Genealogie en bewoning erve Nijhuis         

 
Generatie I
 
I.1 Jan Nijhuis (stamvader)landbouwer op erve Nijhuis, overleden voor 1681. Jan wordt vermeld op 31-08-1668 in een protestbrief aan de provincie Overijssel tesamen met andere hofhorigen. Over de periode 1674-1680 vinden we het volgende: Nijhuis is pauper, is niets van te crijgen, is verbrant en leydt in een aerdt hutte.
In 1681: Nijhuis tot Stockum de meyer seer arm en desolaat gestorven, wordt het erve door een ander beseten, is van outs 195 gld en 16 st.

Kinderen:
1.  Jenneken Janssen Nieuwhuis (zie II.2).
2.  Aeltjen Nijhuis, geboren circa 1665 te Stokkum.
Gehuwd voor de kerk op 08-08-1697 te Goor met Jan Leeffering, geboren te Haaksbergen en wed. van Trijntjen Roessen/Goor.
3.  Hermken Niewhuis, geboren circa 1668 te Stokkum, overleden circa 1703 op erve Paaschers in Stokkum.
Ondertrouwd op 14-04-1695 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 21-04-1695 te Laren met Jan Paesschers, geboren te Stokkum, zn. van Hendrick Paeschers. Zij wonen op erve de Peuske in Stokkum.

Generatie II
 
II.2 Jenneken Janssen Nieuwhuis, geboren circa 1662 te Stockum, dochter van Jan Nijhuis (zie I.1).
Gehuwd voor de kerk (1) op 13-03-1687 te Markelo met Willem Willemsen Häver, landbouwer op Nijhuis, geboren te Stockum, begraven 05-1709 te Markelo, zoon van Willem Häver.
Gehuwd voor de kerk (2) op 11-01-1710 te Markelo met Gerrit Lubbers Camers, landbouwer op Nijhuis, 33 jaar oud, geboren op erve Haargeerds, gedoopt op 09-04-1676 te Markelo. Gerrit laat testament maken op 12-10-1741, overleden na 1742.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Aeltjen Nijhuis, gedoopt op 05-05-1688 te Markelo.
2.  Willemtjen Nijhuis, gedoopt op 12-07-1692 te Markelo.
Ondertrouwd op 21-05-1719 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 04-06-1719 te Diepenheim met Claas Gerritsen, geboren op erve de Reese/Diepenheim. De familie woont op erve de Riese in Diepenheim.
3.  Henrick Nijhuis, gedoopt op 08-04-1696 te Markelo.
4.  Jan Nijhuis (zie III.5).

Generatie III
 
III.5 Jan Nijhuis, landbouwer op Nijhuis, geboren 1702 te Stokkum, overleden circa 1744 te Markelo, zoon van Willem Willemsen Nijhuis en Jenneken Janssen Nieuwhuis (zie II.2).
Gehuwd voor de kerk (1) op 11-07-1728 te Markelo met zijn buurmeisje Jenneken Hungerink, 24 jaar oud, gedoopt op 16-12-1703 te Markelo, begraven op 06-12-1728 te Markelo op 24-jarige leeftijd, dg. van Egbert Megeling en Hermken Hungering.
Gehuwd voor de kerk (2) op 01-05-1729 te Markelo met Aeltjen Kusbelt, 22 jaar oud, geboren op erve Kusbelt in Beusbergen, gedoopt op 17-04-1707 te Markelo, overleden na 1752. Dochter van Berent Hermens Crabbenbos en Fenne Dercks Kusbeld.

In 1749 leent Aaltjen Nijhuis(-Kusbelt) f 200,- van Jan Loinck met als onderpand een 1½ dagwerk hooyland:
Ick Roeloff Baron van Hoevell, Heere van Nienhuis, wegens Hooger Overigheid, Richter van Kedingen, doe cond en certificere voor de suivere waerheid, dat voor mij en nabenoemde ceurnoten personelijk gecompareerd en erschenen is Aeltjen Nijhuis uit de Boerschap Stokkum, geassisteert met haer broer Derk Smit als haerer versochten en toegelaten momboir in desen dewelken bekende voor haer self en als boedelhoudster en wettige voogdesse van haar kinderen wegens verstrekte en bij haer comparante te danke ontfangenen penningen opregt en deugdelijk schuldig te weesen aen Jan Loinck, jongste zoon van Jan Loinck, bouwman op 't erve Loinck in Stokkum de somma van tweehondert caroli gulden ad 20 stuivers het stuk, welke penningen sij comparante belooft jaerlix en alle jaer te verrenten met twee gelijke gulden van het hondert tot de effectuele aflosse toe, welke ten ieder tijden sal vrijstaen ten allen tijde te kunnen en mogen doen met de eene den anderen een half jaer voor den verschijndag daervan de opsage doende sullende het eerste jaer rente verschijnen wegens op den 6 May 1750 voor welke capitael en daerop te verlopene interesse sij comparante verbint haer persoon en goederen en daervoor tot een speciael onderpand stellende haer eygen doemelijke één en een half dagwerk hooyland gelegen met het eene einde aen 't Laer en met de andere sijde langs 't gemeene broek in Stokkum, Gerichts Kedingen, soo en als door comparante voormaals van Jan Brinkers of Landewers en desselfs huisvrouwe Berentjen is aengekoft, ten einde hij rentheffer in cas van onverhoopte misbetalinge soo van capitael als interesse sig daer aen ten allen tijde kost en schadeloos sal kunnen en mogen verhalen renuncierende sij comparante alle beneficien en privilegien rechtens desen eenigsins contrarierende en wel in specie van de exceptie van ongetelden gelde, daer dit aldus passeerde waeren met mij Richter voorn. aen en over als ceurnoten Jurriaen Jalink en Mr. Tobias van Ommen sonder arg of list in oirconde der waerheid hebbe ick Richter dese neffens Derk Smit daertoe van haer comparante specialijk versocht dewijl sij niet schrijven kan nog segel gebruikt uit haeren name mede te tekenen en te segelen. Getekent en gesegelt en heeft Derk Smit hiertoe gebruikt het cachet van de Ed. Wolter Jalink. Actum Goor den 1 July 1749.
R. van Hoevell                Derk Smitt als momber              Derk Smitt.
 
In datzelfde jaar leent zij f 100,- van Harmen Nijmeyer met als onderpand een hooyland, de Leusmate geheten, groot 1 dagwerk.
 
Brief in 1752 gestuurd naar de Landrentmeester van Twente inzake problemen met een sluisdeur en waterstanden in het Stokkumer Broek, ondertekent door enkele (hofhorige) inwoners van Stokkum w.o. Aeltjen Nihus:
Hoog Geboren Gestrenge Heer, Mijn Heer Grave van Regteren, Heere van het Laer en Land Rentmester van het Twenthe.
De ondergenoemde meyerluiden van het Landrentamt van het Twenthe vinden sig ten uitersten genoodperst om aan U Hoog Geb. Gestr. te moeten voordragen hoe dat sij het regt hebbende om hun vee in het Stokkumer Broek, gelegen in den Gerigte van Diepenheim, te mogen weiden, sulks sedert ondenkelijke jaren ook met goeden vrugt en onbelemmert hebben gedaen gehad, gelijk ook het hooy van de landen dat sommige van haar luiden aldaer hebben, op sijn tijd en onbedorven hebben kunnen insamelen.
Dog dat sij tot hare uiterse schade daer in sedert een jaar of wat verhindert sijn geworden, ter oorsake dat de bovenste of nieuwe sluise thans en sedert de jaren 1745 of 1746 niet meer gesloten word, nog met een dam voorzien als nogtans van al oude tijd af plagte te geschieden en welbekendlijk in sulker gestalte, dat die sluise op d 25 maart wierde gesloten en gesloten gehouden tot martini oude stijl daar aan volgende voorts met een ander dam de riviere toegestopt en vervolgens de sleutel der sluise aen die van Stokkum in bewaringe gegeven, waer door het quam, dat dewijl door dese sluitinge geen water konde afkomen het voorm. Stockumer Broek het gehele somer door droge bleef, daer het nu en sedert enige jare, om het versuim dier sluitinge en niet waarnemen van den preciesen tijd van dien dermaten onder water is komen te staan dat hun lieder vhee daar in niet kan gaan weyden, ten minste niet als voor desen sonder gevaar van te versuipen, gelijkerwijs daar van bereids excempelen sijn, dat ook haar hooy en mestinge ten eenemaal bederft, kortom dat het gehele Stockumer Broeck ten enemaal onnut en onbruikbaar komt te worden dat sij, uit consideratie van de grote schadens, die sij jaar op jaar bij dit willekeurig ontsluiten dier sluise, die dan nog bovendien met deuren voorsien is vele lager als voor heen ook so lek en reddeloos, dat so sal gesloten sijn, er een considerablen water doorloopt, komen te lijden sij wel na den aucteur dier nieuwigheden en violentien hebben geinformeert, ook gewaar zijn geworden, dat enen Lindeman, Burger vaendrich van Deventer, sulks soude na sijn welgevallen en gelijk hij voorgeefe op ordre van de Heeren van Deventer verrigten.
Jae dat ook bereeds door andere luiden so van Stokkum, als die daar aanwonen bij de Heeren van den Lande geklaegt en om het sluyten dier sluise als van ouds gebeden zij geworden sulks dat sij request hadden van tijd tot tijd verhoopt, dat het selve soude geremedieert sijn geworden.
Dat dewijl sij tot haar groot leedwesen bevinden, daer van tot hier aen niets te zijn geworden, ter contrarie dat niet alleen thans het slot van de sluise gehelijk is losgemaakt en dus buiten goede opsigt gelaten word, maer dat den voorm. Lindeman na sijn goeddunken voortvaart waar door sij in de vervlotene maenden april en Mey deses jaars de schadelijke gevolgen nog gesmaekt hebben, zijnd het zelfs in de jare van 1746, om maer een exempel bij te brengen gebeurt, dat des daags te voren droog hooy aan oppers op het velt gestaen hebbende het water des snagts door de oppers gegaen en dus het zelve ten enemael bedorven is.
So hebben dan eindelijk tot voorkominge van sulke onlijdelijke schaden die metertijd indisputabel haar ruine mede soude kunnen bewerken en hun remons buiten staet stellen om hare pagten na behoren te kunnen betalen en dus bij consequentie de Provinsie mede seer damnous soude zijn moeten gemeent te resolveren omme sig ter sake voorschr. met alle nedrigheid te addresseren tot U Hooggeb. Gestr. als tot haren Landrentmeester, die sig versekert sijn het intresse van de meyeren als dat der Provincie so verre het regten reede steunt gelijk al hier, na gewoonte wel te willen en wel te sullen behertigen ende oversulks in dat versekerde vertrouwen het groot ongeluk, dat dien Lindeman haer komt toe te voegen aen U Hoog Geb. Gestr. klaaglijk te kennen te geven met een vierige bede.
Dat U Hoog Geb. Gestr. het sij bij de Heeren van de Magistraat van Deventer, het sij bij de Heeren Gedeputeerden van de Provincie, het sij bij Ridderschap en Steden, thans vergadert sijnde of waar ter plaatse het U Hoog Geb. Gestr. het convenabelst vinden sal, mogten willen gelieven te effectueren dat de voorschr. nieuwe sluise weder werde gesloten de deuren van de selve so hoge gemaekt en de directie met de sleutel aen die van Stokkum overgelaten mitsgaders de riviere voor deselve sluyse met een dam voorsien so en in al sulken gestalte als altoos van ouds is gebruikelijk geweest, op dat sij regt met ontallijke andere luiden niet mogten blijven bloodgesteld aen so vele en enorme schadens als sij om het defect van het gunt voorschreven bijsonder sedert de jaren 1745 of 1746 hebben moeten uytstaen.
En eindelijk dan ook dat de nieuwe en geen kleine stuk lands bestaende in de vorige maand door de Vaenderik Lindeman aangegravene camp en het beste van hun broek gelegen weder moge werden ingelijkt en dusdane ordres beraemt dat hetzelve door hem niet vorder worde benadeelt.
T welk doende  Jan Loinck uit versoeck Voordes    A. Bode     Dijkijnck    Hermen te Poel te Harke     Aeltjen Nihus     Jan Scholt Hoft     Dijt Y is het maerck van Jan Mensijnck seelfs getroocken.

