarige leeftijd, begraven op 09-10-1961 te Alg. Begraafplaats Markelo. Zoon van Anthony Vedders (zie VIII.8) en Berendina Roosdom (zie VIII.18).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-04-1938 te Markelo met Geertruida Tonia Straalman foto118 21 jaar oud, geboren op 29-01-1917 te Markelo, gedoopt op 20-05-1917 te Markelo, overleden op 05-01-2004 te Goor op 86-jarige leeftijd, begraven op 09-01-2004 te Markelo, dochter van Gerrit Straalman en Tonia Paalman.
1956. Het pand Stationsweg 53, thans bewoond door het gezin Meerman, is bij onderhandse verkoop verkocht aan de heer J. Vedders Molenstraat alhier.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Anthony Vedders (Gert Endeman), prov. wegwerker, geboren op 19-07-1938 te Markelo, overleden op 16-05-1987 te Markelo op 48-jarige leeftijd, gecremeerd op 19-05-1987 te Usselo. Gerrit was in 1967 de schutterskoning bij het jaarlijkse dorpsfeest en hij stond in de 70-jaren enkele keren op de verkiezingslijst van de PvdA.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 27-12-1973 te Markelo met Aukje van der Velde, 31 jaar oud, onderwijzeres, geboren op 21-04-1942 te Deventer. Aukje hertrouwt 21-09-1990 te Markelo met Jan Hendrik Dijkjans. (De overovergrootmoeder van Jan Hendrik was Aaltje Vedders onder V.6.4).
2.  Berendina Tonia (Dineke) Vedders, geboren op 12-09-1939 te Markelo.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-06-1960 te Markelo met Willem Burggraaff, 27 jaar oud, melkslijter, geboren op 30-11-1932 te Goor, ovl. op 26-02-2021 te Goor.
3.  Gerda Vedders, geboren op 07-02-1942 te Markelo, overleden op 12-03-1996 te Goor op 54-jarige leeftijd, begraven op 15-03-1996 te Alg. Begraafplaats Goor.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-05-1963 te Markelo met Derk Willem Ordelman, 24 jaar oud, geboren op 29-07-1938 te Neede.
4.  Johanna (Jopie) Vedders, geboren op 15-07-1945 te Markelo.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-03-1967 te Markelo met Gerrit Jan Kokkelink, 29 jaar oud, geboren op 24-12-1937 te Gildehaus (D), overleden op 06-07-2003 te Goor op 65-jarige leeftijd.
5.  Janny Vedders, geboren op 08-06-1953 te Markelo.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-10-1972 te Markelo met Karel van Santen, 26 jaar oud, loodgieter, geboren op 14-05-1946 te Rheden, overleden op 16-09-2006 te De Steeg op 60-jarige leeftijd.
6.  Berendina Jantina (Bea) Vedders, geboren op 28-09-1957 te Markelo, overleden op 28-10-2003 te Markelo op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-02-1980 te Markelo met Marinus Schreurs, 26 jaar oud, slager, geboren op 08-02-1954 te Rijssen, overleden op 29-04-2004 te Twello op 50-jarige leeftijd, begraven op 04-05-2004 te Alg.Begraafplaats Markelo.

IX.7 Egberdina Johanna (Dina) Vedders, geboren op 03-04-1914 te Markelo, gedoopt op 10-05-1914 te Markelo, overleden op 26-06-1984 te Markelo op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 29-06-1984 te Usselo, dochter van Anthony Vedders (zie VIII.8) en Berendina Roosdom (zie VIII.18).
Gehuwd foto045 op 22-jarige leeftijd op 19-12-1936 te Markelo met Hendrik Jan Eelderink, 49 jaar oud, prov.wegwerker, geboren op 02-06-1887 te Laren G, overleden op 26-06-1944 te Markelo op 57-jarige leeftijd, begraven op 30-06-1944 te Alg. Begraafplaats Markelo, zoon van Reint Jan Eelderink, landbouwer, en Hendrina Heuten.
Kind van Dina:
1.  Albert Jan Vedders (zie X.16).

