Erve Vedder Noord-Deurningen

1675. Hoofdgeld/Vuurstedegeld de Vedder pauper
1694. 1000e Penning de Vedder -10-
1720. Verpondingen de Vedder.

I.1    Hermen Vedders, landbouwer op Veddergehuwd voor de kerk (1) op 03-09-1678 te N-Deurningen (NG) met Swenneken Segeweert (ten Segelvaert), geboren te Lattrop, overleden circa 1680 te N-Deurningen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 02-01-1681 te N-Deurningen (NG), met  Jenneken Leferink, geboren te Lattrop, begraven op 19-04-1715 te N-Deurningen.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Geertjen Vedders, gedoopt (NG) op 31-08-1679 te N-Deurningen.

Uit het tweede huwelijk:

   2. Swenneken Vedders (zie II.3).
   3. een kind Vedders, geboren circa 1690 te N-Deurningen, overleden door in de ketel te vallen, begraven op 08-01-1705 te Denekamp.

II.3    Swenneken Vedders, geboren circa 1685 te N-Deurningen, overleden na 5-1750, dochter van Hermen Vedders (zie I.1) en Jenneken Leferink.
Gehuwd voor de kerk op 21-12-1709 te N-Deurningen (NG) met Evert Ottinkhoff, 27 jaar oud, geboren op 19-02-1682 te N-Deurningen, overleden na 5-1750, landbouwer op Vedder.
Uit dit huwelijk:

   1. kind Vedders, geboren circa 1713 te N-Deurningen, begraven op 09-01-1718 te Denekamp.
   2. Gerrit Vedder (zie III.2).
   3. kind Vedders, geboren circa 1718 te N-Deurningen, begraven op 11-11-1722 te Denekamp.

III.2    Gerrit Vedder, landbouwer op Vedder, geboren circa 1715 te N-Deurningen, overleden na 1767 te N-Deurningen. Zoon van Evert Ottinkhoff en Swenneken Vedders (zie II.3).
Gehuwd voor de kerk op 22-07-1742 te N-Deurningen (RK) met Aalken Tijjans (Tijhuys).

7-12-1742. Gerrit Vedder en Henric Schildman kopen een kamp, gen. het Nieuwe Land, gelegen aan het Schildmanskamp, van Berent Rothuys uit Lattrop voor f 550,- gelegen te N-Deurningen.

1748. Volkstelling. De Vedder en vrouw Ale, kinders Swenne en Jan onder de 10 jr en zijn oude vader en moeder.

21-12-1767. Verkoop van land aan Gerrit Vedders voor f 500,-:
Ik P.Hubert S.U.Dr. van wegens sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau als Erfstadhouder van de Provincie van Overijssel, Rigter van Ootmarsum, certificeere bij desen, dat voor mij en assessoren Harmen Silles en Gerrit Jans Silles persoonlijk in den Gerigte erschenen is Harmen Wolters onder ’t onderdorp, gerigt. Nordhoorn, mede caverende voor sijne absente huysvrouwe Zwenne Aalderinck verklarende ons eene somme van vijfhonderd gld vrijgeld in eenen vasten, steeden en onherroepelijken erfkoop te hebben verkogt sijne eigendomlijke Hooymate, groot ongeveer twee dagwerken in de Boerschap Noorddeurningen, alwaar de mate of gaardengrond van Schildhuys ten Noorden, het land van Engbers ten Zuyden, de Mate van Vedders ten Oosten en het land van Broekhuys aan de Westzijde naast gelegen zijn, ende sulks aan Gerrit Vedders, alsmede aan Hendrik Broekhuys met Fenne Pikkemate sijne huysvrouwe. Welke kooppenn. aan hem compt. ten genoege, den eersten met den laatsten zijnde ontrechtet ende betaald daarvan quiterende bij desen, so dede hij mits desen van voorschr. Hooymate land redelijke cessie en transport ende ten profijte van de kopers voornoemd en erven ende sulks met sijn regt en geregtigheden, lusten en lasten van ouds daartoe gehorende so en in alles gestaete als desen bij hem verkoper en ehevrouwe in eigendom is beseten geweest, sig haren met de sijne daarvan ontervende onder belofte van deselver te zullen wagten en wharen voor de evictie en alle opsprake onder verband als na regte. S.A.L. Dit ten oirkonde hebbe ik Rigter voorn. nevens den compt. desen eigenhandig getekend en gesegeld, zijnde daartoe door den compt. bij gebrek van eigen regel de bijgedrukte trekletter gebruikt.
Actum Ootmarsum den 21 Decemb. 1767. (getek. en geseg.) P. Hubert Harm Wolters.

Uit dit huwelijk:

   1. Susanna (Swenneken) Vedder, gedoopt (RK) op 25-08-1744 te N-Deurningen (getuige: Hendrik Tijjans), begraven op 23-11-1807 te Ootmarsum.
Ondertrouwd op 23-04-1769 te Denekamp, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25-05-1769 te N-Deurningen (RK) met Hendrik Stokke (Stokkink,Vedder), 23 jaar oud, landbouwer op Vedder, geboren op 08-01-1746 te N-Deurningen, overleden op 18-02-1806 te N-Deurningen op 60-jarige leeftijd. Zoon van Gerrit Stocke (Gerardus) en Maria Schansvoort.
   2. Joannes Vedder, gedoopt (RK) op 30-10-1746 te N-Deurningen (getuige: Hendrik Tijhuis), overleden na 1806.
   3. Lambertus Vedder, gedoopt (RK) op 03-05-1750 te N-Deurningen (getuige: Evert Vedder).