Uit het tweede huwelijk:
1.  Willem Nijhuis, gedoopt op 02-07-1730 te Markelo, begraven op 09-10-1730 te Markelo, 99 dagen oud.
2.  Wilmken Nijhuis, gedoopt op 21-10-1731 te Markelo, overleden op 14-12-1779 te Gelselaar op 48-jarige leeftijd, begraven op 16-12-1779 te Gelselaar.
Gehuwd voor de kerk circa 1760 met Jan Hendrik Krebbers, gedoopt op 06-01-1731 te Diepenheim, overleden op 24-03-1797 te Gelselaar op 66-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1797 te Gelselaar. Zn. van Arend Krebbers op erve Kreyenbeld in het Westerflier.
3.  Berentjen Nijhuis, gedoopt circa 1734 te Markelo.
Gehuwd voor de kerk op 20-05-1787 te Geesteren met Jan Derk Greupink, wed. van Wikke Klavers in Eybergen.
4.  Janna Nijhuis, gedoopt circa 1739 te Markelo, overleden circa 1780 te Stokkum.
Gehuwd voor de kerk op 27-08-1774 te Markelo met Theunis Wolberink, geboren circa 1748 te Stokkum, overleden circa 1805 te Stokkum. De familie woont op erve Wolberink in Stokkum
5.  Jan Nijhuis (zie IV.8).
6.  Hendrik Nijhuis, gedoopt circa 1743 te Markelo.

Generatie IV
 
IV.8 Jan Nijhuis, landbouwer op Nijhuis, gedoopt op 02-05-1741 te Markelo, overleden op 10-05-1815 te Markelo op 74-jarige leeftijd.
Zoon van Jan Nijhuis (zie III.5) en Aeltjen Kusbelt.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 30-04-1775 te Markelo met Aaltjen Kuipers (Wilbers), 17 jaar oud, geboren op erve Wilbers te Herike, gedoopt op 09-04-1758 te Markelo, overleden op 20-09-1827 te Markelo op 69-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Kuipers en Jenneken Klosters.
Hofhorige huwelijksvoorwaarden van Jan Nijhuis in Stokkum:
De voorwaarden van Jan Nijhuis en Aaltjen Wilbers zijn hier en daar gebrekkig geschreven en met de broeder en suster des bruidegoms eenige bedingen gemaakt, dog over 't geheel beschouwd en den bruidschat die de bruid aanbrengt en bij 't Erve moet blijven tegen de uitgaven aan de broeders en suster vergeleken, kan de ondergeschrevene niet zien dat tegen de Hofrechten strijd of met de intentie der welgem. resolutie van Ridderschap en Steden, weshalven hij deselve mede ter hooge approbatie van Weled. Mog. zeer onderdanig komt presenteeren en alzo beide parthien reeds onder de geboden staan, versoeken deselve zeer reverentelijk van U Wed Mog een spoedige dispositie. Hendrik Jan Bos, 16 Mey 1775.
 
Volgens de Hofrechten moest Jan zijn huwelijk opgeven maar heeft hij dat "vergeten" om onder de bijbehorende betalingen uit te komen:
In den Hof Goor verswegene posten geaccordeert den 16 octob. 1777: Jan Nijhuis in Stokkum zijn erfwinninge volgens zijn verklaringe wel aangegeven dog niet overgeschreven zijnde zal daarvoor volgens gemelde resolutie betalen f 180,-. En voor de opvaart van de vrouw Aaltjen Wilbers f 18,-, vrij van boete.

Testament Jan Nijhuis opgemaakt in 1811:
Wij Griffier van het Vrede Gerigt des Cantons Goor certificeeren en verklaaren dat voor ons en nabenoemde Getuigen op heeden verschenen is in persoon Jan Nijhuis woonende in de Buurschap Stokkum en bij ons en de Getuigen bekend, zijnde zijn verstand en zinnen volkomen magtig zo ons uiterlijk gebleek, dewelke verklaarde na rijpen berade en overleg te hebben goedgevonden over zijne nalatenschap bij uiterste wille te beschikken in deezer voegen.
Dat zijnen zoon Jan Nijhuis van comparant zal erven zijne geheele nalatenschap, zo roerende als onroerende Goederen, obligaties, actien en Crediten niets uitgezondert, en dus ook succederen in het regt het welk Comparant op het hofhorige Erve Nijhuis in Stokkum geleegen, heeft niets en onder deeze erfroep Conditie dat deezen zijnen zoon daarentegen uitkeerd aan zijne zes overige kinderen met naame Janna, Hendrika, Arent, Jan Hendrik, Jenneken en Arent Jan die zijnen sterfdag beleven of hunner lijfserven hetgeen volgt.
Aan zijne Dogters Janna en Hendrika ieder eene Som van Twintig guldens als hebbende bij hun trouwen bereeds een behoorlijken uitzet gekreegen.
Aan zijne Zoons Arent en Arent Jan ieder dertig guldens eens.
Aan zijne Dogter Jenneken eene Som van Twintig Guldens en daarenboven voor een uitzet wanneer zij komt te trouwen en anders niet, indien zij die bij het overlijden van Testator in gelijkheid van haar zusters nog niet mogt gekreegen hebben een som van twee en vijftig guldens en tien stuivers.
Aan zijnen zoon Jan Hendrik eene som van Twintig guldens en bovendien zal zijnen geenstitueerden Erfgenaam deezen zijnen broeder (die wegens een ongemak aan zijn been buiten staat is te dienen) moeten onderhouden in voedsel, kleeding en Huisvestinge, en hem voor een zakstuiver Jaarlijks uitkeeren Vijff Guldens, Zegge vijf Gulden.
Zullende zijnen zoon en Erfgenaam het hier voor en aan Compt. overige kinderen vermaakte moeten uitkeren als dezelve komen te trouwen of zig buiten het Huis van hunne ouders begeven.
Daarenboven verpligt testator nog deezen zijnen zoon en Erfgenaamen, om, die van zijne Broeders of Zusters welke (ongehuwd zijnde) ziek of zugtig mogten worden te moeten huisvesten en van het nodige voedsel, deksel en onderhoud verzorgen.
Waarmeede Testator deeze zijne uiterste wille verklaarde te sluiten waarbij hij nadat hem dezelve in tegenwoordigheid van Getuigen duidelijk was voorgeleezen verklaarde te blijven volharden, willende en begeerende dat dezelve na zijn overlijden stipt zouden worden agtervolgd en nageleefd, zo als dezelve na de wetten best zal kunnen bestaan.
Aldus gepasseerd voor ons Griffier voornoemd en Herman Bernard van der Namer, Jurrian Hoed, Martien Rouenhorst en Willem te Rouenhorst als getuigen (bij ons bekend). En is deeze acte door den Comparant en Getuigen benevens ons Griffier getekend. Goor den zesden April agttien hondert en elf.
Jan Nihuis        H.B. van der Namer als Getuige       Jurrian Hoed als getuyge      Martien ten Rouwenhorst als get.        W. ten Rouwenhorst als getuige. Wolt. Jalink Griffier.

Uit dit huwelijk:
1.  Janna Nijhuis, gedoopt op 23-06-1776 te Markelo, overleden op 12-11-1853 te Stokkum op 77-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 23-06-1798 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 22-07-1798 te Markelo met Jan Hendrik Wennink of Leunk, 27 jaar oud, gedoopt op 05-08-1770 te Markelo, overleden op 23-07-1849 te Markelo op 78-jarige leeftijd. De familie woont op erve Klein Wennink.
2.  Jan Nijhuis (zie V.3).
3.  Aaltjen Nijhuis, gedoopt op 22-04-1781 te Markelo, overleden voor 1811.
4.  Hendrika Nijhuis, gedoopt op 06-04-1783 te Markelo, overleden op 15-05-1822 te Stokkum op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 05-09-1807 te Markelo met Berend Puisschers (Paaschers), 31 jaar oud, gedoopt op 14-07-1776 te Markelo, overleden op 15-03-1845 te Markelo op 68-jarige leeftijd. De familie woont op erve de Peuske.
5.  Arend Nijhuis (zie V.8).
6.  Jan Hendrik Nijhuis, gedoopt op 01-06-1788 te Markelo, overleden op 02-07-1828 te Stokkum op 40-jarige leeftijd. Hij had een ongemak aan zijn been.
7.  Jenneken Nijhuis, gedoopt op 30-01-1791 te Markelo, overleden op 22-11-1877 te Diepenheim op 86-jarige leeftijd, zij is in 1825 als dienstmeid vertrokken naar Diepenheim.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 09-06-1836 te Diepenheim met Hendrik Marsman, 40 jaar oud, koetsier, geboren op 08-10-1795, gedoopt op 11-10-1795 te Lochem, overleden op 25-12-1876 te Diepenheim op 81-jarige leeftijd. Zn. van Jan Aasman op Marsman.
8.  Arend Jan Nijhuis (zie V.13).

