Genealogie van David van den Brink   

 
Generatie I

I.1    David Brink, (meester)kuiper foto01 geb. 1660 te Drempt.
Tr. kerk circa 1685 Trijntje Berntsen, geb. 1660 te Drempt.
1693. Proces inzake diefstal waarbij David Brink als getuige optreed:
Interrogatoria ofte vraegstuck en om daar over van de volsch. van Gerritje Hendrix van Hal gewesene dienstmaegt van Diderick van Bern tot den Losendael met solemnele ede te laten deponeren en te verhoren na voorgaende citatie Trientjen Berentsen, huysvrouw van David Brinck cuyper tot Oldtkeppel, die personen Bernt Janssen op de Smit, kerkmeester te Hoogkeppel, Bernt op de Vese en David de kuiper te Hoogkeppel, willende de producente die verweigeringe van dien lijden voor drie hondert goltguldens sampt schade als regtens.
Deponenten af te vragen haren ouderdom: Bernt deponeert out ongeveer 50 jaar. Bernt Tering op der Vese omtrent 40 jaar. David Brink out ongeveer 33 jaar.
Of sij niet op voorleden maendag den 20 november 1693 sijn geweest bij Diderick van Bern ten huise van voorn. David de kuiper.
Ofte sij deponenten aldaer doenmaels niet hebben gehoort van voorn. Dyderick van Bern scheldende en seggende van producente dat sij als sij voor een week vijf a ses of ongeveer om die tijt als sij als dienstmaegt bij hem van Bern heeft gewoont, hadde gestolen of diefswijse ontvreemt van hem een van sijne hembden, een kinderschorteldoek en eenig roggenmeel, en voorts dien aengaende niet te verswijgen wat haar bewust op verbeurte van haere eeuwige saligheit.
Deponeert Bernt Jansen dat hij doenmaels heeft hooren seggen van Diderick van Bern, dat producente of sijne doenmaels gewesene dienstmeit was een blitshoer, en dat sij van hem hadde doenmaels gestolen gehat roggenmeel, een kinderschorteldoek, waarvan de kant had gekost een rixdaelder en een van sijne hembden of een hembt, waarvan tot een lickteken nog had aengeseten eenig bloet.
Bernt Tering op der Vese deponeert sulx ook gehoort te hebben van Diderick van Bern maar geen acht geslagen hebbende wie dat hij noemde maar sulx horende daarna, dat het die meit was en nu was wonende bij Bernt Janssen op de Smit die had daarop geseit, so het sijn meit was, sij soude daarvan haer moeten purgeren.
David Brink de kuiper voor de twede maal geciteert sijnde is gecompareert op den 28 nov. en gedeponeert als Bernt Janssen, uitgesondert dat hem ontdagt is en niet vast heeft onthouden van een blitshoer en van roggemeel. Ende hebben alle deponenten dese hare dispositie met ede bevestigt.
Op 15-10-1695 kopen David Brinck en Trientjen Bertsen de Celi (Seljes) Schroeven hofstede.
En op 4-9-1700 lenen zij f 400 van Evert Terinck en Getruyt Helman met als onderpand hun huis en een campken bouwland gen. de Smitscamp onlangs aangekocht en gelegen te Olden Keppel.
23-1-1697. David Brinck wordt verhoord ivm het illegaal slachten van varkens en het houden van bier:
Interrogatoria omme voor een wel adelicken Landtgerighte des Richterampts Doesborge ter instantie van Antoni Evers als pagter van den impost van voornoemde Richterampt middel eedts te verhoren David Brinck ende Hendrick Gerrits op den Losendael, willende producente de verweygeringe niet lijden om hondert goltgulden sampt schade met regten.
Deponenten ouderdom en of sij om condtschap der waerheyt met behoorlijken sijn geciteert.
Deponenten af te vragen off sij voor omtrent ses weecken geleden voor Dieterich van Bern, meester vuyrwercker op den Losendael niet hebben geslaght twee verckens en deselve mede gesouten en off het eene verken niet groter is geweest als het ander.
Deponenten voorts aft te vragen van wie voorgemelte van Bern die verckens heeft ontfangen ofte gecogt.
Deponenten verder aff te vragen off haer niet bewust en wel bekent, dat welgemelte Heere van Bern sedert den 1 July 1696 tot dato deses eenige vat oft vaten bier in sijn huys op den Losendael heeft ingeleyt.
Deponenten David Brink en Gerrit Hendriks niet sijn bekent dat die genoemde Heer van Bern alnog in sijne kelder bier in een vat heeft liggen. Wat haer deponent en verder hiervan bewust is niet daervan te verswijgen.
26-9-1700. Getuigenverhoor van David Brink inzake een ruzie:
Interrogatoria deses Ed. Landtgerighte van Doesborgh overgegeven uyt den nahm en van wegen David Brinck omme daer over provia pernou aviatione middels eedt te verhooren den coster van Oltkeppel neffens desselfs huysvrouw Jenneken Dierkinck als mede Stijntje Assink, Marie Hendrixen en Bijcks, sijnde de naegelatene weduwe van Teunis Teunissen, de verweygeringe van dien wilde producent met lieden om hondert ducaten sampt schade met reght.
Deponenten ouderdom off niet om condtschap der waerheyt te geven behoorlick en binne geciteert. Off niet den 3 Septemb. deeser jaer 1700 tussen hem producent en Teunis Weeninck enige quastie is voorgevallen. Deses questen ijder int particulier aff te vragen off niet Teunis Weeninck uyt producents huys komende hem producent heeft uytgeroepen voor een schelm en moordenaer, roepende deese woords, hij schelm en moordenaer compt. daer uyt. Off niet daer op Teunis Weeninck is gegaen naer den costers huys roepende coster, coster die moordenaer will mij vermoorden en off niet Bijcks Teunissen speciael hetzelve heeft gesien en gehoort. Marie Hendryxen aff te vragen off sij 't voormelde niet duydelick heeft gehoort en 't zelver heeft aen Leendert op Velthuysen. Of ijmant der deponenten hem producent doenmaels buyts de deure heeft gesien. Laestelik te openbaeren 't geene ten dienste van producent haer verders is bewust.
Uit dit huwelijk:
   1.  Berendina Brink, geb. circa 1687.
Tr. Gosewijn Brouwer.
   2.  Willem Brink, geb. circa 1689.
Tr. Aaltjen Jacobs.
   3.  Barber Brink, ged. op 20-11-1692 te Drempt, overl. voor 1754.
Tr. kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 02-05-1723 te Drempt Derk Willemsen van Veldhuyzen, overl. circa 1740.
Tr. kerk (2) op 50-jarige leeftijd op 19-05-1743 te Drempt Carl Isselman.
   4.  Johannes Brink, ged. op 10-02-1695 te Drempt, jong ovl te Drempt.
   5.  Johannes/Jan Brink (zie II.9).
   6.  Hermyna Brink, ged. op 13-03-1698 te Drempt. Zij woont in 1733 waarschijnlijk te Utrecht.

Generatie II

 II.9    Johannes/Jan Brink, herbergier/diaken Olden Keppel, ged. op 21-06-1696 te Drempt, overl. 1783 te Hoog-Keppel.
 Zn. van David Brink (zie I.1) en Trijntje Berntsen.
Tr. kerk op 32-jarige leeftijd op 01-05-1729 te Hoog-Keppel Maria Jansen, 29 jaar oud, ged. op 24-12-1699 te Drempt, begr. op 21-06-1757 te Hummelo op 57-jarige leeftijd, dr. van Barber Aelbers.
4-10-1728. Getuigenverklaring van Jan Brink inzake een ruzie:
Producent: Herman Smith Deponent: Teunis Garritsen, Jan Brinck, Jan Jolinck
Ouderdom te vragen en off niet tot het geven van contschap der waerheyt sijn geciteert. Jan Brink segt in sijn 33e jaar en ons condschap der waarheid te geven geciteert te wesen.
Getuygen te vragen off hij niet op den 13 December des vorigen jaers omtrent den avont present sijn geweest en gesien dat eenen Gijsbert van Laer en Roeloff Grilbersen den producent op den publieken heeren wegh omtrent die Hooghkeppel op een violente en ongeoorloofde manier hebben aangetast en geattacqueert sittende op een boerenwagen.
Jan Brink segt dat den producent hem uit het huis en om hulp heeft geroepen en dat deponent uit het huis gekomen sijnde alsdoen gesien heeft dat er twee sijn geweest die de producent geslagen hebben, dog dat hij die twee die sulx gedaan hebben niet kende omdat het avond was, dog den precisen tijd niet te kunnen noemen.
Off getuygen mede niet gesien hebben dat Gijsbert van Laer naedat van het peert voor den wagen gaende en tegens den producent heeft geseght kerel ik heb een pick op u, hier sult gij er aen geloven ende off Roelof Grilbersen gaende aen de andere sijde van den wagen niet geroepen heeft slae den hond doot. Jan Brink segt hiervan niet te weten.
Off sij den producent met haer beyden niet seer elendigh hebben mishandelt gevaerlijk gewont voorts bont en blauw geslagen, sodanigh dat van den wagen heeft moeten springen en sigh nae Hooghkeppel retireren en om hulpe ende adsistentie roepen.
Jan Brink refereert sig tot sijn antwoord op den tweeden articul gegeven en dat den producent gesegt heeft Jan Brink helpe mij, de schelmen willen mij dood slaan.
Off getuygen meer van dese saeke weeten sulks onder eede te verklaeren alles onder eede ende een penningh van 100 ducaten bij verweygeringe van dispositie te verhooren. Jan Brink segt hiervan niets meer te weten waermede Jan Brink dese sijne depositie geeindigt na repetitie daarbij gepersisteert en na voorlesinge van de straffe des meineeds deselve met eede gesterkt heeft.
14-4-1733. Verkoop van het oudershuis genaamd Seljes Schroeven Hofsteede en en stuk grond den Smits Camp van vier broers en zusters Brink aan broer Jan Brink:
Compareerden Gosewijn Brouwer en Berendina van Brink eheluiden, Willem van Brink en Aeltjen Jacobs eheluiden, voor haar selven voorts opgemelte Willem van Brink mede als volmagtiger van zijne suster Hermina van Brink, kragt volmagt voor Schout Burgemeesteren en die van den Gerigte der stad Utregt in dato den 4 February deses jaers gepasseert, alhier in judicio vertoont, gelesen en voor valide erkent en dan nog Derk Wilmsen en dese selfs ehevrouwe Barber van Brink, de vrouspersonen voor soo veel nodig met hare ehemannen geassisteert als regtens; Te kennen gevende hoedanig sij comparanten ieder voor sig en elk in zijne qualiteit door haren broeder Jan Brink en schoonsuster Marijtjen Jansen eheluyden, te danke voldaen en betaelt waren van soodanen alingen coopspenning van drie vierde parten van Seljes Schroeven Hofsteede met drie vierde parten van 't huys daarop staende gelegen en staende op 't Hoogkeppelse, naest het huysjen, soo de Hooggeboren Heer van Ulenpas toebehoort en aan de andere zijde naest den custos huys van Hoogkeppel, mitsgaders nog van drie agste parten van Smits Camp op Hoogkeppelen, aldernaest het lant van 't Gasthuis van Keppel en aen de andere zijde naest het lant van Jan Roelofs genoegsaem kennelijk gelegen, als sij comparanten ieder voor sig en in hare qualiteit aan haren broeder Jan van Brink en schoonsuster Marijtjen Jansen eheluiden, verkogt hadden soo als met meerderen ut de coopcedule in dato den 28 Meert 1733 daervan opgerigt, is te vernemen. Dienvolgens dan met de comparanten prose, en dese verkogte percelen voor vrij allodiael en met geen lasten als Heeren verponding en thiendpligtigheid van den Smits Camp beswaert, mits desen in de bestendigste forma regtens aen en ten profijte van meergemelte kopers Jan van Brink en sijn huysvrouw en haer lieden erven quamen te cederen, te transporteren, op en over te dragen, bekennende daarvan ten eenenmael ontgoedet en onteygent en dat de kopersen haren erven daer aen wederom gegoedet en geeygent zijn en blijven sullen. Belovende wijders desen coop en transport te wagten en te wahren als erfcoops regt is, verbindende zij comparanten ten dien einde tot wahr en wahrschap hare personen, gereede en ongereede goederen deseelve submitterende de judicature en executie van alle Heeren Hoven, Rigteren en Gerigten, speciael den Weled.Hove van Gelderlant en hebben de comparanten sampt en sonders daer op gestipuleert ut juris.
4-9-1741. Proces tussen Jan Brink en een paar soldaten die ruzie maakten over slecht geleverde meede (= gegiste honingdrank):
Weled. Landgerigt van Doesborgh ter instantie van den Advocaet Fiscael overgegeven om daer over voor Justitie onder eede te verhoren Jan Brink. Te vragen hoe oud dat is en off alhier niet geciteert is om condschap der waerheit te geven.
Jan Brink segt dat 45 jaer gepasseert en om condschap te geven geciteert is.
Off laestleden agtermiddag nae sijn gissinge over drie uuren en met aen sijn huys gekomen sijn drie soldaten uyt het garnisoen van Doesborgh en aldaer 3 kannen meede geeischt en gedronken en daer voor betaelt hebben 11 st. en 3 duiten seggende dat geen gelt meer hadden. Jan Brink segt dat dit gevraegde waer is, en dat die soldaten voor die 3 kannen meede 12 st. moetende betalen, daer voor aen hem gegeven hebben 11 st. en drie duiten seggende dat sij geen meer gelt bij sig hadden opdat hij getuige doen die drie duiten aen de selve wederom gegeven en gesegt heeft hebb gij geen gelt meer dan ben ik met 11 st. tevreden en dat de soldaten daer op tegen hem geseght hebben hospes dat is nog braef van uw gedaen. Off na dato die soldaten ook nog meer mede geeischt hebben. Jan Brink segt dat sij na dato nog een kan mede geeischt hebben en dat hij doen tegens die soldaten seide jongens gij hebt immers geen gelt meer, dat de soldaten daerop seiden jae wij hebben nog wel gelt, gij sult ons nog een kan tappen, dat hij daerop seide als gij persone nog een kan wilt hebben sal ik uw die gaen tappen, dat hij daerop nog een kan willende tappen die kan omdat het voetjen af was of was niet vol willende lopen, hij het voetjen een weinig opgeligt en aldus de kan vol getapt heeft, dat door het opbeuren de mede een beetjen geroert sijnde die laeste kan daerdoor wat troubel was geworden, dat alsdoen de soldaten gesegt hebben dat is van denselven drank niet, wat tapt gij aldaer. Dat hij daerop seide jongens excuseert mij het is van het eigenste vat maer is door het opligten wat geroert, maer weest tevreden ik sal den drank holden ik ben er mee tevreden gij hoeft ze niet te betalen.
Off die soldaten daerop niet veel impert aen sijn huis hebben aengevangen en wat sij aldaer al gedaen hebben.
Jan Brink segt dat de soldaten daerop begonnen te schelden en te rasen en seiden dat is niet waer dat het van derselven drank is, wij kennen uw wel soo hebt gij onse cameraden ook gehandelt als die een can bier of twee gedronken en wat in 't hooft hadden dan verkogt gij hun drank; Gij bent een schelm, een raggert, een schurk, wij sullen uw wat anders leeren, wij hebben rijn en expres op uit gegaen en hebben ons erop gespitst wij sullen uw den bek op en aen rijmen snijden, komt her uit, dat sij hem toen bij de kleeren gegrepen en over de wasvrouwen die in sijn huis in de keuken waeren, uit het huis nae buiten wilden trekken, dat toen de wasvrouwen en sijn vrouw de soldaten uit het huis gekeert hebben tot buiten de deur en dat sijn getuiges vrouw hem in de camer getrokken en daerin gesloten heeft, omdat sij bang was dat de soldaten hem souden attacqueren.
Off die soldaten ook nog iets meer gedaen hebben.
Segt Jan Brink dat toen sijn vrouw hem uit de camer weer los heeft gelaten, alsdoen de soldaten weg waeren en dat toen de meit van Hendrik Mentink aen sijn huis gekomen is en om hulpe geroepen heeft, seggende dat hij moest komen om de kerkmr. Wassink van Hoogkeppel te helpen dat de soldaten die om den hals wilden brengen en dat soo hij niet ooc hulp quam, hem de kerkmr. voor geen nabuur sou kennen. Dat hij getuige daerop met Willem op Velthuisen nae de kerkmrs huis gelopen is, en aldaer gevonden heeft dat de twee olste soldaten de kerkmr. in sijn huis staande hem attacqueerden wilden en dat de kerkmr. seggende die soldaten willen mij om hals brengen en deselve met de greep van sig weerde en dat een van die soldaten een grote kluppel in de hant hebbende en hem getuige siende den kerkmr. verlaten en voort op hem getuige aengevallen is met dien stok dat hij getuige ook een stok in de hand hebbende daer mede den soldaat van sijn lijff geweert en denselver ter nedergeslagen heeft.
Off die soldaten ook een mes hebben gehad of getrokken. Jan Brink segt dat dae door de absentie van met sekerheit niet kan seggen.
Off die soldaten ook nog een of meer vrouwen geattacqueert en mishandelt hebben. Getuige segt dat hij toen in de camer gesloten dat wel gehoort heeft een gekries en geschreeuw van vrouwluiden dat deselve om hulp riepen, maer heeft sulx niet gesien, nog kan daar niet met sekerheit van seggen.
Off alle drie de soldaten dat gewelt gepleegt hebben.
Segt neen, maer dat de twee oudsten alleen sulx gedaen hebben dog den jongen dat een nieuwe recruit was daer toe niet mede geholpen heeft nog een goet woort gesproken heeft. Te noemen wat voor personen meer daer sijn bij geweest.
Jan Brink segt dat aen sijn huis sijn vrouw en sijn vrouwen moeder Barber Aelbers, sijn stiefmoeder Geesken Janssen, Hermin een soldatenweduvrouw naest sijn deur wonende, sijn meit Heiltjen Garritsen, sijn swagers meit Dersken Roelofs daerbij mede present geweest sijn. En dat aen de kerkmrs. huis daer bij sijn geweest Willem op Velthuisen, Hendrik Mentink, Mr Jan de Smit uit de Swanenburg en soo hij meent sijn dogter en meer anderen die hem niet te binnen schieten.
Na repetitie heeft Jan Brink bij sijne verklaringen deselve mede gesterkt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina/Trijntje van den Brink, ged. op 21-05-1730 te Hoog-Keppel, begr. op 08-03-1791 te Hoog-Keppel op 60-jarige leeftijd.
Tr. kerk 1766 Jan Donderwinkel, begr. op 20-01-1799.
   2.  Derk Jan van den Brink (zie III.3).
   3.  Janna van den Brink, ged. op 29-11-1733 te Hoog-Keppel.
   4.  David van den Brink (zie III.6).
   5.  Willemina van den Brink, ged. op 17-02-1737 te Hoog-Keppel.
   6.  Bernardus van den Brink, ged. op 10-09-1741 te Hoog-Keppel, jong ovl te Hoog-Keppel.
   7.  Bernardus van den Brink, rentenier, ged. op 03-01-1745 te Hoog-Keppel, overl. op 02-09-1819 te Hoog-Keppel op 74-jarige leeftijd.
Tr. Harmiena Harmsen.