29-1-1779 Verzetting van Hendrik Stokke van f 350,-:
Ik P.Hubert S.U.Dr. van wegens sijne Hoogheid den Here Prince van Orange en Nassau, als erfstadhouder van de Provincie van Overijssel, Rigter van Ootmarsum, certificere bij desen dat voor mij en assessoren N.H.Stokker en G.Keller persoonlijk in den Gerigte erschenen zijn Jan Dubbelink, nu Veldhuys te Lattrop en Hermine Veldhuys sijne huisvrouw, tutore marito, verklarende wegens verstrekte en bij haar ten genoegen ontfangene penningen aan Hendrik Stokke, nu Vedder en Zwenne Vedder, egtelieden te Noorddeurningen, opregt en deugdelijk schuldig te zijn de somme van driehonderd en vijftig glds, welke sij beloofden te zullen verrenten met elf glds waarvan het eerste jaar zal verschenen zijn op den 11 December aanstaande en zo vervolgens tot de volle en effective aflosse toe, die ten weerzijden een half jaar voor den verschijndag zal mogen worden losgekondigt. Voor welk capitaal en daarop te lopen renten sij compt. boven een generaal verband van haare personen en goederen tot eene speciale hypotheque in onderpand stelden haaren eigendomlijken kamp, genaamd het Oude Nije, groot een mudde aan de Rammele met het eene eind aan ’t Nieuwe Nije en met het andere eind of hoek aan Korlen Nije en met de eene zijde aan ’t Veld. Voorts de helft van haar Hooymate aan de Pikkemate met den eenen einde of zijde aan Voerhuys en met de andere aan Grevenhorst alles te Lattrop in sijn bekende bepalinge gelegen en door de compten. voor ongeveer 10 jaren van Gerrit Veldhuys en Janna Captein egtel. aangekogt.
Ende sulks ten einde de rentheffern of haar regt verkrijgende in cas van onvermoedelijke wanbetalinge sig daaraan ten allen tijde kost en schadeloos zouden mogen verhalen. Ende renunciatie van allerhande exceptien desen enigszins contrarierende in specie van die van niet getelden gelde.
Des ten oirkonde hebbe ik Rigter voorn. nevens Dr. J.J.Slaterus namens de compt. als niet kunnende schrijven en geen zegel gebruikende, deze eigenhandig getekend en gezegeld.
Ootmarssum den 29 January 1779. (getek. en gereg.)  J.J.Slaterus       P.Hubert  Rigter

12-11-1786. Verzetting van Hendrik Stokking van f 600,-
Ik P.Hubert S.U.Dr. van wegens zijne Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau als Erfstadhouder van de Provincie van Overijssel, Richter van Ootmarsum, certificere bij desen dat voor mij en assessoren Jan Berends en Herm.Berends in dese Gerichte erschenen zijn Hendrik Goossink nu Bakhuis genaamd te Noorddeurningen en Bartha Everink sijne huysvrouwe, tutore marito, verklarende wegens verstrekte en bij hun ten genoegen ontvangene penningen aan Hendrik Stokking nu Vedder en Zwenne Vedder, egtelieden, mede als daar oprecht en deugdelijk schuldig te zijn de somma van zes honderd Caroli guldens, welke zij beloofden te zullen verrenten tegens drie ten honderd jaarlijks waarvan het eerste jaar zal verschenen zijn op 1 May des aanstaanden jaars 1787 en zo vervolgens tot de volle en effective aflosse toe die ter weerzijden een half jaar voor den verschijndag zal mogen worden losgekondigt. Voor welk capitaal en daarop te lopene renten zij compten. boven een generaal verband van haare persoonen en goederen tot een speciale hypotheecq en onderpand stelden hun eigendomlijk kampjen land, groot ongeveer 5 schepel aan Epmans Maate ten Z. en Engbers Maate ten N. bij ’t Broekhuys aan de Beeke met het huys daarin getimmerd, voorts hun vierde part van de Maate ten O. van het kampjen, groot ongeveer een half dagwerk; en dan eindelijk een stuk lands genaamd den Morsch Stal, groot tien spind van IJlands land met de eene zijde aan Tijmans en met de andere aan Koehorst land in den Enk; alles te Noorddeurningen in zijne bekende bepalinge gelegen. Ende zulks ten einde de rentheffers of hun rechtverkrijgende in cas van onvermoedelijke wanbetalinge zig daaraan ten allen tijde kost en schadeloos zouden mogen verhaalen onder renunciatie van allerhande exceptien dezen enigszins contrarierende in specie van die van met getelden gelde.
Des ten oirkonde hebbe ik Richter voorm. nevens den eersten compt. voor zig en zijne huysvrouwe als des schrijvens onbedreven eigenhandig getekend en gezegeld, zijnde daartoe door hen bij gebrek van eigen, het bijgedrukte zegel gebruikt.
Actum Ootmarsum den 12 Novemb. 1786 (getek. en gereg.)     P. Hubert                Hendrik Bekhuis   Richter.