Generatie V
 
V.3 Jan Nijhuis, landbouwer op Nijhuis, gedoopt op 22-03-1778 te Markelo, overleden op 03-04-1849 te Stokkum op 71-jarige leeftijd.
Zoon van Jan Nijhuis (zie IV.8) en Aaltjen Kuipers.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06-04-1811 te Markelo met Arendina Johanna Rengerink (Rengers), 24 jaar oud, geboren op 11-10-1786, gedoopt op 15-10-1786 te Diepenheim, overleden op 20-06-1837 te Markelo op 50-jarige leeftijd, dochter van Christiaan Rengerink, landbouwer op de Helle te Diepenheim, en Hendrika Roessink.

Huwelijkscontract dd 5-4-1811 i.v.m. voorgenomen huwelijk tussen Jan Nijhuis en Arendina Johanna Rengerink:
Wij Griffier van het Vredegerigt der Cantons Goor certificeeren en verklaaren hiermeede dat op heeden voor ons en nabenoemde getuigen verscheenen zijn in persoon:
Jan Nijhuis, meerderjarig zoon van Jan Nijhuis en Aaltjen Wilbers echtelieden woonende in Stokkum en bij ons bekend, welke beiden laatsten alhier meede compareerden ter eener, en
Arendina Johanna Rengerink, meerderjarig dogter van wijlen Christiaan Rengerink en Hendrika Roessink, welke laatste alhier meede compareerde, woonende bij Diepenheim, bij ons niet genoegsaam bekend, en hebben diensvolgens de nabenoemde getuigen ten haaren beiden opzigte verklaard dat zij hun kennen voor de persoonen waarvoor zij zig uitgeven.
Verklaarende zij comparanten Jan Nijhuis en Arendina Johanna Rengerink voornoemd, met malkanderen onder goedkeuring van wederzijdsche ouders voor zoverre nog in leven zijn, te hebben opgerigt het volgend huwelijkscontract, waar op zig verbinden een wettig huwelijk aan te gaan en te zullen voltrekken.
Eerstelijk brengd den compt. Jan Nijhuis ten huwelijk meede alle goederen welke hij tegenwoordig bezit niets uitgezonderd. Zowel als het geene hem verder aanerven zal, zullende hij met zijne aanstaande echtgenoote, bij zijne voornoemde vaders op het Erve Nijhuis koomen inwoonen.
Ten tweeden brengd de comparante Arendina Johanna Rengerink ten huwelijk meede al het geene zij tegenwoordig bezit niets uitgezondert en in zonderheid. Zo daar is de som van vijfhondert en twee gulden en tien stuivers als haar wegens haar vaderlijk goed bij kinderscheiding is toegedeelt, en door haare moeder moet worden uitgekeerd.
Ten derden verklaaren de beide aanstaande echtgenooten voornoemd dit huwelijk aan te gaan in gemeenschap van goederen.
Ten vierden verklaaren dezelfde aanstaande echtgenooten, wanneer uit dit hun voorgenoomen huwelijk onverhoopt geene lijfserven mogten verwekt worden, elkanderen over en weeder de eerst stervende de langstlevende tot zijne of haaren enige en universeele erfgenaame of erfgenaam, in alle met daade na te latene goederen en geheele nalatenschap te stellen, nomineeren en institueeren onder conditie dat de langstleevende van hun aan de ouders of grootouders der eerst stervende, bij zoverre zijnen of haaren sterfdag mogten beleeven voor de legitime portie zullen uitkeeren, de kiste met de kleederen en verdere lijfstoebehooren diee de eerststervende zal koomen na te laten, waarvoor de wederzijdsche ouders verklaarden afstand te doen van alle regt hetgeen de wet hun uit hoofde der hun competerende legitime portie toekend, waarmeede de comparanten verklaarden dit huwelijkscontract te sluiten.
Aldus gepasseerd voor ons Griffier voornoemd en Jan Hendrik Kloeken, Hendrik Hungerink, Carel ten Zijthoff en Jan Vruwink als getuigen, en is deeze acte door de comparanten boven genoemd (behalven Aaltjen Wilbers die verklaard heeft niet te kunnen schrijven), voorts door de getuigen en door ons Griffier eygenhandig ondertekend.
Op het Erve Nijhuis in Stokkum, den vijfden April des jaars agttien hondert elf.
Jan Nijhuis           Arendina Johana Rengerink           Jan Nuhuis           Heendrieeka Roeseenk          J.H. Kloeke als getuige         H. Hungerink als getuige  C. ten Zijthoff get.        Jan Vruwink als getuige        Wolt. Jalink Griffier
 
139. Archief van het beheer der domeinen in Overijssel 1812-1945. Inv no 128. 1814-1815.
Aan den heer ontvanger der domeinen te Goor Mijnheer,
De ondergetekende Jan Neyhuis in Stokkum geeft met allen eerbied te kennen het nodige houdt tot reparatie 400 voet zolder planken boven de kamer.
Voor de schoppe twee grote deuren, grondhoudt eenige reyen en op langen. Verzoeke het nodige te laten aanweyzen.

Inv no 106. 1816.
De bouwman op het erve Nijhuis te Stokkum verzoekende een weinig houdt tot repperazie aan zijn getimmer:
voor eens een zolder op de kamer, een grondhout aan de peerdestal, een beddeste in de kamer, sparren en latten op de schure en deuren voor de schure en een nieuw hekke. Dit bovenstaande is noodzakelijk gedaan door mij, H. Gorkink timmerman te Markelo.

In 1829 koopt Jan Nijhuis van Rijksdomeinen de erve welke gedurende eeuwen bewoond is geweest door vele van zijn voorouders.
Het omvat tevens de volgende gronden: foto03
1.  Een huis en boomgaard, groot 9 roeden en 8 ellen.
2.  Een schuur.
3.  Een perceel bouwland, de gaarden, groot 27 roeden en 23 ellen.
4.  Een dito, de kamp bij het huis, groot 99 roeden en 86 ellen.
5.  Een dito, het Slootstuk, groot 9 roeden en 8 ellen.
6.  Een dito, het Storkenneb, groot 11 roeden en 35 ellen
7.  Een dito, het Breestuk, groot 27 roeden en 23 ellen.
8.  Een dito, het Speekenstuk, groot 24 roeden en 96 ellen.
9.  Een dito, het Legenkamp, groot 81 roeden en 70 ellen.
10.Een dito, den Hoogenkamp, groot 2 bunders, 17 roeden en 86 ellen.
11.Een dito, het Blikstuk, groot 36 roeden en 31 ellen.
12.Een dito, het Rieginkshegestuk, groot 54 roeden en 47 ellen.
13.Een dito, het Heetland, groot 22 roeden en 69 ellen.
14.Een dito, het Beldstuk, groot 18 roeden en 16 ellen.
15.Een dito, het stuk voor 't Loo, groot 18 roeden en 16 ellen.
16.Een dito, het stuk in het Loo, groot 68 roeden en 9 ellen.
17.Een perceel hooiland, de Leusmaat, groot 81 roeden en 70 ellen.
18.Een dito, de Rotmaat en Kop, groot 2 bunders, 44 roeden en 10 ellen.
19.Een wheeme in de marke.
Het erve en landerijen zijn verkocht voor f 1476,-
Bovendien zijn ze nog schuldig een kapitaal - 50,-
Een obligatie van het jaar 1780 groot - 150,-
Achterstallige pacht en rente - 55,-
Totaal f 1731,-. Het bedrag dient betaald te worden in 5 jaarlijkse termijnen.