IX.11 Berend Jan Vedders (Endeman), geboren op 11-04-1918 te Markelo, gedoopt op 12-05-1918 te Markelo, overleden op 29-03-1955 te Markelo op 36-jarige leeftijd, begraven te Alg. Begraafplaats Markelo. Zoon van Anthony Vedders (zie VIII.8) en Berendina Roosdom (zie VIII.18).
Gehuwd foto098 op 27-jarige leeftijd op 24-10-1945 te Markelo met Gerharda Dollekamp, 25 jaar oud, geboren op 16-01-1920 te Markelo, overleden op 20-03-2000 te Markelo op 80-jarige leeftijd, gecremeerd te Usselo, dochter van Jan Willem Dollekamp en Johanna Willemina Nijenhuis.
0
5-04-1939. Het eerste kievitsei. De heer B.J. Vedders Azn. kwam ons melden dat hij (voor zoover bekend) het eerste kievitsei in onze gemeente had gevonden.
Uit dit huwelijk:
1.  Berendina (Diny) Vedders, geboren op 04-05-1950 te Markelo.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-09-1977 te Markelo met Frederik Jozeph (Frank) van Dillen, 32 jaar oud, loodgieter, geboren op 29-03-1945 te Utrecht.
2.  Jan Willem Vedders (zie X.20).

IX.16 Gerrit Jan Vedders (Bute Gartjan) foto108 landbouwer foto106 op ButeHendrik, geboren op 16-09-1911 te Markelo, gedoopt op 22-10-1911 te Markelo, overleden op 05-05-2003 te Markelo op 91-jarige leeftijd, begraven op 10-05-2003 te Alg. Begraafplaats Markelo. Zoon van Hendrik Vedders (zie VIII.12) en Johanna Nijhuis.
Gehuwd foto105 op 26-jarige leeftijd op 11-05-1938 te Markelo met Arendina Gerritdina Nijmeyerfoto091 26 jaar oud, geboren op 13-01-1912 te Markelo, gedoopt op 21-04-1912 te Markelo, overleden op 01-01-1990 te Markelo op 77-jarige leeftijd, begraven op 05-01-1990 te Alg. Begraafplaats Markelo, dochter van Jan Hendrik Nijmeyer en Johanna ter Welle.
Uit dit huwelijk: foto052
1.  Johanna Hendrika (Hanna) Vedders, geboren op 27-09-1939 te Markelo, overleden op 11-03-2010 te Hengelo O op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-07-1960 te Markelo met Gerrit Jan Klein Horsman, 24 jaar oud, administrateur, geboren op 17-05-1936 te Markelo, ovl. op 11-06-2017 te Goor, zoon van Arent Jan Klein Horsman en Aaltje Jansen.
2.  Jan Hendrik Vedders, geboren op 09-11-1943 te Markelo, overleden op 10-11-1943 te Markelo, 1 dag oud.
3.  Hendrika Gerritdina (Rikie) Vedders, geboren op 13-06-1948 te Markelo.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-04-1972 te Markelo met Willem Tieme (Wim) Stevens, 22 jaar oud, loodgieter/pijpfitter, geboren op 06-03-1950 te Amsterdam.

IX.18 Hendrik Jan Vedders (Bute Hendrik Jan), gemeentebode/ass. accountant foto110 geboren op 27-01-1913 te Markelo, gedoopt op 04-05-1913 te Markelo, overleden op 14-06-2006 te Lochem op 93-jarige leeftijd. Zoon van Hendrik Vedders (zie VIII.12) en Johanna Nijhuis.
Gehuwd foto111 op 32-jarige leeftijd op 16-08-1945 te Markelo, gehuwd voor de kerk te Markelo (NH 11.30 uur Ds. G.C.Schellenberg) met Grietje Jansen, 27 jaar oud, geboren op 30-07-1918 te Gorssel, ovl. op 24-02-2016 te Lochem op 97-jarige leeftijd, dochter van Antonie Jansen en Grietje van den Brink. geslacht Jansen
Uit dit huwelijk:
1.  levenloos kind (v) Vedders, geboren op 06-05-1946 te Zutphen, overleden op 06-05-1946 te Zutphen, 0 dagen oud, begraven op 09-05-1946 te Oude Begraafplaats Lochem alg. vak nr 357.
2.  Johanna Grietje (Annie) Vedders, geboren op 11-08-1947 te Lochem.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-11-1968 te Lochem met Hendrik (Henny) Veer, 25 jaar oud, eigenaar autobedrijf, geboren op 23-04-1943 te Borculo, ovl. op 10-10-2013 te Lochem, zoon van Jan Teunis Veer, rayon-manager autoimporteur, en Sophia Holterman.
3.  Antonie Hendrik (Anton) Vedders, verkoopadv./proces-operator, geboren op 15-03-1951 te Lochem, gedoopt op 10-06-1951 te Grote Kerk te Lochem.