1795. Volkstelling: de Vedder, bouman, tot. 7 personen.

25-6-1800 Verkoop van de Veddersplaatse van Hendrik Stocke aan zijn broer Jan Hendrik Stocke:
Ik F. van Raet Richter des Gerichts Ootmarssum certificere bij desen dat voor mij en keurnoten E.W.Buscher en B.Morssink gecompareert zijn Hendrik Stocke nu Vedder in Noorddeurningen en desselfs huisvrouwe Swenne Vedder, tutore marito, verklaarende om eene somma van duizend achthonderd Caroli guldens aan des eersten comparants broeder Jan Hendrik Stocke nu Vedder en desselfs huisvrouwe Geertrui Tijjans verkogt te hebben in eenen vasten, steden en onherroepelijken erfkoop hunne eigendomlijke Veddersplaatse in Noorddeurningen, welke kooppenningen aan hun verkoperen ten genoegen zijnde ontrichtet ende betaald, gelijk zij daarvan quiteerden bij desen; zo deden zij mids desen van voorzeide Veddersplaatse land redelijke cessie en overdracht aan einde ten profijte van de kopers voornoemd en erven ende zulks met sijne hoge en lage landerijen, recht en gerechtigheden, lusten en lasten van ouds daartoe gehorende, zoo en in aller gestalte, als hetzelve bij verkoperen in eigendom is beseten geweest onder conditien en voorwaarden in den koopbrief en respective huwelijksvoorwaarden van kopers boven vermeld, sich selve met hunne erven daarvan ontervende en de kopers met de hunner daar aanervende, onder belofte van ’t zelve ten allen tijde te zullen wagten en wharen voor de evictie en alle opsprake onder verband als naa rechte S.A.L.
Des ten oirkonde hebbe ik Richter voornoemd nevens den eersten comparant voor sich en sijne huisvrouwe als des schrijvens onbedreven, desen eigenhandig geteekend en gezegeld, zijnde daartoe door hun bij gebruik van eigen, het bijgedrukte zegel gebruikt.
Actum Ootmarssum den 25 Juny 1800.   (getek. en gereg.)    F. van Raet  Richter            H.Vedder.

Het huwelijk van Hendrik Stokke en Swenneken Vedder is kinderloos; daarom komt zijn broer Jan Hendrik Stokke en vrouw Geertruid Tijjans in 1800 op de boerderij.

I.1    Jan Hendrik Stokke, landbouwer op Vedder, gedoopt op 07-03-1761 te Ootmarsum, overleden op 28-12-1815 te N-Deurningen/Ootmarsum op 54-jarige leeftijd. Zoon van Gerrit Stocke en Maria Schansvoort.
Ondertrouwd op 23-05-1800 te N-Deurningen, gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 25-06-1800 te N-Deurningen (RK) met Geertruid Tijjans, 26 jaar oud, gedoopt (RK) op 17-03-1774 te Bekkenkamp, overleden op 12-08-1847 te Denekamp op 73-jarige leeftijd. Dochter van Evert Tijjans en Berendina Westerhof
Geertruid hertrouwt 5-12-1816 te Ootmarsum met Gerrit Haamberg, landbouwer op Vedder, geb. ca 1746, ovl. 21-3-1821 te Lattrop.

In 1811 vermelding van Jan Hendrik Vedder/Stokke in het Register Civique te Almelo.

23-11-1816. Proces verbaal van familieraad en aanstelling voogden na het overlijden van Jan Hendrik Stokke of Vedder in 1815.
In den jaare achttien honderd zestien den drie en twintigsten November, compareerden voor ons A.Gooszen, Vrederechter des Cantons Ootmarssum, arrondissement Almelo, Provincie Overijssel, de verwanten en een goedvriend van Bernardus oud veertien jaaren, Gerrit oud negen jaaren en Jan Hendrik oud zeven jaaren, minderjaarige kinderen van Geertruid Tijjans, landbouwersche in de Boerschap Noorddeurningen, gemeente en Canton Ootmarssum, bij wijlen haaren eheman Jan Hendrik Stokke of Vedder verwekt, te weeten:
Van vaderszijde Jan Stokke, oom, landbouwer woonende te Lattrop, Jan Hendrik Veldhuis, neev, Lambert Jan Lucas, neev, beide landbouwers te Tilligte woonende;
En van moederszijde Gerrit Jan Ottink, oom, schoenmaker, woonende te Denekamp, Jan Gerrit Koehorst, neev, landbouwer te Noorddeurningen en Gerrit Koehorst, goedvriend, schoolmeester te Noorddeurningen, bij gebreke van meerdere verwanten, alle woonende in de gemeente en Canton Ootmarssum. Die bij zamenkomste in familieraad met ons geraadpleegd hebben over de benoeming en aanstelling van een toezienden voogd over de voorzeide minderjaarige kinderen van Geertruid Tijjans bij wijlen haaren eheman Jan Hendrik Stokke of Vedder verwekt, waarbij vooraf aan de moeder haar wettig recht van voogdijschap is geconserveerd en voorts met eenpaarigheid van stemmen tot toeziende voogd benoemd Lambert Jan Lucas, neev van vaders zijde, die zich deze aanstelling heeft laaten welgevallen en door ons als zodanig is bevestigd en ook den eed afgelegd heeft dat hij in deze zijne betrekking zich behoorlijk van zijnen plicht zal kwijten.
En hebben wij hiervan opgemaakt dit proces verbaal, ’t welk door de comparanten met ons en de Griffier ondertekend is, uitgezonderd Jan Stokke en Geertruid Tijjans, moeder van de minderjaarigen, die verklaard hebben niet te kunnen schrijven.
Ootmarssum, Jaar en dag als boven.
J.H.Veldhuis           Lambert Jan Luckas          Gerrit Jan Ottink             Jan Gerrit Koehorst        Gerrit Koehorst
A.Gooszen  vrederegter         H.Temmink  griffier