10-6-1837 Testament Jan Nijhuis (1778-1849):
Voor Wolter Jalink openbaar notaris in de residentie van Goor hoofdplaats in het kanton van dien naam Arrondissement Almelo provincie van Overijssel en in tegenwoordigheid van de hierna te noemende getuigen.
Compareerde Jan Nijhuis landbouwer wonende in de buurtschap Stokkum gemeente Markelo nummer zeven in het kanton Goor voornoemd zijnde de comparant gezond naar ziel en lighaam zijn geheugen en oordeel hebbende zoo als bleek uit zijne gesprekken met den voornoemden notaris in tegenwoordigheid der na te noemene getuigen hebbende den comparant zich ten na te melden einde begeven ten kantore van voornoemden notaris alwaar ook geroepene en tans tegenwoordig zijnde getuigen hierna genoemd.
Dewelke in het vooruitzicht van de dood en na zijne ziele aan God haren Schepper te hebben aanbevolen heeft gemaakt en opgegeven of voorgezegd aan voornoemden notaris en in tegenwoordigheid der getuigen zijn testament en bevel van uitersten wil hetwelk den voornoemden notaris geschreven heeft zoo als het door den testateur is opgegeven en alhier volgd.
Ik geef en legateer aan mijne zoons Jan Arent Nijhuis en Hendrik Nijhuis voor derzelver erfdelen in mijne nalatenschap ieder eene som van vijftig gulden.
Ik geef en legateer aan mijne dochters Johanna Nijhuis en Aaltjen Nijhuis voor dezelver erfdelen in mijne nalatenschap ieder eene som van vijftig gulden.
En wat het overschot betreft van alle mijne goederen roerende en onroerende uitschulden regten en actien en in het algemeen al hetgeen verder of anderswijze aan nalatenschap zal uitmaken hetzelve geef en legateer ik aan mijnen oudsten zoon Christiaan Nijhuis welke ik tot dat einde stelle tot mijnen algemeenen legateur of erfgenaam onder de verpligting om te betalen alle mijnen schulden om uit te keren en te betalen de bovengemelde legaten aan mijne vier andere kinderen hierboven gemaakt om bovendien mijne vier overige kinderen zoolang zij ongehuwd blijven in hunne voorzeide legaten niet zullen hebben ontvangen bij ziekte of zugtigheid te huisvesten voeden en oppassen tot herstel toe en om mijne begravenis te bekostigen.
Wanneer echter bij mijn leven de voornoemde legaten aan mijne vier eerstgemelde kinderen gemaakt geheel of gedeeltelijk mogten zijn gegeven of uitgekeerd zal zulks strekken in voldoening of in mindering van die legaten.
Indien een of meer mijne kinderen voor mij mogt of mogten zijn overleden is mijne bedoeling wil en begeerte dat het aan de zoodanige gemaakte zal vervallen en vererven op de wettige afkomelingen van zoodanige vooroverledene of vooroverledenen respective.
En indien een of meer mijner kinderen of afkomelingen boven de anderen mogt of mogten zijn bevoordeelt door de beschikkingen bij dit testament gemaakt wil en begeer ik dat zulks zal worden aangemerkt als aan dezulke gemaakt onder den titel van vooruitgemeting en boven het erfdeel hetzelve aan de zoodanige vooruitmakende bij deze.
Deze aldus gedaan opgegeven door den testateur aan gemelden notaris en geschreven staande de voorzeide opgave door gemelden notaris in tegenwoordigheid der getuigen en vervolgens is dit testament door gemelden notaris in tegenwoordigheid der getuigen voorgelezen aan den testateur welke gezegd heeft dit alles wel te verstaan en daarbij te volharden als zijnen wil bevattende.
Gedaan en gepasseerd te Goor ten kantore van voornoemden notaris in tegenwoordigheid van Reinier Navers wever en Karel de Lat daghuurder en Jan Albert Paalman klompmaker en van Cornelis Oosteweeghel zonder beroep alle wonende binnen Goor voormeld getuigen hiertoe expres verzocht den tienden Juny des jaars achttienhonderd zevenendertig des middags ten twaalf ure; en heeft den testateur met de vier getuigen an den notaris na gemelde voorlezing onderteekend dit testament hetwelk gebleven is onder de bewaring van voornoemden notaris.
Jan Nijhuis     R.Navers     K.de Lat    J.A.Paalman     C.Oosteweeghel     Wolt.Jalink notaris

1838 Aanstelling voogd na overlijden Arendina Johanna Rengers:
In den jare achtien honderd acht en dertig den tienden der maand Maart compareerde voor ons Meester Adriaan Pieter Jan de Schepper Vrederigter des Kantons Goor Arondissement Almelo, Provincie Overijssel, geassisteerd met onzen Griffier en ons bekenden ter plaatse een gewone regtzitting binnen Goor.
Jan Nijhuis, landbouwer in de buurschap Stokkum gemeente Markelo dezes kantons, weduwnaar van Arendina Johanna Rengers overleden den twintigsten Juny des vorigen jaars, vader en voogd zijner drie minderjarige kinderen bij wijlen zijne gezegde huisvrouw in echte verwekt, met name Aaltjen, oud achttien jaar, Jan Arend oud zestien jaar en Hendrik Nijhuis oud dertien jaar.
Te kennen gevende dat ter voldoening aan de wet hij thans eenen toezienden voogd wenst te benoemen te zien ten einde hem in de voogdij over gezegde zijne minderjarige kinderen.
Dat hij daartoe den raad van naastbestaanden en goede vrienden heeft mede gebragt ons toegekende onder onze zitting daartoe te willen overgaan, hebbende na voorlezing geteekend. J.Nijhuis
Aan welk verzoek gevolg verleenende zijn daarop dan voor ons verscheenen:
1. Gerrit Leferink oud zeven en vijftig jaren
2. Jannes Bennink oud vijf en veertig jaren, beide behuwd ooms
3. Christiaan Nijhuis oud drie en twintig jaren, broeder van moederszijde
4. Arend Nijhuis oud een en vijftig jaren, volle oom
5. Jan Hendrik Leunk oud zeven en dertig jaren en
6. Berend Peusschers oud een en zestig jaren, beide behuwd ooms van vaderszijde, wonende de tweede genoemde in de gemeente Neede, provincie Gelderland en de vijf overigen in die van Markelo gemeld.
Deze familieraad aldus onder onze voorzitting tesamen gesteld zijnde, hebben wij de leden de overdragt in het hoofd dezes gedaan ter kennis gebragt en hun verzogt ons te willen bekend maken met den persoon die zij als toezienden voogd in dezen verlangden benoemd te zien.
Het geweten der gezamentlijke leden heeft verhoofd dien aangaande door ons ingewonnend zijnde zoo hebben den comparanten eenparig met uitzondering van Gerrit Leferink, die verklaarde naar de uitspraak zich te zullen gedragen tot toeziende voogd en deze voogdij aangesteld den zoo over gemelden persoon van Gerrit Leferink, zijnde behuwd oom van de in dezen betrokken minderjarigen.
Over met dit bijna eenstemmig gevoelen zoo hebben wij Vrederigter vernoemd tot toeziende voogd als bovengemeld uitgeroepen en aangesteld meergemelden persoon van Gerrit Leferink die op daartoe gedaan aanzoek heeft verklaard, diens post te aanvaarden tevens met eede belovende zoo veel in zijn vermogen is de belangen der in dezen genoemde minderjarigen te zullen behartigen.
Ten blijke waarvan wij dit proces verbaal hebben opgemaakt, hetwelk na gedane voorlezing door den comparanten met uitzondering van den tweeden en vierden genoemden die verklaarden niet te kunnen schrijven voor ons een onzen Griffier is onderteekend ten dage en jare als boven.
G.Leferink     A.P.J.de Schepper VredeRegter      C.Nijhuis     J.H.Leunk      H.Verbeek Griffier     B.Peusschers

Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Nijhuis, geboren op 02-08-1812 te Stokkum, overleden op 05-08-1812 te Stokkum, 3 dagen oud.
2.  Johanna Nijhuis, geboren op 09-10-1813 te Stokkum, gedoopt op 10-10-1813 te Markelo, overleden op 09-09-1859 te Diepenheim op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 03-12-1846 te Markelo met Arend Jan Hidders, 37 jaar oud, landbouwer, geboren op 03-03-1809 op erve Boslonink, gedoopt te Markelo, overleden op 02-06-1877 te Diepenheim op 68-jarige leeftijd. Arend Jan hertrouwt 25-06-1861 te Diepenheim met Johanna Vedders (1827-1869). De familie woont te Diepenheim.
3.  Christiaan Nijhuis (zie VI.4).
4.  Aaltje Nijhuis, geboren op 13-03-1819 te Stokkum, gedoopt op 14-03-1819 te Markelo, overleden op 20-04-1896 te Borculo op 77-jarige leeftijd, begraven te Oude Begraafplaats Borculo.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-11-1848 te Borculo met Antonie Hartelman, oppasser stoeterij/karreman, geboren circa 1815, overleden op 14-02-1890 te Borculo. Zn. van Jan Hartelman en Janna Geertruid Doornik.
5.  Jan Arend Nijhuis, geboren op 18-03-1822 te Stokkum, gedoopt op 24-03-1822 te Markelo, overleden op 15-04-1897 te Markelo op 75-jarige leeftijd.
6.  Hendrik Nijhuis (zie VI.9).

V.8 Arend Nijhuis, gedoopt op 27-12-1785 te Markelo, overleden op 20-09-1855 op erve Breukink in de Dijkerhoek op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan Nijhuis (zie IV.8) en Aaltjen Kuipers.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-12-1819 te Markelo met wed. Hendrina Wannink, 43 jaar oud, geboren op 11-08-1776 op Oolbrink te Stokkum, overleden op 19-03-1848 te Markelo op 71-jarige leeftijd, wed. van Waander Roesink. De familie woonde eerst op erve Roesink/Metseler en vertrok met zoon Waander in 1850 naar erve Breukink.
Uit dit huwelijk:
1.  Waander Nijhuis, landbouwer op Roessink en Breukink, geboren op 22-02-1820 op Roessink, gedoopt op 27-02-1820 te Markelo, overleden op 01-09-1891 te Markelo op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-10-1843 te Markelo met Geertruid Breukink, 26 jaar oud, geboren op 07-04-1817 op Meenderink, gedoopt op 13-04-1817 te Markelo, overleden op 10-04-1879 te Markelo op 62-jarige leeftijd, dg. van Jan Breukink op Meenderink.

V.13 Arend Jan Nijhuis, landbouwer, geboren op 01-05-1793 te Stokkum, gedoopt op 04-05-1793 te Markelo, overleden op 09-03-1835 te Diepenheim op 41-jarige leeftijd. Zoon van Jan Nijhuis (zie IV.8) en Aaltjen Kuipers.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 13-02-1833 te Diepenheim met Harmiena Nijhof, 29 jaar oud, geboren op 24-11-1803 te Diepenheim, gedoopt op 27-11-1803 te Diepenheim, overleden op 14-01-1868 te Diepenheim op 64-jarige leeftijd, dg. van Gerrit Nijhof en Engele Leppink en wed. van Berend Jan van den Enk.
In een akte van bekendheid in 1833 geeft Arend Jan Nijhuis (ivm zijn aanstaande huwelijk) een foutieve verklaring voor de notaris omtrent de namen van zijn grootouders van vaderszijde. Hij noemt Jan Nijhuis en Jenneken Hungerink en Hendrik Kuipers en Jenneken Klosters.
Echter Jan Nijhuis is in 1728 een half jaar getrouwd geweest met Jenneken Hungerink. Toen overleed zij. Hieruit geen kinderen! In 1729 hertrouwt Jan met Aaltjen Kusbelt en deze laatste is de grootmoeder van Arend Jan.

Uit dit huwelijk:
1.  Berend Jan Nijhuis, geboren op 25-02-1834 te Diepenheim, overleden op 14-07-1835 te Diepenheim op 1-jarige leeftijd.
2.  Arend Jan Nijhuis (zie VI.14).