Generatie III

 III.3    Derk Jan van den Brink, kuiper, ged. op 11-11-1731 te Hoog-Keppel, begr. op 27-07-1808 te Hoog-Keppel op 76-jarige leeftijd, zn. van Johannes/Jan BrinkMaria Jansen.
Tr. kerk op 41-jarige leeftijd op 27-06-1773 te Hoog-Keppel Elisabeth Colenbrander, geb. ca 1740, ovl. 18-04-1815 te Hoog Keppel.
Uit dit huwelijk:
(zie II.9) en
   1.  Jannes van den Brink (zie IV.1).
   2.  Hendrika Johanna van den Brink, ged. op 24-10-1777 te Hoog-Keppel, begr. op 03-10-1797 te Hoog-Keppel op 19-jarige leeftijd.
   3.  Aleida Willemina van den Brink, ged. op 16-05-1782 te Hoog-Keppel, begr. op 19-03-1784 te Hoog-Keppel op 1-jarige leeftijd.

III.6    David van den Brink, (meester)kuiper, keurnoot bij de Richter, ged. op 13-11-1735 te Hoog-Keppel, begr. op 12-09-1798 te Hummelo op 62-jarige leeftijd. Zn. van Johannes/Jan Brink (zie II.9) en Maria Jansen.
Tr. kerk op 24-jarige leeftijd op 19-04-1760 te Hummelo/Doesburg Helena Willemina Kempers, 23 jaar oud, ged. op 01-07-1736 te Hummelo, begr. op 07-11-1799 te Hummelo op 63-jarige leeftijd.
02-12-1761. Compareerde David van den Brink eheman van Helena Kempers, voorts Everdina Kempers, Hermina Kempers sijnde nu alle meerderjaarige kinderen naegelaten door wielen haerer overledenen vader en moeder Willem Kempers en Hendrina Harmsen echtelieden, verklaarende alhier in judicis sij vrouwpersonen soo veel zonodig geadsisteert met voornoemden David van den Brink als regtens, te hebben afgehoort de Rekeningen van haar lieder momboir Evert Jan Garritsen waer bij sij den selven komen te bedanken voor sijne gedaanen administeratie en genomemne moeyte, voorts heeft gem. Evert Jan Garritsen als bij het slot van Rekeningen is gebleken aan haar lieden overgetelt soodanig f 82 gulden, 13 Stv en 14 pennigen soo meerder ontvangen als uytgegeven had; waer op de Comparanten hebben gestipuleert als Regtens.  Coram Jud. Johann Janssen      Ceurnoten P.M.Albers   Dirk Koldewy
Doesborgh op vergun van aarden.
Op 14-6-1793 vind er te Hummelo een opdracht plaats (=eigendomsoverdracht) van 2 stukken bouwland onder 't erve Loo, het Pereboom stuk en garde, door den gevolmagtigden Heeren Philip van der Reck en Leopold Frederik van Stephani en derselver gemalinnen aan David van den Brink en zijn vrouw Helene Kempers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan van den Brink (zie IV.5).
   2.  Wilhelm van den Brink, ged. op 19-12-1762 te Hummelo, jong ovl te Hummelo.
   3.  Willem van den Brink (zie IV.8).
   4.  Johanna van den Brink (zie IV.10).
   5.  Hendrik van den Brink (zie IV.11).

Generatie IV

 IV.1    Jannes van den Brink, landb/herbergier, lid gemeenteraad/assessor Hoog Keppel, ged. op 26-04-1774 te Hoog-Keppel, overl. op 27-05-1829 te Hoog-Keppel op 55-jarige leeftijd.  Zn. van Derk Jan van den Brink (zie III.3) en Elisabeth Colenbrander.
Tr. kerk (1) op 30-jarige leeftijd op 13-06-1804 te Hoog-Keppel met zijn nicht Johanna van den Brink, 35 jaar oud (zie IV.10), ovl. 19-03-1817 te Hoog Keppel.
Tr. (2) op 44-jarige leeftijd op 16-10-1818 te Hoog-Keppel Geesken Barink, 25 jaar oud, ged. op 20-11-1792 te Doetinchem, overl. op 28-04-1840 te Hummelo op 47-jarige leeftijd, zij was wed. van Frederik Willem Schreurs.
In 1829 wordt een toeziend voogd aangesteld over Helena Elisabeth van den Brink na het overlijden van haar vader Jannes van den Brink, assessor van de gemeente Hummelo. Moeder Johanna van den Brink was nl in 1817 overleden. De voogd wordt Evert Jan Wouterus van den Brink. Overigens was er nog een stiefmoeder: Jannes was nl. in 1818 hertrouwt met Geesken Barink. Hieruit nog 6 kinderen. Over deze kinderen wordt als voogd aangesteld Hendrik van den Brink.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Helena Johanna van den Brink, ged. op 27-06-1805 te Hoog-Keppel, begr. op 08-04-1807 te Hoog-Keppel op 1-jarige leeftijd.
   2.  Hendrika Elisabeth van den Brink, ged. op 27-06-1805 te Hoog-Keppel, begr. op 07-01-1807 te Hoog-Keppel op 1-jarige leeftijd.
   3.  Derk Jan van den Brink, ged. op 17-04-1808 te Hoog-Keppel, begr. op 04-07-1808 te Hoog-Keppel, 78 dagen oud.
   4.  Helena Elisabeth van den Brink (zie V.4).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Johannes van den Brink, geb. op 30-07-1819 te Hoog-Keppel, overl. op 10-08-1822 te Hoog-Keppel op 3-jarige leeftijd.
   6.  Hendrika Aleida van den Brink, geb. op 26-01-1821 te Hoog-Keppel.
Trouwt 07-05-1851 te Amsterdam met timmerman Petrus Paulus Ammeling, geb. ca 1821 te Amsterdam. Zn. van Paulus Ammeling.
   7.  Johanna Gerharda van den Brink, geb. op 23-12-1822 te Hoog-Keppel, overl. op 06-11-1891 te Laag-Keppel op 68-jarige leeftijd.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 28-11-1851 te Hummelo Hendrik Jan Kaufman, timmerman, geb ca 1820 te Zelhem, ovl. 30-05-1903 te Hummelo en Keppel. Zn. van Hermanus Kaufman en Janna Buunk..
   8.  Derkjan Bernardus van den Brink, landbouwer, geb. op 15-10-1824 te Hoog-Keppel, overl. op 14-04-1884 te Hoog-Keppel op 59-jarige leeftijd.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 28-05-1852 te Hummelo Maria Noyen, 36 jaar oud, geb. op 18-04-1816, overl. op 19-05-1886 op 70-jarige leeftijd.
   9.  Catharina Maria van den Brink, geb. op 16-10-1826 te Hoog-Keppel. Ovl. 29-07-1905 te Hummelo en Keppel.
   10.  Elisabeth Willemina van den Brink, geb. op 26-03-1829 te Hoog-Keppel, overl. op 11-07-1839 te Hoog-Keppel op 10-jarige leeftijd.