26-11-1816. Acte van benoeming eener taxateur ivm bovenstaand proces verbaal.
In den jaare achttien honderd zestien den zes en twintigsten November compareerde voor ons A.Gooszen, Vrederechter des Cantons Ootmarssum, ten onzen huizes in Ootmarssum, Lambert Jan Lucas, bij proces verbaal van familieraad van den 23 November 1816 aangestelde toeziende voogd over de minderjaarige kinderen van Geertruid Tijjans, landbouwerse in Noorddeurningen, bij wijlen haaren eheman Jan Hendrik Stokke of Vedders verwekt, geregistreerd te Almelo ten zelve dage, verklaarende hij comparant tot taxateur der goederen nagelaten door bovengemelde Jan Hendrik Stokke of Vedders, te hebben benoemd Gerrit Koehorst, schoolmeester te Noorddeurningen, die al hier mede comparerende onder eede verklaard heeft de voorzeide taxatie na beste wetenschap te zullen bevorderen.
En hebben wij hiervan opgemaakt dit proces verbaal ’t welke de comparant met ons en de Griffier ondertekend heeft.
Ootmarssum Jaar en dag als boven. L.J.Luicas               A.Gooszen   vrederegter                H.Temmink H.Z.  griffier

4-12-1816. Taxatie inboedel van Geertrui Tijjans na overlijden van haar man Jan Hendrik Stokke of Vedder:
In het jaar achttien honderd en zestien den vierden December des morgens ten negen uren ten verzoeke van Geertruid Tijjans, landbouwersche wonende in de Buurschap Noorddeurningen in no.15 gemeente en canton Ootmarssum, moeder en van regtswege voogdesse van Bernardus oud veertien jaren, Gerrit oud negen jaren en Jan Hendrik oud zeven jaren, zijnde hare drie minderjarige kinderen uit haar en wijlen Jan Hendrik Stokke of Vedder, haren overleden egtgenoot, geboren zijnde de genoemde minderjarigen bekwaam om zig als erfgenamen te gedragen ieder voor eenderde van wijlen haren vader Jan Hendrik Stokke of Vedder voornoemd. In tegenwoordigheid van Lambert Jan Lucas, landbouwer wonende in de Buurschap Tilligte, gemeente en canton Ootmarssum in naam en als toeziende voogd van bovengenoemde minderjarige zijne neven, zijnde tot dezen zijnen aangenomen post verkozen bij besluit van den familieraad blijkens het daarvan opgemaakt proces verbaal van de Vrederegter van ’t canton Ootmarssum van den drie en twintig sten November achttien honderd zestien ten zelve dage te Almelo geregistreerd, zijn mij Mr.George Bernard ten Pol, openbaar notaris in de residentie en canton van Ootmarssum in bijwezen der hierna genoemde en mede ondergetekende getuigen, tot bewaring der regten van partijen en anderen die daarbij belangen zouden mogen hebben. Tot bevestiging der regten van de genoemde minderjarigen toegetreden tot het inventariseeren en beschrijven zo van de vaste als roerende goederen van Geertruid Tijjans voornoemd en van derzelver overleden egtgenoot Jan Hendrik Stokke of Vedder.
Zo als zij deselve in gemeenschap hebben bezeten, zijnde de goederen gevonden onder en op het erve Vedder en in het daarop staande huis van gemelde egtelieden gelegen in de Buurschap Noorddeurningen onder no.15.
De voorbrenging en begroting der goederen die daaraan onderworpen zijn, zal gedaan worden door Gerrit Koehorst, schoolonderwijzer wonende te Lattrop, door den toezienden voogd Lambert Jan Lucas op verzoek van de moeder en voogdesse Geertruid Tijjans daartoe gekozen en als preteur of commissaris schatter op den zesentwintigsten November achttienhonderdzestien door den Vrederegter van ’t canton Ootmarssum behoorlijk beedigd, blijkens desselfs proces verbaal van dien dag den zevenentwintigsten daaraan volgende te Almelo geregistreerd van die goederen na hare wezentlijke waarde te schatten.
En heeft de toeziende voogd, de preteur en de getuigen als hebbende de moeder voogdesse verklaard niet te kunnen schrijven, benevens ons notaris alhier na voorlezing getekend.
Zijnde de getuigen Gerrit Jan Broekhuis en Jannes Kamphuis, landbouwers te Noorddeurningen.
L.J.Luicas            G.Koehorst          G.J.Brookhuis               J.Kamphuis                G.B.ten Pol   notaris