Generatie VI
 
VI.4 Christiaan Nijhuis, landbouwer op Nijhuis, geboren op 20-04-1816 te Stokkum, gedoopt op 21-04-1816 te Markelo, overleden op 08-03-1879 te Stokkum op 62-jarige leeftijd, zoon van Jan Nijhuis (zie V.3) en Arendina Johanna Rengerink.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-05-1847 te Markelo met Christina Snellink, 24 jaar oud, geboren op 15-11-1822 te Stokkum, overleden op 08-06-1883 te Stokkum op 60-jarige leeftijd, dochter van Arend Jan Snellink, landbouwer, en Reyntjen Willink.

21-2-1879 Testament Christiaan Nijhuis (1816-1879).
Op heden den eenentwintigsten February des jaars eenduizend achthonderd negen en zeventig is voor mij Willem Fredrik van der Meulen notaris te Goor in tegenwoordigheid der na te benoemen getuigen verschenen, Christiaan Nijhuis landbouwer wonende te Stokkum Markelo mij notaris bekend.
Welke zijn testament willende maken daar van aan mij notaris buiten tegenwoordigheid der getuigen zakelijk opgave heeft gedaan naar aanleiding daarvan die wil door mij notaris is opgesteld zooals ik hier heb doen schrijven als volgt.
De erflater geeft, maakt en legateert aan zijne echtgenoote Christina Snellink het levenslange vruchtgebruik zijner geheele nalatenschap niets daarvan uitgezonderd haar vrijstellende van het stellen van zekerheid.
Alvorens de voorlezing daarvan is geschied heeft de erflater zijnen uitersten wil nader zakelijk in tegenwoordigheid der getuigen opgegeven daarna is de als voormeld en geschriftig kragte uiterste wil door mij notaris aan den erflater voorgelezen en door mij aan hem afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat waarop hij toestemmend heeft geantwoord al hetwelk zoo voorlezing afvraging als beantwoording mede in tegenwoordigheid der getuigen heeft plaats gehad.
Gedaan en verleden te Stokkum gemeld ten woonhuize van den erflater in tegenwoordigheid van Johannes Euphenius Carel Nijhuis kantoorbediende wonende te Goor en Albert Wagenaar landbouwer wonende onder Markelo als getuigen welke met den erflater en mij notaris onmiddelijk na gedane voorlezing deze minute hebben geteekend.
C.Nihuis     J.E.C.Nijhuis     A.Wagenaar     W.F.van der Meulen notaris

Uit dit huwelijk:
1.  Arendina Nijhuis, geboren op 28-01-1848 te Stokkum, gedoopt op 05-03-1848 te Markelo, overleden foto10 op 06-03-1920 te Stokkum op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-10-1870 te Markelo met haar buurjongen Jan Lammertink, 44 jaar oud, landbouwer op de Hunger, geboren op 03-12-1825 op Klein Lammertink. De familie woonde op het naastgelegen erve Hungerink of de Hunger
2.  Reintjen Nijhuis, geboren op 05-02-1850 te Stokkum, gedoopt op 03-03-1850 te Markelo, overleden op 12-03-1909 te Wolfheze op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-01-1879 te Markelo, gehuwd voor de kerk op 26-01-1879 te Markelo met Gerhard Johannes Rensink, 29 jaar oud, landbouwer op Klein Wannink, geboren op 17-10-1849 te Borculo, overleden op 29-06-1908 te Markelo op 58-jarige leeftijd.
1880. Sinds 1879 was op kasteel Weldam komen wonen het echtpaar Bentinck-van Heeckeren. In hetzelfde jaar is het echtpaar Rensink-Nijhuis op Klein Wannink komen wonen.
De jonge graaf trad blijkbaar op als gebedsgenezer: een aangenaam bericht mag ik UHWelGeb aangaande de jonge vrouw van Klein Wannink. Zij is na het bezoek aan UHWelGeb beter geworden en thans reeds vrij wel. Zij neemt weder deel aan de huiselijk werkzaamheden en het moederlijk gevoel voor haar kind is meer natuurlijk en goed. Zij schrijft hare beterschap toe dat UHWelGeb voor haar gebeden hebt.
Nb In 1879 had zij een zoontje gekregen en mogelijk leed zij, aan wat wij nu noemen, een postnatale depressie.
Na de suicide van haar man is Reintjen opgenomen in het krankzinnigengesticht te Wolfheze, waar zij dan ook na een aantal maanden is overleden.
3.  Johanna Nijhuis, geboren op 11-04-1852 te Stokkum, gedoopt op 02-05-1852 te Markelo, overleden op 17-04-1917 te Markelo op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-06-1879 te Delden met Jan Hendrik Goorhuis, 32 jaar oud, landbouwer, geboren op 03-10-1846, overleden op 06-08-1928 te Hengevelde op 81-jarige leeftijd. De familie foto11 woonde op erve Hofstede te Hengevelde.
4.  Hendrik Jan Nijhuis, geboren op 28-02-1855 te Stokkum, gedoopt op 06-04-1855 te Markelo, overleden op 19-05-1860 te Stokkum op 5-jarige leeftijd.
5.  Gerridina Nijhuis, geboren op 29-09-1857 te Stokkum, gedoopt op 01-11-1857 te Markelo, overleden op 30-08-1867 te Stokkum op 9-jarige leeftijd.
6.  Hendrik Jan Nijhuis (zie VII.9).
7.  Jenneken Nijhuis, geboren op 23-11-1864 te Stokkum, gedoopt op 11-12-1864 te Markelo, overleden op 26-01-1898 te Markelo op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-04-1893 te Markelo met Jan Hendrik Stegeman, 32 jaar oud, geboren op 29-04-1860 te Markelo, overleden op 28-02-1946 te Markelo op 85-jarige leeftijd.

VI.9 Hendrik Nijhuis, dagloner/landbouwer, geboren op 24-10-1824 te Stokkum, gedoopt op 31-10-1824 te Markelo, overleden op 11-08-1907 te Neede op 82-jarige leeftijd. Zoon van Jan Nijhuis (zie V.3) en Arendina Johanna Rengerink.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 22-09-1870 te Markelo met Aaltje Vennebekken, 22 jaar oud, geboren op 15-02-1848 te Markelo, gedoopt op 02-04-1848 te Markelo, overleden op 09-07-1920 te Neede op 72-jarige leeftijd. Dg. van Jan Hendrik Vennebekken en Hendrika Bannink.
De familie woonde aanvankelijk op erve Brinkers te Stokkum, vertrokken in 1876 naar Diepenheim en vervolgens in 1884 naar Neede.

Uit dit huwelijk:
1.  Jan Nijhuis (zie VII.14).
2.  Arendina Nijhuis, geboren op 13-12-1872 te Markelo, gedoopt op 02-02-1873 te Markelo, overleden op 14-03-1930 te Neede op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-10-1901 te Neede met Garrit Jan Harderwijk, fabrieksarbeider, geboren op 31-07-1876 te Haarlo (Borculo), overleden op 03-05-1912 te Neede. Zn. van landbouwer Berend Harderwijk en Hendrika Lindeboom.
3.  Jan Hendrik Nijhuis, dienstknecht, geboren op 23-01-1875 te Markelo, gedoopt op 07-02-1875 te Markelo, overleden op 27-07-1898 te Geesteren op 23-jarige leeftijd.
4.  Hendrika Nijhuis, geboren op 09-12-1877 te Diepenheim, ovl. op 17-03-1963, begr. te Neede.
Gehuwd op 18-05-1901 te Neede met Arend Jan Mengerink, fabrieksarbeider, geboren op 18-05-1874 te Neede, overleden op 28-01-1942, begr. te Neede. Zn. van wever Engbert Mengerink en Arendina Rollerman.
5.  Christina Nijhuis, geb. 28-01-1880 te Diepenheim, ovl. op 25-10-1967, begr. te Neede.
Gehuwd met cafehouder Johan Boterenbrood, geb. op 20-02-1878 te Neede, ovl. op 13-02-1927 te Neede.
6.  Janna Nijhuis, geboren op 20-11-1882 te Diepenheim, overleden op 07-04-1885 te Neede.
7.  Johanna Nijhuis, geboren op 24-09-1888 te Neede, ovl. op 14-08-1969 te Amsterdam.
Gehuwd op 23-05-1914 te Neede met Marinus Klasinus Muller, timmerman, geboren op 07-11-1885 te Lenthe (Dalfsen), ovl. op 06-02-1937 te Amsterdam. Zn. van smid Carel Muller en Ida Heideman.

VI.14 Arend Jan Nijhuis, landbouwer, geboren op 07-11-1835 te Diepenheim, overleden op 07-02-1874 te Diepenheim op 38-jarige leeftijd, zoon van Arend Jan Nijhuis (zie V.13) en Harmiena Nijhof.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 23-05-1860 te Diepenheim met Janna O(o)ink/Odink, 24 jaar oud, geboren op 14-03-1836 te Diepenheim, overleden op 25-09-1865 te Diepenheim op 29-jarige leeftijd. Dg. van Gerrit Odink (uit Elsen) en Aaltjen Boerman.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 28-08-1868 te Diepenheim met Esselina Wissink, 29 jaar oud, geboren op 27-10-1838 te Diepenheim, overleden op 21-11-1901 te Diepenheim op 63-jarige leeftijd, dg. van Willemina Wissink.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Johanna Aleida Nijhuis, geboren op 05-11-1860 te Diepenheim, overleden op 16-10-1869 te Diepenheim op 8-jarige leeftijd.
2.  Gerrit Jan Nijhuis (zie VII.25).
Uit het tweede huwelijk:
3.  Janna Nijhuis, geboren op 17-05-1869 te Diepenheim, overleden op 15-08-1928 te Diepenheim op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 04-06-1887 te Diepenheim met Gerrit Temmink, geboren op 25-02-1864 te Diepenheim, overleden op 13-02-1932 te Diepenheim, zn. van Gerrit Temmink.
4.  Willem Nijhuis, geboren op 02-06-1870 te Diepenheim, overleden op 25-06-1873 te Diepenheim op 3-jarige leeftijd.
5.  Hendrik Jan Nijhuis, geboren op 30-09-1872 te Diepenheim, overleden op 13-07-1873 te Diepenheim, 286 dagen oud.
6.  Arend Jan Nijhuis, geboren op 01-06-1874 te Diepenheim, overleden op 23-08-1891 te Diepenheim op 17-jarige leeftijd.