IV.5    Jan van den Brink, landbouwer/koopman/winkelier, ged. op 13-03-1761 te Hummelo, overl. op 09-03-1818 te Hummelo op 56-jarige leeftijd. Zn. van David van den Brink (zie III.6) en Helena Willemina Kempers.
Tr. kerk op 36-jarige leeftijd op 24-05-1797 te Hummelo Derkjen Gerritsen, 31 jaar oud, winkelierster, ged. op 07-10-1765 te Hummelo, overl. op 06-02-1835 te Hummelo op 69-jarige leeftijd.
1806. Pro Memorie
Den diender van Laag Keppel heeft gerelateerd dat hij op zondag den 5 october tussen 5 en 6 uren den persoon van Jan van den Brink van Hoog Keppel heeft op de jagt geattrapeerd (=betrapt) zonder van patent of acte voorzien te zijn op het land van den Heer van Keppel.
In de nacht van 10 op 11 juli 1808 (zondag- op maandagnacht) is er ingebroken bij winkelier Jan van den Brink te Hummelo.
Het echtpaar van den Brink/Garritsen was om 11 uur naar bed gegaan en heeft van de inbraak niets gemerkt. Om 5 uur 's morgens werden ze gewekt door hun dienstmeisje dat er iets niet pluis was. Ze zijn binnengekomen via een opkamer achter de winkel door het openbreken van een venster.
Vermist worden o.a. diversje bosjes garen en sajet (=wollen garen), het geld uit de winkellade bestaande uit zilver- en kopergeld.
Dan nog diverse bosjes lint in verscheidene kleuren, een nieuw bedde-tiek uit een kist, een Leydsche beddeken, verder kousen, bosjes kaneel, een doosje met zijdelint en diverse soorten knopen. Mogelijk ook nog losse koffie en thee.
Die zondag hebben 2 vreemden nog bij hem in de winkel een paar dingen gekocht. Mogelijk waren dat de daders en hebben ze de boel verkend.
Aanstelling voogden in 1819 na overlijden van Jan van den Brink in 1818:
Voor ons Hendrik Fredrik Cremer Vrederegter van het kanton van Doetinchem Kwartier van Zutphen provintie Gelderland, geadsisteerd met onzen Griffier Johannes Matheus Heusges,
compareerde op heeden den 7-9-1819 des voormiddags ten half tien uuren ten onzen huize Mejuffrouw Dersken Garritsen weduwe van Jannes van den Brink, grondeigeneereste wonende te Hummelo in dit kanton.
Zij gaf ons te kennen dat haar voornoemde eheman in het voorjaar van 1818 overleden zijnde haar heeft nagelaten 4 nog minderjarige kinderen bij denzelven in echt verwekt. Pleit zij moeder wettige voogdeste zijnde verpligt is een toeziende voogd in deze voogdij volgens de wet te doen benoemen dat zij ten einde als nu hierin te voorzien het nodige getal bloedverwandte zo van haar overleden mans als van harer zijde versogt heeft om op heeden vrijwillig voor ons te erschijnen om uit te maken een raad van naastbestaande ten eine wij met de selve waartoe sij versogt zouden kunnen overgaan tot het benoemen van een toeziende voogd in de voogdij van haare kinderen genaamd Everdina Catharina oud 20, Evert Jan Wouterus, David Karel zijnde tweelingen en oud 16 en Hendrika Maria 15 jaaren.
Het geene door ons toegestaan zijnde zo zijn voorts voor ons erschenen van vaders zijde Willem van den Brink, timmerman, Hendrik van den Brink, koopman, beide volle ooms en Jannes van den Brink, koopman, aangehuwde oom.
Zo mede van moeders zijde Egbert Garritsen, Schout van Hummel en Keppel, Hendrik Garritsen, koopman, mede beide volle ooms en Hendrik Jan Smeenk, landbouwer, neef van de minderjarigen wonende comparanten alle te Hummelo.
Met welke persoonen nadat Dersken Garritsen, weduwe Jannes van den Brink als moeder en wettige voogdeste tot de benoeming van een toeziende voogd niet kunnende medewerken op ons verzoek de vergadering had verlaten wij ons tot een familieraad hebbende gevormd, geraadpleegd hebben over de benoeming van een toeziende voogd in meergemelde voogdij waartoe benoemd is Willem van den Brink hierboven vermeld en zulks met eenparigheid van stemmen, uitgezondert den benoemden, die verklaarde zig dienaangaande na geregtlijke beslissing te zullen gedragen. Wij hebben dus den meergenoemden Willem van den Brink tot toeziende voogd en de hierboven vermelde voogdij uitgeroepen en aangesteld en heeft hij dien hem opgedragen post aangenomen en in onze handen den eed afgelegd.
Dat hij de pligten welke hem deeze betrekking oplegd naar behooren en overeenkomstigde voorschriften van de wet zal vervallen.
Van al het geene wij dit proces verbal hebben ingesteld hetgeene nadat de weduwe wederom ter vergadering was geroepen en erscheenen voorgelezen zijnde door alle de comparanten met ons en onzen griffier is getekend.
D. Garritsen weduwe v den Brink         Egb. Garritsen         Wm. van den Brink           Hendk. Garritsen          Hendr. van den Brink
Hendr.J. Smeenk             J. van den Brink           H.F. Cremer           J.M. Heusges.
Uit dit huwelijk:
   1.  Davina Helena van den Brink, ged. op 06-08-1797 te Hummelo, begr. op 04-03-1806 te Hummelo op 8-jarige leeftijd.
   2.  Everdina Catharina van den Brink, ged. op 28-01-1799 te Hummelo, overl. op 22-03-1874 te Laag-Keppel op 75-jarige leeftijd.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 14-12-1825 te Hummelo Hendrik Willem Remmelink, 33 jaar oud, meester-timmerman, geb. te op Mengenthorst, ged. op 28-11-1792, overl. op 27-03-1870 te Laag-Keppel op 77-jarige leeftijd.
   3.  Johanna Derkjen van den Brink, ged. op 04-12-1800 te Hummelo, begr. op 19-04-1801 te Hummelo, 136 dagen oud.
   4.  David Carel van den Brink, winkelier, ged. op 15-11-1802 te Hummelo, overl. op 08-04-1869 te Hummelo op 66-jarige leeftijd, begr. te Hummelo.
   5.  Evert Jan Wouterus van den Brink, winkelier, ged. op 15-11-1802 te Hummelo, overl. op 13-03-1889 te Hummelo op 86-jarige leeftijd, begr. te Hummelo.
   6.  Johanna Derkjen van den Brink, ged. op 28-10-1804 te Hummelo.
   7.  Hendrika Maria van den Brink, ged. op 28-10-1804 te Hummelo, overl. op 15-08-1834 te Dieren op 29-jarige leeftijd.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 26-05-1830 te Hummelo en Keppel Sjabbe Christiaan van Veelen, schoolonderwijzer, geb. 1807 te Oosterbeek/Renkum, ovl. 17-01-1892 te Heteren.

IV.8    Willem van den Brink, timmerman, ged. op 29-09-1765 te Hummelo, overl. op 22-12-1826 te Hummelo op 61-jarige leeftijd, zn. van David van den Brink (zie III.6) en Helena Willemina Kempers.
Tr. kerk op 32-jarige leeftijd op 29-04-1798 te Hummelo Harmina Geerlings, koopvrouw, geb. ca 1760 te Hummelo, overl. op 18-12-1832 te Hummelo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derk van den Brink (zie V.22).
   2.  David Helenus van den Brink, ged. op 19-01-1802 te Hummelo, begr. op 10-09-1806 te Hummelo op 4-jarige leeftijd.
   3.  Hanna Willemina van den Brink, ged. op 10-11-1804 te Hummelo, begr. op 06-09-1806 te Hummelo op 1-jarige leeftijd.

IV.10    Johanna van den Brink, ged. op 09-10-1768 te Hummelo, overl. circa 1816, dr. van David van den Brink (zie III.6) en Helena Willemina Kempers.
Tr. kerk op 35-jarige leeftijd op 13-06-1804 te Hoog-Keppel met haar neef Jannes van den Brink, 30 jaar oud (zie IV.1).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder IV.1).
 
IV.11    Hendrik van den Brink, koopman, ged. op 04-07-1778 te Hummelo, overl. op 21-11-1847 te Hummelo op 69-jarige leeftijd, begr. te Hummelo foto02 Zn. van David van den Brink (zie III.6) en Helena Willemina Kempers.
Tr. kerk op 26-jarige leeftijd op 10-05-1805 te Velp Anna Gerritsen, 27 jaar oud, ged. op 21-12-1777 te Velp, overl. op 30-03-1854 te Hummelo op 76-jarige leeftijd, begr. te Hummelo foto03
Het graf van Hendrik en van zijn vrouw Anna en hun zoon David Jan is nog aanwezig op het kerkhof van Hummelo.
Van Hendrik en zijn vrouw Anna is een schilderijtje van ca 1820 geschildert foto04 door tekenonderwijzer Jan Gerrit Erkelens (1775-1857). Het is in juli 1988 geregistreerd bij het Iconografisch Bureau te Den Haag (Wetenschappelijk documentatiecentrum voor het Ned. portret).
Gevonden op het R.A. te Arnhem een los fragment met daarop de volgende tekst met het handschrift van Hendrik (mogelijk van ± 1825):
Hendr. van den Brink als eigenaar van huis, hof en schuur Frans van Wijk huis en hof genaamt.
Een stuk bouwland genaamt het Halve Beumerstuk.
Een dito ¼ part van Jacob ten Holte.
Een dito een stukjen in den Smitshoek.
Een dito de Garde genaamt, hebbende gehoort onder het erve het Loo.
Hummelo, den 20 january 1824
Het plaatselijke bestuur van Hummelo en Keppel ontvangen hebbende een besluit van het Provinciaal Kollegie van Toezigt op de Administratie der Hervormde Kerken in Gelderland dd 15 dezer W615.1 daarbij te kennen geevende dat zij ontvangen hebben een missive van zijn Excellentie den Heer Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk dd 26 december 1823 W40.2028 ten geleide van zijner Majesteit besluit van den 13 te vooren W108 waarbij onder anderen voor de gemeente Hummelo benoemd wordt tot kerkvoogd Den heer H. van den Brink.
Heeft de eer u hiervan bij deeze kennis te geeven en tevens te verzoeken om uw op aanstaande zaterdag den 24 january 1824 des morgens ten 10 uuren op het huis der gemeente te Hummelo te willen sisteeren ten einde in bovengenoemde kwaliteit te worden geinstalleerd en in functie te treden.
Het Plaatselijke Bestuur voornoemd   J.G.Garretsen.
Enkele maanden voor zijn dood in 1847 verkoopt Hendrik zijn huis te Hummelo aan zijn zoon Harmannus:
Voor Mr. Rudolph Willem Jan Ketjen openbaar notaris residerende te Doesborgh in het arrondissement Zutphen provincie Gelderland en in tegenwoordigheid der nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen,
Compareerde Hendrik van den Brink, kuiper en zijne huisvrouw Anna Gerritsen door hem ten dezen bijgestaan en gemagtigd te zamen wonende te Hummelo, den notaris bekend.
Dewelke verklaarden te verkoopen en in vollen en vrijen eigendom bezit en genot over te dragen en af te staan onder belofte van vrijwaring ingevolge de wet aan en ten behoeve van Hermanus van den Brink, zonder beroep wonende te Hummelo, mede tegenwoordig, den notaris bekend, en verklarende in koop aan te nemen een huis, hof en erve staande en gelegen in het dorp Hummelo, gekadastreerd sectie D, de tuin nr 357 voor eene grootte van 22 roeden en veertig ellen, en het huis en erf nr 358 voor eene oppervlakte van 6 roeden en 60 ellen; waarvan de verkoopers verklaarden geene titels of bescheiden van eigendom te bezitten noch kennis te dragen van overschrijving welke van dezelve ten kantore der hypotheken zoude zijn geschied.
En zulks met al de daartoe behorende regten en geregtigheden, voorts met daarop rustende servituten, gemeene lasten en pligten, zoodanig en in dien staat als het verkochte tot hiertoe door de verkoopers in eigendom is bezeten geweest en thans wordt gevonden.
Ten einde de kooper het gekochte aanstonds in bezit en genot zal kunnen aanvaarden, midsdien van stonden dan daarover beschikken en daarmede doen en handelen naar welgevallen mids ook voortaan de grondlasten en verdere zoo algemeene als plaatselijke opbrengsten betalende en voor zijne rekening nemende.
Dezen verkoop verklaarden de comparanten te zijn geschied om en voor een koopprijs van f 1800,- , het beloop van welke koopspenningen de verkoopers erkenden bereeds van den kooper ten vollen ontvangen te hebben, hem daartoe te quiteren en hem deswege volledig te dechargeren zonder eenige overbehouding.
Gedaan en gepasseerd te Hummelo ten huize van de comparanten in tegenwoordigheid van Christoffel Hendrik Japing, rentmeester wonende te Hummelo en Hendrik Willem Remmelink, meester timmerman wonende te Keppel, getuigen hiertoe verzocht in het jaar 1847 den twintigsten april.
En hebben de comparanten met de getuigen en notaris na voorlezing deeze acte geteekend waarvan de minute gebleven is onder de bewaring en in het bezit van den notaris.
Hendr. van den Brink        A. Gerritsen       H. van den Brink       C.H. Japing        H.W. Remmelink        R.W.J. Ketjen.
1847. Testament Hendrik van den Brink:
Voor Mr. Rudolph Willem Jan Ketjen openbaar notaris residerende te Doesborgh in het arrondissement Zutphen provincie Gelderland en in tegenwoordigheid der nagenoemde en mede ondergeteekende getuigen.
Compareerde Hendrik van den Brink, meester kuiper wonende te Hummelo den notaris bekend.
Dewelke het voornemen hebbende een testament te maken vooraf buiten de tegenwoordigheid der getuigen zijnen wil heeft opgegeven aan den notaris die het opstel daarvoor heeft gereed gemaakt en doen schrijven als volgt:
Aan mijne echtgenoote Anna Gerritsen geef en maak ik het levenslang vruchtgebruik mijner geheele nalatenschap.
Aan mijne zoons Jan Willem van den Brink, Hermanus van den Brink en David Jan van den Brink preleydteer en maak in mijne klederen, lijfstoebehoren en lijfscieraden.
Aan mijne zoon Hermanus van den Brink legateer ik in vollen eigendom mijn aandeel of halfscheid in en aan de na te melden onroerende goederen in de gemeente Hummelo gelegen, te weten:
1. Eene weide, Kampsweide genaamd, aan alle zijden omgeven door de gronden van den Heer van Enghuizen sectie H nummer 243 groot een bunder, negentig roeden, vijftig ellen.
2. Een stuk bouwland, Heidenskamp genaamd, belend ten oosten aan de heide, ten zuiden aan het bouwland van Klein Junde, ten westen aan het voetpad van Hummelo naar Doetinchem en ten noorden aan het bouwland van David Karel van den Brink sectie C nummer 215 bouwland een bunder, 82 roeden, 10 ellen en nummer 216 opgaande boomen, groot 13 roeden, 80 ellen.
3. Een stuk bouwland, Jacob ten Hollenstuk genaamd, belend ten oosten de weg, ten zuiden den Heer van Enghuizen en Evert Jan Jolink, ten westen en noorden den Heer van Enghuizen sectie H nummer 289 groot 35 roeden, 90 ellen en nummer 290 groot 25 roeden, 60 ellen. Het is mijne begeerte dat hij daar voor aan mijne nalatenschap zal inbrengen de waarde daar van door drie onpartijdige deskundigen te bepalen, zoodanig dat hij daarvan genieten kan eene jaarlijksche zuivere opbrengst van vier ten honderd.
Aan mijne 4 overige kinderen Jan Willem van den Brink, Jenneken van den Brink, Johanna Hendrika van den Brink en David Jan van den Brink legateer en maak ik mijne verdere onroerende goederen in de gemeente Hummelo gelegen mids daarvoor aan mijne nalatenschap inbrengende de waarde daarvoor te bepalen op dezelfde wijze als hiervoor is gezegd ten opzigte van de goederen door mij aan mijn zoon Harmanus van den Brink gelegateerd.
Ik benoem tot executeur van dit testament tot directeurs mijner begrafenis en bereddenaars van mijne nalatenschap mijne zoons Jan Willem van den Brink en Hermanus van den Brink, hen te zamen zoowel als ieder afzonderlijk verlenende ..... mogt welke kan of mag gegeven worden. Overigens benoem en stel ik tot mijne eenige en algeheele erfgenamen mijne 5 kinderen of bij vooroverlijden derzelver wettige afkomelingen.
Nadat de erflater nogmaals zijnen wil in tegenwoordigheid der getuigen zakelijk had opgegeven aan den notaris is door denzelven den vorenstaanden uitersten wil voorgelezen en daarop aan den erflater afgevraagd of het vorenstaande zijn uiterste wil bevat, waarop deeze verklaard heeft daarbij in voor hem duidelijke bewoordingen zijn wil te zijn uitgedrukt welke voorlezing, afvraging en antwoord mede heeft plaats gehad in de tegenwoordigheid der getuigen.
Gedaan en gepasseerd te Hummelo ten huize van den comparant in tegenwoordigheid van Christoffel Hendrik Japing, rentmeester en Albertus Eggink, landbouwer beide wonende te Hummelo, getuigen hiertoe verzocht in het jaar 1847 den negenden october. En heeft de comparant met de getuigen en notaris na voorlezing dit testament geteekend, waarvan de minute onder des notaris bewaring gebleven is.
Hendr. van den Brink             C.H. Japing           A. Eggink           R.W.J. Ketjen.
Memories van successie Hendrik van den Brink:
Aangifte door Jan Willem van den Brink en Hermanus van den Brink. Hij heeft nagelaten 5 kinderen: de 2 aangevers en Jenneken van den Brink (gehuwd met Hendrikus Hesink [Heezen]), Johanna Hendrika van den Brink (gehuwd met Jan Gerrits Wijers), beide wonende te Steenderen en David Jan van den Brink te Lochem.
Bezittingen:
1. Een weide, de Kampsweide, groot 1 bunder en 90 roeden.
2. Bouwland, de Heidenskamp, groot 1 bunder en 82 roeden.
3. Bouwland, het Jacob ten Holtenstuk, groot 70 roeden.
4. Weide in het Hummelschen Broek groot 3 bunders en 1 roede.
5. Een stuk bouwland groot 9 roeden.
6. Een stuk bouwland, het Biesken genaamd, groot 73 roeden.
7. Heide en boschgrond groot 2 bunder en 9 roeden.
8. Grond bij Reugebrink te Zelhem groot 46 bunder en 2 roeden.
Uit dit huwelijk:
   1.  David Jan van den Brink, ged. op 19-02-1806 te Hummelo, overl. op 05-07-1818 te Hummelo op 12-jarige leeftijd.
   2.  Jan Willem van den Brink (zie V.26).
   3.  Helena Johanna van den Brink, ged. op 30-09-1809 te Hummelo, overl. op 17-09-1818 te Hummelo op 8-jarige leeftijd.
   4.  Jenneken van den Brink, geb. op 18-08-1811 te Hummelo, overl. op 31-12-1874 te Steenderen op 63-jarige leeftijd.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 05-05-1843 te Hummelo en Keppel Hendrikus Heezen (Hesink), 33 jaar oud, timmerman, ged. op 15-10-1809 te Varsseveld, overl. op 31-01-1882 te Steenderen op 72-jarige leeftijd.
   5.  Harmannus van den Brink (zie V.31).
   6.  Johanna Hendrika van den Brink, geb. op 28-05-1818 te Hummelo, overl. op 31-12-1873 te Steenderen op 55-jarige leeftijd.
Tr. op 29-jarige leeftijd op 29-10-1847 Jan Gerrit Wijers, 25 jaar oud, olieslager, geb. op 09-03-1822, overl. op 18-07-1873 te Steenderen op 51-jarige leeftijd.
   7.  David Jan van den Brink (zie V.36).