Dit gedaan zijnde is men overgegaan tot de inventarisatie op de volgende wijze:
Onroerende goederen
no 1. Een woonhuis van acht gebinten gequoteerd no 15 met eene ten westen daaraan gelegene kamer, benevens twee schuuren, een bakhuis en nog een klein woonhuisje, het broeders huisje genaamd.
no 2. Een stuk bouwland, den Kamp, groot twee mudde.
no 3. Een stuk dito, den Gaarden, groot een mudde.
no 4. Een dito, den Erwtenbrink, groot twee mudde.
no 5. Een dito, den Neyenkamp, groot twee mudde.
no 6. Een dito den Bult, groot drie mudden.
no 7. Een dito den Nieuwen of Wiggerskamp, groot zeven schepel bouwland en vijf schepel groenland.
no 8. Een dito den Rotkamp, groot zes schepel.
no 9. Een dito de Rammel, groot zeven schepel.
no 10.Een dito het Neye, groot een schepel.
no 11.Een stuk hooiland, de Pilmate, groot twee dagwerken.
no 12.Circa drie schepel potegrond bij het woonhuis.
Zijnde hiervan het zesde, zevende, agste, negende en elfden perceel in de Buurschap Lattrop en de overigen in de Buurschap Noorddeurningen gelegen.
Roerende goederen
In de kamer ten westen aan ’t huis is gevonden:
1. Dertien vrouwen rokken geschat op f 61
2. Vijf dito rokken geschat op f 10
3. Zes dito boezelaars geschat op f 6
4. Agt halsdoeken geschat op f 8
5. Dertig boven en tien ondermutsen geschat op f 15
6. Een mans borstrok en tien vrouwenhemden geschat op f 10
7. Tien beddelakens en tien kussenslopen met een tavellaken geschat op f 20
8. Een losse beddezak, een regenkleed en een beddedeken geschat op f 2,50
9. Vier stukjes linnen geschat op f 30
10.Een paar schoenen en een ronde doos met prullen geschat op f 5,12
11.een snijmes en een ley geschat op f 0,15
12.Een zonhoed geschat op f 0,15
13.Een redelijke en een oude kast en drie kleerkasten geschat op f 46
14.Een spiegel met vergulde rand geschat op f 10
15.Circa honderd boten vlas geschat op f 30
16.Een boven en een onderbed met twee lakens, een hoofdpeuluw en twee kussens geschat op f 17
17.Een dito boven en een onderbed met twee lakens, twee kussens en een peuluw geschat op f 12
18.Een dito boven en een onderbed met twee lakens, twee kussens en een peuluw geschat op f 9
19.Een dito boven en onderbed met twee lakens, een kussen en een peuluw geschat op f 4
20.Twee nieuwe gestopte en nog een oud bed geschat op f 50
21.Een oude vleeskiste geschat op f 2
In de keuken, op de deele, waschkamer en stal als een vertrek uitmakende is gevonden:
22.Twee paarden geschat op f 180
23.Vier koeyen, drie pinken, twee stieren en twee kalveren geschat op f 197
24.Een varken geschat op f 36
25.Twee paar paardezellen, een paar dito zonder reepen, twee toomen, twee halsteren, een halshout en een lijne geschat op f 7,10
26.Een wagen zonder beslag en een dito met beslagen raden, twee paar lange en twee paar korte wagenladders, twee paar lange en twee paar korte wagenplanken en een paar bijplanken geschat op f 68
27.Een ploeg, een evenaar met een hamer en sleepen geschat op f 8,15
28.Een grote en twee kleine eggen, een houtslede, twee kruiwagens en eene ladder geschat op f 7
29.Een bijl, twee boors, een hamer en een klein taveltje geschat op f 1,15
30.Twee schoppen, drie greepen, een wan, een vaatje, drie baliemen en een hakselkist geschat op f 7
31.Een balkenladder, zeven dorschvlegels geschat op f 1
32.Een kafmolen, een klok, vier oude spinnewielen en negen stoelen geschat op f 30
33.Een vuurhaal, een panhaal, een aschop, vuurtang en een haspel geschat op f 3
34.Een grote en een kleine koperen ketel geschat op f 32,10
35.Een haalschroef, een kerne, een melkvat, drie leupens en drie melkemmers geschat op f 5
36.Een theeketel, een oude koffyketel, drie ijzeren potten en een pannekoekenpan geschat op f 9
37.Eenige steenen koppen, dito schotels, tinnen lepels, ijzeren vorken, een paar messen en vijf paar oud theegoed geschat op f 3
38.Twee lampen, vier melkbekkers, twee raampotten, een lange tavel en een zoutvat geschat op f 2,40
39.Een snijsomp met zijn mes en zes koekelers geschat op f 3,16
40.Een grote houten kist, een broodtavel, een ronde tavel en een mandje geschat op f 4
41.Een oude kerne, twee beugelmandjes, een vlasreppe en enige bezemrijzen geschat op f 2,14
42.Vijftig stuks boeskool en ongeveer drie mudden boekweit geschat op f 24,15
In het bakhuis, op de deel en om het huis is gevonden:
43.Een baktrog, een zaadkist en eene waschbake geschat op f 10,10
44.Een graszijs met een boom, een oude dito, twee koren en een plaggenzigt en een ladder geschat op f 3
45.Negen mudden aardappelen, eenige wortels en circa tien kan olij geschat op f 39
46.Twee bakschofels, twee slijpsteenen, drie manden en drie braken geschat op f 3,10
47.Honderd dertig paar planken, een schaaf, twaalf harken, twee hooivorken, een lijnton, een oude snijsomp en een asschevat geschat op f 9,16
48.Een paardekribbe, een varkensomp, een koffijmolen en een Evangelieboek geschat op f 13
49.Circa een voeder brandhout geschat op f 3
50.Zeventien vimmen rogge aan ’t stroo, zesduizend panden hooi, vijf vimmen haver, vier dito garst al aan ’t stroo geschat op f 258