Generatie VII
 
VII.9 Hendrik Jan Nijhuis foto13 landbouwer op Nijhuis, geboren op 27-09-1860 te Stokkum, gedoopt op 04-11-1860 te Markelo, overleden foto14 op 07-11-1947 te Stokkum op 87-jarige leeftijd, zoon van Christiaan Nijhuis (zie VI.4) en Christina Snellink.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 24-12-1881 te Markelo met zijn buurmeisje Jenneken Lammertink, 25 jaar oud, geboren op 04-11-1856 erve de Hunger te Stokkum, overleden op 07-07-1890 te Stokkum op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 14-05-1892 te Markelo met Jenneken Tijink, 31 jaar oud, geboren op 03-07-1860 te Elsen, overleden op 22-03-1897 te Markelo op 36-jarige leeftijd.

12-4-1883. Overdracht van Erve Nijhuis van Christina Snellink (wed. van Christiaan Nijhuis) aan haar zoon Hendrik Jan Nijhuis:
Op heden den twaalfden April des jaars achttienhonderd drieentachtig is voor mij Willem Fredrik van der Muelen notaris te Goor in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen Christina Snellink weduwe van Christiaan Nijhuis zonder beroep wonende te Stokkum Markelo
Welke verklaart te hebben verkocht en mitsdien bij desen in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan Hendrik Jan Nijhuis landbouwer wonende te Stokkum gemeld alhier tegenwoordig en in koop aannemende:
Het aandeel van verkoopster in de huwelijksgemeenschap welke ingevolge de tegenwoordige wil heeft bestaan tusschen haar en harer overledenen echtgenoot Christiaan Nijhuis op den zevenden maart achttienhonderd negen en zeventig door den dood van dien echtgenoot ontbonden en tot op heden nog onverdeeld in het bezit van de verkoopster. In diervoege dat alle daartoe behoorende goederen en rechten wat het aandeel aan verkoopster betreft van nu voortaan in volkomen eigendom zullen toebehoren aan den kooper in dese die daarentegen ook belast blijft met het aandeel van verkoopster in de schulden aan des gemeenschap begroot op twee duizend gulden.
Den verkoop is gesloten voor eene som van drieduizend gulden in mindering waarvan de verkoopster erkent aan den kooper te hebben ontvangen negentien honderd gulden waarvoor volledige kwitantie bij dese onder wijdere bepaling dat hij kooper de overige elfhonderd gulden zal moeten uitbetalen na het overlijden van verkoopster aan zijne zusters Arendina, Reintje, Johanna en Jenneken Nijhuis of hare afkomelingen en wel aan de drie eerst genoemden elk tweehonderd gulden en aan de laatstgenoemde vijfhonderd gulden waartoe de kooper zich verbind bij deze behoudens welke verplichting de verkoopster den kooper stelt en vestigt in den volkomen eigendom van haar aandeel in alle tot overschreven huwelijks gemeenschap behoorende de goederen om daarmede van nu aan te kunnen doen handelen naar wel gevallen.
Tot voorschreven huwelijks gemeenschap behooren de navolgende onroerende goederen: onder Diepenheim de kadastrale perceelen sectie B nummers 605 en 685. En onder Markelo de kadastrale perceelen sectie D nummers 12, 24, 144, 19, 45, 47, 179, 243, 247, 256, 275, 287, 296, 325, 357, 358, 738, 808, 830, 1115, 1512, 1513, 1518, 685, 690, 680, 1011, 1943, 1944, 1012, Sectie F nummers 119, 617, 682, 763 en de onverdeelde helft van Sectie F nummer 117.
Partijen verklaren dat aan deze goederen geen eigendomsbewijzen of titels van aankomst bestaan of bekend zijn.
Gedaan en verleden te Stokkum gemeld ten woonhuize van de verkoopster in tegenwoordigheid van Johannes Euphemius Carel Nijhuis kantoorbediende wonende te Goor en Gerrit Hendrik Heuten landbouwer wonende onder Markelo als getuigen met partijen aan mij notaris bekend.
En hebben partijen met getuigen nevens mij notaris onmiddelijk na gedane voorlezing deze minute geteekend.
C.Snellink     H.J.Nijhuis     J.E.C.Nijhuis     G.H.Heuten     W.F.van der Muelen not.

In 1907 vinden we een notariele akte waarin genoemd worden Hendrik Jan Nijhuis en zijn beide zonen Jan en Arend Jan i.v.m. leenschulden aan Gerrit Stokkentreeft, electricien te Markelo, minderjarig zoon van van wijlen Hermanus Stokkentreeft en van Didrika Johanna Eggink. Het gaat om een totaal bedrag van f 1528,74 incl. rente.


In de buurt werd Hendrik Jan "Totta" genoemd; hij kon niet fietsen en was altijd een vrolijk foto12 en opgetogen man; op 3-4-1937 laat hij een testament opmaken bij notaris Teesselink (nog niet opvraagbaar).
Uit het eerste huwelijk:
1.  Christina Nijhuis, geboren op 13-01-1882 te Stokkum, gedoopt op 05-02-1882 te Markelo, overleden op 20-11-1936 te Markelo op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-03-1906 te Markelo met Jan Willem ten Hove, 22 jaar oud, steenbakker, geboren op 05-12-1883 te Markelo, overleden op 14-11-1930 te Markelo op 46-jarige leeftijd. De familie woonde bij erve Bram aan de Goorseweg.
2.  Johanna Nijhuis, geboren op 20-10-1883 te Stokkum, gedoopt op 02-12-1883 te Markelo, overleden op 31-12-1972 te Markelo op 89-jarige leeftijd, begraven op 04-01-1973 te Alg. Begraafplaats Markelo.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1911 te Markelo met Hendrik Vedders, 23 jaar oud, landbouwer/vrachtrijder, geboren op 07-11-1887 te Beusbergen, gedoopt op 08-01-1888 te Markelo, overleden op 23-08-1958 te Markelo op 70-jarige leeftijd, begraven op 26-08-1958 te Alg. Begraafplaats Markelo. De familie foto15 woonde aan de Hogedijk.  geslacht Vedders
3.  Jan Nijhuis (zie VIII.5).
4.  Arend Jan Nijhuis (zie VIII.7).
5.  Jan Hendrik Nijhuis (zie VIII.9).
6.  Gerrit Hendrik Nijhuis (zie VIII.12).
Uit het tweede huwelijk:
7.  Jan Willem Nijhuis  foto16 peteröllieverkoper, geboren op 29-07-1893 te Stokkum, gedoopt op 03-09-1893 te Markelo, overleden op 25-01-1969 te Deventer op 75-jarige leeftijd. Testament dd 5-5-1950. Hij woonde bij zijn halfzuster Johanna aan de Hogedijk.
8.  Hendrik Nijhuis (zie VIII.15).
9.  Hendrina Nijhuis, geboren op 09-02-1897 te Stokkum, gedoopt op 13-06-1897 te Markelo, overleden op 30-03-1969 op 72-jarige leeftijd, begraven te Rijssen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04-11-1916 te Markelo met Jannes Bloemendal, 27 jaar oud, geboren op 12-08-1889 te Elsen, overleden op 02-05-1966 op 76-jarige leeftijd, begraven te Rijssen. De familie foto17 woonde op erve Bargman te Elsen.

VII.14 Jan Nijhuis, fabrieksarbeider, geboren op 27-01-1871 te Markelo, gedoopt op 05-03-1871 te Markelo, overleden op 04-06-1921 te Neede op 50-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Nijhuis (zie VI.9) en Aaltje Vennebekken.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-11-1902 te Neede met Antonia Koldeweid, geboren op 21-11-1878 te Neede, ovl. op 03-09-1957 te Neede. Dg. van landbouwer Arend Jan Koldeweid en Christina Vennebeek; Antonia hertrouwt 15-7-1922 te Neede met wed. Jan Kempers.
Uit dit huwelijk:
      1.  Aaltje Nijhuis, geb. op 15-02-1903 te Neede, ovl. op 25-11-1945 te Eibergen.
           Gehuwd met Arend Thijsen, geb. op 01-02-1906 te Mallem (Eibergen), ovl. op 02-08-1972, begr. te Eibergen. Zn. van molenaar Johan Thijsen.
      2.  Christina Johanna Nijhuis, geb. op 29-01-1905 te Neede.     
3.  levenloos kind Nijhuis, geboren op 07-07-1909 te Neede, overleden op 07-07-1909 te Neede, 0 dagen oud.
4.  levenloos kind Nijhuis, geboren op 06-01-1913 te Neede, overleden op 06-01-1913 te Neede, 0 dagen oud.
      5. Hendrika Arendina Nijhuis, geb. op 30-03-1914 te Neede, ovl. op 31-01-2004, begr. te Neede.
          Gehuwd met Lambertus van Ast, geb. op 10-03-1911 te Winterswijk, ovl. op 11-11-1967, begr. te Neede. Zn. van boekhandelaar Wouter van Ast.

VII.25 Gerrit Jan Nijhuis, landbouwer, geboren op 30-12-1862 te Diepenheim, overleden foto19 op 08-10-1925 te Diepenheim op 62-jarige leeftijd. Zoon van Arend Jan Nijhuis (zie VI.14) en Janna O(o)ink/Odink.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-01-1887 te Diepenheim met Geertjen Hoefman, 20 jaar oud, geboren op 15-04-1866 te Diepenheim, overleden op 27-10-1950 te Diepenheim op 84-jarige leeftijd. Er is een zilveren tabaksdoos foto18 van Gerrit Jan met de initialen GJN 1885.
Uit dit huwelijk:
1.  Arend Jan Nijhuis, geboren op 27-03-1887 te Diepenheim, overleden op 28-06-1887 te Diepenheim, 93 dagen oud.
2.  Janna Nijhuis, geboren op 20-09-1888 te Diepenheim, overleden op 21-09-1969 te Kerspel Goor op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-04-1911 te Diepenheim met Arent Jan Wanink, 29 jaar oud, geboren op 29-05-1881 te Kerspel Goor, overleden op 22-02-1955 te Kerspel Goor op 73-jarige leeftijd, zn. van Gerrit Hendrik Wanink en Geertrui Lusink. De familie foto20 woont op erve Haverhuis of Luttikhengels Lijftocht te Kerspel Goor.
3.  Jan Nijhuis (zie VIII.24).
4.  Arend Jan Nijhuis, geboren op 01-09-1893 te Diepenheim, overleden op 19-09-1893 te Diepenheim, 18 dagen oud.
5.  Jenneken Nijhuis, geboren op 12-02-1896 te Diepenheim, ovl. op 30-01-1974, begraven te Delden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1918 te Diepenheim met Jan Hendrik Senkeldam, geboren 26-07-1891 te A. Delden, ovl. op 02-12-1967, begraven te Delden. Zij woonden te Ambt Delden.
6.  Arend Jan Nijhuis, geboren op 14-06-1902 te Diepenheim, overleden op 23-11-1902 te Diepenheim, 162 dagen oud.
7.  Johanna Nijhuis, geboren op 14-06-1902 te Diepenheim, overleden op 25-11-1902 te Diepenheim, 164 dagen oud.