Generatie V

 V.4    Helena Elisabeth van den Brink, ged. op 06-01-1810 te Hoog-Keppel, overl. op 25-05-1859 te Hoog-Keppel op 49-jarige leeftijd, dr. van Jannes van den BrinkJohanna van den Brink (zie IV.10).
Tr. op 23-jarige leeftijd op 24-01-1833 te Hummelo met haar achterneef Derk van den Brink, 33 jaar oud (zie V.22).
Uit dit huwelijk:
(zie IV.1) en
   1.  Willemina Johannna van den Brink, geb. op 26-08-1834 te Hoog-Keppel, overl. op 18-05-1892 te Hoog-Keppel op 57-jarige leeftijd.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 14-05-1858 te Hummelo Jan Hendrik Remmelink, 26 jaar oud, geb. op 30-03-1832 te Hummelo, overl. op 04-03-1887 te Hoog-Keppel op 54-jarige leeftijd.
   2.  Johannes Hermannus van den Brink, geb. op 21-04-1836 te Hoog-Keppel, overl. op 27-07-1836 te Hoog-Keppel, 97 dagen oud.
   3.  Johanna Harmina van den Brink, geb. op 12-08-1837 te Hoog-Keppel, overl. op 13-03-1890 te Hummelo op 52-jarige leeftijd.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 14-05-1858 te Hummelo Bernard Remmelink, 23 jaar oud, geb. op 18-06-1834 te Hummelo, overl. op 11-12-1892 te Hummelo op 58-jarige leeftijd.
   4.  Hendrik Willem van den Brink, geb. op 08-11-1839 te Hoog-Keppel, overl. op 07-05-1840 te Hoog-Keppel, 181 dagen oud.

V.22    Derk van den Brink, landbouwer/timmerman, ged. op 27-06-1799 te Hummelo, overl. op 12-05-1866 te Hoog-Keppel op 66-jarige leeftijd, zn. van Willem van den Brink (zie IV.8) en Harmina Geerlings.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 24-01-1833 te Hummelo met zijn achternicht Helena Elisabeth van den Brink, 23 jaar oud (zie V.4).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder V.4).
 
V.26    Jan Willem van den Brink, kastelein/kuiper/spekslager/landbouwer op de Nieuwe Vos foto05 te Wichmond, ged. op 07-09-1807 te Hummelo, overl. op 14-12-1882 te Wichmond op 75-jarige leeftijd, begr. te Hummelo foto06 zn. van Hendrik van den Brink (zie IV.11) en Anna Gerritsen.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 08-07-1842 te Hummelo Willemina Maria Nijenhuis, 32 jaar oud, ged. op 17-05-1810 te Hummelo, overl. op 30-11-1878 te Wichmond op 68-jarige leeftijd, begr. te Hummelo foto07
In 1833 verkoopt Willemina Maria Nijenhuis aan de Hoog Welgeboren Heer Hendrik Jacob Carel Jan Baron van Heeckeren, lid van de Ridderschap en Staten van Gelderland, Ridder van de Militaire Willemsorde en zijn Hoog Welgeboren Gemalinne de Hoog Welgeboren Vrouwe Elisabeth Hope wonende op Huize Sonsbeek onder Arnhem, het erve en goed Veenhuizen bestaande in huis, hof, bouw- en weideland tesamen groot 2 bunder. Dit was in haar bezit gekomen via een acte van toedeling. Overigens wordt de Baron vertegenwoordigt door zijn rentmeester Hendrik Willem Japing (die een oom is van Willemina Maria). Het geheel wordt verkocht voor f 1550,-
(Notaris Ketjen te Doesburg).
In 1845 verkoopt Willemina Maria Nijenhuis en haar 4 broers de volgende onroerende goederen aan de Baron van Enghuizen voor f 5600,-:
1. Drie aan elkanderen gelegen stukken bouwland genaamd de Biele, de Garde en Happershofje gelegen aan het voetpad van Hummelo naar Hoogkeppel.
2. Een akkermaalsboschje in de Varange genaamd Blaauwe Kannetje of Smoddenheufken.
3. Een stuk bouwland in het Hennendaal.
4. Een stuk bouwland tegen het Gasthuis.
5. Een perceel grond bekend onder den naam Veenhuizerheide met een daarop staand huis Kompelwijk genaamd groot ruim 13 bunder ook omvattende hakhout, heide, dennenbosch en bouwland.
(Notaris Ketjen te Doesburg).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik van den Brink, geb. op 08-10-1842 te Hummelo, ovl. op 24-10-1842 te Hummelo.
   2.  Johanna Margretha van den Brink, geb. op 10-10-1843 te Hummelo, overl. op 30-03-1849 te Hummelo op 5-jarige leeftijd.
   3.  Hendrika Anna van den Brink, geb. op 10-02-1845 te Wichmond, overl. op 15-05-1853 te Wichmond op 8-jarige leeftijd.
   4.  Drika Willemina van den Brink, geb. op 15-06-1846 te Wichmond, overl. op 22-02-1904 te Deventer op 57-jarige leeftijd, begr. te Hummelo.
Tr. op 21-jarige leeftijd op 18-12-1867 te Warnsveld Antony Garritsen, geb. 1841, overl. op 23-08-1884 te Deventer, begr. te Hummelo.
   5.  Hendrik van den Brink (zie VI.12).
   6.  Johanna Margretha van den Brink, geb. op 08-09-1849 te Wichmond, overl. op 29-02-1888 te Wichmond op 38-jarige leeftijd.
   7.  Derk Willem van den Brink, geb. op 25-09-1851 te Wichmond, overl. op 10-04-1852 te Wichmond, 198 dagen oud.

V.31    Harmannus van den Brink, kuiper/landbouwer, geb. op 26-12-1813 te Hummelo, overl. op 17-07-1887 te Hummelo op 73-jarige leeftijd, begr. te Hummelo. Zn. van Hendrik van den Brink (zie IV.11) en Anna Gerritsen.
Tr. (1) op 34-jarige leeftijd op 17-02-1848 te Zelhem Johanna Hendrika Bennink, 23 jaar oud, geb. op 25-04-1824 te Zelhem, overl. op 28-02-1849 te Hummelo op 24-jarige leeftijd.
Tr. (2) op 36-jarige leeftijd op 17-10-1850 te Gendringen Dorothea Vriesen, 25 jaar oud, geb. op 14-04-1825 te Gendringen, overl. op 25-11-1882 te Hummelo op 57-jarige leeftijd, begr. te Hummelo.
Harmannus schenkt in 1883 een orgel aan de NH-kerk van Hummelo. Hij woonde in wijk VI no 27. Dit moet in de buurt zijn geweest alwaar thans de winkel van de Welkoop aan de Dorpsstraat is gelegen. Een schenkkan is een onderdeel van het avondmaals-servies van de NH-kerk. Deze werd ook ter beschikking gesteld door dit echtpaar ter gelegenheid van hun 25-jarige echtvereniging op 17 oktober 1875.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrik van den Brink, geb. op 29-01-1849 te Hummelo, overl. op 29-08-1849 te Hummelo, 212 dagen oud.

V.36    David Jan van den Brink, koperslager, vak geleerd te Parijs en Londen, geb. op 28-04-1821 te Hummelo, overl. op 24-09-1897 te Lochem op 76-jarige leeftijd, begr. te Hummelo foto02 zn. van Hendrik van den Brink (zie IV.11) en Anna Gerritsen.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 18-02-1848 te Hummelo Jacoba Christina Japing, 24 jaar oud, geb. op 11-08-1823 te Hummelo, overl. op 14-05-1857 te Lochem op 33-jarige leeftijd, begr. te Oude Begrpl Lochem.
Uit dit huwelijk: foto08
   1.  Hendrik Willem van den Brink (zie VI.18).
   2.  Anna van den Brink, geb. op 21-11-1851 te Lochem, overl. op 09-04-1925 te Lochem op 73-jarige leeftijd, begr. op 11-04-1925 te Oude Begrpl Lochem.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 08-10-1875 te Lochem Hendrikus Postel, 26 jaar oud, Herbergier Zwijnshoofd, geb. op 01-08-1849 te Lochem, overl. op 24-02-1933 te Lochem op 83-jarige leeftijd.
   3.  Marinus Jacobus van den Brink (zie VI.22).
   4.  Jan Willem van den Brink (zie VI.24).