51.Het gewas van agt mudden lands met rogge geschat op f 288
52.Twee paar eggerepen, een voerhaak, twee wagens en eggebomen, een teervat, een paar ladderbomen, twee paar turfhekken, vier oude stoven, een hekelstoel met twee hekelen, twee wetbomen, twee paar lange en korte wagentouwen en zes zakken geschat op f 11,60
53.Vijf vimmen stroo en een haarspit met een hamer geschat op f 7
Goud en zilver:
54.Een gouden slot en kruisje, agttien caraats wegende zeven Engelsch geschat op f 13,60
55.Een paar schoen en een paar broekgespen, kleine keur, wegende drie laat negen en een half Engelsch geschat op f 4,14
Totaal f 1646,16
Papieren:
no 1. Een koopbrief van het Erve Vedder te Noorddeurningen waarbij Hendrik Stokke of Vedder hetzelve overdraagd op Jan Hendrik Vedder en Geertruid Tijjans gemaakt voor den Rigter F. van Raet te Ootmarssum des vijfentwintigsten Juny agttien honderd; dit stuk door ons notaris gequoteerd en geparapheerd zijnde is op dezen inventaris gebragt sub no 1.
2. Een dito koopbrief van een stuk of kamp land waarbij Jan Wigger te Lattrop denzelven aan Hendrik Vedder en vrouw te Noorddeurningen, overdraagd een kamp land in Lattrop gelegen door ons gequoteerd en geparapheerd en op dezen inventaris gebragt onder no twee.
3. Eene verzetting of geregtlijke obligatie den twaalfden November zeven tienhonderd zes en tachtig voor den Rigter Hubert te Ootmarssum gepasseerd door Hendrik Goosink of Bekhuis en Bartha Everink ten behoeve van Hendrik Vedder of Stokke en Zwenne Vedder te Noorddeurningen, groot zeshonderd gulden; door ons gequoteerd en geparapheerd en op dezen inventaris gebragt onder no 3.
4. Een onderhandsch handschrift op een roodfransch wisselzegeltje, groot negenhonderd gulden afgegeven door Jan en Eva Kayers te Lattrop ten behoeve van Jan Hendrik Vedder te Noorddeurningen, gequoteerd en geparapheerd als een enkel stuk en op dezen inventaris gebragt onder no 4.
5. Een huwelijksvoorwaarde van gemelde wijlen Jan Hendrik Stokkink of Vedder en Geertruid Tijjans onderhands gemaakt den zeventienden Mey agttien honderd.
Bij dit contract is bedongen geworden:
1. De overneming van het erve Vedder te Noorddeurningen door de jong verloofden van des bruidegoms broeder en zuster Hendrik en Zwenne Vedder voor de som van duizend gulden, mits Hendrik Vedder de schulden vereffene en betale.
2. Belofte der jong verloofden om Hendrik Vedder alle jaar het halve gewas van den kamp of ook van den Neyenkamp te laten trekken en denzelven in linnen te onderhouden, voorts diens vrouw Zwenne Vedder jaarlijks twee spind lijn te laten zaaijen, voor haar te bearbeiden en te spinnen. Eindelijk om Hendrik en Zwenne Vedder alle jaar twaalf pond boter, ’s daags een kan zoetemelk en eten en drinken te verschaffen.
3. Den aanbrengst der bruid van eeen kist, kast en bed met toebehoren.
4. Vermakingen der goederen op de langstlevenden door bruid en bruidegom ingeval er geen kinderen aanwezig zijn.
Deze acte gequoteerd no een en twee en geparapheerd en op dezen inventaris gebragt onder no 5.
Schulden en inschulden:
Door Geertruid Tijjans, de moeder en voogdesse in ’t hoofd dezes genoemd is gedeclareerd dat ten tijde van het afsterven hares mans Jan Hendrik Vedder er gevonden zijn aan gereede penningen f 50. Voorts ook dat de gemeenschap nog te goede heeft als volgd: haar egter van de genoemde minderjarigen niets competeerd of toekomt. Van Jan Keyer en vrouw te Lattrop voor geleende penningen eene som van negenhonderd gulden. Van Gerrit Jan Bekhuis te Noorddeurningen idem zeshonderd gulden. Totaal f 1550,-
Insgelijks heeft dezelve verklaard dat de gemeenschap verschuldigd is als volgt:
1. Aan Jannes Koehorst te Nordhoorn voor geleend geld duizend gulden.
2. Aan de wed. Tijhuis te Noorddeurningen honderd gulden.
3. Aan Gerrit Jan Ottink te Denekamp ook voor geleend geld honderd gulden.
4. Aan den armen vijftig gulden. Totaal f 1250,-
Nog verklaarde dezelve na dode van haren man aan verschillende uitgaven voldaan en betaald te hebben tweehonderd vijfenveertig gulden.
Tot al het bovenstaande is men bezig geweest van ’s morgens negen tot ’s middags drie uren met eene dubbelde vacatie.
Dit gedaan en niets meer gevonden zijnde om dezen inventaris te bevatten nog daarbij op te geven is de hetgeen daarin vervat gelaten in het bezit van Geertruid Tijjans voornoemd, die dit ook erkend en zig belast om hetzelve weder ten voorschijn te brengen of te verantwoorden daar dan en aan wien zulks behoren zal.
Geertruid Tijjans heeft daarop dadelijk verklaard en aan ons notaris bevestigd dat deze inventaris is deugdelijk en opregt en dat zij niets heefd weggemaakt nog verzwegen noch te weten dat er iets is weggemaakt of verzwegen geworden van de goederen der gemeenschap.
En hebben de toeziende voogd, de prideur en getuigen als hebbende de moeder en voogdesse verklaard niet te kunnen schrijven noch hare naam tekenen alhier benevens ons notaris na duidelijke voorlezing van het bovenstaande getekend.
L.J.Luikas            G.Koehorst          G.J.Brookhuis                J.Kamphuis              G.B.ten Pol  notaris