Generatie VIII
 
VIII.5 Jan Nijhuis, landbouwer, geboren op 05-03-1885 te Stokkum, gedoopt op 03-05-1885 te Markelo, overleden op 15-07-1943 op 58-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan Nijhuis (zie VII.9) en Jenneken Lammertink.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-08-1913 te Markelo met Geesken ten Hove, 21 jaar oud, geboren op 05-08-1892 te Markelo, overleden op 29-11-1981 te Hengelo op 89-jarige leeftijd. Zij woonden op erve JanNiehoes aan de Lochemseweg.
Uit dit huwelijk:
1.  Jenneken Nijhuis, geboren op 23-01-1914 te Markelo, gedoopt op 29-03-1914 te Markelo, overleden op 10-08-2008 te Markelo op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-05-1934 te Markelo met Hendrik Jan ter Welle, 21 jaar oud, geboren op 27-05-1912 te Markelo, overleden op 02-08-1984 op 72-jarige leeftijd, zn. van Jan Hendrik ter Welle. Zij woonden op erve Trukes aan de Goorseweg.
2.  Willemina Nijhuis, geboren op 20-12-1916 te Markelo, gedoopt op 20-05-1917 te Markelo. Ovl. op 29-07-2012 te Gelselaar.
Gehuwd met Gerrit Hendrik Kolkman, landbouwer op erve Krissen in Gelselaar, geb. op 12-01-1913, ovl. op 26-01-1971, begr. te Gelselaar.
3.  Hendrika Johanna Nijhuis, geboren op 24-02-1919 te Markelo, gedoopt op 06-07-1919 te Markelo, overleden op 27-03-1947 te Markelo op 28-jarige leeftijd.
4.  Arendina Nijhuis, geboren op 24-12-1921 te Markelo, gedoopt op 30-04-1922 te Markelo, overleden op 17-06-1993 te Delden op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-06-1947 te Markelo met Gerrit Straalman, 27 jaar oud, geboren op 06-01-1920 te Markelo, overleden op 09-05-1959 te Lochem op 39-jarige leeftijd, zn. van Gerrit Straalman en Tonia Paalman. Zij woonden op erve JanNiehoes; Gerrit is voor zijn huis verongelukt met de auto.

VIII.7 Arend Jan Nijhuis, landbouwer op Nijhuis foto21 geboren op 01-03-1886 te Stokkum, gedoopt op 04-04-1886 te Markelo, overleden op 23-11-1970 te Markelo op 84-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan Nijhuis (zie VII.9) en Jenneken Lammertink.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-04-1911 te Markelo met Egberdina Noteboom foto22 19 jaar oud, geboren op 01-02-1892 te Markelo, overleden foto23 op 14-12-1950 te Markelo op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Jenneken Nijhuis, geboren op 13-05-1911 te Stokkum, overleden op 30-05-1911 te Stokkum, 17 dagen oud.
2.  Jenneken Nijhuis, geboren op 06-09-1912 te Stokkum, gedoopt op 03-11-1912 te Markelo, overleden op 07-06-1994 te Markelo op 81-jarige leeftijd, begraven te Rijssen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-09-1942 te Markelo met Jan Reef, 37 jaar oud, geboren op 25-02-1905 te Elsen, overleden op 28-10-1976 op 71-jarige leeftijd, begraven te Rijssen, zn. van Arend Jan Reef. Zij woonden aan de Seinenweg te Elsen.
3.  Hendrik Jan Willem Nijhuis, geboren op 15-08-1913 te Stokkum, gedoopt op 20-12-1913 te Markelo, overleden op 11-08-1981 op 67-jarige leeftijd.
4.  Hanna (Hanneke) Nijhuis, geboren op 06-07-1914 te Stokkum, gedoopt op 13-12-1914 te Markelo, overleden op 07-09-1993 te Goor op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-11-1941 te Markelo met Jan Willem Wissink, 27 jaar oud, geboren op 25-01-1914 te Ruurlo, overleden op 24-08-1996 te Goor op 82-jarige leeftijd, zn. van Gerrit Jan Wissink. Zij woonden op erve de Kolle in Kerspel Goor en vertrokken in 1977 naar Goor.
5.  Hendrik Jan Nijhuis (zie IX.14).
6.  Gerhard Nijhuis (zie IX.16).
7.  Arendina Nijhuis, geboren op 01-11-1920 te Stokkum, gedoopt op 06-02-1921 te Markelo, overleden op 17-05-1991 te Markelo op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-07-1944 te Markelo met Jan Ikkink, 25 jaar oud, geboren op 16-10-1918 te Markelo, gedoopt op 15-12-1918 te Markelo, overleden op 22-03-1989 te Deventer op 70-jarige leeftijd. Zij woonde op BeltTeunis in het Stokkumerbroek.
8.  Arend Jan Nijhuis, geboren op 08-12-1929 te Stokkum, gedoopt op 09-03-1930 te Markelo, overleden op 14-08-1987 te Stokkum op 57-jarige leeftijd.

VIII.9 Jan Hendrik Nijhuis (bijgenaamd SlègenNiehoes), geboren op 18-04-1888 te Stokkum, gedoopt op 08-07-1888 te Markelo, overleden foto24 op 12-02-1973 te Lochem op 84-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan Nijhuis (zie VII.9) en Jenneken Lammertink.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 22-05-1915 te Markelo met Gerritdina Hermina Drieses, 21 jaar oud, geboren op 09-01-1894 te Markelo, overleden op 02-04-1946 te Hengelo O op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 21-09-1949 te Markelo met Victoria Zofia (Vicky) Brony/Bronny, geboren 03-05-1894 te Imielin (Pl), ovl. op 19-02-1962 te Hengelo (O), begraven te Markelo en wed. van musicus Bernardus Johannes Jan Walrecht (31-08-1888 Zwolle/20-10-1945 Deventer) en eerder gescheiden van de Duitser Friedrich Karl Muller. Zij woonden foto25 aan de Hogedijk; Jan Hendrik was een wat zonderling figuur.
Vicky Bronny did later not have contact with her family; far relatives Bronny (now living in Germany) always thought she did not survive WW II. In november 2019 the family discovered she married in 1949 for the third time in Markelo, so they were glad they had found her after many years. 
Uit het eerste huwelijk:
1.  Jan Harm Nijhuis, geboren op 14-05-1917 te Markelo, gedoopt op 12-08-1917 te Markelo, overleden op 26-10-1918 te Markelo op 1-jarige leeftijd.

VIII.12 Gerrit Hendrik Nijhuis, geboren op 20-12-1889 te Stokkum, gedoopt op 02-02-1890 te Markelo, overleden op 20-05-1985 te Diepenheim op 95-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1985 te Alg. Begraafplaats D'heim. Zoon van Hendrik Jan Nijhuis (zie VII.9) en Jenneken Lammertink. Hij is opgegroeid bij zijn tante Johanna Goorhuis-Nijhuis in Kerspel Goor vanwege het vroege overlijden van zijn moeder.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-04-1919 te Markelo met Berendina Huiskes, 21 jaar oud, geboren op 28-09-1897 op erve Vinkert te Herike, gedoopt op 07-11-1897 te Markelo, overleden op 18-12-1986 te Lochem op 89-jarige leeftijd. Zij foto26 woonden op erve Vinkers te Herike.
Uit dit huwelijk:
1.  Berend Jan Nijhuis (zie IX.22).

VIII.15 Hendrik Nijhuis, geboren op 11-03-1895 te Stokkum, gedoopt op 05-05-1895 te Markelo, overleden op 10-10-1981 te Markelo op 86-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jan Nijhuis (zie VII.9) en Jenneken Tijink.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-11-1923 te Markelo met Hendrika Aleida Wibbelink, 21 jaar oud, geboren op 28-01-1902 te Markelo, gedoopt op 06-04-1902 te Markelo, overleden op 10-05-1989 te Almen op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Jan Nijhuis (zie IX.24).
2.  Derk Jan Nijhuis (zie IX.26).