Generatie VI

 VI.12    Hendrik van den Brink foto09 huisslachter en landbouwer op de Nieuwe Vos, geb. op 16-03-1848 te Wichmond, overl. op 03-03-1893 te Wichmond op 44-jarige leeftijd, begr. te Warnsveld. Zn. van Jan Willem van den Brink (zie V.26) en Willemina Maria Nijenhuis.
Tr. (1) op 24-jarige leeftijd op 07-09-1872 te Warnsveld Grietje Heuvelink, 25 jaar oud, geb. op 04-02-1847 te Warnsveld, overl. op 11-07-1884 te Wichmond op 37-jarige leeftijd. (Volgens overlevering had hij eerst verkering met de dochter van een grote boer. Hij is echter getrouwd met de dienstmeid van diezelfde boer !!)
Tr. (2) op 36-jarige leeftijd op 28-02-1885 te Warnsveld Everdina (Dientje) Mulderije, 26 jaar oud, geb. op 13-02-1859 te Warnsveld, overl. op 22-02-1931 te Almen (Laren G) op 72-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk: foto10
   1.  Jan Willem van den Brink, geb. op 16-12-1872 te Wichmond, overl. op 07-05-1885 te Wichmond op 12-jarige leeftijd.
   2.  Wilhelmina Maria (Mina) van den Brink, geb. op 14-07-1875 te Wichmond, overl. op 30-06-1959 te Vierakker op 83-jarige leeftijd. foto11
Tr. op 21-jarige leeftijd op 28-05-1897 Herman Jansen, 27 jaar oud, bakker/molenaar, geb. op 04-03-1870 te Voorstonden (Brummen) (neef van Antonie Jansen zie nr 6), overl. op 30-05-1938 te Vierakker op 68-jarige leeftijd.
   3.  Herman van den Brink (zie VII.4).
   4.  Johanna Margretha (Antje) van den Brink foto12 geb. op 04-09-1879 te Wichmond, overl. op 05-12-1932 te Voorst op 53-jarige leeftijd.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 17-01-1908 te Warnsveld Herman Garritsen, 28 jaar oud, geb. op 15-07-1879 te Warnsveld, overl. op 25-11-1964 te Wilp (Voorst) op 85-jarige leeftijd.
   5.  Hendrik (Harry) van den Brink/Brink (zie VII.8).
   6.  Grietje van den Brink foto13 geb. op 11-07-1884 te Wichmond, overl. op 15-03-1956 te Hengelo O op 71-jarige leeftijd, begr. op 19-03-1956 te Alg. Begraafplaats Markelo. Testament opgemaakt dd. 24-10-1912 bij notaris Capel te Zutphen; testament op langstlevende t.g.v. haar man Antonie Jansen ivm aankoop molen te Gorssel.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 01-05-1912 te Warnsveld Antonie Jansen foto14 24 jaar oud, landbouwer/bakker/molenaar, geb. op 30-05-1887 te Warnsveld (neef van Herman Jansen onder 2), overl. op 13-01-1971 te Markelo op 83-jarige leeftijd, begr. op 18-01-1971 te Alg. Begraafplaats Markelo.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Albertus Johannes (Albert) van den Brink (zie VII.12).
   8.  Berendina van den Brink, geb. op 14-08-1888 te Wichmond, overl. op 26-12-1971 te Almen (Laren G) op 83-jarige leeftijd.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 14-02-1914 te Warnsveld Bernard Hermanus Eskes, 28 jaar oud, landbouwer, geb. op 28-10-1885 te Steenderen, overl. op 27-09-1961 te Almen (Laren G) op 75-jarige leeftijd.
   9.  Jan Willem (Jan) van den Brink (zie VII.16).
   10.  Hendrika Wilhelmina (Drika) van den Brink, geb. op 20-03-1892 te Wichmond, overl. op 28-10-1918 te Warnsveld op 26-jarige leeftijd.

VI.18    Hendrik Willem van den Brink, koperslager in de Smeesstraat, geb. op 23-11-1848 te Lochem, overl. op 22-04-1922 te Lochem op 73-jarige leeftijd, zn. van David Jan van den Brink (zie V.36) en Jacoba Christina Japing.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 08-10-1875 te Lochem Maria Postel, 22 jaar oud, geb. op 29-06-1853 te Lochem, overl. op 22-04-1919 te Lochem op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  David Jan van den Brink, geb. op 04-03-1876 te Lochem, overl. op 06-12-1877 te Lochem op 1-jarige leeftijd, begr. Oude Begraafplaats Lochem.
   2.  Johanna Anna Jozina van den Brink, geb. op 12-08-1877 te Lochem, overl. 10-1936, begr. op 30-10-1936 Oude Begrpl Lochem.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 10-08-1900 te Lochem A. Marinus van de Riet.
   3.  Jacoba Christina van den Brink, geb. op 02-10-1878 te Lochem, overl. op 25-09-1882 te Lochem op 3-jarige leeftijd, begr. op 27-09-1882 Oude Begraafpl Lochem.
   4.  David Jan van den Brink (zie VII.23).
   5.  Johan Bernard van den Brink, geb. op 13-01-1882 te Lochem, ovl. 21-08-1959, begraven te Lochem.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 02-04-1906 te Lochem Aaltjen ten Hoopen.
   6.  Gerrit Jan van den Brink, geb. op 13-01-1882 te Lochem, overl. op 07-07-1882 te Lochem, 175 dagen oud, begr. op 10-07-1882 te Oude Begraafpl Lochem.

VI.22    Marinus Jacobus van den Brink, loodgieter in het Saksisch Monument/Kleine Markt, geb. op 24-12-1852 te Lochem, overl. op 16-09-1941 te Renkum op 88-jarige leeftijd, begr. op 19-09-1941 te Oude Begrpl Lochem, zn. van David Jan van den Brink (zie V.36) en Jacoba Christina Japing.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 20-08-1880 te Lochem Anna Josina te Hasselo, 21 jaar oud, geb. op 20-12-1858 te Lochem, overl. op 09-03-1931 te Lochem op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Christina van den Brink, geb. op 26-05-1881 te Lochem, overl. op 27-11-1931 te Lochem op 50-jarige leeftijd, begr. op 01-12-1931 te Oude Begrpl Lochem.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 16-03-1906 te Lochem Werner Philippus te Veldhuis, 26 jaar oud, winkelier, geb. op 21-11-1879 te Borculo, overl. op 02-01-1961 te Zutphen op 81-jarige leeftijd, begr. te Lochem. Zn. van Elbartus te Veldhuis en Wilhelmina Aleida Kluvers.
   2.  David Jan van den Brink (zie VII.30).
   3.  Hendrika Willemina van den Brink, geb. op 08-10-1888 te Lochem, overl. op 27-08-1979 te Brisbane (Aus) op 90-jarige leeftijd. Zij emigreert als weduwe met haar kinderen op 10-12-1948 naar Brisbane.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 05-03-1909 te Lochem Johan Willem Paul Huckfeldt, 34 jaar oud, geb. op 06-08-1874 te Hamburg (D), overl. op 15-06-1929 te Lochem op 54-jarige leeftijd. Hij heeft gepoogd om, na zijn ontslag, zijn werkgever te vermoorden. Heeft daarna suicide gepleegd.
   4.  Willem Jan van den Brink (zie VII.34).
   5.  Marinus Jacobus van den Brink, geb. op 17-10-1895 te Lochem, overl. 03-1941 te Zutphen.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 25-08-1920 te Zutphen Jansje Teering, 22 jaar oud, geb. op 07-08-1898.

VI.24    Jan Willem van den Brink, onderwijzer, geb. op 21-08-1854 te Lochem, overl. op 01-09-1939 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd, zn. van David Jan van den Brink (zie V.36) en Jacoba Christina Japing.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 01-08-1889 te Rotterdam Adriana Elisabeth Rademaker, 24 jaar oud, geb. op 06-01-1865 te Rotterdam. Dg. van Simon Cornelis Rademaker en Henriette Ivens.
Uit dit huwelijk:
   1.  David Jan van den Brink, geb. op 14-07-1890 te Rotterdam, ovl. op 06-08-1891 te Rotterdam.
   2.  Henriette van den Brink, onderwijzeres, geb. 28-02-1893 te Rotterdam, ovl. op 26-09-1950 te Rotterdam.
   3.  Jacoba Christina van den Brink, onderwijzeres, geb. 30-09-1895 te Rotterdam, ovl. op 22-02-1973 te Rotterdam.

Generatie VII

 VII.4    Herman van den Brink foto15 slagerszaak te Hilversum foto16geb. op 13-09-1877 te Wichmond, overl. op 05-07-1939 te Grand Rapids USA op 61-jarige leeftijd, begr. te Greenwood Cemetery Gr.Rapids. Zn. van Hendrik van den Brink (zie VI.12) en Grietje Heuvelink.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 13-03-1902 te Naarden Hendrika (Heintje) Linck, 20 jaar oud, geb. op 28-06-1881 te Naarden, overl. op 25-04-1966 te Grand Rapids USA op 84-jarige leeftijd.
De familie emigreert in 1916 van Hilversum naar Grand Rapids (MI) USA. Aankomst op Ellis Island 4-5-1916 met het S.S. Noordam. De familie is in sept. 1923 met 2 auto's vertrokken naar Los Angeles (naar broer Harry) en in april 1924 teruggekeerd naar Grand Rapids. De tocht duurde ca 3 wk. Hier is een uitgebreid verslag van gemaakt door dochter Grace.
Uit dit huwelijk: foto17
   1.  Hendrik (Henry) van den Brink (zie VIII.1).
   2.  Jacoba (Cora) van den Brink, geb. op 19-08-1904 te Hilversum, overl. op 14-01-1995 te Grand Rapids (USA) op 90-jarige leeftijd, begr. op 17-01-1995 te Greenwood Cemetery (Gr.Rapids).
Tr. te Grand Rapids USA John Smith, naaimachine- en biljartfabrikant, geb. te Nederland, overl. te USA.
   3.  Grietje (Grace) van den Brink, geb. op 29-07-1905 te Hilversum, overl. op 18-09-2001 te Grandville MI op 96-jarige leeftijd, begr. op 21-09-2001 te Greenwood Cemetery Gr Rapids. Zij heeft in 1992 nog haar Ned. familie bezocht.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 17-06-1930 te Grand Rapids USA Ernest de Rijke, bankemployee, overl. te Grand Rapids USA.
   4.  Johanna Charlotta (Joe) van den Brink, geb. op 17-02-1907 te Hilversum, overl. 06-06-19.. te USA.
Tr. te USA Abraham Reinhout, overl. te USA.
   5.  Herman (Herm) van den Brink (zie VIII.9).
   6.  Hendrika (Henrietta) van den Brink, geb. op 01-03-1913 te Woudenberg, overl. op 02-08-1977 te Ca USA op 64-jarige leeftijd.
Tr. te USA Clarence Edward Hoover, overl. te Ca USA.
   7.  Jan Willem (Johnny) van den Brink (zie VIII.13).
   8.  George Anton (George) van den Brink (zie VIII.15).
   9.  Charles (Chuck) van den Brink (zie VIII.17).