Uit dit huwelijk van Jan Hendrik Vedder/Stokke en Geertruid Tijjans worden geboren:

  1. Bernadine Vedder, gedoopt (RK) op 05-03-1801 te N-Deurningen (getuigen: Joannis Stokke (Vedder) en Suzanna Vedder), jong ovl.
   2. Getrudis Vedder, gedoopt (RK) op 05-03-1801 te N-Deurningen (getuigen: Joannis Stokke (Vedder) en Suzanna Vedder), jong ovl.
   3. Bernardus Vedder (zie II.3).
   4. Gerardus Hendricus Vedder, schoenmaker te Denekamp en vanaf ca 1842 wonende in ortschaft Bornebrink bij Hopsten (D), gedoopt (RK) op 04-04-1806 te N-Deurningen (getuige: J.Vedder).
Huwt 27-05-1840 te Hopsten (D) met Maria Anna Brinkman, ged. 03-08-1813 te Hopsten, dg. van Johan Lucas Brinkman en Maria Elisabeth Kreling.
Uit dit huwelijk:
Johan Gerard Vedder, ged. 06-06-1840 te Hopsten, ovl. aan krampen op 26-08-1840 te Hopsten (D).
   5. Joannes Hendricus Vedder, gedoopt (RK) op 28-02-1809 te N-Deurningen (getuigen: Stokkink en Aleide Ottink), overleden na 1828.

II.3    Bernardus Vedder, landbouwer op Vedder, gedoopt op 19-10-1802 te N-Deurningen, overleden op 09-01-1854 te Denekamp op 51-jarige leeftijd. Zoon van Jan Hendrik Stokke (zie I.1) en Geertruid Tijjans.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-10-1834 te Denekamp met Gesina Eppink, 28 jaar oud, geboren op 26-12-1805 te Denekamp (gezindte: RK), overleden 1839 te Denekamp. Dochter van Hermen Eppink en Maria Scholtenhave.
26-8-1834. Huwelijkscontract tussen Bernardus Vedder en Gesina Eppink:
Voor ons George Bernard ten Pol, openbaar notaris ter stede en residentie Ootmarssum gemeente en kanton van dien naam, arrondissement van Almelo, provincie Overijssel, en in tegenwoordigheid onzer hiernagemelde twee bevoegde getuigen, zijn gecompareerd
Bernardus Vedder, landbouwer wonende op het erve Vedder in de buurschap Noorddeurningen gemeente Denekamp kanton en provincie voormeld, meerderjarig zoon van wijlen Jan Hendrik Vedder in leven landbouwer en van diens nagelatene en nog in leven zijnde en bij hem inwonende weduwe Geertruy Tijjans buiten beroep, handelende hij comparant uit hoofde zijner meerderjarigheid op zijnen eigen naam ter eenre en
Gesina Eppink, buiten beroep mede te Noorddeurningen voormeld woonachtig meerderjarig dochter van Hermen Eppink landbouwer te Noorddeurningen en van diens vooroverleden vrouw wijlen Maria Scholtenhave, ook op grond harer meerderjarigheid ten dezen bedingende op harer eigen naam ter andere zijde.
Welke comparanten in aanmerking van het door hen voorgenomen huwelijk het welk ten eersten tusschen hen staat te worden voltrokken in tegenwoordigheid van hunne naastbestaanden en vrienden naamlijk aan zijde des bruidegoms in tegenwoordigheid van zijne moeder Geertruy Tijjans voormeld en aan zijde der bruid in bijzijn van harer vader Hermen Eppink voornoemd, hebben gemaakt en vastgesteld met goedkeuring van gemelde hunne moeder en vader respective, de voorwaarden van hun toekomstig huwelijk in maniere navolgende:
Artikel een
Eersten zal er tusschen de comparanten en jongverloofde aanstaande echtgenoten voormeld plaats hebben de gemeenschap van goederen onder eenen algemeenen titel zodanig dat daar onder begrepen zullen zijn hunne onroerende zowel als roerende goederen zowel nu door hen bezeten wordende als in het vervolg te verkrijgen hetzij bij erfenis, legaat of anderszins en dus zo tegenwoordige als toekomstige, alles zonder uitzondering, en met dien verstande dat alle onroerende goederen nu of naderhand door hen aan te brengen of te verkrijgen met roerend goed zullen worden gelijk gesteld; voorts ook alle actien en crediten, active en passive schulden, in een woord alles zonder uitzondering.
Artikel twee
Tweedens hebben de jongverloofde aanstaande echtgenooten verklaard over en weer ten huwelijk aante brengen als hetgeen zij thans reeds bezitten zoals hun lijfstoebehooren alsmede alle andere verdere goederen zover die nu reeds door hen worden bezeten beschikbaar zijn als naderhand zullen erven en verkrijgen.
Artikel drie
Eindelijk ten derden hebben de jongverloofde comparanten om elkander blijken hunner achting te geven elkander over en weder hetzij er al of geene kind of kinderen uit dit aanstaande huwelijk bij des eerster dood in leven zijn, de eerstoverlijdene aan de langstlevende van hen beiden zo bij schenking onder de levenden als ter zake des doods onherroepelijk geschonken en vermaakt hetwelk over en weder is geaccepteerd al hetgeen zij lieden in hunne voormelde betrekkingen ingevolge de wetten thans in Nederland rigerende zich onderling kunnen en vermogen te schenken te geven en te vermaken zo in eigendom als vruchtgebruik en onder vrijstelling in dit laatste geval van alle verpligting van borgstelling.
En hebben aan deze ter exercutie te leggen de contractanten domicilie gekozen op hunne gemelde woonplaatsen.
Waarvan acte
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Ootmarsum ten woonhuize van den tapper Hermannus van Benthem den zes en twintigsten augustus achttienhonderd vier en dertig in tegenwoordigheid van Jacobus van Benthem horlogemaker, en Hermannus ten Voorde omroeper beide wonende te Ootmarsum als onze getuigen hiertoe expres verzogt die met ons notaris onder wien deze acte zal berusten blijven en met de contractanten en partijen met uitzondering van de bruidegoms moeder Geertruy Tijjans die verklaarde des schrijvens onervaren te zijn, deze acte na derzelve voorlezing getekend hebben.
J.van Benthem          B.Vedder          H. ten Voorde         G.Eppink           H.Eppink               G.B.ten Pol  notaris