IX.22 Egbert Jan Vedders (Bute Jan) foto103 machinist/melkboer/kaasmaker, geboren op 02-06-1920 te Markelo, gedoopt op 01-08-1920, ovl. op 13-09-2013 te Markelo. Zoon van Hendrik Vedders (zie VIII.12) en Johanna Nijhuis.
Gehuwd foto104 op 31-jarige leeftijd op 18-07-1951 te Markelo met Johanna Schorfhaar, 29 jaar oud, geboren op 23-03-1922 te Markelo, gedoopt op 23-07-1922 te Markelo, overleden op 14-11-1989 te Deventer op 67-jarige leeftijd, gecremeerd op 20-11-1989 te Usselo, begraven te Markelo, dochter van Jan Hendrik Schorfhaar en Dina Fokkers.
1971 krantebericht: Een proefrit met een auto liep voor de 32-jarige landbouwer H.G.S. verkeerd af. Op een recht gedeelte van de Larenseweg botste S. met hoge snelheid frontaal tegen de auto van de 51-jarige melkventer E.J.V. Beiden werden zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis te Deventer vervoerd.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Jan Vedders (zie X.31).
2.  Gerrit Jan Vedders (zie X.33).

IX.24 Gerrit Jan Vedders, chauffeur Coop., geboren op 18-11-1918 te Markelo, gedoopt op 26-01-1919 te Markelo, overleden op 15-08-1995 te Hengelo O op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 21-08-1995 te Usselo, zoon van Berend Jan Vedders (zie VIII.16) en Gerritdina Tonia Hondeveld.
Gehuwd foto109 op 22-jarige leeftijd op 11-12-1940 met Gerritdina Johanna Straalman, 23 jaar oud, geboren op 02-10-1917 te Markelo, overleden op 28-09-1997 te Goor op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-10-1997 te Enschede, dochter van Berend Hendrik Straalman en Lammerdina Nijenhuis.
Uit dit huwelijk: foto090
1.  Berend Jan Vedders (zie X.35).
2.  Berend Hendrik Vedders (zie X.37).
3.  Gerrit Hendrik Vedders (zie X.39).
4.  Lammerdina Gerritdina (Dini) Vedders, geboren op 29-11-1949 te Markelo, overleden op 11-07-2008 te Enter op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-10-1972 te Markelo met Gerrit Bouw, 24 jaar oud, medewerker bank, geboren op 05-10-1948 te Ermelo.
5.  Jan Gerrit (Jan) Vedders, timmerman, geboren op 17-06-1952 te Markelo.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-12-1973 te Markelo met Berendina Janna (Annie) Rohaan, 20 jaar oud, geboren op 15-09-1953 te Goor.

IX.31 Christiaan (Jan) Vedders, spoorwegbeambte, geboren op 25-04-1927 te Markelo, gedoopt op 24-07-1927 te Markelo, overleden op 22-08-1997 te Diepenheim op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-08-1997 te Usselo. Was voor zijn huwelijk o.a. knecht op Rengerink in Stokkum. Zoon van Berend Jan Vedders (zie VIII.16) en Gerritdina Tonia Hondeveld.
Gehuwd foto115 op 24-jarige leeftijd op 11-07-1951 te Goor met Geertruida Hendrika Keuper, 25 jaar oud, geboren op 10-07-1926, overleden op 22-01-1998 te Hengelo O op 71-jarige leeftijd, begraven op 26-01-1998 te Alg. begraafplaats Goor, dochter van Johan Keuper en Christina Arendina Zweers.
Uit dit huwelijk:
1.  Johan Barend Vedders (zie X.45).
2.  Arend Gerrit Vedders (zie X.48).