VII.8    Hendrik (Harry) van den Brink/Brink foto19 timmerman/building contractor, geb. op 03-09-1881 te Wichmond, overl. op 28-09-1954 te Los Angeles USA op 73-jarige leeftijd. Zn. van Hendrik van den Brink (zie VI.12) en Grietje Heuvelink.
Tr. 1910 te St.Paul (Minnesota) USA Anna van Wieren foto20 geb. op 07-01-1891 te Amsterdam, overl. op 06-04-1930 te Los Angeles USA op 39-jarige leeftijd. Zij is met haar ouders in 1909 geemigreerd.
Hendrik/Harry is als vrijgezel met zijn timmermanskist ca 1906 vertrokken naar Gary Ind, Impre and Ballast County, Illinois USA (hij wilde overigens eerst naar Transvaal in Z. Afrika). Is na een poosje teruggekeerd maar kon ook in Nederland niet meer wennen en vertrok in 1907 voor de tweede keer naar de USA. Verbleef eerst in St. Paul (Minn.) waar hij zijn vrouw ontmoette en ook daar werden hun eerste 2 kinderen geboren. Vertrok later naar Los Angeles. Hij had later een houten been vanwege een ongeluk. In 1930 Amerikaans staatsburger. Officieel heet deze fam. dan "Brink".
Hendrik/Harry heeft een paar jaar voor zijn dood in 1952 zijn broers en zusters in Nederland bezocht:
Brieffragmenten van Hendrik geschreven aan zijn familie in Nederland:
(1947) ...... aan een ketting, want hij wist te veel omtrent die goeie oude man die er niet meer was, het was als ik me wel herinner vaders laatste feest dat hij met ons fierde, ik denk dat Lieflink onze buurman tusschen Maandag en als knecht speelde, het hucht me best dat het mij ook wat benauwt werdt toen ze Herman meesleurden en ik niet kon zien dat hij ondeugender was geweest dan ik, en ik dan niet anders, dan dat ik ook hun moest vergezellen aan den ketting. Het was zeer jammer dat niet één van ons op die boerderij kon blijven, maar gedane daden nemen geen gekeer. Van Heintje hoor ik niet veel, ik moet maar denken geen nieuws, good nieuws.
Eén van de jongste zoons en een dochter met haar man waren hier ongeveer twee jaren geleden en George dat is de zoons naam schreef ons dat hij vroeg of laat weer naar California hoopte te komen. Hij had hier a goode betrekking, hij had toezicht over één van de beste restauranties hier in L.A. en maakte goed geld, maar hij had vermoeden dat hij, alhoewel hij één keer was afgekeurd voor den dienst, dat hij misschien later toch nog zou worden opgeroepen en om die reden ging hij weer naar Mich. terug. Hij is lang en slender evenals Heintje, maar anders goed gezond. Heintje is, zooals vroeger en zooals de kinderen zeggen nog even nauwkeurig op haar meubelen, hetwelk haar soms nog wel als vroeger in heet water brengt.
Herman had altijd nog veel liefhebberij in vissen en jagen en cigaren rooken. In het midden van den winter gingen hij en zonen vaak naar één van de meren, hieuwen een gat in het ijs en vingen de vischen door het ijs, veel te koud voor mij hoor, ik koop de visch liever in den winkel. De schoonzoon die hier was sprak wel omtrent Herman, hij zeide, alhoewel hij erg ziek was, hij had hem nooit murmureeren en toen hij niet ziek was, had hij altijd dezelfde temper en aldoor opgeruimd. Geliefde zus, Grietje en Antoon ik raak voor dezen keer weer uitgeschreven, alleen zou ik nog eenige vragen, welke u wellicht in uw volgende brief wil beantwoorden. In 't kort: Wie van Herman Jansen's broers en zusters zijn nog stil in leven en is Wichmond en Vierakker veel veranderd sedert ik het de laatsten tijd gezien heb, nu ongeveer 36 jaren geleden? Wat vliegt de tijd niet. Ja Grietje ik zou zeer gaarne eens een kijkje willen nemen, maar dat schijnt mij toe, als tot één van de onmogelijkheden te behooren, misschien na verloop van tijd verlagen ze de kosten per lucht, dat zou wat wezen, in ongeveer twee of drie dagen te kunnen overkomen. Wat een luchtkastelen hè?
Ontvang nu allen de hartelijkste groeten van u allen steeds liefhebbende broer en oom Harry Brink. Rancho los amigos.
Los Angeles Calif. July 14 th '52
Gelievde zuster Grietje en Antoon,
Een brief, gelijk een donderslag uit een helderen Hemel. Ik heb goed nieuws: Na lange jaren verlangt te hebben om nog éénmaal weer naar Holland terug te keeren, schijnt naar alle waarschijnlijkheid na 41 jaren van elkaar te verwijderd te wezen, tot een einde zal komen, ik ben noch niet zeker van de datum, maar ben bijna zeker dat ik tusschen aug 15 en aug 30 ste aan de Holland-Amerika line en één van hun boten naar Rotterdam hoop te komen. Zoo spoedig ik de datum en boot weet zal ik u nader berichten, ge kunt dan, indien mogelijk per phone of cable naar Rotterdam te zenden, address is Holland-America line, Wilhelminakade (hoofdoffice). Cable address Holmerica. Misschien kunt ge dat cantoor per telefoon berijken. Nu geliefde fam. moet ge maar onder elkaar overleggen, waar ik het eerst naar toe zal gaan. Ge zult, na ik hoop, het me niet ten kwade duiden, indien ik dit een korte brief maak, want wanneer ik over daar ben bij u allen, hebben we wel tijd genoeg om elkaar al het nieuws te vertellen. Van harte hoop ik maar dat ik u allen in een goede gezondheid mag ontmoeten, ik vernam van broer Jan dat ik geloof dat uw jongste zoon wat ziekelijk was bij zijn schrijven, moge het den Heer behagen, hem volkomen te genezen. U zoudt me een genoegen doen Grietje en Antoon, indien ge het overkomen wat gaat versprijden, want zal zeer licht tijd te kort komen om u allen te schrijven.
Wees nu hiermede van harte gegroet van uw, u allen steeds liefhebbende broer Harry Brink.
1546 W11th Str.      Los Angeles Calif.     U.S.A.
P.S. In haast geschreven, want ik wil deze op de morgenpost weg hebben, tot ziens.
Los Angeles Calif. July 28 th '54.
Zeer Geachte Neef & Nicht & Huisgenoten!
Ik zal er eindelijk eens to overgaan om U de al lang beloofde brief te schrijven want ik schreef Uw moeder dat ik plan had om U heel binnenkort te schrijven. Vooreerst hartelijk bedankt voor Uw brief Dina? en ik ben zeer blij, dat het U beiden goed gaat en wat wel de hoofdzaak is; dat ge goed met elkaar overweg kunt, ik vind het een verstandige zet om Uw schoonmoeder en moeder bj U in te nemen, want ik voorzie dat ze binnen een paar maanden, wanneer die kleine schreeuwleelik er is, erg goed te pas zal komen. Ik weet hoe het hier gaat, de ouwe luidjes moeten maar baby sitten en luiers waschen, enz enz. Ga ze maar niet verwennen (Opoe). Wel alle gekheid op een stokje; van harte hoop ik dat ge maar een goed en gezond kind ter wereld mag brengen, voor het de eerste zijnde, maakt het geen verschil of het een jonge of meisje is. Voor Antoon is het anders, die heeft genoeg hulp in de keuken, maar geen op 't land, ja het is juist een loterij, men weet niet wat je krijgt he? Het is hier tamelijk heet geweest over het gehele land, maar vooral in 't Zuiden, Midden West en in 't Oosten. De laatste drie weken is het hier tusschen de 80 en 92° geweest, meestal around 90°; hoe dat met uw barometer overeenkomt weet ik niet. We zijn hier echter maar ± 14 milen van de kust en er is haast geen dag of in de namiddag hebben we een friese wind, snachts is het nooit te heet en kunnen aldoor wel wat bedding verdragen; geen onweer wel in 't gebergte ongeveer 20 milen van hier. Deze brief laat Ge vanzelf ook Uw ouders lezen, wou haar vertellen dat Heintje, je Oom Herm zijn vrouw, weer in Michigan zit, toen ze eerst in 't voorjaar daar aankwam was het nog erg koud en nu met deze hitte is het daar vaak over 100° en ze klaagt aldoor over 't weer.
We kunnen ons hier in een goede gezondheid verheugen, de kleine van Harry is 4½ maand en Lucille schreef me een paar dagen geleden dat ze kan nu opzitten. Ik ga er binnenkort heen want ze wonen nu in hun nieuwe huis, dat is mijn eerste kleindochter, ik ben bang dat ik haar wel een beetje zal betroetelen (verwennen). Wel ik blijf er, wanneer ik er heen ga, maar 2 of drie dagen, zoo het zal zoôn vaart niet nemen. Harry maakt het goed, maakt $ 2,75 per uur en is geregeld druk, hij was eerst aanemer, maar toen die Korean oorlog uitbrak, wordt het materiaal hard te verkrijgen en nu is zijn werk uitsluitend: het hangen van deuren. De binnendeuren in zijn nieuwe huis schuiven allemaal erg gemakkelijk en de meubelen zijn nooit in de weg. Mijn oudste dochter Katherina maakt het ook goed, werkt uit en maakt $ 1,40 per uur op 1½ maal dat voor overtijd aan Zaterdags, want de werkers mogen niet langer dan 40 uren per week werken, gaan ze daarover dan is het 1½ time, ze werkt haast elke zaterdag, zoo die en haar 14 jarige zoon maken het ook heel goed.
Terug te gaan op Harry, dit is zijn vierde huis, zoo hij heeft nu drie (renters) en dat sedert de tweede oorlog over was. En nu dochter Anna de tweede, die heeft een truck driver getrouwd, werkt voor de movier Cinama's, noemt ge dat niet zoo, hij vervoerd het materiaal benoodigd voor 't maken van de pictures, Ze gaan in 't gebergte, in de heide of woestein soms wel 2 of 300 milen van huis, hij werkt al over 10 jaren voor dat Compagnie, zoodat is een goed teken, ze hebben 3 jongens, ook wat verkeerd, als je mij vraagt, maar, ... Wat su er der an doen? niks.
Zoo de oude jeep heeft het opgegeven, ja de kruik gaat zoo lang te water tot ze breekt, he. Ge hebt ook armzalige wegen waar ge het gebak bezorgen moet, eenige bakkerijen hier ook bezorgen hun waren aan huis, maar de klanten moeten het vanaf de straat halen en de straten zijn allemaal geplavieerd. Ge weet wel wat ik bedoel (hard), geen modder, geen knipgaten en twee voertuigen kunnen elkaar passeeren; hoofdstraten hebben wel zooveel als te lopen gaan iederen kant. Het vervoer is erg snel hier, ik las juist nu in de courant dat iemand was bekeurt voor te langzaam driven, hij ging 45 milen in een laan waar hij 55 mi moest maken (dit was aan de freeway waar niets in de weg is alleen maar wagens). Wel goeie menschen de brief is vol, ontvang allen de hartelijkste groette van U allen liefhebbende Oom en Broer Harry Brink. Groet allen van me.
Harry Brink, 1033 So Bixel Str, L.A. 15 Calif. U.S.A.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henrietta Catharina (Catharina/Cak) Brink, geb. op 24-10-1912 te St.Paul Minn. USA, overl. op 26-07-1981 te Los Angeles USA op 68-jarige leeftijd.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 10-05-1935 te USA Henry Malvin Levy, overl. op 04-10-1947 te USA.
   2.  Anna Henriette (Anna) Brink, geb. op 09-08-1914 te St.Paul Minn. USA, overl. 2008 te USA.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 26-10-1936 te USA Clyde Vaughn, 26 jaar oud, truck driver bij filmmij, geb. op 12-05-1910 te USA, overl. circa 1989.
   3.  Jacob Harry (Harry) Brink (zie VIII.23).

VII.12    Albertus Johannes (Albert) van den Brink, landbouwer op de Vroet (sinds ca 1932?), geb. op 14-07-1887 te Wichmond, overl. op 29-07-1952 te Wichmond op 65-jarige leeftijd, begr. op 02-08-1952 te Alg. Begraafplaats Warnsveld, zn. van Hendrik van den Brink (zie VI.12) en Everdina (Dientje) Mulderije.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 02-07-1915 te Warnsveld Johanna Hermina Bensink, 28 jaar oud, geb. op 30-05-1887 te Brummen, overl. op 03-04-1962 te Voorst op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik van den Brink (zie VIII.25).
   2.  Albert Anthonie van den Brink (zie VIII.27).
   3.  Evert van den Brink (zie VIII.29).
   4.  Johan (Joop) van den Brink (zie VIII.31).
   5.  Anton van den Brink (zie VIII.33).
   6.  Alberta Johanna van den Brink, geb. op 04-02-1930 te Wichmond, overl. op 10-05-1930 te Warnsveld, 95 dagen oud.

VII.16    Jan Willem (Jan) van den Brink foto21 landbouwer, geb. op 20-12-1890 te Wichmond, overl. op 06-04-1964 te Wichmond op 73-jarige leeftijd, zn. van Hendrik van den Brink (zie VI.12) en Everdina (Dientje) Mulderije.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 08-05-1914 te Warnsveld Hendrika Wesselink, 20 jaar oud, geb. op 11-10-1893 te Wichmond, overl. op 05-09-1972 te Wichmond op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritjen van den Brink, geb. op 19-01-1918 te Wichmond, overl. op 01-10-1985 te Terwolde op 67-jarige leeftijd, begr. op 04-10-1985.
Tr. op 34-jarige leeftijd op 01-10-1952 Jan Ensink, 48 jaar oud, geb. op 21-07-1904, overl. op 30-08-1970 op 66-jarige leeftijd.
   2.  Hendrik van den Brink (zie VIII.38).
   3.  Evert Willem van den Brink, geb. op 09-04-1926 te Wichmond, overl. op 15-04-1927 te Wichmond op 1-jarige leeftijd.
   4.  Evert Willem (Wim) van den Brink (zie VIII.41).
   5.  Everdina (Dien) van den Brink, geb. op 03-10-1931 te Wichmond, ovl. op 11-09-2017 te Ruurlo.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 02-06-1955 te Hengelo Gld Jan Willem Dimmendaal, 25 jaar oud, geb. op 01-03-1930 te Hengelo Gld, ovl. op 30-01-2013 te Ruurlo.

VII.23    David Jan van den Brink, geb. op 27-01-1880 te Lochem, overl. op 20-09-1961 te Lochem op 81-jarige leeftijd, zn. van Hendrik Willem van den Brink (zie VI.18) en Maria Postel.
Otr. op 18-05-1906 te Lochem, tr. op 26-jarige leeftijd op 01-06-1906 te Lochem Dela Hagens, 22 jaar oud, geb. op 22-01-1884 te Lochem, overl. op 31-05-1954 te Lochem op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mina van den Brink, geb. op 06-03-1907 te Lochem, overl. op 18-08-1999 te Deventer op 92-jarige leeftijd, gecr. op 23-08-1999 te Dieren.
Tr. 20-02-1931 te Lochem, echtscheiding 28-03-1933 te Zutphen, Hidzen Gorter, geb. op 31-12-1907 te Lochem, overl. 22-08-1945 te Pakanbaroe (Indie). Hidzen vertrekt na de scheiding naar Indie.

VII.30    David Jan van den Brink, geb. op 23-10-1884 te Lochem, overl. op 29-10-1967 te Zwolle op 83-jarige leeftijd, zn. van Marinus Jacobus van den Brink (zie VI.22) en Anna Josina te Hasselo.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 21-01-1915 te Lochem Lamberta Pasman, 21 jaar oud, geb. op 17-04-1893 te Lochem, overl. op 29-05-1990 te Zwolle op 97-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lamberta van den Brink, geb. op 04-05-1915 te Lochem, overl. -10-1988 te Zwolle.
Tr. Dirk Gijsbers, geb. op 06-10-1918.
   2.  Anna Josina (Annie) van den Brink, geb. op 19-10-1917 te Lochem, overl. op 04-08-1994 te Eefde op 76-jarige leeftijd, gecr. op 09-08-1994 te Dieren.
Tr. Teunis Kuiper, geb. op 24-11-1909 te Eefde, overl. op 15-07-1999 te Gorssel op 89-jarige leeftijd, gecr. op 20-07-1999 te Dieren.
   3.  Marinus Jacobus van den Brink (zie VIII.52).

VII.34    Willem Jan van den Brink, koperslager, geb. op 08-04-1892 te Lochem, overl. op 28-06-1971 te Holten op 79-jarige leeftijd, zn. van Marinus Jacobus van den Brink (zie VI.22) en Anna Josina te Hasselo.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 10-10-1914 te Goor Aaltje Hendrika Alink, 19 jaar oud, geb. op 20-10-1894 te Deventer, overl. op 04-06-1992 te Holten op 97-jarige leeftijd, begr. op 09-06-1992 te Nw. Alg. Begraafplaats Holten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Josina van den Brink, geb. op 25-11-1914 te Goor, overl. op 26-07-2003 te Holten op 88-jarige leeftijd, begr. op 31-07-2003 te Oude Begraafplaats Holten.
Tr. Hendrik Jan Wansink, geb. op 17-07-1911 te Holten, overl. op 09-12-1965 te Deventer op 54-jarige leeftijd.
   2.  Jenny van den Brink, geb. op 11-09-1918 te Laren G.
Tr. H.J. Jansen.
   3.  Alida Hendrika van den Brink, geb. op 17-04-1920 te Laren G, overl. op 10-10-1968 te Gorssel op 48-jarige leeftijd.
Tr. Johan van Rijn, overl. op 21-10-1968 te Gorssel.
   4.  Marinus Jacobus van den Brink (zie VIII.60).
   5.  Jan Martinus van den Brink, geb. op 15-09-1924 te Laren G, overl. op 04-12-1944 te Hussum (D) op 20-jarige leeftijd.