28-12-1853. Aanstelling voogd over de dochter van Bernardus Vedder:
Voor ons Meester George Bernard ten Pol notaris in het derde Arrondissement der Provincie Overijssel standplaats hebbende te Ootmarssum en in tegenwoordigheid der nagemelde ons bekende getuigen, is verschenen Bernardus Vedder landbouwer en weduwnaar van Gesina Eppink wonende op het erve Vedder te Noorddeurningen in de gemeente Denekamp. Dewelke ons bekende comparant zijnde bij gezond verstand, oordeel en uitspraak, verklaarde vermits zijn eenig bij voormelde Gesina Eppink in echte verwekte kind Johanna Vedder alsnog is minderjarig , dat hij begeerde gebruik te maken van het hem als langstlevende der ouders bij het tegenwoordig regerend burgerlijk wetboek en wel bij art. 409 dezelven verleende regt en toegekende bevoegdheid en derhalven bij deze daartoe strekkende notariele acte testamentair over gemelde zijn minderjarig eenig kind bij aldien hetzelve bij zijn overlijden nog mogt minderjarig zijn tot voogd in zijne plaats te benoemen en aan te stellen zijnen vriend Bernardus Tijjans, landbouwer op het erve Riekerink te Beuningen gemeente Losser.
Verzoekende hij comparant denzelven hiermede die voogdij wel te willen op zich nemen en behoorlijk beheeren en administreren, als verkerende hij comparant in het volle vertrouwen dat hij aangestelde en door hem benoemde voogd de belangens en regten van zijn voornoemde kind met vaderlijke bezorgdheid, beleid en onpartijdigheid zal waarnemen en behartigen.
Van welke verklaring en beschikking des comparants deze acte door ons notaris voornoemd is opgemaakt en aan hem comparant in bijzijn onzer nagemelde getuigen duidelijk is voorgelezen, die daar op verklaarde dezelve aldus goed te keuren als zijn verlangen en begeerte te bevattende.
Waarvan acte
Aldus gedaan en verleden ten woonhuize des comparants in de Buurschap Noorddeurningen voormeld op den achtentwintigsten December achttienhonderd drieenvijftig des smorgens ten negen uur in tegenwoordigheid van Jannes Grashof en Grades Haamberg, beide landbouwers te Noorddeurningen als onze hiertoe geroepen getuigen de met ons notaris en den comparant deze acte die onder ons zal berusten blijven na derzelven door ons geschiede voorlezing geteekend hebben. B.Vedder            J.Grashof                G.Haamberg              G.B.ten Pol  notaris
Uit dit huwelijk:

   1. Johanna Vedder, geboren op 03-06-1839 te Denekamp, overleden op 26-02-1878 te Losser op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-06-1862 te Losser met Lambertus Johannes Steenbeke, geboren circa 1841 te Losser, overleden nov 1882 te Losser. Uit dit huwelijk worden 4 zonen geboren.
 

Het adres van erve Vedder is Rodenmorsweg 7 te Noord-Deurningen.