Generatie X
 
X.16 Albert Jan  Vedders (Appie Endeman), landb. op Endeman, geboren op 27-12-1932 te Markelo, ovl. op 14-02-2021 te Markelo, zoon van Egberdina Johanna Vedders (zie IX.7).
Gehuwd foto116 op 32-jarige leeftijd op 03-12-1965 te Markelo met Gerritje Johanna Arendina (Gerrie) Roosdom, 28 jaar oud, geboren op 19-03-1937 te Markelo, ovl. op 21-02-2022 te Markelo.
In 2003 is erve Endeman afgebroken en vervangen door een landhuis. Er stond nog een eeuwenoud lemen varkensschot welke helaas verloren is gegaan. De huisplaats is eerst wel in familiebezit gebleven; tot ca 2013 bewoond door een dochter (en haar gezin) van Hendrik Ebbekink en Dineke Vedders (zie onder IX3.2).
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Jan (Jan) Vedders, geboren op 13-02-1966 te Markelo, ovl. op 09-09-2013 te Markelo.
2.  Janna Egberdina Maria (Ria) Vedders, geboren op 08-01-1970 te Markelo.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-05-1993 te Markelo met Arend Jan (Arjan) Nijenhuis, 27 jaar oud, geboren op 11-05-1966 te Markelo, zoon van Arend Jan Nijenhuis en Hermina E. Groot Roessink.

X.20 Jan Willem (Wim) Vedders, monteur, geboren op 04-05-1950 te Markelo, zoon van Berend Jan Vedders (zie IX.11) en Gerharda Dollekamp.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 28-03-1969 te Markelo met Gerritdina Berendina (Gerda) Vasters, 17 jaar oud, gezinsverzorgster, geboren op 16-07-1951 te Markelo, dochter van Jan Hendrik Vasters en Johanna Alberta Zandvoort.
Uit dit huwelijk:
1.  Benno Vedders, geboren op 10-08-1969 te Deventer, overleden op 12-08-1969 te Deventer, 2 dagen oud, begraven te Markelo.
2.  Berend Jan Vedders (zie XI.5).
3.  Jan Henk (Hilco) Vedders, Rabo medewerker/vermogensbeheerder, geboren op 25-04-1973 te Deventer.
Relatie met Marjan NN.

X.31 Hendrik Jan (Henk) Vedders, ambt. zuiveringschap, geboren op 07-08-1952 te Markelo, zoon van Egbert Jan Vedders (zie IX.22) en Johanna Schorfhaar.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-03-1976 te Markelo met Gerda Aleida Holstege, 24 jaar oud, kindercreche-juf. Geboren op 16-03-1951 te Laren G, dochter van Hendrik Jan Holstege en Gerritje Aleida Hoefman.
Uit dit huwelijk:
1.  Jarno Herbert Vedders (zie XI.9).
2.  Marlie Joanne (Marlie) Vedders, geboren op 06-04-1981 te Markelo.
Relatie met Marcel Meutstege, geboren op 23-02-1973 te Markelo.

X.33 Gerrit Jan (Gerrit) Vedders, chauffeur Coop., geboren op 19-08-1957 te Markelo. Zoon van Egbert Jan Vedders (zie IX.22) en Johanna Schorfhaar.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-05-1981 te Markelo met Johanna Berendina (Annie) Pasman, 23 jaar oud, geboren op 31-10-1957 te Markelo, dochter van Gerrit Jan Pasman en Gerritdina Stokreef.
22-6-1975. Bromfietser raakte macht over stuur kwijt. Door nog niet opgehelderde oorzaak raakte de 17-jarige bromfietser G.V. uit Markelo in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks half een op de parallelweg langs de weg Goor-Markelo de macht over het stuur kwijt. V. kwam te vallen en liep o.a. een hersenschudding en een kaakfractuur op. Hij is in het St. Geertruidenziekenhuis in Deventer opgenomen.
In 1995 en 1999 was Gerrit biljartkampioen van Markelo.

Uit dit huwelijk:
1.  Mark Vedders (Bute Mark), installatiemonteur, geboren op 05-07-1983 te Deventer.
Samenwonend met Noreen Vorwerg.
Kinderen:
1.  Stan Gerrit Vedders, geb. op 09-01-2017 te Deventer.
2.  Noud Dieter Vedders, geb. op 09-01-2017 te Deventer.
2.  Esther Vedders, geboren op 22-05-1986 te Markelo.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-06-2011 te Markelo met Martin H.W. ter Welle, 33 jaar oud, eig. installatiebedrijf, geboren op 25-03-1978 te Markelo.