Generatie VIII

 VIII.1    Hendrik (Henry) van den Brink, vleesfabrikant/meat-processor foto18 geb. op 25-02-1903 te Hilversum, overl. op 02-04-1985 te Grand Rapids USA op 82-jarige leeftijd, begr. op 05-04-1985 te Greenwood Cemetery Gr.Rapids.
Zn. van Herman van den Brink (zie VII.4) en Hendrika (Heintje) Linck.
Tr. circa 1926 te Grand Rapids USA Grace E. Loosenort, geb. op 11-01-1901 te Grand Rapids USA, overl. op 26-09-1994 te Grand Rapids USA op 93-jarige leeftijd, begr. op 29-09-1994 te Greenwood Cemetery Gr.Rapids.

Henry en Grace hebben in 1980 hun Ned. familie bezocht.
Overlijdensbericht in 1985 van overlijden Henry VandenBrink:
Henry VandenBrink, meat firm founder, dies (2-4-1985). Services are scheduled Friday for the founder of VandenBrink Meat Co., who died Tuesday night. Henry VandenBrink, 82, in 1947 founded the meat wholesale company, now at 547 Richmond Ave NW.
The company specializes in processing and distributing smoked meat products. It began as a oneman operation during the 1920's, survived the Great Depression of the 1930's and eventually grew to 50 employees now.
Funeral services will be at 9:30 a.m. Friday at the Seventh Reformed Church, 950 Leonard St. NW, with pastors the Rev. Charles W. Krahe and the Rev. Morris Folkert officiating. Interment will be at Greenwood Cemetery.
VandenBrink learned his trade from his father in The Netherlands. A Grand Rapids native, he was active in the Seventh Reformed Church for about 40 years serving many capacities and supporting numerous missionary endeavors.
He is survived by his wife Grace; his children Donald and Shirley VandenBrink of Grand Rapids; Carol and Kenneth Heuvelman of Allendale; Joan and William Sturrus of Grand Rapids; nine grandchildren; four brothers Herman, John, George and Charles VandenBrink and two sisters Cora Smith and Grayce DeRyke.

Uit dit huwelijk:
   1.  Donald Jay (Don) van den Brink, vleesfabrikant/meat-processor, geb. op 23-01-1928 te Grand Rapids USA, overl. op 22-12-2003 te Grand Rapids op 75-jarige leeftijd, begr. te Greenwood Cemetary Grand Rapids.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 25-05-1951 te Grand Rapids USA, tr. kerk te Aberdeen Ref. Church Gr.Rapids Shirley Frieswyk, 21 jaar oud, geb. op 11-08-1929. (Er is nageslacht van den Brink).
In 1988 wordt VandenBrink Meat Co. verkocht:
Three former Thornapple Valley Meat Co. executives have purchased VandenBrink Meat Co., 535 Richmond St. NW, with an eye toward expanding the long-time Grand Rapids meat-processing company.
"We wanted to do something on our own and VandenBrink is a long-established name," said President Donald Braam, who left Thornapple Valley after 32 years to buy the company. He had been senior vice president at Thornapple Valley (formerly known as Herrud Meat Co), 2000 Oak Industrial Drive NE. Joining him in last week's purchase were his son, Robert Braam and William Schaefer. Robert Braam is VandenBrink's vice president of sales and marketing. He spent 14 years at Thornapple, where he served as national accounts-private label sales manager. Schaefer, the firm's vice president for manufacturing, worked 15 years at Thornapple, where he was plant manager.
The three bought the 63-years old company for an undisclosed amount from Donald VandenBrink, whose father, Henry VandenBrink, founded the company in Grand Rapids in 1925, Braam said. VandenBrink produces a line of smoked hams, bacon, dried beef and smoked sausages loaf sold in West Michigan grocery stores under the VandenBrink name.
"We'll keep the VandenBrink name", Braam said. He said they first plan to upgrade equipment, including packaging and processing procedures. In about six months, they'll begin developing new products.
"We expect to extand the product line in all categories, particularly in the pre-packaged sausage line. And we'll go into more sophisticated packaging--basically vacuum packaging," he said. They also intend to expand VandenBrink's distribution to large markets in the Midwest and to more institutional customers, he said. In the process, the new owners expect to see the work force--now at 40 employees--increase. "We believe there is a good future in processed meats. It's still the center of the plate whether you're eating at home or away. I don't see that changing," Braam said.
Overigens is enkele jaren later Donald van den Brink veroordeelt tot 1 jaar gevangenisstraf en $100.000 boete wegens knoeien met ongekeurd vlees in zijn voormalige bedrijf. Een gevangenisstraf is hem kwijtgescholden.
Zie krantebericht jan. 1991: VandenBrink fined $100.000 The Grand Rapids Press.
Donald VandenBrink, 62, former owner and president of VandenBrink Meat Co., 535 Richmond NW, was sentenced this week to pay $100.000 in fines for violating the federal meat inspection act.
VandenBrink of 1535 Pine Grove St. NW, pleaded guilty in U.S. District Court on Nov. 13 to one count of selling uninspected meat and one count of selling misbranded meat. Both counts are disdemeanors that could carry jail time, but the U.S. Attorney's office recommended that VandenBrink receive only a "substantial" fine for the violations. VandenBrink admitted to selling 6,097 pounds of uninspected pork trimmings to Midwest Sausage Co. in Detroit in October 1986. The firm is now closed.
Obituary:
Donald Vanden Brink was a man who knew the important things in life - love of family, faith in God, and a strong work ethic. These three things enabled him to live a life of giving - to family, friends and community. From hunting with friends, to serving on civic boards, Don lived each day to its fullest.
1928 was a year of firsts. The movie industry celebrated the first Academy Awards and moviegoers were enchanted with the first Mickey Mouse cartoon. It was also a year of famous births. 1928 welcomed the births of such famous people as actor James Garner, singer Rosemary Clooney, and Senator Walter Mondale. In the world of sports, the infamous baseball coach Billy Martin, and the great hockey player Gordie Howe also came into the world in 1928. And on January 23, 1928, in Grand Rapids, Michigan, Henry and Grace Vanden Brink were celebrating a wonderful birth of their own - the birth of son Donald.
Don grew up and attended school in Grand Rapids. In 1933 his father, Henry, had founded the Vanden Brink Meat Company and thought it was time for son Don to get some work experience. Don got a part-time job at the Eberhards Supermarket, riding back and forth to work on his bicycle. By the time he was 10 years old, Don was delivering meat for his father. Donald graduated from Grand Rapids Christian High School and attended Calvin College for a brief time, before leaving to join the family business. While in high school, he met a young lady named Shirley Frieswyk. Several years after high school, Don joined the US Army, serving in Italy during World War II. Home on leave, he again met Shirley when they were both roller-skating. This time the attraction was stronger and the couple started dating. After a three-year courtship, and Dons discharge from the Army, Don and Shirley were married on May 25, 1951 in Grand Rapids in the Aberdeen Reformed Church. This loving union produced three wonderful children - daughters Sue and Gail, and son Bruce.
Don was very involved in the family meat business, and soon became President of the company. He put his heart and soul into his business and was honored by being a past president of the Michigan Meat Association. He was able to retire at the age of 60.
Don was also very involved in his church. He was a lifetime member of the Seventh Reformed Church and had served as a deacon, elder, Sunday School teacher, and on the Christian Education Committee. Although he didnt think of himself as particularly musical, Don sang in the churchs Mens Chorus and especially liked sacred music. Besides being active in the church, Don was also active in his community, having served on the board of the Pine Rest Foundation.
Don loved the outdoors, and he and Shirley did a lot of traveling together. They took several cruises, going to exotic places like the Caribbean and through the Panama Canal. He also had favorite memories of the many summer boat trips taken with other couples. He was a true outdoorsman. Hunting for elk and caribou in Colorado was a highlight, as was fishing for Coho, both in Lake Michigan and in Alaska. Many fishing trips were done on his boat named "Sweet Smoked". Fishing trips were the most fun when taken with his brothers-in-law or his grandchildren. He had a hunting camp called "Camp Buckeye" where he would go to hunt and in the winter do some snowmobiling. But perhaps, his favorite treasure was his 1949 Packard, which he rode in many parades and was the topic of many family memories.
Donald J. Vanden Brink, age 75, of Grand Rapids went to be with his Lord and Savior on Monday, December 22, 2003 following a lengthy battle with Parkinsons Disease. He was preceded in death by his parents Henry and Grace Vanden Brink. Surviving are his wife of 52 years, Shirley, his loving children Ron and Sue Schut of Grand Rapids, Barry and Gail Kantz of Coopersville, Bruce and Sue Vanden Brink of Dorr and his very special grandchildren Jeff, Joel, Jason Schut and Matt Vriesman. Also surviving are his sisters Carol and Ken Heuvelman of Allendale, Joan and Bill Sturrus of Grand Rapids; Shirley's family, Gordon and Lill Ludema of Caledonia, John and Marcia DeMay of Grand Rapids, Jim and Gloria Stull of Grandville, Helen and Bob Penning of Grand Rapids, Pat and Sherm Armstrong of Mesa, AZ, many nieces, nephews, cousins and many special friends.
Funeral services will be held Saturday at 11:00 AM at the Seventh Reformed Church, 950 Leonard NW with Rev. William Fennema and Dr. Charles W. Krahe officiating. Private family interment will be at Greenwood Cemetery. Friends may meet the family at the Vant Hof Chapel, 851 Leonard NW on Friday from 2-4 and 7-9 PM. A special thank you to all the doctors and nurses, especially the staff at the Christian Rest Home who so lovingly cared for Don over the years. To read Dons life story, leave a memory, or make a memorial contribution to the Christian Rest Home or the Seventh Reformed Church Radio Fund, please visit www.lifestorynet.com.
   2.  Carol Jean van den Brink, geb. op 15-06-1930 te Grand Rapids USA.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 19-06-1952 te Grand Rapids USA Kenneth J. (Ken) Heuvelman, 22 jaar oud, onderwijsinspecteur, geb. op 28-10-1929, ovl. op zijn 80e verjaardag 28-10-2009 te Allendale MI.
   3.  Joan Arlene (Joan) van den Brink, geb. op 26-03-1932 te Grand Rapids USA, ovl. op 31-01-2018 te Grand Rapids.
Tr. 06-1953 MI met William Franklin (Bill) Sturrus, betonfabrikant, geb. op 21-11-1930 te Chicago Ill, ovl. op 11-02-2022 te Grand Rapids.

VIII.9    Herman (Herm) van den Brink, geb. op 12-10-1910 te Woudenberg, overl. op 12-04-1990 te Sebastian (Fla) USA op 79-jarige leeftijd, begr. op 17-04-1990 te Chapel Hill Mem.Gardens Gr.Rap, zn. van Herman van den Brink (zie VII.4) en Hendrika (Heintje) Linck.
Tr. te Grand Rapids USA Anna Glimm, overl. te USA.
Uit dit huwelijk:
   1.  John van den Brink.
   2.  William (Bill) van den Brink.
   3.  Robert van den Brink.

VIII.13    Jan Willem (Johnny) van den Brink, slager, geb. op 05-11-1915 te Woudenberg, overl. op 03-01-1990 te Cadillac MI USA op 74-jarige leeftijd, begr. op 05-01-1990 te Cherry Grove Tp.Cem.Wexford Cy, zn. van Herman van den Brink (zie VII.4) en Hendrika (Heintje) Linck.
Tr. 02-07-1947 te Grand Rapids USA Shirley Joyce Romeyn, born 04-03-1924, ovl. op 24-01-2010 te Cadillac MI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jerry van den Brink, geb. op 28-07-1948 te USA.
   2.  Lynn van den Brink, geb. op 11-10-1949 te USA.
   3.  Barbara van den Brink, geb. op 02-07-1955 te USA.
   4.  Beverley van den Brink, geb. op 30-12-1957 te USA.

VIII.15    George Anton (George) van den Brink, restauranthouder te Florida, geb. op 04-12-1921 te Grand Rapids USA. Is gescheiden en woonde samen met een vriend. Zn. van Herman van den Brink (zie VII.4) en Hendrika (Heintje) Linck.
Tr. te USA Nancy NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk van den Brink, geb. te USA.
   2.  NN van den Brink, geb. te USA.

VIII.17    Charles (Chuck) van den Brink, garagehouder, geb. op 21-06-1926 te Grand Rapids USA, overl. op 28-04-1995 te Grand Rapids (USA) op 68-jarige leeftijd, begr. op 02-05-1995 te Rosedale Memorial Park (Gr.R.).  Zn. van Herman van den Brink (zie VII.4) en Hendrika (Heintje) Linck.
Tr. op 20-jarige leeftijd op 08-05-1947 te Grand Rapids USA Vivian Lois Stehouwer, 20 jaar oud, geb. op 27-11-1926 te Grand Rapids USA, ovl. op 19-02-2009 te Grand Rapids MI. Hun twee dochters Kim en Betsy zijn beide aangenomen en niet hun natuurlijke kinderen.

   1.  Kimberley Sue (Kim) van den Brink/Mills, geb. op 20-08-1957 te USA.
Tr. te USA, sch. circa 1990 te USA NN Fitzgerald, geb. te USA.
   2.  Betsy Lynn (Betsy) van den Brink, geb. op 03-05-1960 te USA.
Tr. te USA Mical Pugh, dominee, geb. te USA.