VIII.24 Jan Nijhuis, geboren op 18-02-1890 te Diepenheim, overleden op 19-06-1939 te Diepenheim op 49-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jan Nijhuis (zie VII.25) en Geertjen Hoefman.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-05-1922 te Diepenheim met Harmina Lusink, 21 jaar oud, geboren op 31-03-1901 te Diepenheim, overleden op 13-12-1973 te Diepenheim op 72-jarige leeftijd, dg. van Hendrik Jan Lusink en Geertrui Wissink. Zij foto27 woonden te Diepenheim.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerda Johanna Nijhuis, geboren op 27-05-1924 te Diepenheim, ovl. op 13-06-2013 te Goor.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 05-09-1942 te Diepenheim met Jan Reurink, 21 jaar oud, geboren op 01-06-1921 te Noordijk, ovl. op 11-12-2009 te Diepenheim. Zij woonden op erve Het Venne aan de Needseweg te Diepenheim.
Nog steeds verliefd en trouw na 65 jaar. Gerda en Jan Reurink uit Diepenheim delen al 65 jaar lief en leed.
De geboren en getogen Diepenheimse Gerda Nijhuis had het allang door: Jan Reurink was een leuke jongen. Het duurde echter even voordat hij erachter kwam dat zij dat vond. Inmiddels is het stel 65 jaar getrouwd. "Een hele prestatie, want briljant halen veel huwelijken niet", vindt de 86-jarige Jan. "En we zijn nog steeds erg gelukkig." Ruim dertig jaar lang beheerde het echtpaar camping Den Blanken. Jan maaide het gras en stond in de kantine achter de bar. Gerda maakte schoon. "Dat waren mooie tijden", vertelt Jan. "Soms waren we 's nachts pas om half vier weer thuis. Zo gezellig was het dan in de campingkantine." "Ook onze eigen vakanties in Oostenrijk waren mooi", helpt Gerda hem herinneren. "Maar toch kende iedereen ons indertijd als het echtpaar van Den Blanken." De bruiloftsreceptie had 65 jaar geleden plaats in huis, omdat het oorlog was. Op de deel van de boerderij van Gerda's ouders werd een feestje gegeven. Eerst werd echter een gelofte afgelegd in het gemeentehuis. "We wilden ondanks de oorlog toch graag trouwen", vertelt de 83-jarige Gerda. "Dat was handiger, want dan kon Jan helpen op de boerderij. Een knecht was niet altijd goed bevallen en Jan wist hoe alles werkte. Bovendien was ik zwanger van onze zoon." De uit Neede afkomstige Jan trok na de bruiloft dan ook bij de familie van zijn vrouw in en hielp jarenlang op de boerderij met de varkens, koeien en kippen. In de jaren zeventig namen ze camping Den Blanken over en werd de boerderij langzaam afgebouwd. De zoon nam het bedrijf later over. Uit het huwelijk kwamen ook nog twee dochters voort. Het stel ontmoette elkaar bij een 'gezellig samenzijn' in het Diepenheimse hotel Roelofsen, de tegenwoordige horecagelegenheid van Beltman. Daar vond gisteravond ook de receptie voor ruim honderd genodigden plaats. "Leuk om daar weer samen te zijn", vindt Jan. "Vroeger ging ik veel om met zijn zus", vertelt zijn vrouw. "We zaten samen op de huishoudschool en ik ging wel eens met haar mee naar huis in Neede, waar ik dan Jan tegenkwam." Bij een dansavond in Roelofsen raakte het aan. "We praatten met elkaar en ik werd verliefd", vertelt Jan. Die verliefdheid is volgens de 85-jarige nooit meer overgegaan. "Altijd gebleven." Nu gaat het echtpaar graag samen boodschappen doen en winkelen in het tuincentrum. "Het is heerlijk om tussen het groen te lopen", vindt Jan.


Generatie IX
 
IX.14 Hendrik Jan Nijhuis, geboren op 30-06-1916 te Stokkum, gedoopt op 05-11-1916 te Markelo, overleden op 09-12-1996 te Markelo op 80-jarige leeftijd, begraven op 13-12-1996 te Alg. Begraafplaats Markelo, zoon van Arend Jan Nijhuis (zie VIII.7) en Egberdina Noteboom.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-08-1943 te Markelo met Hendrina ten Tije (Dina van de Keite), 24 jaar oud, geboren op 18-08-1918 te Markelo, ovl. 02-2018 te Markelo op 99-jarige leeftijd. Zij woonden op erve de Keite aan de Oude Rijssenseweg.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik Arend Nijhuis (zie X.1).
2.  Egberdina Aleida (Diny) Nijhuis, geboren op 13-05-1945 te Markelo, overleden op 08-01-1997 te Holten op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-09-1967 te Markelo met Hendrik Veltkamp, 25 jaar oud, automonteur OAD, geboren op 02-12-1941 te Holten.
3.  Geertruida Alie Nijhuis, geboren op 09-09-1956 te Markelo.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-12-1977 te Markelo met Egbert Jan Schreurs, 21 jaar oud, vrachtwagenchauffeur, geboren op 24-12-1955 op erve de Baas in het Stokkumerbroek.
4.  Jan Willem (Wim) Nijhuis, geboren op 09-03-1959 te Markelo.

IX.16 Gerhard Nijhuis, landbouwer op Nijhuis, geboren op 22-08-1918 te Stokkum, gedoopt op 15-12-1918 te Markelo, overleden op 19-09-1983 te Markelo op 65-jarige leeftijd, zoon van Arend Jan Nijhuis (zie VIII.7) en Egberdina Noteboom.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-12-1948 te Markelo met Hendrika Willemina (Riek) Klein Ovink, 21 jaar oud, geboren op 03-12-1927 te Laren, overleden op 11-11-2011 te Markelo op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Egberdina Tonia Nijhuis (zie X.9).

IX.22 Berend Jan Nijhuis, geboren op 02-01-1922 te Herike, gedoopt op 30-04-1922 te Markelo, overleden op 28-09-2007 te Diepenheim op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 03-10-2007 te Usselo, zoon van Gerrit Hendrik Nijhuis (zie VIII.12) en Berendina Huiskes.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-08-1944 te Markelo met Aaltjen Hendrika Kremers, 20 jaar oud, geboren op 15-08-1924 te Stokkum, ovl. op 23-12-2014 te Diepenheim.
Uit dit huwelijk:
1.  Berendina Gerritdina (Diny) Nijhuis, geboren op 04-11-1944 te Herike.
Gehuwd in 1968 met Henk Groteboer.

IX.24 Hendrik Jan Nijhuis, postbode, geboren op 22-03-1924 te Markelo, gedoopt op 22-06-1924 te Markelo, overleden op 18-04-2001 te Markelo op 77-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Nijhuis (zie VIII.15) en Hendrika Aleida Wibbelink.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-11-1948 te Markelo met Janna Berendina Knopers, 22 jaar oud, geboren op 10-08-1926 te Markelo, ovl. op 05-01-2014 te Markelo.
Uit dit huwelijk:
1.  Dika Aleida Nijhuis, geboren op 01-05-1949 te Markelo.
Gehuwd met Wim Tuitert.
2.  Hendrik Jan Nijhuis (zie X.14).
3.  Jantje Nijhuis, geboren op 11-04-1956 te Markelo, overleden op 04-12-1957 te Markelo op 1-jarige leeftijd.
4.  Janny Nijhuis, geboren op 14-11-1958 te Markelo.
5.  Erna Nijhuis, geboren op 09-04-1965 te Markelo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-06-1989 te Markelo met Arend Jan (Arjan) Nijland, geb. in 1964.

IX.26 Derk Jan Nijhuis, geboren op 22-10-1927 te Markelo, gedoopt op 11-03-1928 te Markelo, overleden op 07-01-1992 te Markelo op 64-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Nijhuis (zie VIII.15) en Hendrika Aleida Wibbelink.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-06-1954 te Holten met Hermina (Mine) Bekkernens, 26 jaar oud, geboren op 23-07-1927 te Holten, ovl. op 01-05-2020 te Hengelo op 92-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Harmina Aleida Nijhuis, geboren op 28-06-1955 te Deventer.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-10-1979 te Markelo met Jan Willem Potman, 28 jaar oud, geboren op 20-09-1951 te Markelo.

Generatie X
 
X.1 Hendrik Arend (Henk) Nijhuis, geboren op 29-11-1943 te Markelo, zoon van Hendrik Jan Nijhuis (zie IX.14) en Hendrina ten Tije.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-06-1965 te Neede met Alberta Hendrika (Bertha) Markink, 22 jaar oud, geboren op 09-07-1942 te Noordijk.
Uit dit huwelijk:
1.  Gerrit Hendrik (Erik) Nijhuis, geboren op 31-10-1965 te Markelo.
Samenwonend circa 1992 met Welmoed Santema, geboren op 12-01-1967.
2.  Marleen Nijhuis, mondhygieniste, geboren op 05-12-1967 te Markelo.
Samenwonend circa 1993 te Markelo met Johannes Willem Petrus (Jan) Nagel, geboren op 11-12-1964 te Hengelo O.
3.  René Nijhuis (zie XI.5).
4.  Bert Nijhuis, geboren op 22-08-1972 te Markelo.

X.9 Egberdina Tonia (Diny) Nijhuis, geboren op 06-04-1949 te Stokkum, ovl. op 13-09-2021 te Goor, dochter van Gerhard Nijhuis (zie IX.16) en Hendrika Willemina Klein Ovink.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-03-1974 te Markelo met Berend J. Reurink, 26 jaar oud, geboren op 01-06-1947 te Diepenheim.
Zij wonen op erve Nijhuis foto28
Uit dit huwelijk:
1.  Ilse Reurink (zie XI.9).
2.  Dorien Reurink (zie XI.11).

X.14 Hendrik Jan (Henk) Nijhuis, onderwijzer te Goor, geboren op 02-09-1950 te Markelo, zoon van Hendrik Jan Nijhuis (zie IX.24) en Janna Berendina Knopers.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 12-12-1986 te Markelo met Harmina H. (Rikie) Klomphaar.
Uit dit huwelijk:
1.  Erik Nijhuis, geboren op 31-05-1987 te Markelo.
2.  Peter Nijhuis, geboren op 18-03-1989 te Markelo.

Generatie XI
 
XI.5 René Nijhuis, gemeenteambtenaar, geboren op 09-08-1969 te Markelo, zoon van Hendrik Arend Nijhuis (zie X.1) en Alberta Hendrika Markink.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-03-1998 te Markelo met Mariska van der Wiel, 25 jaar oud, geboren op 22-04-1972.
Uit dit huwelijk:
1.  Nina Isabel Nijhuis, geboren 1996 te Hengelo O.
2.  Loek Nijhuis, geboren op 24-04-1999 te Markelo.
3.  Siem Nijhuis, geboren op 15-05-2001 te Markelo.

XI.9 Ilse Reurink, pedicure, dochter van Berend J. Reurink en Egberdina Tonia Nijhuis (zie X.9).
Gehuwd op 09-03-2007 met Richard Overbeek. Zij wonen op erve Nijhuis en Richard heeft er een hoveniersbedrijf. www.overbeekhoveniers.nl
Uit dit huwelijk:
1.  Rens Overbeek, geboren circa 2010.
2.  Boet Overbeek, geboren 24-09-2013.

XI.11 Dorien Reurink, dochter van Berend J. Reurink en Egberdina Tonia Nijhuis (zie X.9).
Gehuwd op 12-06-2008 te Diepenheim met Lennard Lamberts, landbouwer te Bathmen.
Uit dit huwelijk:
1.  Xem Lamberts, geboren op 05-10-2010 te Deventer.
2.  Cris Lamberts.