X.35 Berend Jan (Jan) Vedders, landbouwer op Huttenwelmer te Haaksbergen, geboren op 12-04-1941 te Markelo. Zoon van Gerrit Jan Vedders (zie IX.24) en Gerritdina Johanna Straalman.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-10-1965 te Haaksbergen met Johanna Hendrika (Jo) Lassche, 23 jaar oud, geboren op 18-04-1942 te Haaksbergen, dochter van Egbert Lassche en Hendrika (Rieka v d Welmer) Klein Buursink.
11-10-2007. De IVN-uilenwerkgroep in Haaksbergen heeft de families Vedders en Wesseldijk beloond met een oorkonde. Beide agrariërs bieden al jarenlang op hun erf nestelplaatsen voor kerkuilen.
Uit dit huwelijk:
1.  Egbert Gerrit Jan Vedders (zie XI.16).
2.  Gerritdina Hendrika (Irma) Vedders, geboren op 10-01-1969 te Haaksbergen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-06-1995 te Haaksbergen met Ruud Johannes Hendrikus van Sark, 29 jaar oud, geboren op 07-12-1965 te Haaksbergen (gezindte: RK).
3.  Anette Johanna (Anette) Vedders, geboren op 24-06-1970 te Haaksbergen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-09-2001 te Enschede met Erwin Roland Aldenkamp, 36 jaar oud, geboren op 27-01-1965 te Enschede.

X.37 Berend Hendrik (Henk) Vedders, operator AKZO te Hengelo, geboren op 06-07-1943 te Markelo. Zoon van Gerrit Jan Vedders (zie IX.24) en Gerritdina Johanna Straalman.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-12-1967 te Goor met Johanna Gezina (Annie) Heitink, 25 jaar oud, geboren op 09-11-1942 te Goor, ovl. op 28-09-2021 te Rijssen, dochter van Johan Gerrit Heitink en Gerdina Willemina Altena.
Henk heeft in 1985, 1986 en 1997 deelgenomen aan de Elfstedentocht. Is bovendien in 1992 met een groep fietsers ter gelegenheid van de Olympische Spelen naar Barcelona gefietst.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Johan (Bart) Vedders, mech. metaalbewerker, geboren op 14-06-1969 te Goor.
1. Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-05-2000 te Wierden, gescheiden na 1 jaar op 02-11-2001 van Leontine Elisabeth Maria (Leontien) Lammertink, geboren op 12-10-1969 te Wierden.
2. Relatie met Linda Kikkert.
2.  Johan Gerrit (Alex) Vedders, machinemonteur, geboren op 25-03-1972 te Goor.
Relatie met Marloes Siemerink.

X.39 Gerrit Hendrik (Gerrit) Vedders, lasser/metaalbewerker, geboren op 06-01-1946 te Markelo, zoon van Gerrit Jan Vedders (zie IX.24) en Gerritdina Johanna Straalman.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-12-1968 te Eibergen met Johanna Dina Willemina (Diny) Klumper, 22 jaar oud, pedicure, geboren op 31-05-1946 te Eibergen.
Uit dit huwelijk:
1.  E.G. (Lidiane) Vedders, bedrijfleidster kapperszaak, geboren op 11-11-1969 te Eibergen.
2.  Gerben Vedders (zie XI.28).

X.45 Johan Barend (Johan) Vedders, hoofd adm. Geboren op 13-09-1951 te Goor, zoon van Christiaan Vedders (zie IX.31) en Geertruida Hendrika Keuper.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 22-11-1974 te Enschede, gescheiden na 22 jaar op 22-08-1997 te Markelo van Maria Agnes Jansen, geboren op 07-10-1952 te Enschede (gezindte: RK), dochter van Hermanus Antonius Jansen en Johanna Dors.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 23-12-1998 te Lochem met Christina Johanna (Caroline) Wolterink, 32 jaar oud, geboren op 03-05-1966 te Deventer.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Esmiranda Vedders, medewerkster reisburo, geboren op 03-01-1977 te Markelo.
Samenwonend circa 2001 te Markelo met Gerrit Relker, rijschoolhouder, geboren op 04-09-1968 te Markelo.
2.  Cindy Vedders, geboren op 07-06-1978 te Hengelo O.
3.  Nancy Vedders, geboren op 07-06-1978 te Hengelo O.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-11-2003 te Markelo met Alardus Hendrikus Hermanus (Paul) Nijmeyer, 29 jaar oud, geboren op 05-05-1974 te Markelo.
Uit het tweede huwelijk:
4.  Lars Vedders, geboren op 26-10-1999 te Deventer.
5.  Sven Vedders, geboren op 26-10-1999 te Deventer.