VIII.23    Jacob Harry (Harry) Brink, timmerman/building contractor, geb. op 26-08-1916 te USA, overl. op 05-11-1994 te West Covina op 78-jarige leeftijd, zn. van Hendrik (Harry) van den Brink/Brink (zie VII.8) en Anna van Wieren.
Tr. op 31-jarige leeftijd op 02-08-1948 te USA Mary Lucille Norwood, 21 jaar oud, geb. op 01-09-1926 te USA. Zij heeft tot op hoge leeftijd als vrijwilligster in uniform gewerkt bij de Los Angeles politie.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harry Earl Brink, glasblazer in El Monte, geb. op 07-07-1950 te Covina Ca.
Tr. op 23-jarige leeftijd op 20-04-1974 te USA, sch. circa 2006 te USA Karine Ruth Killen, geb. op 18-07-1950 te Long Beach Ca. (Er is nageslacht van den Brink).
   2.  Anna Julie Brink, geb. op 04-04-1954 te Covina Ca.
Tr. te USA Brad Lee Willes, geb. op 12-11-1953 te USA.

VIII.25    Hendrik van den Brink, eig. bakkerszaak te Napanee (Canada), geb. op 22-09-1917 te Wichmond, overl. op 27-05-1979 te Napanee (Can) op 61-jarige leeftijd. . Zn. van Albertus Johannes (Albert) van den Brink (zie VII.12) en Johanna Hermina Bensink.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 08-06-1944 te Gorssel, tr. kerk te Warnsveld Willemina (Willy) Braakhekke, 21 jaar oud, geb. op 02-04-1923 te Eefde, overl. op 30-04-2006 te Zutphen op 83-jarige leeftijd. Willy hertrouwt 30-10-1982 te Napanee met wed. D(ick) A. Azink (ovl 1997 te Zutphen).
Zij hadden eerst een bakkerszaak op de Nieuwstad te Zutphen en emigreren 1955 naar Canada; Willy keert in 1982 door 2e huw terug naar Ned.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerdina Johanna (Joke) van den Brink, geb. op 12-12-1944 te Almen, overl. op 13-02-1973 te Orono (Can) op 28-jarige leeftijd.
Tr. op 19-jarige leeftijd op 01-08-1964 te Orono (Can) William Ross Lewis, 29 jaar oud, geb. op 14-06-1936 te Canada, died at 02-11-2011 in Bowmanville (Ont.).
   2.  Hermina Antoinette van den Brink, geb. op 16-05-1948 te Zutphen, ovl. op 29-07-2018 te Arnhem.
Tr. (1) op 19-jarige leeftijd op 30-11-1967 te Canada, gesch. circa 1971 te Canada Douglas William Robinson, geb. te Vancouver.
Samenw. (2) circa 1972 te Canada, sch. circa 1990 te Canada Kenneth Spitz, geb. te Vancouver. Zij hebben 18 jr samengewoond.
Tr. (3) circa 1991 te USA Gordon Joy, overl. 1996 te Florida USA.
Antoinette heeft een nogal zwervend bestaan gehad; heeft o.a. gewoond te Canada, Florida USA, Amsterdam (ca 10 jr) en Sint Maarten. Is in 1996, na het ovl van haar 3e relatie, naar Ned. teruggekomen en heeft gewerkt bij drukkerij Misset te Doetinchem en is in 2005 weer terug gegaan naar St. Maarten. Wat jaren later komt ze terug naar Nederland. 
   3.  Gerardina van den Brink, geb. op 07-06-1955 te Zutphen.
Tr. 1982 te Hamilton (Can) Craig Holden.

VIII.27    Albert Anthonie van den Brink, geb. op 28-11-1918 te Wichmond, overl. op 04-05-1981 te Warnsveld op 62-jarige leeftijd, begr. op 08-05-1981 te Alg. Begraafplaats Warnsveld, zn. van Albertus Johannes (Albert) van den Brink (zie VII.12) en Johanna Hermina Bensink.
Tr. op 30-jarige leeftijd op 04-05-1949 te Warnsveld Besseltje van de Veen, 27 jaar oud, geb. op 14-12-1921, ovl. op 05-06-2015 te Warnsveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eefke van den Brink, geb. op 19-09-1951, ovl. op 18-05-2016.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 05-04-1974 Ruud den Bruigom, 25 jaar oud, geb. op 04-07-1948.
   2.  Jolanda van den Brink, bloemenzaak/Post NL, geb. op 06-12-1957.
Samenwonend met Rene Kostelijk, geb. op 27-02-1949.

VIII.29    Evert van den Brink, landbouwer op de Vroet, geb. op 20-04-1920 te Wichmond, overl. op 23-08-1992 te Vorden op 72-jarige leeftijd, begr. op 27-08-1992 te Alg. Begraafplaats Warnsveld, zn. van Albertus Johannes (Albert) van den Brink (zie VII.12) en Johanna Hermina Bensink.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 16-07-1953 te Warnsveld Gerritje Wijntje Toevank, 34 jaar oud, geb. op 16-08-1918 te Steenderen, overl. op 15-01-1991 te Vorden op 72-jarige leeftijd, begr. te Warnsveld.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus Hermanus (Albert) van den Brink, landbouwer op de Vroet, geb. op 14-04-1954.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 15-12-1982 te Vinkeveen Sophia Alida van Selm, 19 jaar oud, geb. op 16-12-1962. (Er is nageslacht van den Brink).
   2.  Gerritje Wijntje (Ingrid) van den Brink, geb. op 19-09-1956.
Tr. op 22-jarige leeftijd op 22-03-1979 te Warnsveld Henk Enserink, 24 jaar oud, geb. op 30-03-1954 te Eefde.

VIII.31    Johan (Joop) van den Brink, direkteur Philips Pakistan, geb. op 22-07-1922 te Wichmond, overl. op 01-06-1987 te Zeist op 64-jarige leeftijd, gecr. op 04-06-1987 te Nieuwegein. Joop had in Pakistan een secretaresse; een zoon van deze secretaresse is anno 2002 de president van Pakistan! (Pervez Musharraf). Zn. van Albertus Johannes (Albert) van den Brink (zie VII.12) en Johanna Hermina Bensink.
Tr. op 33-jarige leeftijd op 21-12-1955 Johanna Engelina van der Burg, 29 jaar oud, geb. op 23-08-1926 te Eerbeek, overl. op 09-01-1989 te Zeist op 62-jarige leeftijd, gecr. te Nieuwegein.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jody van den Brink, musicus/psychiater, geb. op 05-10-1956 te Karachi (Pak).
   2.  Albert Harmen (Bert) van den Brink, musicus, geb. op 24-07-1958 te Geldrop. Bert krijgt in 2007 de Boy Edgar muziekprijs.
Tr. op 37-jarige leeftijd op 15-10-1995 te Zeist Medy Doves, 27 jaar oud, geb. op 20-02-1968 te Amsterdam. (Er is nageslacht van den Brink). http://www.bertvandenbrink.com

VIII.33    Anton van den Brink, aannemer, geb. op 26-12-1925 te Wichmond, ovl. op 16-02-2010 te Spanje. Zn. van Albertus Johannes (Albert) van den Brink (zie VII.12) en Johanna Hermina Bensink.
Tr. op 26-jarige leeftijd op 01-05-1952 te Warnsveld Hendrika Maria de Graaf, 24 jaar oud, geb. op 23-05-1927 te Zutphen.
Zij woonden vele jaren in Winschoten maar zijn ca 1994 teruggekeerd naar Warnsveld en zijn later gaan wonen in Spanje bij hun dochter.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeannetta van den Brink, geb. op 24-04-1953 te Zutphen.
Tr. op 25-jarige leeftijd op 12-05-1978 te Z-Laren, sch. 2001 te Curacau Gerrit Duy (Gerrie) Kremer, geb. op 09-03-1952 te Groningen.
   2.  Albert van den Brink, hartchirurg AMC, geb. op 13-07-1957 te Zutphen.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 21-12-1984 te Gent (B) Bibiana Christien Valeria Lieven (Bibiana) De Keuckeleire, 24 jaar oud, geb. op 22-11-1960 te Gent (B). (Er is nageslacht van den Brink).
   3.  Mirjam van den Brink, eig. priveschool (Guardaria) te Spanje, geb. op 09-05-1963 te Winschoten.
Samenw. 1990 te Alfaz del Pi (Sp) Cornelis Johannes Willem van Waas, geb. op 30-10-1940 te Rotterdam.

VIII.38    Hendrik van den Brink, molenaar, geb. op 19-01-1918 te Wichmond, overl. op 05-09-1980 te Wichmond op 62-jarige leeftijd, begr. op 10-09-1980 te Alg. Begraafplaats Wichmond, zn. van Jan Willem (Jan) van den Brink (zie VII.16) en Hendrika Wesselink.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 27-04-1945 te Warnsveld Megchelina Berendina (Line) Maalderink, 22 jaar oud, geb. op 15-03-1923, overl. op 06-08-1995 tijdens een kerkdienst te Wichmond op 72-jarige leeftijd, begr. op 11-08-1995 te Alg. begraafplaats Wichmond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Willem (Jan) van den Brink, veevoederhandelaar, geb. op 27-07-1945 te Wichmond.
Tr. op 24-jarige leeftijd op 28-11-1969 Gerda Hendrika (Gerda) Kuenen, 23 jaar oud, geb. op 25-09-1946. ovl. op 24-05-2013 te Wichmond. (Er is nageslacht van den Brink).
   2.  Hendrika Johanna (Ria) van den Brink, geb. op 22-12-1948 te Wichmond.
Tr. Lammert (Martin) Altena, geb. op 28-03-1950.
   3.  Berend (Bennie) van den Brink, geb. op 15-05-1950 te Wichmond.
Tr. Hendrika Hermina Gerdina (Hermien) Bosch, geb. op 07-08-1951. (Er is nageslacht van den Brink).
   4.  Hendrik (Henk) van den Brink, geb. op 13-01-1953 te Wichmond.
gehuwd met en huw.ontb.  Elisabeth Gerdien (Elise) Harmsen, geb. op 15-08-1955. (Er is nageslacht van den Brink).
   5.  Bertus Johan (Johan) van den Brink, geb. op 16-11-1955 te Wichmond.
gehuwd met en huw. ontb. Henny Sjoerdje de Boer, geb. op 06-02-1963. (Er is nageslacht van den Brink).
   6.  Bertus Willem (Wim) van den Brink, veevoederhandelaar, geb. op 13-02-1959 te Wichmond.
Tr. Alida Hendrika Gerdina (Henriette) Harmsen, geb. op 29-07-1959. (Er is nageslacht van den Brink).

VIII.41    Evert Willem (Wim) van den Brink, veevoederfabrikant ("Klein Hekkelder"), geb. op 19-03-1928 te Wichmond, overl. op 23-12-1995 te Zutphen op 67-jarige leeftijd, begr. op 29-12-1995 te Voorst, zn. van Jan Willem (Jan) van den Brink (zie VII.16) en Hendrika Wesselink.
Tr. (1) op 26-jarige leeftijd op 14-10-1954 Johanna Klein Hekkelder, 26 jaar oud, geb. op 06-02-1928, overl. op 27-04-1970 op 42-jarige leeftijd.
Tr. (2) op 45-jarige leeftijd op 28-09-1973 te Enschede Hermine Bolks, 40 jaar oud, geb. op 08-04-1933 te Enschede, overl. op 05-09-2004 te Zutphen op 71-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Willem (Jan) van den Brink, veevoederfabrikant, geb. op 16-08-1954 te Voorst, ovl. op 14-03-2021 te Utrecht.  website
Tr. op 25-jarige leeftijd op 11-12-1979 Gerdina Antonette (Gerdien) Frederiks, 22 jaar oud, geb. op 15-01-1957. (Er is nageslacht van den Brink).
   2.  Jaenette Jane (Anja) van den Brink, geb. op 09-08-1963 te Voorst.
Tr. Ben NN.
   3.  Hendrik van den Brink, geb. op 02-03-1967 te Voorst.
Tr. Carolien NN. (Er is nageslacht van den Brink).

VIII.52    Marinus Jacobus van den Brink, techn. medewerker Shell, geb. op 16-12-1922 te Lochem, zn. van David Jan van den Brink (zie VII.30) en Lamberta Pasman.
Tr. circa 1949 Hannie Visscher, geb. op 16-06-1926.
Uit dit huwelijk:
   1.  Femmy van den Brink, geb. op 08-10-1951.
Tr. Henk Steenkamer.
   2.  Lamberta van den Brink, geb. op 23-12-1954.
Tr. Gerrit Huisman.
   3.  David Jan van den Brink, geb. op 12-07-1959.
Tr. Ineke ten Brinke.
   4.  Jacqueline van den Brink, geb. op 26-08-1972.

VIII.60    Marinus Jacobus van den Brink, chemicus, geb. op 27-09-1921 te Laren G, overl. op 28-02-2000 te Gouda op 78-jarige leeftijd. Zn. van Willem Jan van den Brink (zie VII.34) en Aaltje Hendrika Alink.
Tr. op 27-jarige leeftijd op 14-07-1949 te Amsterdam Jansje Cornelia Beckmann, 26 jaar oud, geb. op 13-04-1923 te Amsterdam. Deze familie woonde te Amsterdam en verhuisde mei 1999 naar hun zoon in Gouda.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jan (Jan) van den Brink, bioloog, geb. op 06-02-1951 te Amsterdam.
Tr. op 28-jarige leeftijd op 19-10-1979 te Amsterdam Aloysia Mundula Yvonne (Amy) Fischer, 24 jaar oud, educatief medewerkster, geb. op 19-12-1954 te Amsterdam. (Er is nageslacht van den Brink).


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software