X.48 Arend Gerrit (Arie) Vedders, chauffeur, geboren op 02-01-1953 te Goor, overleden op 06-02-2008 te Diepenheim op 55-jarige leeftijd. Zoon van Christiaan Vedders (zie IX.31) en Geertruida Hendrika Keuper.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-02-1977 te Goor met Gerdina (Gerda) Boode, 19 jaar oud, geboren op 22-05-1957, dochter van Jannes Boode en Hendrikje Vorkink.
Uit dit huwelijk:
1.  Inge Vedders, geboren op 06-06-1977 te Diepenheim. Relatie met Remco Regterschot.
2.  Karin Vedders, geboren op 07-08-1979 te Diepenheim. Relatie met Ruud van H.
3.  John Vedders, geboren op 17-08-1984 te Diepenheim. Gehuwd met Hanneke in Traa.
Uit dit huwelijk Saar Vedders geb. op 27-01-2021.

X.52  Anne Gerrit Jan (Marcel) Vedders, geb. op 17-07-1968 te Haaksbergen. Zoon van Willemina Geertruida Joossink (zie VIII.16.7).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-05-1998 te Holten met Truida Hendrika (Herma) Aanstoot, 25 jaar oud, geb. op 11-01-1973 te Markelo.
Marcel en Herma wonen sinds 2002 na een ingrijpende verbouwing ook op erve Bute-Berend. foto070
Uit dit huwelijk:
   1.  Davy Vedders, geb. op 28-05-1999 te Holten.
   2.  Melissa Vedders, geb. op 19-12-2001 te Markelo.

Generatie XI
 
XI.5 Berend Jan (Benno) Vedders, techn. medewerker verzorgingstehuis, geboren op 22-08-1970 te Deventer, zoon van Jan Willem Vedders (zie X.20) en Gerritdina Berendina Vasters.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 07-11-2003 te Almelo met Jerina Dina (Rienke) Dekker, 33 jaar oud, predikant, geboren op 06-04-1970 te Middelburg.
Uit dit huwelijk:
1.  Francina Gerritdina (Jerina) Vedders, geboren op 16-03-2005 te Markelo.
2.  Johanna Jacomina (Jasmijn) Vedders, geboren op 03-08-2007 te Hengelo O.

XI.9 Jarno Herbert Vedders (Bute Jarno), sportconsulent, geboren op 15-12-1979 te Markelo, zoon van Hendrik Jan Vedders (zie X.31) en Gerda Aleida Holstege.
Samenwonend 09-2002 te Hengelo en Markelo (relatie ontbonden 2015) met Barbara Haghuis, onderwijzeres, geboren op 10-01-1977 te Almelo. Dg. van Ceriel Haghuis en Thea Kroeze.
Uit deze relatie:
1.  Mats Vedders, geboren op 22-02-2010 te Hengelo O.
2.  Finn Vedders, geboren op 18-08-2012 te Hengelo O.

XI.16 Egbert Gerrit Jan (Eddie) Vedders, landbouwer op Huttenwelmer, geboren op 09-02-1967 te Haaksbergen, zoon van Berend Jan Vedders (zie X.35) en Johanna Hendrika (Jo) Lassche. Eddie is de laatste nog actieve landbouwer in de familie Vedders.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-08-1996 te Haaksbergen met Dianne Hendrika (Dianne) Wennekink, 26 jaar oud, geboren op 23-06-1970 te Ambt Delden, dochter van A.M. Wennekink en G.B. Laarhuis.
Uit dit huwelijk:
1.  Robin Jarno (Robin) Vedders, geboren op 02-02-1999 te Haaksbergen, gedoopt op 13-05-1999 te Haaksbergen. Zijn doop heeft plaatsgevonden tijdens een zg. hagenpreek (een dienst in de open lucht) gehouden op het erf van de Welmer.
2.  Daniek Jenice Vedders, geboren op 13-03-2001 te Enschede.

XI.28 Gerben Vedders, geboren op 25-07-1971 te Eibergen, zoon van Gerrit Hendrik Vedders (zie X.39) en Johanna Dina Willemina Klumper.
Gehuwd met Sophie Wentink, pedicurepraktijk.
Uit deze relatie:
1.  Duke Vedders, geboren op 25-01-2011.
2.  Donna Annedien Vedders, geboren op 25-01-2011, overleden op 06-02-2011, 12 dagen oud.

E-mail